Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Karpacz 6-9.12-2022

 

X

Podatki w usługach i obrocie międzynarodowym
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2022-12-05 - 2022-12-08

Prowadzący: Iwona Biernat-Baran, Paweł Dymlang, Małgorzata Rzeszutek

Czas trwania: 18 h

Cena: 1600 PLN + VAT

I dzień

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a) pojęcie WDT,
b) przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,
c) przemieszczenie towarów własnych jako WDT,
d) transakcje nieodpłatne jako WDT,
e) obowiązek podatkowy,
f)  zaliczki w WDT,
g) podstawa opodatkowania w WDT,
h) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
i)  nowe regulacje dotyczące dokumentowania WDT (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.),,
j)  nowe regulacje dotyczące magazynów konsygnacyjnych oraz magazynów typu call-off stock (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.).

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a) pojęcie WNT,
b) towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,
c) przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
d) obowiązek podatkowy,
e) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
f)  obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT w przypadku nieotrzymania faktury od kontrahenta,
g) zaliczki w WNT,
h) podstawa opodatkowania w WNT,

4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:
a) miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT i w dostawach łańcuchowych,
b) skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
c) nowe zasady rozliczania wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.),
d) możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników transakcji.

5. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d) dowody dokonania eksportu towarów,
e) obowiązek podatkowy,
f)  zaliczki w eksporcie,
g) podstawa opodatkowania.

6. Import towarów:
a) sposoby rozliczania importu towarów,
b) podatnik w imporcie towarów,
c) procedura uproszczona w przypadku importu towarów – rozliczanie podatku należnego w deklaracji podatkowej,
d) obowiązek podatkowy VAT,
e) zasady ustalania podstawy opodatkowania.

7. Quick fixes – zmiany w towarowych transakcjach wewnątrzwspólnotowych:
a) nowe regulacje dotyczące dokumentowania WDT,
• zaostrzenie przepisów dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych,
• nowe zasady dokumentowania wywozu towaru,
• relacja przepisów unijnych do krajowych.
b) nowe regulacje dotyczące magazynów konsygnacyjnych oraz magazynów typu call-off stock,
• nowa procedura WDT call-off-stock,
• przemieszczenie towarów własnych jako odmiana wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
• obowiązek prowadzenia ewidencji.
c) nowe zasady rozliczania wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych.
• pojęcie transakcji łańcuchowych,
• dostawa ruchoma i nieruchoma.

II dzień

Usługi w obrocie międzynarodowym.

Część I. Usługi w obrocie międzynarodowym:

1.    „Eksport” usług oraz „import usług” – kiedy rejestracja decyduje o miejscu opodatkowania:
1)    zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2B,
2)    zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2C,
3)    zasady szczególne: usługi budowlane w obrocie międzynarodowym, usługi eventowe i transportowe,
4)    usługi niematerialne (doradcze, programisty, badanie rynku, analityka itp.)

2.    Obowiązek podatkowy w imporcie oraz w eksporcie usług:
1)    zasady ogólne,
2)    zaliczki,
3)    usługi budowlane, transportowe, eventowe.

3.    Podstawa opodatkowania, przeliczanie transakcji w walutach obcych oraz stawki VAT
a)    koszty towarzyszące,
b)    transakcje walutowe,
c)    korygowanie faktur i podstawy opodatkowania,
d)    stawki krajowe a stawki dla „eksportu” i „importu” usług,
e)    WIS a stosowanie właściwej stawki w zakresie usług w obrocie międzynarodowym,
f)    stawka 0% w transporcie międzynarodowym.

4.    Rejestracja, rozliczanie i raportowanie:
1)    obowiązki rejestracyjne związane z międzynarodowym świadczeniem/nabywaniem usług,
2)    uwaga na usługi typu marketplace (Amazon, Google, eBay, FB itp.),
3)    usługi w obrocie międzynarodowym a informacja podsumowująca,
4)    obowiązki związane z fakturowaniem,
5)    raportowanie na poziomie JPK: sprzedawca/nabywca.

Część II. Procedura OSS dla wybranych usług – jak uniknąć obowiązku rejestracji w innym państwie UE?

