Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia. (szkolenie zdalne)
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-06-21 - 2021-06-23

Prowadzący: Michał Culepa

Czas trwania: 18 h

Cena: 1180 PLN + VAT

Część I – dzień 1.

1.    Prawo pracy – zakres i przedmiot regulacji
a.    System prawa pracy w Polsce
b.    Zakładowe prawo pracy
c.    Podstawowe zasady prawa pracy
d.    Cechy i specyfika stosunku pracy

2.    Zakładowe prawo pracy
a.    Źródła prawa pracy
b.    Wymogi dotyczące wydawania i ogłaszania aktów zakładowego prawa pracy, obowiązki pracodawcy
c.    Regulamin pracy
d.    Regulamin wynagradzania
e.    Regulamin funduszu socjalnego
f.     Zasady tworzenia przepisów prawa zakładowego

3.    Zawieranie umów o pracę
a.    Formy umów – pisemna, elektroniczna, dokumentowa
b.    Podstawowe zasady podpisu elektronicznego
c.    Dokumentacja kandydata do pracy
d.    Zasady pobierania danych biometrycznych
e.    Dokumentacja przed podjęciem pracy
f.     Wstępne badania lekarskie  

4.    Umowa o pracę – zasady, wykonywanie, rozwiązywanie
a.    Rodzaje umów
b.    Umowy terminowe – próbna, na czas określony
c.    Maksymalne okresy zatrudnienia
d.    Umowa na czas nieokreślony
e.    Porozumienie stron
f.     Wypowiedzenie – terminy, zasady wypowiedzenia
g.    Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

5.    Dokumentacja pracownicza
a.    Rodzaje dokumentacji – papierowa i elektroniczna
b.    Sposoby i terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej wg aktualnych przepisów
c.    Nowa teczka akt osobowych – podział, sposób prowadzenia
d.    Inne rodzaje dokumentacji pracowniczej:
-    dokumentacja czasu pracy,
-    dokumentacja urlopowa
-    karty wynagrodzeń
-    karty przydziału środków ochrony, odzieży i obuwia roboczego
e.    Wymogi dotyczące archiwizacji
f.     Przenoszenie dokumentacji i wydawanie kopii
g.    Likwidacja akt pracowniczych po upływie terminu przechowywania

6.    Świadectwo pracy - treść, wydawanie, terminy

Część II – dzień 2.

7.    Wynagrodzenia pracownicze
a.    Podstawy prawne ustalania wynagrodzenia: układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania
b.    Zmiany przepisów płacowych i ich skutki
c.    Składniki płacy pracowniczej
d.    Błędy w ustalaniu wynagrodzeń i ich skutki
e.    Sposób wypłaty wynagrodzenia
f.     Wynagrodzenie zasadnicze
g.    Dodatki płacowe
h.    Pozostałe składniki płacowe i świadczenia pieniężne
i.     Premie i nagrody
j.     Odprawa emerytalno-rentowa
k.    Potrącenia z wynagrodzeń
l.    Wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy
m.   Płatne okresy nieświadczenia pracy
n.    Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca
o.    Świadczenia wynikające z przepisów bhp

8.    Czas pracy – podstawowe zasady
a.    Normy czasu pracy
b.    Wymiar czasu pracy
c.    Okres rozliczeniowy
d.    Okresy obowiązkowego odpoczynku
e.    System „ruchomego czasu pracy”
f.     Praca zmianowa
g.    Rozkłady czasu pracy

9.    Systemy czasu pracy - wprowadzanie
a.    Systemy czasu pracy - rodzaje: podstawowy, równoważny, przerywany, zadaniowy
b.    Dni wolne od pracy
c.    Praca w niedzielę i święta
d.    Praca w porze nocnej

10.    Godziny nadliczbowe
a.    Zatrudnienie w nadgodzinach
b.    Nadgodziny a niepełny etat
c.    Praca w nadgodzinach a systemy czasu pracy
d.    Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych: czas wolny, wynagrodzenie

