Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia ONLINE 2020,

Podatki 2020, Prawo pracy, Zarządzanie

X

Podatek CIT, PIT od podstaw - specjalista podatkowy poziom I (szkolenie online)
Nowość

Miejsce: Polska

Termin: 2020-06-08 - 2020-06-10

Prowadzący: Zespół Ekspertów Podatkowych

Czas trwania: 18 h

Cena: 999 PLN (1099 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 29 maja

Dzień I

Podatek dochodowy od osób fizycznych – z uwzględnieniem zmian obowiązujących w 2020 r.

1) Podmiot podatku (zakres podmiotowy ustawy o PIT)
a) osoby fizyczne jako podatnicy
b) wspólnicy spółek osobowych
c) wspólnicy spółki cywilnej
d) małżonkowie
e) osoby samotnie wychowujące dzieci
f) przedsiębiorstwo w spadku
g) status małego podatnika (definicja, warunki, korzyści podatkowe) z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2020r.

2) Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą
a) pojęcie rezydencji podatkowej
b) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
c) certyfikat rezydencji z uwzględnieniem możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji. (w tym zasady wydawania, ważność certyfikatu, zagraniczne certyfikaty rezydencji)
d)  dochody osiągane na terytorium Polski
e) zmiana rezydencji

3) Przychody niepodlegające opodatkowaniu PIT (wyłączenia z opodatkowania)
a) rodzaje przychodów wyłączonych z opodatkowania
b) różnica między wyłączeniem z opodatkowania a zwolnieniem z opodatkowania w PIT
 
4) Przedmiot opodatkowania – omówienie podstawowych definicji
a) przychód
b) dochód
c) strata
d) łączenie przychodów
e) zakazy łączenia przychodów

5) Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem przychodów z działalności gospodarczej:
a) klasyfikacja źródeł przychodów
b) działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów:
- różnica pomiędzy działalnością wykonywaną osobiście, a pozarolniczą działalnością gospodarczą,
- rodzaje przychodów zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście,
- formalna rejestracja działalności gospodarczej, a działalność wykonywana osobiście,
c) definicja pozarolniczej działalności gospodarczej
- cechy wyróżniające pozarolniczą działalność gospodarczą od stosunku pracy
- działalność nierejestrowana
- czynności sporadyczne a działalność gospodarcza
- działalność rolnicza a pozarolnicza działalność gospodarcza
- wybór możliwych form opodatkowania działalności gospodarczej, w tym podatku liniowego (porównanie wad i korzyści)
- przychód otrzymany, a przychód należny,
- przychody zwolnione od podatku w ramach działalności gospodarczej
- nowe zasady opodatkowania sprzedaży walut wirtualnych również w ramach działalności gospodarczej
d) prawa majątkowe jako źródło przychodów:
- prawa autorskie do utworu,
- udzielenie licencji
- zbycie udziałów spółki,
- moment uzyskania przychodu
e) zbycie nieruchomości jako źródło przychodów:
- moment uzyskania przychodu,
- nieruchomość włączona do wspólnego majątku małżonków,
- zwolnienia na cele mieszkaniowe przy zbyciu nieruchomości,
- wyliczenie dochodu objętego zwolnieniem
- zbycie nieruchomości w ramach działalności gospodarczej
f) najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze:
- jako odrębne (od działalności gospodarczej) źródło przychodów
- najem, dzierżawa i podobne wykonywane w ramach działalności gospodarczej,
- moment uzyskania przychodu,
- współwłasność – zasady podziału dochodów z najmu, dzierżawy i podobnych

