Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Podatek VAT 2021- przegląd zmian, nowy ład w VAT.

Ustroń 26-29 października

 

X

Podatek VAT dla zaawansowanych - specjalista podatkowy poziom II (szkolenie zdalne)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-11-22 - 2021-11-24

Prowadzący: Dorota Łabuda

Czas trwania: 18 h

Cena: 1197 PLN (1436 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 12 listopada

Dzień 1

1.    Podatnicy podatku VAT – obowiązek rejestracyjny, prawo do wyboru zwolnienia
2.    Przypomnienie zasad kierujących podatkiem VAT.
3.    Zasady odliczenia podatku – zmiany w 2021 r.
- prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE;
- moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do podatku naliczonego w tym przy usługach budowlanych;
- faktura a prawo do podatku naliczonego – czy jest niezbędna?    
- faktura od podatnika niezarejestrowanego – odliczać czy nie?
- karty paliwowe a podatek naliczony – interpretacja Ministra Finansów;
- faktury otrzymane po terminie, faktury odnalezione a prawo do podatku naliczonego – jak kształtować rozliczenie podatku VAT, aby było optymalne w świetle zmian z 2021 r.; nadrzędność dyrektywy unijnej nad przepisami krajowymi.
4.    Raportowanie faktur w ewidencji zakupów i sprzedaży VAT – pliki JPK_V7 w 2021 r.
- kody towarów i usług, procedury a elementy obowiązkowe faktury
- czy paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł jest fakturą uproszczoną – kontrowersyjne objaśnienie MF, raportowanie w JPK_V7
- dodatkowe elementy ewidencji sprzedaży obowiązkowe od 01.01.2022 r.
- kara pieniężna za błędy w ewidencji, zasady składania czynnego żalu KKS.
5.    Nowelizacja przepisów – pakiety SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2 – które rozwiązania są korzystne dla podatnika.
- rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności – nowe zasady po orzeczeniu TSUE, prawa i obowiązki wierzyciela, prawa i obowiązki dłużnika;
- podatek naliczony przy WNT, imporcie, transakcjach dla których podatnikiem jest nabywca.
- pozostałe zmiany
6.    Faktury korygujące – nowelizacja przepisów w 2021 r. - prawa i obowiązki stron transakcji. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących.
7.    Krajowy System e-Faktur - kiedy i jak  szykować się do zmian:
- faktura elektroniczna a faktura ustrukturyzowana – wady, zalety, różnice
– numeracja faktur w ministerialnym systemie  KSeF,
- zachęta dla przedsiębiorców - zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,
- preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),
- podobieństwa i różnice w KSeF - faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
- określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
- obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,
- kto ma dostęp do systemu -  zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF,
- korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji

Dzień drugi

1.    Samochód w firmie – zasady odliczenia, najnowsze zmiany. pułapki, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, nowy termin na VAT - 26
2.    Wyłączenia stosowania obniżenia podatku. Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem  usług gastronomicznych i hotelowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnień Ministerstwa Finansów. Nowelizacja przepisów.
3.    Narzędzia uszczelniające system podatku VAT:
- procedury rejestracyjne – czynności us poprzedzające rejestrację;
- biała księga – jak korzystać z bazy danych aby zagwarantować zachowanie zasad należytej staranności - korzyści i negatywne skutki dla podatnika.
- mechanizm podzielonej płatności - kiedy obowiązkowy, kiedy dobrowolny – zasady stosowania po zmianach 2021 r.; uwolnienie środków z subkonta VAT.
- plik JPK_V7 - jak pozyskane informacje wpływają na uszczelnienie systemu VAT
4.    Zasady zwrotu podatku:
- terminy i zasady zwrotu,
- przyspieszony zwrot
- zwrot a mechanizm podzielonej płatności
- zwrot a faktury ustandaryzowane i KReF
- szczególne procedury – zabezpieczenia i zwrot pod kredyt podatkowy
5.    Krótko o pakiecie e- commerse – co każdy podatnik powinien wiedzieć,,
- zmiana metody opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju i  z terytorium kraju;
- zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich;
- ujednolicenie progu kwotowego na terytorium całej Unii Europejskiej;
- zamiana VAT-MOSS na VAT-OSS;
- likwidacja zwolnienia od podatku VAT przy przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro
- wprowadzenie zwolnienia od podatku VAT dla importu towarów przy przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro.
6.    Kasa rejestrująca w firmie:
- kto musi mieć kasę rejestrującą, zwolnienia nowe zasady wprowadzone w 2021 r.;
- jak dobrać rodzaj kasy do profilu działalności  – kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii, kasy on-line, mające postać oprogramowania, kasy specjalne;
- prawo do ulgi i obowiązek jej zwrotu;
- obowiązki użytkownika.
7.    Sankcje: dodatkowe zobowiązanie podatkowe – wysokość, zasady nakładania, orzeczenie TSUE, przesłanki stosowania przez organy podatkowe art. 108 ustawy o VAT – kiedy sankcja jest niezgodna z dyrektywą UE.
8.    Kontrola podatkowa w firmie – jak się przygotować. Korekta faktury w toku kontroli – najnowsze orzecznictwo.