11.    Czas pracy – szczególne przypadki
a.    Czas pracy pracowników zarządzających
b.    Czas pracy w podróży służbowej
c.    Dyżur pracowniczy
d.    Ograniczenia czasu pracy

12.    Dokumentowanie czasu pracy

13.    Odpracowywanie „prywatnych” zwolnień według obowiązujących przepisów

14.    Urlopy pracownicze
a.    udzielanie urlopów
b.    wymiar urlopu, przeliczanie na godziny
c.    urlopowy staż pracy – okresy zaliczane do stażu
d.    pierwszy urlop, zmiany wymiaru, urlop uzupełniający
e.    zasada udzielania urlopu na godziny pracy
f.     podział urlopu na części
g.    urlop proporcjonalny – kiedy i jak udzielać
h.    przeliczanie wymiaru urlopu proporcjonalnego, zasady zaokrągleń
i.     plan urlopowy, składanie wniosków urlopowych i ich znaczenie
j.     zmiany terminów urlopowych
k.    przesunięcie urlopu
l.     przerwanie urlopu
m.   odwołanie z urlopu i jego konsekwencje dla pracownika i pracodawcy
n.    szczególne przypadki udzielania urlopu
o.    udzielanie urlopów w okresie wypowiedzenia
p.    udzielanie urlopów zaległych
q.    urlop na żądanie – zasady udzielania, orzecznictwo SN

Część III – dzień 3.

15.    Pandemia COVID-19 i jej skutki dla pracodawców i pracowników
a.    Stan epidemii i zagrożenia epidemicznego – skutki prawne
b.    Organizowanie pracy zdalnej
-    zasady polecania
-    możliwości wykonywania pracy zdalnej
-    odwołanie pracy zdalnej
-    praca „hybrydowa”
-    projektowane zmiany w zakresie pracy zdalnej
c.    Zawieszenie badań lekarskich
d.    Choroba i kwarantanna – świadczenia chorobowe, sposoby ustalania
e.    Zawieszenie funduszu socjalnego
f.     Ograniczenie wysokości odpraw
g.    Zmiany w zakresie czasu pracy i udzielaniu urlopów

16.    Zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników
a.    Zgoda lub akceptacja pracodawcy
b.    Świadczenia dodatkowe i urlopy szkoleniowe
c.    Umowy z pracownikami
d.    Podróż służbowa (delegacja), a podnoszenie kwalifikacji

17.    Umowy cywilnoprawne
a.    Zatrudnienie pracownicze a zatrudnienie cywilnoprawne
b.    Umowa zlecenie i umowa o dzieło – różnice
c.    Umowy cywilnoprawne w orzecznictwie

18.    Umowy cywilnoprawne a ubezpieczenia społeczne – najnowsze zmiany
a.    Zasady ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i umów o świadczenie usług
b.    Obowiązek rejestracyjny umów o dzieło od 1.01.2021 r.

19.    Wynagradzanie z tytułu umów zleceń i o świadczenie usług
a.    Minimalna stawka godzinowa (MSG)
b.    Stosowanie MSG, zatrudnieni wynagradzani poza MSG
c.    Zasady ustalania wynagrodzenia
d.    Ewidencjonowanie godzin

20.    Wynagradzanie z tytułu umów o dzieło
a.    Zasada odpłatności umowy
b.    Sposoby ustalania wynagrodzenia
c.    Wynagrodzenie częściowe
d.    Skutki wadliwego wykonania dzieła
e.    Odstąpienie od umowy
f.     50% koszty uzyskania przychodu

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadrowo - płacowych oraz HR, do osób odpowiedzialnych za tworzenie dokumentacji pracowniczej, zawieranie umów,wystawianie dokumentów, wyliczanie wynagrodzeń i świadczeń.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uporządkowanie wiedzy z zakresu nowych przepisów Prawa Pracy w szczególności tworzenie regulaminu pracy i wynagradzania na nowych zasadach, zawierania umów, wystawiania świadectw pracy, wyliczania wynagrodzeń. Szkolenie prezentuje aktualny stan prawny.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość zaktualizowania wiedzy w oparciu o nowe przepisy, a w kontakcie z ekspertem rozwiania wątpliwości i rozwiązania problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa pracy.

