Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Podatek CIT, PIT od podstaw - specjalista podatkowy poziom I
Nowość

Miejsce: Wrocław

Termin: 2019-06-26 - 2019-06-28

Prowadzący: Zespół Ekspertów Podatkowych

Czas trwania: 18 h

Cena: 1347 PLN + VAT

Dzień I

Podatek dochodowy od osób fizycznych – z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.

1) Podmiot podatku (zakres podmiotowy ustawy o PIT)
a) osoby fizyczne jako podatnicy
b) wspólnicy spółek osobowych
c) wspólnicy spółki cywilnej
d) małżonkowie
e) osoby samotnie wychowujące dzieci
f) przedsiębiorstwo w spadku
g) status małego podatnika (definicja, warunki, korzyści podatkowe)

2) Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą
a) pojęcie rezydencji podatkowej
b) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
c) certyfikat rezydencji z uwzględnieniem możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji od 1 stycznia 2019r. (w tym zasady wydawania, ważność certyfikatu, zagraniczne certyfikaty rezydencji)
d)  dochody osiągane na terytorium Polski
e) dochody uzyskiwane za granicą  przez polskich rezydentów podatkowych
f) zmiana rezydencji

3) Przychody niepodlegające opodatkowaniu PIT (wyłączenia z opodatkowania)
a) rodzaje przychodów wyłączonych z opodatkowania
b) różnica między wyłączeniem z opodatkowania a zwolnieniem z opodatkowania w PIT
 
4) Przedmiot opodatkowania – omówienie podstawowych definicji
a) przychód
b) dochód
c) strata
d) łączenie przychodów
e) zakazy łączenia przychodów

5) Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem przychodów z działalności gospodarczej:
a) klasyfikacja źródeł przychodów
b) działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów:
- różnica pomiędzy działalnością wykonywaną osobiście, a pozarolniczą działalnością gospodarczą,
- rodzaje przychodów zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście,
- formalna rejestracja działalności gospodarczej, a działalność wykonywana osobiście,
c) definicja pozarolniczej działalności gospodarczej
- cechy wyróżniające pozarolniczą działalność gospodarczą od stosunku pracy
- działalność nierejestrowana
- czynności sporadyczne a działalność gospodarcza
- działalność rolnicza a pozarolnicza działalność gospodarcza
- wybór możliwych form opodatkowania działalności gospodarczej, w tym podatku liniowego (porównanie wad i korzyści)
- przychód otrzymany, a przychód należny,
- przychody zwolnione od podatku w ramach działalności gospodarczej
- nowe zasady opodatkowania od 1 stycznia 2019 r. sprzedaży walut wirtualnych również w ramach działalności gospodarczej
d) prawa majątkowe jako źródło przychodów:
- prawa autorskie do utworu,
- udzielenie licencji
- zbycie udziałów spółki,
- przeniesienie prawa do znaku towarowego i inne
- moment uzyskania przychodu
e) zbycie nieruchomości jako źródło przychodów:
- moment uzyskania przychodu,
- nieruchomość włączona do wspólnego majątku małżonków,
- zwolnienia na cele mieszkaniowe przy zbyciu nieruchomości,
- wyliczenie dochodu objętego zwolnieniem
- zbycie nieruchomości w ramach działalności gospodarczej
f) najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze:
- jako odrębne (od działalności gospodarczej) źródło przychodów
- najem, dzierżawa i podobne wykonywane w ramach działalności gospodarczej,
- moment uzyskania przychodu,
- współwłasność – zasady podziału dochodów z najmu, dzierżawy i podobnych
g) inne źródła przychodów