Dzień trzeci

1.    Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów:
- Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
- Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru),
- nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 1.01.2020r. (w Polsce od 01.07.2020r.)
-  Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0% (w tym zmiany w prawie unijnym od 1.07.2020 r. w ramach pakietu Quick fixes),
- noty wyjaśniające Komisji Europejskiej w sprawie zasad stosowania dyrektywy i Rozporządzenia
- Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów)
- Korekty w WDT/WNT – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?
- Zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania
- Zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
- Kurs waluty a obowiązek podatkowy w transakcjach transgranicznych
- Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej - utrata prawa do stawki 0% od 1.07.2020 r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy – zmiana zasad;
- Sprzedaż za pośrednictwem magazynu call – of stock zlokalizowanego w kraju i za granicą (w tym zmiany i ujednolicenie przepisów unijnych w zakresie procedury magazynu call-off stock od 1.07.2020 r.)

2. Eksport towarów:
- Eksport pośredni i bezpośredni – różnice
- Obowiązek podatkowy w eksporcie – zasady opodatkowania zaliczki w 2021r., warunki dostawy a obowiązek podatkowy.
- Warunki stosowania stawki VAT 0 % (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne).
- przyporządkowanie transakcji ruchomej w eksporcie

3. Transakcje łańcuchowe:
- definicja transakcji łańcuchowej
- jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
- ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma) - najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i jego znaczenie
- nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w dostawie łańcuchowej od 1.07.2020 r.
- obowiązek podatkowy w transakcji łańcuchowej
- transakcja łańcuchowa a prawo do stosowania stawki 0%
- transakcje łańcuchowe z dostawą eksportową albo importową - jak prawidłowo rozliczać?
- procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) - warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

4. Dostawa z montażem:
- pojęcie dostawy z montażem - czy każda czynność polegająca na zmontowaniu, zainstalowaniu lub uruchomieniu towaru skutkuje uznaniem dostawy za dostawę z montażem?
- wymagane dokumenty
- dostawa z montażem a WDT, WNT i eksport - różnice w rozliczeniu
- moment powstania obowiązku podatkowego w dostawie z montażem - wydanie towaru, czy zakończenie montażu?
- opodatkowanie zaliczek, płatności częściowych, ratalnych
- fakturowanie

5. Transgraniczne świadczenie usług
- Miejsce świadczenia usług - zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)
- Definicja podatnika, siedziby działalności, stałego miejsca wykonywania działalności - jak ustalić miejsce wykonania usługi?
- Usługi związane z nieruchomościami - zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)
- Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne - zasady ustalania miejsca świadczenia
- Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów - zasady ustalania miejsca świadczenia
- Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach - jak ustalić zasady opodatkowania?
- Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
- Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z transgranicznymi usługami
- Refakturowanie usług międzynarodowych
- Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
- rozliczenie OSS jako alternatywny sposób rozliczania podatku dla usług opodatkowanych poza terytorium kraju.

6. Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

- główni księgowi
- pracownicy działów księgowych firm (specjaliści ds. VAT)
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych
- doradcy podatkowi
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Tematyka szkolenia została oparta o wieloletnie doświadczenie prowadzącej w wyjaśnianiu tajników tego trudnego podatku i problemach praktycznych z jakimi borykają się osoby zajmujące się rozliczeniami VAT.
Celem pierwszego dnia szkolenia jest usystematyzowanie i utrwalenie zasad VAT. W kolejnych dniach zostaną omówione poszczególne aktualne problemy powodujące trudności w rozliczeniach tego podatku

Uczestnicy otrzymają także pakiet zadań do samodzielnego rozwiązania w celu sprawdzenia swojej wiedzy i identyfikacji ewentualnych braków.
Szkolenie ma ugruntować podstawową wiedzę uczestników oraz dać im solidny grunt do dalszej pracy i pogłębiania wiedzy na temat tego podatku.
Szkolenie przygotowuje także do egzaminu na doradcę podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług.

Dorota Łabuda


Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń.

Jako trener na szkoleniach ceniona jest za szeroka wiedze teoretyczną podparta wieloletnią praktyką urzędnika, łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność związana z doświadczeniem dydaktyka - pedagoga za przykłady praktyczne w powiązaniu z konkretnymi przepisami.

Opinie uczestników po szkoleniach z ekspertem:

"Osoba prowadząca kompetentna, rzeczowa. Potrafi doskonale wyjaśnić zawiłości w przepisach. Przekazywane informacje urozmaica licznymi przykładami. Szkolenie upłyneło w miłej atmosferze."

" Osoba prowadząca miłła, sympatyczna szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo, poparte przykładami i na temat (wykładowca można słuchać godzinami:)."

"Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym."

"Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania, poziom prowadzącego o organizację oceniam bardzo wysoko."

"Uważam, że szkolenie było w pełni kompletne, przekazywane informacje były w sposób zrozumiały i czytelny."

"Szkolenie na wysokim poziomie, zgodne z planem."

"Szkolenie polecam ze względu na wysoki poziom merytoryczny i miłą forme przekazywania informacji."

 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1197 plus 23% VAT, razem 1472.31
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 18 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

22.11

2021

25.10

2021

15.12

2021

04.10

2021

13.10

2021

15.11

2021

20.12

2021

20.10

2021

06.10

2021

15.11

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

Szkolenie merytoryczne , przeprowadzone na wysokim poziomie, wykorzystam zdobyta wiedzę w przyszłości. Na pewno wezmę udział w innych szkoleniach oferowanych przez Państwa.”

"Szkolenie prowadzone w bardzo profesjonalny sposób w oparciu o szeroką wiedzę i doświadczenie. Jestem b. zadowolona z uczestnictwa i polecam innym zainteresowanym."

„Szkolenie przeprowadzono w sposób profesjonalny i na wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Prowadząca wykazała się dużym zaangażowaniem ora umiejętnością przekazywania wiedzy.”

"Duża wiedza praktyczna i merytoryczna prowadzącego. Jasność przekazu. Duży obszar tematyczny."

"Bardzo wysoki poziom merytoryczny prezentowany przez trenera."

"Interesujące i dobrze poprowadzone szkolenie"

"Fachowo, merytorycznie, na temat."

" Szkolenie przygotowane bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie osoby prowadzącej, nie tylko w zakresie merytoryki, ale także sposobu prowadzenia szkolenia online. Serdecznie polecam. "

Bardzo rzeczowo, konkretnie z przytoczeniem przykładów z codziennego funkcjonowania"

"Wykładowca b.profesjonalnie przygotowany, kompetentny. W rzeczowy sposób przekazuje informacje. Dobra organizacja szkolenia, blisko centrum miasta, dogodne godziny."

X