Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

Analityka finansowa. (szkolenie zdalne)
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-06-24 - 2021-06-25

Prowadzący: Michał J. Kowalski

Czas trwania: 14 h

Cena: 1180 PLN (1280 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 18 czerwca

1.    Wprowadzenie do finansów i analizy finansowej
1.1.    Istota, cele analizy finansowej
1.2.    Etapy prowadzenia analiz finansowych
1.3.    Jak logika prowadzonego biznesu wpływa na sprawozdania finansowe
1.4.    Cykl życia przedsiębiorstwa i jego konsekwencje finansowe

2.    Informacja finansowa – zakres i treść dokumentów finansowych
2.1.    System finansowy przedsiębiorstwa - procesy finansowe w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu
2.2.    Finansowe uregulowania prawne – Ustawa o Rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
2.3.    Praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości (ujęcie memoriałowe i gotówkowe, zasada ostrożnej wyceny i jej konsekwencje dla sprawozdań finansowych, co oznacza współmierność kosztów i przychodów)
2.4.    Cele, zakres, tryb sporządzania sprawozdań finansowych - obowiązki w zakresie sporządzania i publikowania sprawozdania finansowego, pełne i uproszczone sprawozdanie finansowe, obowiązki w zakresie badania sprawozdania finansowego
2.5.    Finansowe i pozafinansowe źródła informacji stosowane w analizie finansowej - zasady organizacji, doboru i opracowywania materiałów źródłowych

3.    Treść i wstępna analiza sprawozdań finansowych (warsztaty - analiza na przykładach wybranych przedsiębiorstw)
3.1.    Bilans przedsiębiorstwa jako najważniejsze sprawozdanie finansowe
•    Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa
•    Warunki rozpoznawania składników aktywów
•    Aktywowane koszty jako źródło ukrywania strat
•    Analiza źródeł finansowania
•    Bilans analityczny, czy perspektywa kapitału zaangażowanego i zastosowanego – przykłady
•    Zależności między strukturą aktywów i pasywów czyli złota zasada bilansowe i złota zasada finansowania
3.2.    Rachunek zysków i strat
•    Układ, treść, zakres analizy
•    Analiza wielkości i struktury przychodów ze sprzedaży
•    Analizy rodzajowe i podmiotowe kosztów
•    Elementy kształtujące na wynik finansowy (czynniki zewnętrzne sezonowość, branża, czynniki wewnętrzne faza życia, wielkość, zasady rachunkowości
3.3.    Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji w analizie finansowej,
•    CF księgowy a CF zarządczy zakres informacyjny sprawozdania
•    Ocena kierunków przepływów na poszczególnych rodzajach działalności
•    Efektywność gotówkowa przedsiębiorstwa a możliwość obsługi zadłużenia
3.4.    Analiza zależności pomiędzy sprawozdaniami finansowymi i relacji między wielkościami ekonomicznymi – warsztat opracowanie sprawozdań finansowych proforma

4.    Wskaźniki finansowe jako mierniki kondycji finansowej – warsztat: interpretacja danych finansowych na przykładach wybranych przedsiębiorstw
4.1.    Praktyczne zalecenia dotyczące stosowania i interpretowanie wskaźników finansowych, najczęściej popełniane błędy i zaniedbania
4.2.    Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa
•    Analiza czynników kształtujących wynik finansowy,
•    Wskaźniki rentowności sprzedaży, aktywów, kapitałów własnych, zależności pomiędzy wskaźnikami (piramida Du Ponta)
•    Koszty i ich analiza – klasyfikacje kosztów do celów analitycznych, analiza kosztu jednostkowego
•    Próg rentowności i dźwignia operacyjna - wyznaczanie i praktyczne zastosowanie, zasady określania wielkości obrotu niezbędnego, aby pokryć koszty związane z tym obrotem
4.3.    Ocena sprawności działania
•    Wskaźniki aktywności gospodarczej
•    Wskaźniki rotacji, gospodarowania zasobami
•    Charakterystyka majątku trwałego- znaczenie zachowania w firmie optymalnej struktury majątku.
•    Analiza wielkości i struktury majątku trwałego.
•    Analiza efektywności majątku trwałego; badanie relacji majątek – praca – produkcja – wynik finansowy
•    Ocena wpływu zmian stanu aktywów obrotowych na rentowność majątku i jej wpływ na sytuację finansową podmiotu gospodarczego.
•    Badanie przyczyn zmian rentowności majątku obrotowego.
4.4.    Badanie płynności finansowej
•    Czynniki kształtujące płynność
•    Przyczyny problemów z płynnością,
•    Wskaźniki oceny płynności, kapitał obrotowy, cykl pieniądza w czasie
4.5.    Analiza zadłużenia i struktury finansowania
•    Ocena zadłużenia
•    Analiza zdolności do obsługi długu
•    Analiza struktury i kosztu kapitału
•    Szacowanie wielkości zapotrzebowania na kredyt bankowy w przedsiębiorstwie.

