Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Slim VAT-rewolucyjne zmiany od stycznia 2021r.

X

Sprawozdawczość skonsolidowana grup kapitałowych według polskich regulacji rachunkowości. (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2020-10-30 - 2020-10-30

Prowadzący: Radosław Ignatowski

Czas trwania: 6 h

Cena: 449 PLN (499 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 23 paździrnika

I.    Zasady formalne skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej

1.    Zakres regulacji prawnych i środowiskowych w zakresie sprawozdawczości skonsolidowanej grup kapitałowych – wymogi regulacji polskich w kontekście rozwiązań międzynarodowych
2.    Zakres wykorzystania krajowych regulacji rachunkowości (PRR) i międzynarodowych w sprawozdawczości skonsolidowanej, w tym:
‒    Wykorzystanie MSSF przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych (SSF) w zgodności z polskimi regulacjami prawnymi, w tym regulacji ustawy o rachunkowości z aktami wykonawczymi oraz krajowych standardów rachunkowości (KSR) i regulacji polskiego zorganizowanego rynku kapitałowego
3.    SSF a inne raporty finansowe i niefinansowe grup kapitałowych
4.    Obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych i możliwe odstępstwa od tego obowiązku
5.    Zakres podmiotowy grupy kapitałowej, w tym jednostek podporządkowanych i możliwe wyłączenia podmiotowe przy sporządzaniu SSF
6.    Zakres i zasady zachowania jednolitości polityki rachunkowości w konsolidowanych jednostkach – jednolitość polityki rachunkowości jednostek a przekształcanie danych finansowych na użytek sporządzania SSF

II.    Formy podporządkowania jednostek a metody konsolidacji ich danych finansowych

1.    Jednostki zależne i kontrola nad nimi a metoda pełnej konsolidacji – wymogi polskich regulacji rachunkowości (PRR)
2.    Wspólne przedsięwzięcia i ich współkontrolowanie a metoda praw własności i metoda proporcjonalna
3.    Jednostki stowarzyszone i wywieranie znaczącego wpływu a metoda praw własności –wymogi PRR
4.    Stosowanie metody praw własności w sprawozdaniach finansowych inwestorów i jej przekształcenie na poziomie SSF

III.    Zagadnienia warsztatowe (zasady i przykłady praktyczne)

1.    Rozliczanie nabycia jednostki zależnej (w tym pod wspólną kontrolą), w tym:
1)    Ujęcie udziałów mniejszości na dzień objęcia kontroli i w kolejnych okresach.
2)    Wycena aktywów netto na dzień nabycia do wartości godziwej, zasady ustalania wartości firmy/ujemnej wartości firmy.
3)    Korekty konsolidacyjne związane z nabyciem/utworzeniem jednostki zależnej.

2.    Ujmowanie skutków zmian w strukturze własności podmiotu podporządkowanego, w tym:
1)    Rozliczanie przejęć wieloetapowych
2)    Nabywanie dodatkowych lub sprzedaż części udziałów w podmiotach podporządkowanych,  w tym ujęcie podwyższenia kapitału w jednostkach zależnych
3)    Utrata kontroli nad podmiotem zależnym lub utrata możliwości wywierania znaczącego wpływu (dekonsolidacja)
4)    Rozliczanie nabycia/sprzedaży udziałów w jednostkach stowarzyszonych.

3.    Eliminacje skutków transakcji realizowanych w ramach grupy kapitałowej.
‒    Identyfikacja powiązań inwestycyjnych, handlowych i finansowych między konsolidowanymi podmiotami oraz ich eliminacja na poziomie SSF.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych ksiegowych, księgowych, zapraszamy także osoby zaangażowane w proces konsolidacji sprawozdań finansowych.

Szkolenie (seminarium) zorientowane na zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (SSF), określone w polskich regulacjach rachunkowości (PRR, głownie: UoR i akty wykonawcze plus krajowe standardy rachunkowości (KSR)).
Szkolenie (seminarium) koncentruje się zasadniczo na procesie i procedurach konsolidacji sprawozdań finansowych według PRR, biorąc za podstawę sprawozdania jednostkowe, sporządzone według pełnego zbioru PRR z uwzględnieniem kontekstu wymogów unijnych i środowiska prawnego w Polsce.

Szkolenie (seminarium) koncentruje się zasadniczo na procesie i procedurach konsolidacji sprawozdań finansowych według PRR, biorąc za podstawę sprawozdania jednostkowe, sporządzone według pełnego zbioru PRR z uwzględnieniem kontekstu wymogów unijnych i środowiska prawnego w Polsce. Szkolenie opiera się na analizie wymogów regulacji i ich praktycznym zastosowaniu przez liczne ilustracje liczbowe i analizy przypadków.

Radosław Ignatowski


Prof. nadzw. UŁ dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ w Katedrze Rachunkowości, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Rachunkowości Międzynarodowej oraz funkcję kierownika Podyplomowego Studium Rachunkowości i Zarządzania Finansowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Jest członkiem polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości od 2004 rPełni funkcję koordynatora merytorycznego i wykładowcy dyplomowanego kursu „Międzynarodowa Sprawozdawczość Finansowa”, opartego na programie ACCA. Jest członkiem Grupy Roboczej ds. Rachunkowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw Europejskiej Grupy Doradczej Sprawozdawczości Finansowej EFRAG w Brukseli. Współpracuje z praktyką, m.in. przy wdrażaniu MSSF oraz systemów sprawozdawczości finansowej w holdingach.

Opublikował blisko 200 opracowań naukowych i popularnonaukowych z zakresu rachunkowości, głównie finansowej i międzynarodowej. Zasadniczo są one poświęcone problematyce harmonizacji rachunkowości oraz fuzji i przejęć w aspektach księgowych i sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Ta problematyka jest przedmiotem wydanego dwu tomowego dzieła: Konsolidacja sprawozdań finansowych. Koncepcje. Regulacje polskie i MSSF. Zastosowania praktyczne, ODDK, Gdańsk 2012 i 2013 oraz artykułu Nowe zasady konsolidowania sprawozdawczości finansowej zgodnie z MSSF,

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem 552.27
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmonogram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

27.10

2020

27.10

2020

10.11

2020

10.11

2020

08.12

2020

Przegląd podatkowy 2020/2021-Slim VAT, Estoński CIT,

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.12

2020

08.12

2020

31.12

2020

31.12

2020

29.10

2020

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

Szkolenie merytoryczne , przeprowadzone na wysokim poziomie, wykorzystam zdobyta wiedzę w przyszłości. Na pewno wezmę udział w innych szkoleniach oferowanych przez Państwa.”

"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu.

A.Sztafij

Fiskars Polska

"Bardzo interesujące szkolenie, dobrze przygotowany wykładowca"

M. Kukiełka

Bader Polska

"Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."

"Fantastyczne szkolenie :)" D.Małkowska OPEC

"Czytelny przekaz przepisów"

A. Mazurek

Torimex Chemicals

"Ciekawy sposób prezentowania zagadnień, na wysokim poziomie"

B.Dobranowski

UM

"Szkolenie bardzo merytoryczne, dobrze zorganizowane i przeprowadzone."

"Ciekawe, interesujące prowadzenie, bardzo kompetentny wykładowca, miła atmosfera."

A.Machnacz

RPWiK Dzierzgoń

"Szkolenie bardzo profesjonalne. Osoba prowadząca szkolenie posiada wysokie kwalifikacje oraz dużą wiedzę merytoryczną z zakresu tematyki szkolenia."

X