Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Kurs dla Dyrektorów i Kandydatów na Dyrektorów Finansowych
NowośćPromocja

Miejsce: Katowice

Termin: 2019-10-05 - 2019-10-27

Prowadzący: Michał J. Kowalski

Czas trwania: 64 h

Cena: 4150 PLN (4490 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 20 września

Analityka finansowa (8h – warsztaty)
1.    Wprowadzenie do analizy finansowej
a.    Etapy prowadzenia analiz finansowych
b.    Finansowe i poza finansowe źródła informacji
c.    Narzędzia i techniki wykorzystywane w analizach finansowych
d.    Narzędzia statystyczne w analizach finansowych, analizy odchyleń – warsztaty MS Excel

2.    Wstępna analiza sprawozdań finansowych

3.    Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
a.    Praktyczne zalecenia dotyczące stosowania i interpretowania wskaźników finansowych, najczęściej popełniane błędy i niezrozumienia
b.    Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa
c.    Ocena sprawności działania
d.    Badanie płynności finansowej

4.    Analiza struktury finansowania

5.    Czytanie i interpretowanie sprawozdań finansowych - ocena sytuacji finansowej na przykładach wybranych przedsiębiorstw (warsztaty z dokumentami finansowymi)

6.    Ocena zdolności płatniczej przedsiębiorstwa
a.    Symptomy i ocena pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
b.    Systemy bankowe i klasyfikacje scoringowe
c.    Modele dyskryminacyjne jako narzędzia przewidywania niewypłacalności i bankructwa przedsiębiorstwa – warsztat

Controlling i rachunkowość zarządcza (16 godzin)
1.    Wdrażanie systemu informacji zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwie
a.    Rachunkowość zarządcza i controlling – funkcje, cele, korzyści i bariery wdrażania
b.    Strategiczne a operacyjne zadania w obszarze generowania informacji zarządczej
c.    System finansowej informacji zarządczej w przedsiębiorstwie
d.    Przykłady controllingowych raportów od poziomu naczelnego kierownictwa do operacyjnego
e.    Organizacja funkcji controlingowych w przedsiębiorstwie (decentralizacji zarządzania, pozycja controllingu w strukturze organizacyjnej, zakres zadań i kompetencji, procedury wdrażania)
f.    Zarządcze układy prezentowania wyników
g.    Zasady wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i pomiaru ich efektywności

2.    Budżetowanie jako narzędzie wpierające zarządzanie efektywnością
a.    Budżetowanie jako metoda zarządzania (fazy tworzenia budżetu, realizacji i kontroli, etapy opracowywania budżetu, budżet a plan finansowy)
b.    Przykłady dokumentów budżetowych i planów finansowych
c.    Zasady i rodzaje budżetowania (cykl budżetowania, budżetowanie odgórne i oddolne, przyrostowe, od zera, budżety sporządzane centralnie a budżetowanie ośrodków odpowiedzialności
d.    Problemy i nieefektywność tradycyjnych systemów budżetowania (przyczyny kryzysu budżetowania, wady i zagrożenia budżetowania)
e.    Rola i miejsce Komisji Budżetowej w controllingu
f.    Narzędzia budżetowania – analiza najlepszych praktyk

3.    Tradycyjne narzędzia zarządzania kosztami
a.    Pojęcie i klasyfikacja kosztów formalny zakres informacyjny o kosztach
b.    Zarządcze układy ewidencjonowania kosztów (koszty stałe i zmienne, pośrednie i bezpośrednie, kontrolowane i niekontrolowane)
c.    Kalkulacje kosztu jednostkowego (marża brutto, nośniki kosztów i klucze rozliczeniowe, kalkulacja podziałowa prosta i ze współczynnikami, kalkulacje doliczeniowa, fazowa i odjemna)
d.    Rachunek kosztów zmiennych (próg rentowności, ryzyko operacyjne i wskaźnik bezpieczeństwa, mechanizm dźwigni operacyjnej)

