Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Podatek VAT 2021- przegląd zmian, nowy ład w VAT.

Ustroń 26-29 października

 

X

Nowy Ład w CIT, PIT i ryczałcie. (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-12-15 - 2021-12-15

Prowadzący: Wojciech Safian

Czas trwania: 6 h

Cena: 360 PLN (399 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 8 grudnia

Nowy Ład w CIT, PIT i ryczałcie

Część I. Rewolucja w składce zdrowotnej.
1.    Problematyka wspólników spółek jawnych, komandytowych, z o.o. i akcyjnych,
2.    Jednoosobowa spółka z o.o.,
3.    Wieloosobowa sp. z o.o. - na co uważać?
4.    Rozszerzenie oskładkowania osób pełniących funkcje na podstawie aktu powołania,
5.    Likwidacja minimalnego progu składki zdrowotnej,
6.    Jak ustalać wysokość miesięcznej składki zdrowotnej dla JDG oraz wspólników spółek?
7.    Nadpłata i zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej,
8.    Stawka dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej,
9.    Więcej niż jedna działalność gospodarcza a podstawa wymiaru składki zdrowotnej.

Część II. Zmiany dotyczące podatników PIT
1.    Raportowanie ksiąg i ewidencji (JPK_PIT):
1)    JPK dla podatników PIT,
2)    zakres danych,
3)    raportowanie podmiotów przekształcanych.

2.    Zmiany w składce zdrowotnej, skali podatkowej i podwyższenie kwoty wolnej od podatku:
1)    nowa skala podatkowa,
2)    kwota zmniejszająca podatek waloryzowana co roku,
3)    likwidacja odliczenia składki zdrowotnej,
4)    zmiany dotyczące składki zdrowotnej.

3.    Ulga dla pracowników:
1)    źródła przychodu objęte preferencją,
2)    warunki skorzystania,
3)    sposób obliczenia,
4)    moment realizacji.

4.    Pobieranie zaliczek przez pracodawców po nowelizacji.

5.    Pobieranie zaliczek z działalności wykonywanej osobiście po nowelizacji.

6.    Zaliczki osób prowadzących JDG po nowelizacji.

7.    „Zatrudnienie na czarno” – nowe skutki w PIT.

8.    Podwyższenie wartości przychodu z tytułu nieodpłatnego korzystania z pojazdów samochodowych.

9.    Wymóg rozliczeń bezgotówkowych z konsumentami powyżej 20 000 zł.

10.    Obniżenie progu rozliczeń gotówkowych B2B do 8 000 zł.

11.    Wybrane zmiany dot. działalności gospodarczej:
1)    rozszerzenie katalogu przychodów z działalności gospodarczej:
a)    środki z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego,
b)    środki z tytułu likwidacji/wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną,  
c)    zbywanie rzeczy ruchomych, w tym po wycofaniu z działalności,
2)    zmiany dot. amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych,
3)    zmiany dot. stawek amortyzacyjnych,
4)    ustalanie ceny nabycia ŚT – ograniczenia.

12.    Najem: ryczałt albo działalność gospodarcza.

13.    Nowe zwolnienia w PIT:
1)    ważne zmiany dot. zwolnienia przychodów ze zbycia nieruchomości,
2)    zbywanie zabytków ruchomych,
3)    kolejne stypendia zwolnione z PIT,
4)    odsetki od niektórych środków,
5)    świadczenia na aktywizację zawodową,
6)    niektóre przychody z kapitałów pieniężnych,
7)    odszkodowania za ubój zwierząt związany z chorobami zakaźnymi.

14.    Zryczałtowany 70% PIT z tytułu odpraw i odszkodowań.

15.    Zmiany dotyczące spółek nieruchomościowych:
1)    definicja spółki nieruchomościowej,
2)    górny limit amortyzacji w spółkach nieruchomościowych.

16.    Zmiany dotyczące poboru podatku u źródła i dywidend:
1)    rola progu 2 000 000 zł,
2)    UPO a róg 2 000 000 zł,
3)    opinia o stosowaniu preferencji,
4)    składanie oświadczeń przez płatnika,
5)    obowiązek składania zawiadomień przez płatnika.

17.    Zmiany dotyczące zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC):
1)    krótka charakterystyka CFC,
2)    rozszerzenie definicji zagranicznej jednostki - czy teraz mnie ona obejmie?
3)    jak ustalać podmioty "zaangażowane" w zagraniczną jednostkę?
4)    zmiana definicji zagranicznej jednostki kontrolowanej, skutki zmian dla polskich podatników.

18.    Zwiększenie podatkowej efektywności ulgi B+R:
1)    wprowadzenie do ulgi B+R,
2)    status centrum badawczego - nieobligatoryjne ale ważne,
3)    firma bez statusu centrum badawczego - 200% kosztów kwalifikowanych,
4)    moment odliczenia,
5)    wydłużenie okresu rozliczenia,
6)    kompensowanie ulgi B+R z zaliczkami na PIT od wynagrodzeń pracowników,
7)    sprzęgnięcie ulgi B+R z IP BOX.