Michał Culepa


mgr prawa, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczen społecznych redaktor czasopisma "Serwis prawno-pracowniczy" od 2006 roku doradca z zakresu zatrudnienia i wynagradzania.
Autor i współautor licznych publikacji:
1)    „Spółki jednostek samorządu terytorialnego” (współaut.) C.H. Beck, Warszawa 2014
2)    „Kadry i płace w instytucjach kultury” (współaut., red.), C.H. Beck, Warszawa 2012
3)    „13 – dodatkowe wynagrodzenie roczne” ODiDK, Gdańsk 2011
4)    „Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych” Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010
5)    „Niewypłacalność pracodawcy. Praktyczne zagadnienia” Infor, Warszawa 2010
6)    „Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej. Odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna.” C.H. Beck, Warszawa 2009 (współaut.)
7)    „Prawo pracy i podatek dochodowy w JST” BDG, Warszawa 2007 (współaut.)
Ponadto liczne artykuły i komentarze z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w czasopismach: Dziennik-Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwis Prawno-Pracowniczy, Gazeta Samorządu i Administracji, Rzeczpospolita.
Stała współpraca z wydawnictwami:
-    Infor (kontynuacja współpracy od 2006 r.)
-    Wolters Kluwer (od 2005 r.)
-    Wiedza i Praktyka (od 2006 r.)
-    C.H. Beck (od 2007 r.)
Trener  na wielu szkoleniach  lub cyklach szkoleniowych:
1)    Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (dla pracowników administracji podatkowej)
2)    Oświadczenia majątkowe w jednostkach administracji publicznej
3)    Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze po zmianach w 2013 roku
4)    Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych
5)    Prawo pracy – najważniejsze aspekty związane ze stosowaniem Kodeksu pracy, oraz  Zatrudnianie cudzoziemców
6)    Wynagradzanie pracowników samorządowych
7)    Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich
8)    Stosunek pracy pracowników samorządowych
9)    Akty zakładowego prawa pracy w jednostkach samorządowych
10)    Dokumentacja pracownicza
11)    Czas pracy w instytucjach kultury
12)    Czas pracy w służbie zdrowia
13)    Płace w wymiarze sprawiedliwości
14)    Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1180 plus 23% VAT, razem 1451.4
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

Zajęcia są realizowane:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 18 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.07

2021

27.07

2021

24.08

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

26.10

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

07.12

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2021

31.12

2021

24.06

2021

23.06

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie przeprowadzona bardzo merytorycznie. Materiały rzetelne, obszerne. Bardzo dobry kontakt z prowadzącym szkolenie."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

"Wybierając szkolenie kierowałam się tematem szkolenia, jednak na uwagę zasługuje osoba prowadząca szkolenie.Szkolenie dynamiczne, ciekawe , przy którym trudna tematyka szkolenia stała się bardzo łatwym tematem."

"Szkolenie bardzo fajne. Dobrze, że na bieżąco można było zadawać pytania związane z tematem i na bieżąco otrzymywać odpowiedzi. Wykładowca o dużej wiedzy na temat VAT-u."

Tematy przedstawione w jasny sposób. Poparte ciekawymi przykładami."

"Sprawnie zorganizowane szkolenie, dobre merytorycznie, z atrakcjami i fajnie zorganizowanym czasem, w dobrych warunkach hotelowych. Szkolenie godne polecenia."

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Ciekawy sposób przekazania wiedzy".

"Prowadzący w konkretny sposób poruszał najważniejsze zmiany w KPA. Podawanie przykładów z "życia" ułatwiło zrozumienie poruszanych kwestii. Bardzo dobre materiały szkoleniowe."

"Szkolenie przeprowadzone w sposób merytoryczny, interesujący, wyczerpujące wszystkie zagadnienia związane z tematem szkolenie. Prowadząca chętnie odpowiedziała na zadawane pytania, mogę polecić innym."

"Szkolenie rzeczowe, bardzo dobrze poprowadzone."

X