Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – nowe obowiązki pracodawców już od 1 lipca 2019r.
NowośćPromocja

Miejsce: Gdańsk

Termin: 2019-08-13 - 2019-08-13

Prowadzący: Mirela Chomont

Czas trwania: 6 h

Cena: 449 PLN (499 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 6 sierpnia

1.    Podstawy prawne tworzenia PPK:
a)    ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
b)    termin wejścia w życie ustawy i obowiązki podmiotów zatrudniających z tym związane

2.    Pracownicze plany kapitałowe a inne systemy ubezpieczeń i systemy oszczędzania (porównanie każdego systemu i PPK)
a)    likwidacja OFE
b)    publiczny obowiązkowy system ubezpieczeń społecznych (zadania ZUS)
c)    pracownicze programy emerytalne jako alternatywa dla PPK
d)    indywidualne konta emerytalne (IKE)
e)    indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
f)     czy PPK eliminuje inne systemy oszczędzania?
g)    które z systemów ubezpieczeń i oszczędzania po wejściu w życie PPK są obowiązkowe?

3.    Cechy PPK:
a)    dobrowolność udziału w PPK
b)    powszechność udziału w PPK
c)    środki gromadzone w PPK jako środki prywatne (własność uczestnika PPK)

4.    Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK:
a)    podmioty zatrudniające 250, 50, 20 i mniej pracowników – terminy stosowania obowiązków związanych z PPK dla każdego rodzaju podmiotów zatrudniających
b)    kto jest zobowiązany do tworzenia PPK – definicja „podmiotu zatrudniającego”:
- pracodawca,
- nakładca,
- rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych
- zleceniodawca
- podmiot, w którym działa rada nadzorcza
c)    możliwość zwolnienia z tworzenia PPK (kiedy można uniknąć tworzenia PPK)
d)    procedura tworzenia PPK
e)    sankcje za niestworzenie PPK

5.    Kto został objęty systemem PPK?
a)    definicja „osoby zatrudnionej” - podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułów wskazanych w ustawie:
- pracownicy,
- osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą,
- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
- osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
- członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji
b)    pracownicy młodociani a PPK
c)    PPK a pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich (urlopy macierzyńskie, wychowawcze)
d)    czy pracownik może jednocześnie należeć do kilku PPK?
e)    zasady rezygnacji z PPK przez pracowników (oświadczenie i termin jego złożenia)
f)     transfer środków z jednego PPK na inny PPK w przypadku zmiany podmiotu zatrudniającego

6. Umowy zawierane przez podmiot zatrudniający w ramach PPK i zasady funkcjonowania PPK
a)    wybór właściwej instytucji finansowej
b)    umowa o zarządzenie PPK
c)    umowa o prowadzenie PPK
d)    obowiązki administracyjne podmiotu zatrudniającego
e)    obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego w ramach PPK (o czym i kiedy trzeba poinformować osobę zatrudnioną?)
f)     kara za nakłanianie do rezygnacji z PPK i inne sankcje karne grożące podmiotowi zatrudniającemu
g)    bieżąca obsługa PPK
h)    przechowywanie dokumentacji w ramach PPK
i)     zasady działania funduszy „cyklu życia” (czyli gdzie będą inwestowane pieniądze w ramach PPK)

7. Wpłaty na PPK:
a)    wysokość obowiązkowej wpłaty osoby zatrudnionej
b)    dobrowolna wpłata osoby zatrudnionej – limity
c)    osoby zatrudnione uprzywilejowane objęte możliwością minimalnej wpłaty – 0,5 %
d)    wysokość obowiązkowej wpłaty podmiotu zatrudniającego
e)    dobrowolna wpłata podmiotu zatrudniającego – limity
f)    jak obliczyć wysokość wpłaty na przykładach (czy premie, nagrody, świadczenia obejmujące karnety na siłownię, pakiety medyczne wliczane są do podstawy obliczenia wysokości wpłaty?)
g)    opłata powitalna i coroczne dopłaty Skarbu Państwa do PPK
h)    ujęcie kosztowe wpłat na PPK pracodawcy (ile PPK będzie pracodawcę kosztować?)
i)    wpłaty na PPK a potrącenie z wynagrodzenia pracownika

8. Rozporządzanie środkami z PPK:
a)    zasady nabywania prawa do wypłat z PPK
b)    dziedziczenie środków
c)    podział środków w wyniku rozwodu
d)    dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia i przed ukończeniem 60 rokiem życia.
e)    możliwość wcześniejszej wypłaty środków np. w wyniku choroby (w tym skutki podatkowe i warunki)

9. Nadzór nad PPK
a)    zadania Komisji Nadzoru Finansowego
b)    Polski Fundusz Rozwoju
c)    czy Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować podmiot zatrudniający w ramach PPK?