19.    Ulga na wprowadzenie na rynek nowego produktu:
1)    komu przysługuje?
2)    proces produkcji próbnej oraz proces komercjalizacji docelowej
3)    koszty kwalifikowane,
4)    poziom odliczenia.

20.    Ulga na ekspansję produktową:
1)    komu przysługuje?
2)    co można odliczyć?
3)    za jaki okres można skorzystać?
4)    jak kalkulować wysokość odliczenia?

21.    Ulga na robotyzację:
1)    jak rozumieć robotyzację?
2)    koszty kwalifikowane,
3)    poziom odliczenia,
4)    moment odliczenia.

22.    Ulga na nabycie alternatywnej spółki inwestycyjnej:
1)    co to jest alternatywna spółka inwestycyjna?
2)    podmioty uprawnione do odliczenia,
3)    warunki do spełnienia,
4)    poziom odliczenia,
5)    moment realizacji ulgi.

23.    Ulga na działalność kulturalną, sportową i naukową:
1)    działalność sportowa,
2)    działalność kulturalna,
3)    wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego,
4)    wydatki objęte preferencją,
5)    poziom odliczeń,
6)    moment odliczenia

24.    Odliczenia związane z posiadaniem zabytków nieruchomych:
1)    wydatki objęte preferencją,
2)    moment odliczenia,
3)    poziom odliczenia.

25.    Ulga na nabycie terminala płatniczego
1)    maksymalny poziom odliczeń,
2)    moment odliczenia.

26.    Rozszerzenie ulgi rehabilitacyjnej.

27.    Zmiany w uldze na dzieci.

28.    Ulga na powrót do kraju:
1)    przeniesienie centrum interesów życiowych do Polski,
2)    wymogi,
3)    czas trwania ulgi,
4)    wysokość ulgi w poszczególnych latach.

29.    Ryczałt dla osób  przenoszących centrum interesów życiowych do Polski:
1)    200 000 zł PIT niezależnie od wysokości zagranicznych dochodów,
2)    warunki do spełnienia,
3)    wymóg poniesienia określonych nakładów w PL,
4)    ryczałt a przychody w PL,
5)    wybór ryczałtu,
6)    termin zapłaty,
7)    raportowanie,
8)    jak długo można korzystać z ryczałtu?
9)    utrata prawa do ryczałtu
10)    co z członkami rodziny „ryczałtowca”?


Część III. Zmiany dotyczące ryczałtu i karty podatkowej
1.    Raportowanie ryczałtu (JPK_Ryczałt)
2.    Brak odliczenia składki zdrowotnej,
3.    Najem na ryczałcie po zmianach,
4.    Korekty przychodów,
5.    Nowe zwolnienia na ryczałcie,
6.    Odliczenie z tytułu nabycia terminala,
7.    Nielegalne zatrudnienie - skutki na ryczałcie,
8.    Zmiany dotyczące stawek:
a)    redukcja wolnych zawodów i osób objętych najwyższą (17%) stawką ryczałtu,
b)    wyłączenie branży IT, medycznej, architektów, projektantów i inżynierów ze stawki 15%,
c)    nowa stawka 14% - dla kogo?
d)    nowa stawka 12% - dla kogo?
9.    Zamrożenie karty podatkowej.
10.    Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej na karcie podatkowej.

Część IV. Zmiany dotyczące podatników CIT
1.    Raportowanie ksiąg i ewidencji (JPK_CIT):
1)    JPK dla podatników CIT,
2)    zakres danych,
3)    raportowanie podmiotów przekształcanych.

2.    Wymóg rozliczeń bezgotówkowych z konsumentami powyżej 20 000 zł.

3.    Obniżenie progu rozliczeń gotówkowych B2B do 8 000 zł.

4.    „Zatrudnianie na czarno" – nowe skutki podatkowe.

5.    Finansowanie zewnętrzne – limit zaliczenia kosztów finansowania:
1)    finansowanie od podmiotów powiązanych i niepowiązanych,
2)    dotychczasowe przepisy,
3)    nowy wzór ustalania limitu.

6.    Zarządzenia przepływami w podmiotach powiązanych:
1)    sankcje dot. „przerzucania dochodów” do podmiotów powiązanych,
2)    jak rozumieć „przerzucanie dochodów”?
3)    wydatki „wrażliwe”,
4)    stawka „ekstra” podatku,
5)    odliczenia od podatku,
6)    przesłanka rzeczywistej działalności gospodarczej.