II Dzień

1) Stosunek pracy i zrównane z nim jako odrębne źródło przychodów:
a) definicja stosunku pracy
b) moment powstania przychodu
c) delegacje a przychód ze stosunku pracy
d) premie (regulaminowe, pozaregulaminowe) i nagrody a przychód ze stosunku pracy
e) świadczenia z ZFFŚ  a przychód ze stosunku pracy
f) świadczenia dodatkowe poza ZFFS a przychód ze stosunku pracy (abonamenty medyczne, karnety do kina i sportowe, ubezpieczenia, imprezy integracyjne umorzone pożyczki i inne)
g) nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników, w tym omówienie wyroku TK z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13
h) odprawy i odszkodowania w ramach stosunku pracy
i) skala podatkowa, kwota wolna od podatku, zaliczki na podatek
j) pracodawca jako płatnik podatku PIT – obowiązki i uprawnienia
k) omówienie na przykładach najczęściej stosowanych zwolnień w PIT w stosunkach pracowniczych i zrównanych z nimi

2) Przychody z kapitałów pieniężnych
a) rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych
b) ryczałtowe opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych
c) moment uzyskania przychodu

3) Przychody ze zbycia rzeczy ruchomych
a) zbycie w ramach działalności gospodarczej
b) zbycie rzeczy ruchomych poza działalnością gospodarczą
c) moment powstania przychodu

4) Wspólne źródła przychodów w PIT:
a) przychody ze wspólnej własności
b) przychody ze wspólnego przedsięwzięcia
c) przychody ze wspólnego posiadania
d) przychody ze wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych
e) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną

5) Koszty uzyskania przychodów w PIT ze szczególnym uwzględnieniem kosztów w ramach działalności gospodarczej:
a) definicja kosztów uzyskania przychodu
b) wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
c) 50% kosztów uzyskania przychodów przy prawach autorskich
d) możliwość zaliczenia do KUP pracy małżonka i małoletnich dzieci od 1stycznia 2019 r.
e) moment zaliczenia wydatków do KUP
f) potrącanie kosztów w czasie – koszty pośrednie i bezpośrednie
g) pracownicze koszty uzyskania przychodów
h) koszty używania samochodów osobowych od 1 stycznia 2019 r. w działalności gospodarczej:
- nowe limity do amortyzacji samochodów osobowych stanowiących środki trwałe,
- ograniczenie kosztów używania samochodów osobowych
- obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. ograniczanie kosztów rat leasingowych
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu a limity kosztów

6) Amortyzacja w PIT – zasady ogólne
a) środek trwały na gruncie podatku PIT
b) metody amortyzacji i okres amortyzacji
c) wartości niematerialne i prawne – definicja
d) ewidencja środków trwałych i WNiP
e) konsekwencje braku ewidencji środków trwałych i WNiP

7) Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku:
a) odliczenia od dochodu
b) skala podatkowa i wysokość podatku
c) kwota wolna uzależniona od wysokości dochodu
d) odliczenia od podatku

8) Zaliczki i roczne rozliczenie podatku:
a) rodzaje zaliczek i terminy wpłat zaliczek
b) zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39),
c) przygotowanie deklaracji PIT-37 za rok 2018 r. przez administrację podatkową,
d) milcząca akceptacja zeznań sporządzonych przez administrację skarbową

9) Wybrane zryczałtowane formy opodatkowania w PIT
a) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
- limit uprawniający do ryczałtu,
- najem prywatny i obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zasady zgłaszania tego ryczałtu,
- zasady ogólne stosowania opodatkowania zryczałtowanego,
- stawki ryczałtowe
- obowiązkowe ewidencje – uchylenie niektórych obowiązków od 1 stycznia 2019 r.,
- rozliczenia roczne i PIT 28
b) karta podatkowa:
- podatnik podatku w formie karty podatkowej
- zasady ubiegania się o „kartę podatkową”
- stawki podatkowe
 
Dzień III

Podatek dochodowy od osób prawnych z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.