II Dzień

1) Stosunek pracy i zrównane z nim jako odrębne źródło przychodów:
a) definicja stosunku pracy
b) moment powstania przychodu
c) delegacje a przychód ze stosunku pracy
d) premie (regulaminowe, pozaregulaminowe) i nagrody a przychód ze stosunku pracy
e) świadczenia z ZFFŚ  a przychód ze stosunku pracy
f) świadczenia dodatkowe poza ZFFS a przychód ze stosunku pracy (abonamenty medyczne, karnety do kina i sportowe, ubezpieczenia, imprezy integracyjne umorzone pożyczki i inne)
g) nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników, w tym omówienie wyroku TK z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13
h) odprawy i odszkodowania w ramach stosunku pracy
i) skala podatkowa, kwota wolna od podatku, zaliczki na podatek
j) pracodawca jako płatnik podatku PIT – obowiązki i uprawnienia
k) Obniżenie stawki podatku PIT do 17% - zasady rozliczeń
- Geneza i uzasadnienie projektowanych zmian
- Kogo obejmie obniżona stawka 17 % w podatku PIT?
- Nowe limity progowe dla stawek podatku PIT
- Zasady obliczania limitów
- Obniżona stawka PIT 17 % a zwolnienie osób do 26 roku życia – analiza
l) Zwolnienie w podatku PIT osób do 26 roku życia od 1 sierpnia 2019 r. – obowiązki płatnika i podatnika
- Kogo dotyczy zwolnienie (pracownicy, zleceniobiorcy)?
- Przychody objęte zwolnieniem
- Warunki formalne zastosowania zwolnienia (rodzaje oświadczeń)
- Prezentacja wzorów oświadczeń (przekazanie uczestnikom w formie edytowalnej)
- Od kiedy stosować zwolnienie w tym okres przejściowy oraz zwolnienie od 2020 roku
- Zakres obowiązków płatnika w przypadku zastosowania zwolnienia
- Co ma zrobić płatnik w przypadku braku oświadczenia podatnika zwolnionego?
- Zasady ustalania limitu wieku
- Opodatkowanie przychodu ponad limit zwolnienia
2) Wspólne źródła przychodów w PIT:
a) przychody ze wspólnej własności
b) przychody ze wspólnego przedsięwzięcia
c) przychody ze wspólnego posiadania
d) przychody ze wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych
e) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną

3) Koszty uzyskania przychodów w PIT ze szczególnym uwzględnieniem kosztów w ramach działalności gospodarczej:
a) definicja kosztów uzyskania przychodu
b) wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
c) 50% kosztów uzyskania przychodów przy prawach autorskich
d) możliwość zaliczenia do KUP pracy małżonka i małoletnich dzieci
e) moment zaliczenia wydatków do KUP
f) potrącanie kosztów w czasie – koszty pośrednie i bezpośrednie
g) pracownicze koszty uzyskania przychodów
h) koszty używania samochodów osobowych w działalności gospodarczej:
- nowe limity do amortyzacji samochodów osobowych stanowiących środki trwałe,
- ograniczenie kosztów używania samochodów osobowych
- ograniczanie kosztów rat leasingowych
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu a limity kosztów
i) Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku stosunku pracy – zakres zmian
- Zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów do umów cywilnoprawnych
- Zryczałtowane kwoty kosztów uzyskania przychodów
- Zasady obliczania wynagrodzenia oraz pozostałe konsekwencje dla płatnika

4) Amortyzacja w PIT – zasady ogólne
a) środek trwały na gruncie podatku PIT
b) metody amortyzacji i okres amortyzacji
c) wartości niematerialne i prawne – definicja
d) ewidencja środków trwałych i WNiP
e) konsekwencje braku ewidencji środków trwałych i WNiP

5) Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku:
a) odliczenia od dochodu
b) skala podatkowa i wysokość podatku
c) kwota wolna od podatku
d) odliczenia od podatku

6) Zaliczki i roczne rozliczenie podatku:
a) rodzaje zaliczek i terminy wpłat zaliczek
b) zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39),
c) przygotowanie deklaracji PIT-37 przez administrację podatkową,
d) milcząca akceptacja zeznań sporządzonych przez administrację skarbową

Dzień III

Podatek dochodowy od osób prawnych z uwzględnieniem zmian obowiązujących w 2020 r.

1) Podmiot opodatkowania i rezydencja podatkowa:
a) podmioty podlegające opodatkowaniu w CIT:
- osoby prawne
- spółki kapitałowe w organizacji
- podatkowa grupa kapitałowa: (regulacje warunkujące powstanie podatkowej grupy kapitałowej, zawiązanie i rozwiązanie podatkowej grupy kapitałowej, rola jednostki dominującej w podatkowej grupie kapitałowej,  zasady zawierania transakcji z powiązanymi podmiotami spoza grupy,
- spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej
b) rezydencja podatkowa, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT

2) Przedmiot opodatkowania i podział na źródła przychodów:
a) przychody z zysków kapitałowych i przypisane im koszty
b) pozostałe przychody (inne niż przychody z zysków kapitałowych)
c) rozliczanie strat
d) dochód w CIT