10. Do każdego panelu przewidziana jest dyskusja i pytania

Adresatami szkolenia są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

Celem szkolenia jest kompleksowe (od strony pracodawcy i pracownika) omówienie nowej instytucji – Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie odpowiada na pytanie: Po co zostały stworzone PPK, kiedy wejdą w życie i jaką mają spełniać rolę? W ujęciu porównawczym zostaną również pokazane równice między PPK a OFE i innymi formami oszczędzania. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną podstawy prawne i praktyczne aspekty tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także nowe obowiązki pracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia PPK i prowadzenia właściwej dokumentacji. W ramach szkolenia zostaną omówione również zasady dysponowania przez pracowników środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie są cele i założenia programu PPK, jak wdrażać pracownicze plany kapitałowe, kto może zostać uczestnikiem PPK, na czym polegają i co obejmują umowy tworzące system PPK, jak dokonywać wpłat składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jak technicznie naliczać składki z wynagrodzenia uczestnika programu, jakie szczególne uprawnienia przysługują uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych, w jaki sposób można rozporządzać środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

Mirela Chomont


Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.
Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Opinie

"Szkolenie poprowadzone na wysokim poziomie. Wyczerpujące odpowiedzi, konkretny przekaz prowadzącej." 

M.Kuśmierek Salve

"Szkolenie poprowadzone w bardzo przystępnej formie, rzetelnie wyjasnione problemy poruszone na szkoleniu. Wykładowca bardzo jasno pokazuje wszystkei niuanse i pomaga zrozumieć problematykę poruszaną podczas szkolenia."

D. Korbel Salve Pharma

"Szkolenie ciekawe i na interesujące tematy. Możliwość wspólnego rozwiązywania wątpliwości z danej dziedziny."

P. Janicka AZ Pharma

"Bardzo dobrze przygotowane materiały."

R.Janiszewska Ostróda Yacht

"Wysoki poziom szkolenia.Dużo przykładów praktycznych.Dobra organizacja szkolenia. Polecam to szkolenie."

E.Polanowska Ostróda Yacht

"Szkolenie pod względem merytorycznym przygotowane bardzo profesjonalnie. Wykładowca "otwarty" na dyskusję z uczestnikami - bardzo merytoryczny."

B.Wysocka DLS Trans LTD

"Szkolenie zorganizowane na bardzo dobrym poziomie. Osoba prowadząca przygotowana merytorycznie, otwarta, ciekawie prowadzi zajęcia. Dużo przykładów."

Energia Wytwarzanie SA

"Szkolenie zorganizowane profesjonalnie. Wykładowca posiada bardzo rozległa wiedzę, którą potrafi przekazać w przystępny sposób."

E.Józefoficz - Knitter Plichta sp. z o.o.

 

 

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem 552.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

30.07

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.07

2019

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.09

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.07

2019

10.07

2019

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie rzetelne i zgodne z tematem"

A.Piotrowska

BHE Dychów

Szkolenie prowadzone było profesjonalnie i zaspokoiło moje oczekiwania, dowiedziałem się różnych nowych kwalifikacjach środków trwałych.

S. Słowikowski

PPK

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, poziom wiedzy i kwalifikacji bardzo dobry. Na pewno będę polecać szkolenie innym osobom."

K.Ziomek

Biuro Rachunkowe

"Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny i zrozumiały sposób, poparte praktycznymi przykładami."

A.Laszuk

GOPS

"Bardzo dobra znajomośc zagadnień u wykładowcy"

J.Kroczyńska

John Cotton

"Organizacja szkolenia bardzo dobra.Osoba wykładowcy b. kompetentna, komunikatywna. Podejscie prowadzącego indywidualne, tłumaczenia logiczne, wykład zrozumiały oparty o dyskusję, wspólne wyciąganie wniosków. Naprawdę polecam.

D.Nowak

Elzab sa

"Ciekawe zagadnienia, dobre tempo szkolenia. Odniesienia do przykładów"

K. Nożewska

Ordipol

Szkolenie konkretne, na temat, zgodne z oczekiwaniami. Prowadzący kompetentny, chętny do udzielania wyjaśnień nazadawane pytania.

"Szkolenie pod względem merytorycznym przygotowane znakomicie. Wyjaśnienie przepisów poparte przykładami. Szkolenie godne polecenia."

A. Wilczyńska

UWM"

" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.

M. Bujak

Winkelmann

X