5.    Ocena  sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (analiza na przykładach)
5.1.    Czytanie sprawozdań finansowych wybranych przedsiębiorstw różnych branż.
5.2.    Syntetyczne modele oraz systemy eksperckie oceny zdolności płatniczej przedsiębiorstwa (systemy i klasyfikacje scoringowe)
•    Szybkie testowanie sytuacji finansowej firmy – przykłady narzędzi stosowanych przez banki i instytucje finansowe
•    Modele dyskryminacyjne jako narzędzia przewidywania niewypłacalności i bankructwa przedsiębiorstwa (model Altmana, model Holda, QuickTest) – przykłady zastosowań
•    Ocena kondycji finansowej w oparciu o wyniki analizy bilansu, rachunku zysków i strat oraz analizy wskaźnikowej
5.3.    Symptomy i ocena pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
w zależności od jego formy organizacyjno-prawnej (osoby fizyczne, spółki osobowe i kapitałowe)
5.4.    Ocena wiarygodności płatniczej przedsiębiorstwa, pojęcie zdolności płatniczej, przesłanki do rekomendacji negatywnych

Szkolenie przeznaczone jest dla:
•    właścicieli oraz członków zarządów spółek
•    menedżerów każdego stopnia;
•    dyrektorów finansowych, głównych księgowych;
•    specjalistów ds. controllingu;
•    osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
•    wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Szkolenie ma na celu przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu finansów i analizy finansowej w tym: zakresu dokumentów finansowych, analizy sprawozdań finansowych, wskaźników finansowych, analizy sytuacji finansowej.

Udział w szkoleniu umożliwia w sposób usystematyzowany i praktyczny pozyskać wiedzę z zakresu analityki finansowej, szkolenie ma charakter warsztatowy, przekazywana wiedza uzupełniana jest przykładami  i ćwiczeniami. Zajęcia prowadzi doświadczony finansista- praktyk i ekspert z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym.

Michał J. Kowalski


Dr nauk ekonomicznych, absolwent Politechniki Wrocławskiej, pracownik naukowy i wykładowca, wieloletni Doradca Zarządu, Dyrektor ds. ekonomicznych, konsultant, trener/wykładowca szkoleń biznesowych.

Ekspert z obszaru finansów korporacyjnych, zarządzania finansami, systemu controllingu i zarządzania kosztami, zarządzania i wyceną wartości przedsiębiorstw, BSC, M&A.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży usług, finansowej, bankowości, przemysłu, developerskiej, logistycznej, a także w administracji publicznej.

Michał Kowalski zrealizował wiele komercyjnych projektów szkoleniowych między innymi dla: Zakładów Azotowych Puławy S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., Agri Plus Polska, Impel S.A., Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojskowych Zakładów Lotniczych, Reiffeisen Bank Polska SA, BGŻ SA, Vaco Sp. z o.o, a także wiele szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1180 plus 23% VAT, razem 1451.4
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmonogram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-10.45 przerwa
• 10.45-13.00 szkolenie
• 13.00-13.30 przerwa
• 13.30-15.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 14 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.07

2021

06.07

2021

06.07

2021

14.07

2021

27.07

2021

27.07

2021

10.08

2021

24.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

24.08

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Wykładowca bardzo rzetelny, profesjonalny. Szkolenie spełniło moje oczekiwania."

"Tematy w zakresie podatków Vat i Cit były przedstawione w sposób komunikatywny i przejrzysty. Omówione były bardzo dokładnie zmiany w obu podatkach oraz stan prawny przed zmianami przepisów."

"Wiedza i doświadczenie prowadzącego bezcenne. Podawanie konkretnych przykładów do omawianych sytuacji. Monika Piotrowska Kornas NZOZ Dentator

"Szkolenie bardzo przydatne, informacje były przekazane rzetelnie."

"Bardzo dobra organizacja . Wykładowca przedstawił omawiany materiał w sposób zrozumiały i wyczerpujący. "

"Szkolenie przeprowadzone w sposób czytelny, przejrzysty, zrozumiały, dobry kontakt wykładowcy z uczestnikami szkolenia. Ciekawe przykłady na każdy z poruszanych tematów."

"Bardzo merytoryczne szkolenie, na wysokim poziomie."

"Wykładowca przygotowany, operujący ogromną wiedza, informacje przekazane w ciekawy i jasny sposób, organizacja szkolenia na wysokim poziomie, polecam"

"Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wyczerpująco przekazane informacje dotyczące każdego zagadnienia."

X