1.    Istota rozwiązania
2.    Przegląd usług, dla których rozwiązanie jest dedykowane (m.in. branża eventowa, budowlana, HORECA)
3.    Rozliczenie i zapłata VAT w procedurze OSS:
a)    warrant unijny,
b)    wariant nieunijny,
c)    raportowanie – składanie deklaracji,
d)    właściwe organy podatkowe,
e)    wymogi, które musi spełniać ewidencja,
f)    jaki kurs stosować?
g)    który urząd wybrać?

III dzień

Podatek u źródła po zmianach, - uregulowania prawa krajowego, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w oparciu o komentarz do Modelu Konwencji OECD

1. Konstrukcja podatku u źródła - uregulowania wewnętrznego prawa podatkowego:
- pojęcie jurysdykcji podatkowej
- pojęcie rezydenta – ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy – państwo rezydencji
- pojęcie nierezydenta uzyskującego dochody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – nowe przepisy obowiązujące od 1.01.2017 roku – państwo źródła przychodu
- miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i modelu konwencji OECD
- określenie katalogu przychodów opodatkowanych w państwie źródła przychodu w przykładach (zakup biletów lotniczych, wynajem samochodów zagranicą, zakup udziałów, etc.)

2. Ogólna charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
- międzynarodowe podwójne opodatkowanie
- istota i funkcje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
- metody unikania podwójnego opodatkowania
- konstrukcja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

3. Wprowadzenie - międzynarodowe prawo podatkowe a wspólnotowe prawo podatkowe:
- umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a prawo wspólnotowe
- współpraca państw członkowskich w sprawach podatkowych a współpraca międzynarodowa
- wymiana informacji podatkowych
- konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych
- postępowanie w celu zwalczania szkodliwej konkurencji podatkowej

4. Certyfikat rezydencji
- znaczenie certyfikatów rezydencji dla opodatkowania u źródła
- pojęcie certyfikatu rezydencji
- nowe warunki formalne w 2019 roku – warunki korzystania z kopii certyfikatu rezydencji
- obowiązek posiadania certyfikatu i skutki jego braku
- okres ważności certyfikatu
-  certyfikat elektroniczny otrzymany od kontrahenta zagranicznego

5. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorcy, zakładu, innych dochodów – zasady rozdzielania kategorii dochodów (wyszczególnienie tzw. dochodów biernych)

6. Opodatkowanie odsetek
- definicja odsetek na gruncie KM OECD I kodeksu cywilnego
- obowiązki płatnika (ustalenie wysokości podatku, pobranie i wpłata podatku, obowiązki informacyjne)
- zasady opodatkowania odsetek wg updof, updop i KM OECD
- definicja rzeczywistego właściciela (beneficial owner)
- cash pooling a podatek u źródła od odsetek
- pochodne instrumenty finansowe a podatek u źródła

7. Opodatkowanie należności licencyjnych
- definicja należności licencyjnych
- obowiązki płatnika (ustalenie wysokości podatku, pobranie i wpłata podatku, obowiązki informacyjne)
- prawa autorskie i prawa pokrewne - kiedy licencja na oprogramowanie stanowi licencję w kontekście regulacji podatku u źródła
- użytkowanie urządzenia przemysłowego na przykładzie wynajmu samochodów
- know-how jako licencja
- prawo własności przemysłowej
- zapłata należności licencyjnej do podmiotu innego niż bezpośredni beneficjent (pojęcie beneficial owner od 2019 roku)
- zasady opodatkowania na gruncie updop, updof, KM OECD

8. Zwolnienie od opodatkowania podatkiem u źródła należności odsetkowych i licencyjnych z art. 21 ust. 3 updop
- implementacja przepisów Dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich
- przesłanki zwolnienia od opodatkowania odsetek podatkiem u źródła
- zmiany w przepisach dotyczących szczególnej klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień – art. 22c
- zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła od przychodów nierezydenta powyżej kwoty 2.000.000 zł – warunki stosowania zwolnienia, pobór podatku  i wniosek do organu o zwrot
- stosowanie preferencji na podstawie wydanej przez organ podatkowy opinii o stosowaniu zwolnienia lub oświadczenia złożonego przez podatnika od 2019 roku
- przesłanka dochowania należytej staranności od 2019 roku