4.    Podejście procesowe w rachunkowości zarządczej

a.    Koszty i zasady ich rozliczania
b.    Idea procesowej kalkulacji kosztów - składniki, mechanizm rozliczania
c.    Activity Based Management – zastosowania strategiczne i operacyjne
d.    Podmiotowe i przedmiotowe zastosowanie ABC/ABM (kiedy podjąć decyzje o wdrożeniu ABC/ABM, po co wdrażać ABC/ABM)
e.    Etapy wdrażania rachunku kosztów działań – procedury implementacyjne
f.    Rachunek kosztów działań oparty na czasie (Time Driven Activity Based Costing)
g.    Zaawansowane zastosowania rachunku kosztów działań (integracja koncepcji ABC i VBM, Activty Based Budgeting)

Ocena efektywności przedsięwzięć biznesowych (16 godzin)
1.    Pojęcie i rodzaje inwestycji
a.    Modele realizacji inwestycji - poject finance a corporate finance
b.    Determinanty oceny przedsięwzięć biznesowych (czas, zwrot, ryzyko)

2.    Elementy i struktura biznesplanu
a.    Rodzaje przedsięwzięć a wzorcowy układ dokumentu
b.    Streszczenie menadżerskie – dobór treści, preferowane formy narracji
c.    Cele i opis przedsięwzięcia, zasady prezentacji produktu lub usługi, otoczenia projektu biznesowego, prezentacja posiadanych kompetencji, wybór strategii biznesowej

3.    Zmienna wartość pieniądza w czasie
a.    Wartość obecna a wartość przyszła
b.    Renta - płatności annuitetowe, wartość przyszła i obecna renty, renta wieczna
c.    Decyzje kredytowe, rzeczywisty koszt kredytu, efektywna stopa procentowa

4.    Pojęcie kosztu kapitału i narzędzia jego wyznaczania
a.    Koszt kapitału obcego (obliczanie kosztu długu, WARD)
b.    Kosztu kapitału własnego (model Gordona, CAPM)
c.    Współczynnik beta jako narzędzie pomiaru ryzyka biznesu (narzędzia szacowana beta dla przedsiębiorstw niebędących bezpośrednimi uczestnikami rynków kapitałowych, beta a ryzyko finansowe, beta lewarowana i odlewarowana)
d.    Średnioważony koszt kapitału (WACC)

5.    Metody oceny inwestycji finansowych – wycena papierów wartościowych
6.    Metody oceny projektów inwestycyjnych
a.    Proste metody oceny projektów inwestycyjnych (księgowa stopa zwrotu, okres zwrotu, próg rentowności)
b.    Metody dyskontowe (NPV, MNPV, NPV*, IRR, MIRR, wyznaczanie przepływów pieniężnych przy ocenie przedsięwzięć biznesowych, najczęstsze błędy przy obliczaniu i interpretacji wskaźników NPV i IRR)
c.    Porównywanie projektów o różnym czasie trwania (EACF, EPR, NPV∞)
d.    Względne decyzje inwestycyjne (indeks rentowności, wskaźnik wartości bieżącej netto)
e.    Metody oceny ryzyka projektu (analizy scenariuszowe, analiza wrażliwości, Monte Carlo)

Planowanie i modelowanie finansowe (8 godzin)
1.    Plan finansowy jako wyraz strategii zarządzania firmą

2.    Modelowanie finansowe - sprawozdania finansowe pro forma

3.    Procedura planowania finansowego – warsztaty komputerowe
a.    Przykłady dużych dynamicznych modeli finansowych – przegląd najlepszych praktyk
b.    Prognozowanie przychodów ze sprzedaży
c.    Planowanie i analiza kosztów działalności operacyjnej
d.    Projekcja zamierzeń inwestycyjnych przedsiębiorstwa i kierunków wydatkowania środków pieniężnych
e.    Modelowanie inwestycji w aktywa niefinansowe (rachunek środków trwałych, narzędzia planowania nakładów inwestycyjnych)
f.    Modelowanie inwestycji w majątek obrotowy
g.    Modelowanie inwestycji w aktywa finansowe
h.    Dobór źródeł finansowania