1) Podmiot opodatkowania i rezydencja podatkowa:
a) podmioty podlegające opodatkowaniu w CIT:
- osoby prawne
- spółki kapitałowe w organizacji
- podatkowa grupa kapitałowa: (regulacje wprowadzone w 2018 r. warunkujące powstanie podatkowej grupy kapitałowej, zawiązanie i rozwiązanie podatkowej grupy kapitałowej, rola jednostki dominującej w podatkowej grupie kapitałowej,  zasady zawierania transakcji z powiązanymi podmiotami spoza grupy,
- spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej
b) rezydencja podatkowa, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT

2) Przedmiot opodatkowania i podział na źródła przychodów:
a) przychody z zysków kapitałowych i przypisane im koszty
b) pozostałe przychody (inne niż przychody z zysków kapitałowych)
c) rozliczanie strat
d) dochód w CIT

3) Przychody z udziału w zyskach kapitałowych (art. 7 b u.p.d.o.p.):
a) przychody z udziału w zyskach osób prawnych
b) przychody z wniesienia aportu innego niż zorganizowana część przedsiębiorstwa
c) przychody z obrotu wierzytelnościami
d) przychody z obrotu papierami wartościowymi,
e) moment powstania przychodu

4) Przychody z innych źródeł (w tym przychody z działalności gospodarczej):
a) pojęcie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych
b) moment powstania przychodu
c) wyłączenia z przychodów podatkowych
d) nieodpłatne świadczenia – ustalenie wartości przychodu ze świadczeń nieodpłatnych
e) zobowiązanie uregulowane świadczeniem niepieniężnym (datio in solutum),
f) wybrane przychody zwolnione.

5) Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne:
a) definicja KUP w CIT
b) związek kosztu z przychodem
c) ciężar dowodu w zakresie kosztów
d) dokumentowanie kosztów,
e) moment poniesienia kosztu a moment potrącenia kosztu,
f) potrącanie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami
g) potrącanie kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami
h) potrącanie kosztów pracowniczych
i)  koszty potrącane na zasadzie kasowej
j) skutki umorzenia zobowiązań uprzednio ujętych memoriałowo jako koszty

6)  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
a)  definicja środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych
b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające i niepodlegające amortyzacji podatkowej
c)  ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
d) wartość początkowa środka trwałego
e) zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
f) metody amortyzacji
g) stawki amortyzacji

7) Podstawa opodatkowania i wysokość podatku:
a) odliczenia od dochodu – pomniejszenie podstawy opodatkowania:
b) przekazane darowizny
c) stawka podatku 19%
d) obniżona 9 % stawka CIT – zasady i warunki zastosowania
e) opodatkowanie dywidend

- pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- właściciele firm
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Przedmiotem kursu jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem PIT i CIT dla osób, które są na początkowym etapie rozliczeń tych podatków lub będąc praktykami chcą uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę. W praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiotu opodatkowania, zwolnień podatkowych, obowiązku podatkowego, źródeł przychodów, kosztów uzyskania przychodów czy ryzyka podatkowego. Zagadnienia zostały tak opracowane, aby w zrozumiały i czytelny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku PIT I CIT.

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w kursie poznają od podstaw zasady opodatkowania czynności podatkiem PIT i CIT. W trakcie kursu przedstawione zostaną wszystkie elementy konstrukcyjne podatków w sposób kompleksowy i zrozumiały dla odbiorcy. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty rozliczeń i omówienie instytucji związanych z podatkiem. Umożliwi to przygotowanie uczestników do samodzielnych rozliczeń w podatku PIT i CIT.

Zespół Ekspertów Podatkowych


Mirela Chomont

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.
Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Opinie

"Szkolenie poprowadzone na wysokim poziomie. Wyczerpujące odpowiedzi, konkretny przekaz prowadzącej."

M.Kuśmierek Salve

"Szkolenie poprowadzone w bardzo przystępnej formie, rzetelnie wyjasnione problemy poruszone na szkoleniu. Wykładowca bardzo jasno pokazuje wszystkei niuanse i pomaga zrozumieć problematykę poruszaną podczas szkolenia."