9. Opodatkowanie świadczeń niematerialnych
- opodatkowanie na gruncie updop i updof oraz w postanowieniach modelu konwencji OECD oraz umowach o unikania podwójnego opodatkowania
- zwolnienie z podatku - relief at source - warunki
- rozliczenie zakupu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń
- kategoria świadczeń o podobnym charakterze (jak na gruncie regulacji ustawowych traktować m.in. zakup usług szkoleniowych, certyfikacji wyrobów, pośredniczenia w obrocie towarami i innych)
- czy i kiedy usługi ubezpieczenia podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła?
- zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła od przychodów nierezydenta powyżej kwoty 2.000.000 zł – warunki stosowania zwolnienia, pobór podatku  i wniosek do organu o zwrot
- przesłanki złożenia oświadczenia przez płatnika w celu zastosowania dotychczasowego mechanizmu zwolnienia - relief at source

10. Opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
- zryczałtowane opodatkowanie dywidend wypłacanych nierezydentom i rezydentom – uregulowania prawa krajowego
- opodatkowanie dywidend z uwzględnieniem postanowień o unikaniu podwójnego
opodatkowania
- wpływ dyrektywy o spółkach–matkach i spółkach–córkach na opodatkowanie dywidend
- warunki zwolnienia / oświadczenia podatnika – opinia o stosowaniu zwolnienia – weryfikacja wniosku

11. Opodatkowanie przychodów osób fizycznych:
- przychody z pracy najemnej
- przychody z działalności wykonywanej osobiście: wolne zawody, przychody artystów/sportowców

12. Opodatkowanie zysków zakładów- działalność prowadzona przez nierezydenta na terytorium RP:
- pojęcie zakładu (w tym zakład budowlany, agent zależny)
- ustalanie zysków zakładu
- zakład a zasady podziału zysków oraz problematyka cen transferowych – rozliczenia między zakładem a centralą

13. Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z wypłatą należności za granicę (CIT-10Z, PIT-8AR, IFT1/1R, IFT2/2R, IFT-3/3R):
- przedstawienie przykładowego stanu faktycznego oraz wypełnienie informacji IFT
- informacje o umowach zawartych z nierezydentami (informacja ORD-U)
- informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (informacja ORD – W1)

 

-    dyrektorzy finansowi
-    główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

W ramach niniejszego szkolenia przedstawione i omówione zostaną zmiany, z podziałem na poszczególne elementy oraz ich wzajemne relacje. Przyjęty sposób zaprezentowania tych obszernych oraz trudnych zmian w podziale na zagadnienia pozwoli Państwu w łatwiejszy sposób na opanowanie nowego materiału. Omawiając poszczególne zagadnienia eksperci przytaczają praktyczne przykłady. Szkolenie jest w pełni interaktywne – w jego trakcie macie Państwo pełną swobodę zadawania pytań.

- kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów omawianych podatków
- aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
- praktyczne wskazówki,
- bardzo interaktywna formuła,
- możliwość zadawania pytań trenerowi w czasie szkolenia

Iwona Biernat-Baran


Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Opinie klientów po szkoleniach z ekspertem:

"Szkolenie na wysokim poziomie. Dużo wiedzy zdobyłam"

"Wysoki poziom merytoryczny bardzo dobry kontakt z osobą szkolącą, cenne indywidualne możliwości zadania pytań i usykania odpowiedzi"

"Wysoki poziom merytoryczny, bardzo dobry kontakt z osoba szkolącą, cenne indywidualne możłiwości zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi."

"Rzeczowe, merytoryczne, duża wiedza prowadzącej, teoretycznie i praktycznie, jestem b.zadowolony."

"Szkolenie przeprowadzone bardzo merytorycznie, w dobrej atmosferze , fachowe odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników."

"Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, poziom merytoryczny bardzo dobry."

"Szkolenie konkretne i rzeczowe. Satysfakcjonujące odpowiedzi na zadawane pytania."

 


Paweł Dymlang


Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 10987), trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych. Prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych przeszło 1700 szkoleń otwartych i zamkniętych (m.in. dla: BRE Bank, Carlsberg, Cefarm, Cemex, Ceramika Paradyż, Cinema City, Energa, Eneria, Enion, Fagumit, Gaz System, HSBC Bank, HTL-Strefa, Interia, Jacobs, Kilargo, KWS Lochow Polska, LektorKlett, Mediacom, MESP, PKN Orlen, PKP Przewozy Regionalne, PKP,  Polskie Porty Lotnicze, Polskie Radio Gdańsk, SEP, Statoil, Transfer Multisort Elektronik, Wavin Metalplast-Buk, Komenda Główna Policji, Thomson Technicolor Poland i wiele innych). Autor licznych publikacji prasowych i książkowych („Samochód w działalności gospodarczej”, „Podatki w branży farmaceutycznej”, „Opodatkowanie obrotu walutami kryptograficznymi”, „Egzamin na doradcę podatkowego”, i inne).

