Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

VAT, CIT, PIT w branży budowlanej i deweloperskiej w 2021 r. (szkolenie zdalne)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-07-21 - 2021-07-21

Prowadzący: Wojciech Safian

Czas trwania: 7 h

Cena: 399 PLN (449 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 14 lipca

I. Rewolucyjne zmiany w VAT 2020 i 2021 r. istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej:

1.    Nowe zasady rozpoznawania faktur korygujących – zmiany od dnia 01.01.2021:
1)    likwidacja obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus,
2)    obowiązek uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania,
3)    faktury korygujące in plus - jak po zmianie ujmować takie korekty?
4)    co z fakturami korygującymi eksport i WDT?
5)    co z korektami dot. WNT?
6)    zasady postępowania z korektami wystawionymi przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
7)    korekty po dniu 31 grudnia 2020 r., ale dotyczące zdarzeń zaistniałych przed 1 stycznia 2021 r.

2.    Rozliczenia w walutach obcych w branży budowlanej i deweloperskiej – zmiany od dnia 01.01.2021:
1)    zasady przeliczania faktur w walucie obcej dla celów VAT,
2)    zasady przeliczania faktur w walucie obcej dla celów CIT/PIT,
3)    możliwość wykorzystania kursu stosowanego do CIT także na potrzeby VAT,
4)    rezygnacja ze stosowania wspólnego kursu waluty.

3.    VAT naliczony – zmiany ważne dla branży od dnia 01.01.2021:
1)    moment powstania prawa do odliczenia,
2)    posiadanie faktury jako jeden z determinantów momentu odliczenia,
3)    data wpływu faktury w kontekście nowego JPK,
4)    możliwość rozpoznania VAT naliczonego w kolejnych okresach – wydłużenie terminów,
5)    moment korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej – moment uzgodnienia,
6)    czy trzeba i w jakiej formie dokumentować uzgodnienie ze sprzedawcą?
7)    prawo do odliczenia od usług noclegowych,
8)    refakturowanie usług noclegowych jako przesłanka prawa do odliczenia,
9)    „dobra wiara” i „należyta staranność” – specyfika branży.

4.    Biała lista w branży budowlanej i deweloperskiej:
1)    obowiązki związane z zapłatą na rachunek z białej listy,
2)    zwolnienie z VAT a biała lista,
3)    jak liczyć próg 15 000 zł w branży budowlanej/deweloperskiej?
4)    Zaliczki i zadatki a biała lista
5)    faktury korygujące, a biała lista,
6)    wybrane problemy poruszone przez uczestników.

5.    Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment/MPP):
1)    nowy załącznik nr 15 od dnia 01.01.2021 r.,
2)    jak identyfikować usługi w powiązaniu z załącznikiem,
3)    korzystanie z objaśnień do PKWiU,
4)    interpretacje GUS,
5)    WIS: rola, istota, zakres ochrony, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r.,
6)    wartość faktury, a obowiązkowy MPP,
7)    generalny wykonawca, podwykonawca a MPP,
8)    problemy zaliczek, zadatków oraz korekt faktur w odniesieniu do MPP.

6.    Nowy JPK w branży budowlanej i deweloperskiej.

7.    Praktyczne aspekty momentu powstawania obowiązku podatkowego w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
1)    sprzedaż budynku/lokalu – moment powstania obowiązku podatkowego,
2)    zaliczki, zadatki, umowy deweloperskie przy sprzedaży nieruchomości,
3)    dlaczego ustalenie momentu wykonania usługi jest ważne?
4)    „fakturowy” obowiązek podatkowy i termin wystawienia faktury,
5)    protokół jako moment wykonania usługi budowlanej – wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie Budimex S.A. (C-,224/18 Budimex S.A.),
6)    kontrakty realizowane na bazie FIDIC, a powstanie obowiązku podatkowego,
7)    zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków na poczet usług budowlanych,
8)    opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
9)    usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego – przegląd bieżącego orzecznictwa,
10)  data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego.

8.    Stosowanie prawidłowej stawki VAT oraz zwolnień z VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
1)    tereny budowlane,
2)    rola decyzji o warunkach zabudowy i MPZP
3)    sprzedaż nieruchomości – zwolnienie, stawka 8%, a może 23%?
4)    sprzedaż gruntu,
5)    sprzedaż budynku/budowli,
6)    pierwsze zasiedlenie,
7)    „kolejne” pierwsze zasiedlenie,
8)    ulepszenia budynków/budowli,
9)    rezygnacja ze zwolnienia z VAT – kiedy warto wybrać opodatkowanie?
10)  zwolnienie przy dostawie nieruchomości zabudowanych a podatek PCC,
11)  sprzedaż gruntu z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki,
12)  sprzedaż gruntu z fundamentami,
13)  sprzedaż budynku (stan surowy otwarty),
14)  sprzedaż budynku (stan surowy zamknięty),
15)  refakturowanie a stawka VAT.