D. Korbel Salve Pharma

"Szkolenie ciekawe i na interesujące tematy. Możliwość wspólnego rozwiązywania wątpliwości z danej dziedziny."

P. Janicka AZ Pharma

"Bardzo dobrze przygotowane materiały."

R.Janiszewska Ostróda Yacht

"Wysoki poziom szkolenia.Dużo przykładów praktycznych.Dobra organizacja szkolenia. Polecam to szkolenie."

E.Polanowska Ostróda Yacht

"Szkolenie pod względem merytorycznym przygotowane bardzo profesjonalnie. Wykładowca "otwarty" na dyskusję z uczestnikami - bardzo merytoryczny."

B.Wysocka DLS Trans LTD

"Szkolenie zorganizowane na bardzo dobrym poziomie. Osoba prowadząca przygotowana merytorycznie, otwarta, ciekawie prowadzi zajęcia. Dużo przykładów."

Energia Wytwarzanie SA

"Szkolenie zorganizowane profesjonalnie. Wykładowca posiada bardzo rozległa wiedzę, którą potrafi przekazać w przystępny sposób."

E.Józefoficz - Knitter Plichta sp. z o.o.

Paweł Małecki

Dr inż. doradca podatkowy wpis nr 349, posiada również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest byłym nauczycielem akademickim z 24 letnim stażem. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach Kancelarii Doradców Małecki i wspólnicy sp. zoo. W 1997 r zdał egzamin na Certyfikat Księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 1998 r zdał egzamin na doradcę podatkowego. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarza do ustawy o podatku VAT, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Komentarz do ustawy o CIT jest aktualizowany co roku i wydawany nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. zoo. Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna. Od 2001 roku do 2007 r.  był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Od 2010 r. jest ponownie członkiem tej Komisji. Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach doradców z Izby Doradców Podatkowych, na kierunku Doradztwo Podatkowe prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i we Wrocławiu, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Instytucie Konsultantów Europejskich (wykłady z zakresu podatki w projektach europejskich) i innych szkoleniach organizowanych przez profesjonalne firmy. Od kilku lat doradza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  w zakresie podatku VAT i podatków dochodowychw projektach realizowanych przez Agencję i jej beneficjentów. Jest autorem wielu opinii z zakresu prawa podatkowego dla PARP i innych instytucji.Występuje jako pełnomocnik reprezentując podatników przed Wojewódzkimi  Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym  w sprawach podatkowych.

Opinie

Szkolenie z podatku VAT przedstawione w sposób interesujący i praktyczny z uwzględnieniem bieżących problemów.

Małgorzata Dziuba IGA Nowa Sól

Szkolenie bardzo ciekawe, objęte ściśle tematyką dotyczącą rozliczenia podatku VAT, dodatkowo oparte na ciekawych przykładach

B. Zieleniewska SM Wejherowo

Szkolenie było prowadzone przez wykładowcę, który w bardzo prosty spośób przekazał zmiany wchodzące w ustawie VAT.

Sylwia Hejduk POLBILDING

Szkolenie odbyło się w sposób zrozumiały w 100% i interesujacy.

Aleksandra Woźniak BHE Dychów

Bardzo interesujace szkolenie, dobrze przygotowany wykładowca.

Małgorzata Kukiełka Bader Polska

Szkolenie prowadzone w bardzo przystęny sposób. Odpowiedzi na pytania wyczepujące. Obszerne materiały szkoleniowe.

Agnieszka Staniewska PGNiG SA

Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i zgodny z tematem. Wykładowca wyczerpująco odpowiedział na zadane pytania.

I. Frończyk MPGK

Świetny wykładowca , który umie przekazać posiadaną wiedzę na dany temat.

J. Gliwa GPK

Szkolenie na wysokim poziomie, przeprowadzone pzrez profesjonalnego doradcę podatkowego, poparte ciekawymi przykłądami. Możliwośc zadawania pytań, wspólne szukanie odpowiedzi.

W. Migdalska MZGK

Temat szkolenia bardzo ciekawy, poruszane tematy były wyjaśniane na bieżąco na szkoleniu.