4.    Opracowanie planu podatkowego (podatek dochodowy bieżący i odroczony, formatki i narzędzia planowania podatkowego – analiza najlepszych praktyk

5.    Konsolidacja modeli finansowych (plany finansowe grup kapitałowych – propozycje narzędzi)

Zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa (16 godzin)
1.    Metody wyceny wartości aktywów
a.    Wartość i wartość przedsiębiorstwa zagadnienia wstępne (cele i funkcje wyceny wartości, przegląd i klasyfikacja metod wyceny, ograniczenia wycen – najczęstsze błędy i nieporozumienia
b.    Majątkowe metody wyceny (metoda aktywów netto i skorygowanych aktywów netto, metody odtworzeniowe, metoda likwidacyjne, Model Wilcoxa)
c.    Metody porównawcze (schemat wyceny, najpowszechniejsze mnożniki stosowane przy wycenach, transakcje otwartego rynku)
d.    Metody dyskontowe (metoda DCF – procedura kalkulacji, kwantyfikacja ryzyka i dobór stopy dyskonta)
e.    Szczególne przypadki wycen (przedsiębiorstwa internetowe, wycena aktywów niematerialnych)

2.    Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management)
a.    Maksymalizacja wartości jako najważniejszy cel przedsiębiorstwa – zmiana paradygmatów oceny wyników przedsiębiorstw
b.    Znaczenie kosztu kapitału i istota zysku rezydualnego
c.    Mierniki pomiaru budowania wartości przedsiębiorstwa EVA™, CFROI, SVA, Value Creation Index
d.    Strategie kreowania wartości
e.    EVA™ praktyczne aspekty pomiaru wartości przedsiębiorstwa (znaczenie korekt sprawozdań finansowych, pomiar kapitału zaangażowanego, systemy raportowania)

3.    Zależność pomiędzy EVA i kursem akcji (Future Growth Value, Current Operation Value)

4.    Systemy motywacyjne kadry menadżerskiej ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa
a.    Składniki formuł premiowych
b.    Zasady tworzenia banków premii
c.    Integracja VBM i BSC (Strategicznej Karty Wyników)

5.    Rozwój poprzez fuzje i przejęcia – wprowadzenie
a.    Wykupy i przejęcia (rodzaje przejęć, proces przejęcia)
b.    Etapy przejęcia (identyfikacja motywów i strategii transakcji, wybór i ustalenie ceny przejmowanego przedsiębiorstwa, umowy inwestycyjne,
c.    Przejęcie kontroli i integracja przejętej działalności (aspekty kulturowe, integracja systemów informacyjnych)
d.    Finansowanie fuzji i przejęć

 • Dyrektorzy finansowi i ekonomiczni chcący ugruntować posiadaną wiedzę, a także  pozyskać nową zgodnie z międzynarodowymi standardami i teoriami
 • Osoby planujące objęcie stanowiska dyrektora finansowego/ekonomicznego
 • Członkowie zarządów spółek i dyrekcji firm
 • Osoby których decyzje mają wpływ na zarządzanie finansami
 • Pracownicy banków i innych instytucji finansowych
 • Osoby , które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętych finansów
 • Osoby świadomie budujące swoją karierę zawodową w branży finansowej
 • Przekazanie obszernej, specjalistycznej wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji dyrektora finansowego i ekonomicznego
 • Usystematyzowanie wiedzy, a następnie rozwinięcie jej o nowe obszary i skonfrontowanie z posiadanymi doświadczeniami
 • Zaprezentowanie narzędzi zarządzania strategią przedsiębiorstwa
 • Przekazanie wiedzy na temat optymalizacji polityki inwestycyjnej, podatkowej, zarządczej popartej licznymi praktycznymi przykładami
 • Uzyskanie obszernej i specjalistycznej wiedzy dostępnej dla wybranej grupy zawodowej
 • Zdobycie umiejętności i poznanie najnowocześniejszych rozwiązań dotyczących profesjonalnego zarządzania finansami
 • Poznanie rozwiązań i narzędzi niezbędnych do podejmowania najlepszych decyzji podnoszących wartość przedsiębiorstwa
 • Możliwość natychmiastowego zastosowania omówionych zagadnień oraz przedstawionych narzędzi dzięki omówieniu ich na przykładach i przeanalizowaniu podczas ćwiczeń
 • Zdobycie niezbędnej wiedzy do wprowadzenia nowatorskich i odważnych modyfikacji i usprawnień