II. Podatki dochodowe w branży budowlanej i deweloperskiej po zmianach w 2020 i 2021 r.:
1.    9% stawka CIT– podwyższenie limitu od dnia 1 stycznia 2021 r.

2.    Zmiany dotyczące indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych ŚT.
 
3.    Estoński CIT – czy spółki z branży budowlanej i deweloperskiej powinny być zainteresowane?

4.    Ulga na złe długi w podatku CIT i PIT po zmianach w 2020 r.:
1)    konsekwencje po stronie dłużnika i wierzyciela,
2)    zakres i mechanizm stosowania, sposób naliczania terminu wystąpienia,
3)    ograniczenia w transakcjach,
4)    zmiany „Covidowe” – „zamrożenie” obowiązku korekty dla niektórych dłużników i skrócenie terminu dla wierzycieli.

5.    Wybrane zagadnienia dot. CIT/PIT:
1)    przychody CIT/PIT:
a)    moment rozpoznania przychodu – całkowite i częściowe wykonanie usługi budowlanej, etapy budowy, protokół zdawczo – odbiorczy, przejściowe świadectwo płatności, usługi realizowane w okresach rozliczeniowych,
b)    sprzedaż lokalu – umowa przedwstępna, zaliczka, protokół, akt notarialny, umowa przyrzeczenia – data powstania przychodu podatkowego,
c)    przedpłaty/zaliczki/zadatki – moment powstania przychodu podatkowego,
d)    odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
e)    wykonawstwo zastępcze/datio in solutum,
f)    transakcje barterowe,
g)    świadczenie usług w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, konsorcjum, umowy wspólnego przedsięwzięcia, kaucja gwarancyjna - moment rozpoznania przychodu,
h)    refakturowanie – moment powstania przychodu.
2)    koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w branży budowlanej i deweloperskiej:
a)    ciężar dowodowy – jak się zabezpieczyć na wypadek kwestionowania kosztów przez organy?
b)    dobra wiara i należyta staranność w podatkach dochodowych,
c)    koszty pośrednie i bezpośrednie,
d)    koszty na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
e)    refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
f)    korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
g)    rozliczenie kosztów przez konsorcjanta, podwykonawcę, lidera konsorcjum,
h)    realizacja kontraktu budowlanego, roboty w toku – szczególny rodzaj kosztu, identyfikacja momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
i)    kary umowne, odszkodowania – jak sobie z nimi poradzić i uniknąć wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów?
j)    szczególne rodzaje kosztów – wykonanie zastępcze, odpłatne zajęcie pasa drogowego, przebudowa drogi publicznej, wycinka drzew i krzewów, infrastruktura wod – kan i energetyczna,

3)    problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników.

- właściciele firm
- główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

W 2020 r. i od dnia 1 stycznia 2021 r. weszły w życie ważne dla branży budowlanej i deweloperskiej zmiany w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych. Wynikały one z kilku ustaw i dotykały szereg zagadnień. Niniejsze szkolenie zostały „uszyte na miarę” dla branży deweloperskiej: zebrane zostały te zmiany i zagadnienia, które powszechnie występują u podatników działających w tym sektorze gospodarki. Dzięki uczestnictwu szkoleniu macie Państwo szansę na poznanie, zaktualizowanie oraz usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie.

- zapoznanie się z  kluczowymi dla branży budowlanej i deweloperskiej zmianami w najważniejszych podatkach,
- przegląd aktualnego orzecznictwa sądów oraz interpretacji KIS,
- praktyczne wskazówki
- dygresje z praktyki wykładowcy
- interaktywna formuła

Wojciech Safian


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-15.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 7 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.07

2021

06.07

2021

06.07

2021

14.07

2021

27.07

2021

27.07

2021

10.08

2021

24.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

24.08

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Bardzo pozytywnie."

"Wiedza z zakresu szkolenia została przekazana w sposób profesjonalny, łatwy do przyswojenia. Informacje zostały poparte przykładami wziętymi z życia."

"Bardzo merytorycznie prowadzone szkolenie, wiedza i zaangażowanie trenera imponujące"

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

"Bardzo dużo treści, jednak wszystkie najważniejsze punkty wytłumaczone i wyjaśnione. Bardzo dobrze merytorycznie oraz przejrzyście przygotowane materiały."

Szkolenie bardzo ciekawe, dobrze przystępnie prowadzone. Wykładowca prezentuje b.wysoki poziom wiedzy i sposobu przekazu. Duży plus w omawianiu zagadnień na kanwie konkretnych przykładów z życia wziętych.

K.Zając

PIW

"Wykładowca przygotowany, operujący ogromną wiedza, informacje przekazane w ciekawy i jasny sposób, organizacja szkolenia na wysokim poziomie, polecam"

"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżących przepisów i interpretacji."

"Szkolenie zawierało dużo praktycznych i merytorycznych treści z zakresu obowiązujących przepisów Prawa Pracy. Ważne było, że po każdym omówionym zagadnieniu uczestnik miał możliwość w zadawaniu pytań na omawiany temat."

"Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione przejrzyście i zrozumiale."

X