G. Szałek ZUK

Wyczepujące omawianie tematów. Dogłebne wyjasnienia i odpowiedzi na zadane pytanie.

B.Dekier PGKiM

Szkolenie przeprowadzone perfekcyjnie, z bardzo dużą wiedzą i ciekawymi przykładami, bardzo rzetelnie i dobrze przygotowanym materiałem.

 J. Niemczyk Almatur

Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w trakcie pisania doktoratu z zakresu cen transferowych,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym.

Opinie:

"Pani prowadząca szkolenie bardzo zrozumiale przekazywała wszystkie informacje dotyczace tego szkolenia."

M.Kubicz PAS

"Temat wyjaśniony wyczerpująco, ciekawie."

A.Pilip VCentrum

"Pani Rzeszutek bardzo kompetentna i rzetelna."

R.Dłubała Everest Finanse

"Wykładowca osoba kompetentna, przygotowana do zajęć."

Z.Zygner-Arent Novago

"Profesjonalność pod względem organizacji szkolenia i kompetencji wykładowcy."

J.Kroczyńska John Cotton Europe

"Wysoki poziom, miła atmosfera.Polecam."

A.Habas

"Merytoryczne przedstawienie zagadnień, problemy predstawione w sposób przerzysty, jasny, wycerpujący. Materiały szkoleniowe są pogrupowane tematycznie ze wskazaniem przepisów, ułatwia to szukanie danego problemu."

J. Kobierska PPHU Jantal

"Bardzo dobra komunikacja osoby prowadzącej z uczestnikami. Możliwość zadawania pytań i bieżące uzyskanie kompetentnej odpowiedzi.Polecam osobę prowadzącą panią Małgorzatę Rzeszutek."
I. Matyja Chomer Capital

Mariusz Nowak

Doradca podatkowy, Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizował się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmował się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego Goldenstein. Zajmuje się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruje się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawia sposób działania. Szkolenia są prowadzone w sposób dynamiczny i ciekawy. Szkolenia oparte są na przykładach praktycznych czerpanych z doświadczenia prelegenta. Jego szkolenia cieszą się dużym uznaniem wśród słuchaczy.Jest autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiada uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.

Opinie:

Mocno pomocne szkolenie,informacje świeże i gorące. Sposób prezentacji bardzo aktywizujący grupę,dziękujemy.  

Barbara Wenta Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Szkolenie prowadzone w sposób angażujący uczestników,barwnie i komunikatywnie.  

Małgorzata Szymańska Jodko-Schiewe

Szkolenie atrakcyjne ze wzgledu na tematy,które były na nim podjęte i omawiane. Wiedza wykładowcy przekazana w sposób bardzo przystępny i atrakcyjny.  

Anna Nalewka Hako Technology

Przede wszystkim wybierając szkolenie, kierowałam się tematem szkolenia, jednak na uwagę zasługuje osoba prowadząca szkolenie,bardzo łatwy sposób przekazywania informacji podatkowych,szkolenie dynamiczne,ciekawe,przy którym trudna tematyka szkoleń stała się łatwym tematem.

Magdalena Petruk "Arbud"

Szkolenie zostało przeprowadzone wyczerpująco,dokładnie zostały wyjaśnione kwestie dotyczące zmian w podatku VAT,miła atmosfera.Sposób przeprowadzenia szkolenia w pełni dla mnie zrozumiały i czytelny.

Barbara Kopeć Komunikacja Miejska Szczecinek

Szkolenie bardzo treściwe i na temat.Możliwość omówienia problemów występujących na co dzień w firmie.

I.Atamańczuk Ferrosan Medical Devices

Szkolenie profesjonalne, praktyczne przykłady.

G. Rogowska Abena Polska

Przystępnie, kompleksowo, konkretnie i sympatycznie.

A. Brożek Limito SA

Szkolenie prowadzone bardzo rzetelnie. Duża ilość materiałów. Tematy omówione bardzo dokładnie.