3) Przychody z udziału w zyskach kapitałowych (art. 7 b u.p.d.o.p.):
a) przychody z udziału w zyskach osób prawnych
b) przychody z wniesienia aportu innego niż zorganizowana część przedsiębiorstwa
c) przychody z obrotu wierzytelnościami
d) przychody z obrotu papierami wartościowymi,
e) moment powstania przychodu

4) Przychody z innych źródeł (w tym przychody z działalności gospodarczej):
a) pojęcie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych
b) moment powstania przychodu
c) wyłączenia z przychodów podatkowych
d) nieodpłatne świadczenia – ustalenie wartości przychodu ze świadczeń nieodpłatnych
e) zobowiązanie uregulowane świadczeniem niepieniężnym (datio in solutum),
f) wybrane przychody zwolnione.
5) Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne:
a) definicja KUP w CIT
b) związek kosztu z przychodem
c) ciężar dowodu w zakresie kosztów
d) dokumentowanie kosztów,
e) moment poniesienia kosztu a moment potrącenia kosztu,
f) potrącanie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami
g) potrącanie kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami
h) potrącanie kosztów pracowniczych
i) skutki umorzenia zobowiązań uprzednio ujętych memoriałowo jako koszty

6) Podstawa opodatkowania i wysokość podatku:
a) odliczenia od dochodu – pomniejszenie podstawy opodatkowania:
b) przekazane darowizny
c) stawka podatku 19%
d) obniżona 9 % stawka CIT – zasady i warunki zastosowania
e) opodatkowanie dywidend

- pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- właściciele firm
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Przedmiotem kursu jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem PIT i CIT dla osób, które są na początkowym etapie rozliczeń tych podatków lub będąc praktykami chcą uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę. W praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiotu opodatkowania, zwolnień podatkowych, obowiązku podatkowego, źródeł przychodów, kosztów uzyskania przychodów czy ryzyka podatkowego. Zagadnienia zostały tak opracowane, aby w zrozumiały i czytelny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku PIT I CIT.

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w kursie poznają od podstaw zasady opodatkowania czynności podatkiem PIT i CIT. W trakcie kursu przedstawione zostaną wszystkie elementy konstrukcyjne podatków w sposób kompleksowy i zrozumiały dla odbiorcy. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty rozliczeń i omówienie instytucji związanych z podatkiem. Umożliwi to przygotowanie uczestników do samodzielnych rozliczeń w podatku PIT i CIT.

Zespół Ekspertów Podatkowych


Mirela Chomont

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.
Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Paweł Małecki

Dr inż. doradca podatkowy wpis nr 349, posiada również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest byłym nauczycielem akademickim z 24 letnim stażem. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach Kancelarii Doradców Małecki i wspólnicy sp. zoo. W 1997 r zdał egzamin na Certyfikat Księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 1998 r zdał egzamin na doradcę podatkowego. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarza do ustawy o podatku VAT, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Komentarz do ustawy o CIT jest aktualizowany co roku i wydawany nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. zoo. Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna. Od 2001 roku do 2007 r.  był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Od 2010 r. jest ponownie członkiem tej Komisji. Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach doradców z Izby Doradców Podatkowych, na kierunku Doradztwo Podatkowe prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i we Wrocławiu, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Instytucie Konsultantów Europejskich (wykłady z zakresu podatki w projektach europejskich) i innych szkoleniach organizowanych przez profesjonalne firmy. Od kilku lat doradza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  w zakresie podatku VAT i podatków dochodowychw projektach realizowanych przez Agencję i jej beneficjentów. Jest autorem wielu opinii z zakresu prawa podatkowego dla PARP i innych instytucji.Występuje jako pełnomocnik reprezentując podatników przed Wojewódzkimi  Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym  w sprawach podatkowych.

Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w trakcie pisania doktoratu z zakresu cen transferowych,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym.

Mariusz Nowak

Doradca podatkowy, Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizował się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmował się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego Goldenstein. Zajmuje się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruje się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawia sposób działania. Szkolenia są prowadzone w sposób dynamiczny i ciekawy. Szkolenia oparte są na przykładach praktycznych czerpanych z doświadczenia prelegenta. Jego szkolenia cieszą się dużym uznaniem wśród słuchaczy.Jest autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiada uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.

Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner. Autor kilku pozycii książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Hubert Grzyb

Tytuł zawodowy: Adwokat, Doradca Podatkowy, Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego.
Doświadczenie zawodowe: W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych oraz reprezentował Klientów w sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Hubert Grzyb posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, produkcja, branża IT, finanse i ubezpieczenia. Przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i prawa. Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa.

Marcin Górski

Tytuł zawodowy: Adwokat, Doradca Podatkowy, Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego.
Doświadczenie zawodowe: Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów
w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin Górski posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i ubezpieczenia. Przeprowadził ponad 2000 szkoleń z zakresu podatków i prawa. Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa.

Wojciech Safian

Założyciel i właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło już ponad 1000 osób.

Wojciech Kieszkowski

Doradca podatkowy (nr 12619), absolwent WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, studiował również na Universitetet i Bergen (Norwegia). Karierę podatkową rozpoczynał ponad 10 lat temu w jednym z trójmiejskich wydawnictw prawniczych. Następnie, przez siedem lat pracował w zespole podatków pośrednich oraz podatków korporacyjnych w Ernst & Young (w Warszawie i w Gdańsku). Dziś jest jednym ze wspólników gdańskiej spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT i akcyzą, w tym zwłaszcza w międzynarodowych aspektach opodatkowania tymi podatkami. Ma bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, jest współautorem książek: „Podatki pośrednie w praktyce”  (wyd. ODDK, 2015) oraz „Mechanizm Podzielonej Płatności. Split payment. Tło, korzyści, zagrożenia. Ujęcie branżowe. (wyd. Wolters Kluwer, 2018), a także autorem licznych publikacji w prasie branżowej i w Internecie. Wojciech Kieszkowski ma także bogate doświadczenie szkoleniowe oraz dydaktyczne. To jego ulubiony rodzaj zawodowej aktywności!

Marcin Otręba

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr z zakresu podatków, Doradca Podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Wykładowca na uczelini wyższej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej. Zdobywał doświadczenie w  międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Iwona Biernat-Baran

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 999 plus 23% VAT, razem 1228.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 18 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

30.06

2020

Przegląd podatkowy- VAT, CIT, JPK_VAT 2020

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.06

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.06

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

28.07

2020

Przegląd podatkowy- zmiany VAT,CIT,2020, WNT - WDT, Faktury VAT

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

28.07

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Przegląd podatkowo - rachunkowy 2020

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

Przegląd podatkowy- VAT, Wyłudzenia 2020

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie przeprowadzone w ciekawy i interesujący sposób. Konkretne odpowiedzi na pytania."

A. Brodaczewska

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

"Tematy poruszane na szkoleniu spełniły moje oczekiwania. Materiały informacyjne bardzo dobrze opracowane."

I. Baron

MOJ SA

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, tematy szkolenia zostały w pełni wyczerpane. Częste podawanie przykładów. Wysoka kultura osobista prowadzącego oraz możliwość zadawania pytań było dodatkowym atutem."

K.Komorowska Mojsiuk

Szkolenie prowadzone było profesjonalnie i zaspokoiło moje oczekiwania, dowiedziałem się różnych nowych kwalifikacjach środków trwałych.

S. Słowikowski

PPK

"Ciekawe zagadnienia, dobre tempo szkolenia. Odniesienia do przykładów"

K. Nożewska

Ordipol

"Bardzo treściwe szkolenie, jasna i rzetelna interpretacja przepisów poparta wieloma przykładami"

B.Kulesza

CALDO

"Szkolenie przygotowane przez osobę bardzo kompetentną-praktyka. Temat opowiedziany w sposób zrozumiały i ciekawy."

K.Klimecka

Biuro Obsługi Podatnika

"Prowadzący w konkretny sposób poruszał najważniejsze zmiany w KPA. Podawanie przykładów z "życia" ułatwiło zrozumienie poruszanych kwestii. Bardzo dobre materiały szkoleniowe."

J. Jabłonska

UWM

"Szkolenie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Przygotowanie prowadzącego pod względem merytorycznym bardzo dobre. Uporządkowałam swoje informacje "

I. Sobańska

ZEC

"Wiedza z zakresu szkolenia została przekazana w sposób profesjonalny, łatwy do przyswojenia. Informacje zostały poparte przykładami wziętymi z życia."

E. Synak

Anro-Trade

X