7.    Zmiany dotyczące spółek nieruchomościowych:
3)    definicja spółki nieruchomościowej,
4)    górny limit amortyzacji w spółkach nieruchomościowych,
5)    JPK dla potrzeb CIT dedykowany spółkom nieruchomościowym.

8.    Zmiany dotyczące zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC):
1)    krótka charakterystyka CFC,
2)    rozszerzenie definicji zagranicznej jednostki - czy teraz mnie ona obejmie?
3)    jak ustalać podmioty "zaangażowane" w zagraniczną jednostkę?
4)    zmiana definicji zagranicznej jednostki kontrolowanej,
5)    skutki zmian dla polskich podatników.

9.    Spółka jako płatnik - zmiany dotyczące poboru podatku u źródła oraz z tytułu dywidend:
1)    wypłaty objęte progiem 2 000 000 zł,
2)    co z podmiotami krajowymi?
3)    zasady wykonania obowiązków płatnika do wartości 2 000 000 zł,
4)    zasady wykonania obowiązków płatnika powyżej wartości 2 000 000 zł,
5)    próg 2 000 000 zł a UPO,
6)    wymóg składania oświadczeń,
7)    obowiązki sprawozdawcze.

10.    Zwiększenie podatkowej efektywności ulgi B+R:
1)    wprowadzenie do ulgi B+R,
2)    status centrum badawczego - nieobligatoryjne ale ważne,
3)    firma bez statusu centrum badawczego - 200% kosztów kwalifikowanych,
4)    moment odliczenia,
5)    wydłużenie okresu rozliczenia,
6)    kompensowanie ulgi B+R z zaliczkami na PIT od wynagrodzeń pracowników,
7)    sprzęgnięcie ulgi B+R z IP BOX.

11.    Ulga na wprowadzenie na rynek nowego produktu:
1)    komu przysługuje?
2)    proces produkcji próbnej oraz proces komercjalizacji docelowej
3)    koszty kwalifikowane,
4)    poziom odliczenia.

12.    Ulga na ekspansję produktową:
1)    komu przysługuje?
2)    co można odliczyć?
3)    za jaki okres można skorzystać?
4)    jak kalkulować wysokość odliczenia?

13.    Ulga na robotyzację:
1)    jak rozumieć robotyzację?
2)    koszty kwalifikowane,
3)    poziom odliczenia,
4)    moment odliczenia.

14.    Ulga na nabycie spółki krajowej oraz zagranicznej:
1)    komu przysługuje?
2)    co można odliczyć?
3)    maksymalna wartość odliczeń,
4)    wydatki podlegające odliczeniu.

15.    Opodatkowanie spółek holdingowych
1)    definicja spółki holdingowej i spółki zależnej,
2)    zwolnienie z CIT dywidend,
3)    zwolnienie z CIT przychodów ze zbycia akcji/udziałów,
4)    kto i w jakim terminie składa oświadczenia o zwolnieniu?
5)    raportowanie.

16.    Ulga na wejście na giełdę:
1)    wydatki objęte ulgą,
2)    maksymalny poziom odliczeń,
3)    moment odliczenia.

17.    Ulga na działalność kulturalną, sportową i naukową:
1)    działalność sportowa,
2)    działalność kulturalna,
3)    wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego,
4)    wydatki objęte preferencją,
5)    poziom odliczeń,
6)    moment odliczenia.

18.    Ulga na nabycie terminala płatniczego
1)    maksymalny poziom odliczeń,
2)    moment odliczenia.

19.    Pozostałe wybrane zmiany:
1)    zmiany dotyczące składania informacji przez spółki jawne,
2)    zmiany dot. amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych,
3)    zmiany dot. stawek amortyzacyjnych,
4)    nowe zasady definiowania miejsca zarządu spółek na potrzeby ustalenia miejsca ich opodatkowania,
5)    rozszerzenie katalogu zysków kapitałowych.

Część V. Legalizacja dochodów z nieujawnionych źródeł
1.    Możliwość zgłoszenia dochodów z nieujawnionych źródeł do opodatkowania,
2.    Preferencyjne opodatkowanie,
3.    Przychody objęte preferencją,
4.    Rys ścieżki proceduralnej.