Michał J. Kowalski


Dr nauk ekonomicznych, absolwent Politechniki Wrocławskiej, pracownik naukowy i wykładowca, wieloletni Doradca Zarządu, Dyrektor ds. ekonomicznych, konsultant, trener/wykładowca szkoleń biznesowych.

Ekspert z obszaru finansów korporacyjnych, zarządzania finansami, systemu controllingu i zarządzania kosztami, zarządzania i wyceną wartości przedsiębiorstw, BSC, M&A.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży usług, finansowej, bankowości, przemysłu, developerskiej, logistycznej, a także w administracji publicznej.

Michał Kowalski zrealizował wiele komercyjnych projektów szkoleniowych między innymi dla: Zakładów Azotowych Puławy S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., Agri Plus Polska, Impel S.A., Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojskowych Zakładów Lotniczych, Reiffeisen Bank Polska SA, BGŻ SA, Vaco Sp. z o.o, a także wiele szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Koszt uczestnictwa:

• -jednej osoby 4150 plus 23% VAT,(w przypadku dofinansowania min.70% VAT- ZW)
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Zajęcia odbywają się:

5, 6, 12, 13, 29, 20, 26, 27 października

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

30.07

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.07

2019

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.09

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

29.07

2019

11.07

2019

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Dobre przygotowanie prowadzącej szkolenie, wysokie kwalifikacje. Ciekawa prezentacja. Obszerne materiały i doświadczenie w praktyce"

S. Kasprzak

Usługi Projektowe

"Prowadząca jest niezwykle kompetentna i sympatyczna, otwarta na dyskusje i omawianei problemów z osobami uczestniczącymi w szkoleniu. Szkolenie wyczerpało temat, zostały omówione przykłady"

J. Janus

UM Katowice

"Temat szkolenia interesujący, dobry przekaz informacji, dobra organizacja."

M.Siemianowska

Artimex

"Szkolenie prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Osoba prowadząca potrafiła w przystępny sposób wyjaśnić wszelkie wątpliwości uczestników szkolenia. zakres szkolenia dostosowany do grupy biorącej udział w szkoleniu.

M.Pietraszewska

UM Katowice

"Warto brać udział w takich szkoleniach, ponieważ najczęściej osoby prowadzące posiadają wieloletnią praktykę , doświadczenie z którym chętnie się dzielą. Udzielają też do konkretnych przepisów prawnych praktyczne rozwiazania.

K. Filipczak

Fimalli

" Wykładowca świetny - kompetentny i mega sympatyczny . Fantastyczna atmosfera".

B Zajączkowska

Lesaffre Polska

"Ciekawa tematyka , ważne problemy, kompetentny prowadzący, miła atmosfera, to najważniejsze atuty tego szkolenia. Dziękuję i polecam wszystkim zainteresowanym."

A.Wysocka

DOMIKON

"Doskonały kontakt ze słuchaczem, bardzo dobra komunikacja...dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień.

M.Lubowiecka

PGKiM

"Bardzo dobrze prowadzone szkolenie. Wykładowca odpowiadał na wszystkie zadane pytania. Profesjonalnie."

B. Korzec

Tombor

"Uważam, że szkolenie było bardzo przydatne, Wszystkie informacje były przekazywane prostym, przystępnym językiem, dzięki czemu wiedza była łatwo przyswajana. Tematyka była wyczerpująca."

S. Krzesińska

ZWAE

X