Opinie po szkoleniach eksperta:

"Prowadzący szkolenie w sposób zrozumiały i bardzo przystępny omówił zagadnienia teoretyczne, prezentując je w praktycznych przykładach."

"Szkolenie przebiegało bez żadnych zakłóceń. Było prowadzone w sposób bardzo zrozumiały, zgodnie z programem. Prowadzący szkolenie był punktualny, kompetentny z dużą wiedzą. Został omówiony cały zakres szkolenia, co jest bardzo ważne."

"Bardzo merytoryczne szkolenie, na wysokim poziomie."

"Szkolenie prowadzone w sposób jasny , zrozumiały"

"Szkolenie merytoryczne"

 


Małgorzata Rzeszutek


dr Małgorzata Rzeszutek- Doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  , doktor  z zakresu cen transferowych,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym.

Opinie:

"Dobrze zorganizowane szkolenie, przejrzyste opracowanie materiałów, z których jeszcze skorzystam w bieżącej pracy, bieżące zmiany w podatku VAT zostały przejrzyście wyjaśnione. Pani prowadząca szkolenie przekazała fachową wiedzę."

 

"Bardzo przydatne informacje: fajny, otwarty sposób prowadzenia zajęć. Jestem bardzo zadowolona i usatysfakcjonowana prezentowana wiedzą. Szkolenie profesjonalne, dużo praktycznych wskazówek."

"Pani prowadząca szkolenie bardzo zrozumiale przekazywała wszystkie informacje dotyczące tego szkolenia."

"Temat wyjaśniony wyczerpująco, ciekawie."

"Pani Rzeszutek bardzo kompetentna i rzetelna."

"Wykładowca- osoba kompetentna, przygotowana do zajęć."

"Profesjonalność pod względem organizacji szkolenia i kompetencji wykładowcy."

"Wysoki poziom, miła atmosfera. Polecam."

„Szkolenie rzetelnie przeprowadzone, informacje przekazane w dostępny sposób.”

„Bardzo dobra zawartość merytoryczna szkolenia, kompetentny prowadzący.”

„Merytoryczne szkolenie.Polecam.”

"Szkolenie bardzo fajne. Dobrze, że na bieżąco można było zadawać pytania związane z tematem i na bieżąco otrzymywać odpowiedzi. Wykładowca o dużej wiedzy na temat VAT-u."

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1600 plus 23% VAT, razem 1968
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram: 5,7,8 grudnia

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 18 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

05.12

2022

05.12

2022

15.12

2022

15.12

2022

21.12

2022

12.12

2022

28.12

2022

08.12

2022

29.12

2022

19.12

2022

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie przygotowane na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Sposób prowadzenia interesujący, przystępny i umożliwiający przyswojenie nowych wiadomości."

"Szkolenie bardzo merytoryczne, wyczerpujące wiadomości. Bardzo jestem zadowolona."

"Polecam bardzo! Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, prowadzący rewelacyjnie przygotowany."

"Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Osoba prowadząca emanuje spokojem w trakcie przekazywania informacji. Odpowiednio rozplanowuje czas i przerwy."

"Szkolenie prowadzone fachowo, rzeczowo i konkretnie. Możliwość uzyskania informacji w ramach zadanego problemu w pytaniu..."

"Bardzo przydatne informacje: fajny, otwarty sposób prowadzenia zajęć. Jestem bardzo zadowolona i usatysfakcjonowana prezentowana wiedzą. Szkolenie profesjonalne, dużo praktycznych wskazówek."

"Wykładowca bardzo rzetelny, profesjonalny. Szkolenie spełniło moje oczekiwania."

"Szkolenie profesjonalnie prowadzone. Prowadzący bardzo chętnie odpowiada na nurtujące pytania uczestników szkolenia.Polecam."

"Dobra wiedza prowadzącego, bardzo dobry sposób prowadzenia szkolenia, forma szkolenia gwarantująca bieżącą wymianę zdań i odpowiedzi na wątpliwości."

"Wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia. Dodatkowym plusem była dyskusja pomiędzy osobą prowadzącą szkolenie a uczestnikami. Zostały przekazane obszerne materiały szkoleniowe."

X