-    właściciele firm
-    główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Podatkowy Nowy Ład zawiera szereg fundamentalnych dla podatników zmian, niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz źródła zarobkowania. Zagadnieniem, które wysunęło się na pierwszy plan w ostatnich miesiącach są zmiany dotyczące składki zdrowotnej. Jest to jednak tylko jedna z szeregu zmian wprowadzanych tą ustawą. Wychodząc na przeciw wyzwaniu przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, które przestawia kluczowe dla codziennej praktyki rozliczeń podatkowych zmiany wprowadzane Podatkowym Nowym Ładem, w podziale na poszczególne tytuły podatkowe. Oprócz zagadnień związanych ze składką zdrowotną, nową skalą podatkową, czy kwotą wolną, zajmiemy się także zmianami, o których dotychczas nie było szczególnie głośno, jak chociażby obniżeniem limitu transakcji bezgotówkowych z 15 000 zł do 8 000 zł, wprowadzeniem obowiązku rozliczeń bezgotówkowych w transakcjach z konsumentami, obowiązkowemu raportowania ksiąg (JPK_PIT, JPK_CIT i JPK_Ryczałt), zmianom w zakresie opodatkowania dywidend i podatku u źródła, czy CFC. Chcemy jednak abyście spojrzeli Państwo na Podatkowy Nowy Ład także jak na pewnego rodzaju szansę na obniżenie zobowiązań podatkowych poprzez efektywne wykorzystanie ulg, które ustawa ta wprowadza. Dlatego też zajmiemy się zwiększeniem efektywności podatkowej ulgi B+R, ulgami na: wprowadzenie na rynek nowych produktów, na ekspansję na nowe rynki, robotyzację, nabycie spółki. Zagadnieniami, które budzą dużo kontrowersji, a którym również poświęcimy nieco czasu będzie wprowadzenie ryczałtu dla osób przenoszących centrum interesów życiowych do Polski, ulga na powrót do kraju oraz wielka abolicja podatkowa dla osób posiadających środki z nieujawnionych źródeł. Zmiany zostaną zaprezentowane w sposób usystematyzowany i przekrojowy, co pozytywnie wpływa na jakość szkolenia i satysfakcję uczestników. Omawiając poszczególne zagadnienia trener przytacza praktyczne przykłady. Szkolenie jest w pełni interaktywne – w jego trakcie macie Państwo pełną swobodę zadawania pytań trenerowi. W ramach niniejszego szkolenia celowo pominięte zagadnienia związane z poszerzeniem dostępności opodatkowania tzw. „estońskim CIT”, zmiany w obszarze cen transferowych, czy zmiany związane łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek oraz obrotem udziałami.

-    zapoznanie się z  nowymi przepisami
-    przygotowanie do wdrożenia zmian w firmie
-    przejrzyste i proste omówienie nadchodzących zmian
-    przygotowanie do modyfikacji współpracy z klientami (dot. biur rachunkowych)
-    praktyczne przykłady i wskazówki
-    zrozumiały język
-    maksymalnie interaktywna formuła, w tym pełna swoboda zadawania pytań

Wojciech Safian


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie mocno merytoryczne, pełne przykładów, wiedza w pigułce. POLECAMY."
"Szkolenie było merytoryczne. Z uwagi na szeroki obszar tematy w zakresie podatku CIT były trafnie dobrane i omówione w sposób jasny z przedstawieniem przykładów co  na pewno w dużym stopniu pozwoliło przeanalizować stan faktyczny oraz indywidulaną ocenę swoich doświadczeń. Sposób przekazu pozwolił poszerzyć wiedzę podatkową."

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 360 plus 23% VAT, razem 442.8
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

26.10

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.10

2021

26.10

2021

23.11

2021

Bezpieczeństwo informatyczne w sektorze firm i przedsiębiorstw

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

23.11

2021

30.11

2021

30.11

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.11

2021

14.12

2021

14.12

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Wybierając szkolenie kierowałam się tematem szkolenia, jednak na uwagę zasługuje osoba prowadząca szkolenie.Szkolenie dynamiczne, ciekawe , przy którym trudna tematyka szkolenia stała się bardzo łatwym tematem."

"Prowadząca szkolenie wykazała się dużym doświadczeniem praktycznym, szkolenie prowadzone w sposób rzetelny, merytoryczny."

"Szkolenie ciekawe i merytoryczne dobra organizacja. Wystarczające i wyczerpujące materiały szkoleniowe"

"Fachowo, merytorycznie, na temat."

"Odbyte szkolenie było bardzo tematyczne. Poruszane były problemy, które najbardziej nas nurtują w świetle nowych przepisów. Wiedza zdobyta na szkoleniu pomoże w codziennej pracy."

"Profesjonalnie, zrozumiale i jasno przedstawione zmiany z zakresu VAT, udzielanie odpowiedzi na wszelkie dodatkowe pytania zadawane w trakcie szkolenia obszerne materiały szkoleniowe."

"Doskonały kontakt ze słuchaczem, bardzo dobra komunikacja...dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień."

"Bardzo profesjonalnie przygotowane szkolenie. Kompetentny wykładowca, udzielający wyczerpujących odpowiedzi na pytania."

"Bardzo wysoki poziom merytoryczny zajęć, organizacja szkolenia również na wysokim poziomie, bardzo duża wiedza prowadzącego zajęcia."

"Szkolenie prowadzone w sposób racjonalny, bardzo szczegółowo, w oparciu o wielość interpretacji i nowinek z zakresu tematu szkolenia.

X