B.Adamczyk ZWiK

Szkolenie prowadzone w atrakcyjny sposób, możliwość zadawania pytań na temat własnych problemów praktycznych  

E.Paszkowska Konecranes

Bardzo wysoki poziom. Będę polecać znajomym.

I.Łuczak Agromor

Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner. Autor kilku pozycii książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Samir Kayyali

Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz bezpośrednio nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych, w tym dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Hubert Grzyb

Tytuł zawodowy: Adwokat, Doradca Podatkowy, Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego.
Doświadczenie zawodowe: W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych oraz reprezentował Klientów w sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Hubert Grzyb posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, produkcja, branża IT, finanse i ubezpieczenia. Przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i prawa. Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa.

Specjalizacja:
•    podatek od towarów i usług (VAT),
•    JPK,
•    kontrole podatkowe, postępowania podatkowe, postępowania sądowo administracyjne w sprawach podatkowych,
•    postępowania karnoskarbowe,
•    prawo cywilne,
•    prawo pracy.

Marcin Górski

Tytuł zawodowy: Adwokat, Doradca Podatkowy, Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego.
Doświadczenie zawodowe: Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów
w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin Górski posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i ubezpieczenia. Przeprowadził ponad 2000 szkoleń z zakresu podatków i prawa. Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa.

Specjalizacja:
•    podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
•    ceny transferowe,
•    przekształcenia, łączenia, podziały jednostek gospodarczych,
•    kontrole podatkowe, postępowania podatkowe, postępowania sądowo administracyjne w sprawach podatkowych,
•    postępowania karnoskarbowe,
•    prawo cywilne,
•    prawo handlowe,
•    prawo obrotu instrumentami finansowymi

 

 

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 1347 plus 23% VAT, razem 1656.81
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

30.07

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.07

2019

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.09

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

03.07

2019

26.06

2019

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie bardzo przydatne i zadowalające pod wzgledem merytorycznym. Osoba prowadzaca w bardzo zrozumiały sposób, umie odpowiedzieć na nie jedno pytanie. Polecam to szkolenie w 100%.

J. Kowalczyk

Dancoal

"Szkolenie pozwala na uniknięcie popełniania błędów w załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym."

S. Bielecki

"Szkolenie przeprowadzone w sposób merytoryczny, interesujący, wyczerpujące wszystkie zagadnienia związane z tematem szkolenie. Prowadząca chętnie odpowiedziała na zadawane pytania, mogę polecić innym."

D.Liczniewicz

UGiM

"Szkolenie bardzo ciekawe, bardzo jasno i zrozumiale przekazane informacje."

A. Sarnowska

PGK

"Duża ilośc informacji przekazana rzeczowo w krótkim czasie. Przystęny przekaz w formie wykładu z elementami ćwiczeń i konsultacji oraz dyskusji."

A.Karska

Geotermia Poddębice

"Składnie, rzeczowo i profesjonalnie"

M.Lewicka

Norda Łebcz

"Prowadzący w konkretny sposób poruszał najważniejsze zmiany w KPA. Podawanie przykładów z "życia" ułatwiło zrozumienie poruszanych kwestii. Bardzo dobre materiały szkoleniowe."

J. Jabłonska

UWM

"Szkolenie przygotowane w profesjonalny sposób, osoba prowadząca bardzo rzetelnie przygotowana z dużą wiedzą. Każde zagadnienie wyjaśnione w prosty sposób, zrozumiały dla każdego uczestnika"

K.Busz

CALDO

"Szkolenie odbyło się w sposób zrozumiały w 100% i interesujący"

A. Wożniak

BHE Dychów

"Sprawnie zorganizowane szkolenie, dobre merytorycznie, z atrakcjami i fajnie zorganizowanym czasem, w dobrych warunkach hotelowych. Szkolenie godne polecenia."

M. Cecelska

UM Mława

X