Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Karpacz 14-17.12.2021r.

 

X

Podatek odroczony - wycena aktywów. (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-12-21 - 2021-12-21

Prowadzący: Genowefa Kawecka - Siuzdak

Czas trwania: 6 h

Cena: 399 PLN (478 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 14 grudnia

I.    Zasady tworzenia podatku odroczonego

1.    Podstawa prawa, ustawa o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób prawnych i KSR 2   
2.    Kto tworzy odpis na podatek odroczony i rezerwę na ten podatek?
3.    Wynik bilansowy i podatkowy – różnice, implikacje
4.    Co to są różnice przejściowe i trwałe?
4.1. Rodzaje i przykłady różnic trwałych
4.2. Rodzaje i przykłady różnic przejściowych
5.    Kiedy tworzymy odpis na aktywny podatek odroczony?
6.    Kiedy tworzymy rezerwę na podatek odroczony?
7.    Stawki podatku
7.1. Wpływ stawek podatkowych na wysokość podatku odroczonego - przykłady
7.2. Wpływ podatku odroczonego na wynik finansowy
8.    Zasady ewidencji podatku odroczonego
8.1. Ujęcie na kontach odpisu na aktywny podatek odroczony
8.2. Ujęcie na kontach rezerwy na podatek odroczony

II.    Przykłady tworzenia odpisu na aktywny podatek odroczony i ujęcie w księgach

1.    Wycena składników aktywów i pasywów skutkujących tworzeniem odpisu – przykłady księgowe i liczbowe
1.1. Wycena zdarzeń wyrażonych w walucie obcej – ujemne różnice kursowe
1.2. Zarachowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku
1.3. Odsetki od zobowiązań handlowych
1.4. Naliczone kary
1.5. Niewypłacone na dzień bilansowy wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło
1.6. Niewypłacone na moment bilansowy wynagrodzenia pracowników
1.7. Składki ZUS obciążające pracodawców niewypłacone w terminie
1.8. Stawki amortyzacyjne wg uor  większe od stawek w zał. 1
1.9. Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów
1.10.Odpisy aktualizujące należności
1.11.Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na koniec roku
1.12.Utworzenie rezerw na naprawy gwarancyjne
1.13.Tworzenie rezerw na straty
1.14.Utworzenie rezerw na świadczenia na rzecz pracowników
1.15.Inne
2.   Błędy podstawowe skutkujące odpisem na aktywny podatek odroczony
3.   Strata podatkowa możliwa do odliczenia a odpis na aktywny podatek odroczony
4.   Przekroczone limity kosztów finansowania dłużnego i usług niematerialnych z podmiotami powiązanymi (wzory, interpretacje, orzeczenia, przykłady)
5.   Ewidencja rachunkowa odpisu na aktywny podatek odroczony    
6.   Likwidacja odpisu na podatek odroczony, ewidencja  
7.   Test na utratę wartości odpisu na aktywny podatek odroczony i ewidencja
7.1.Badanie przesłanek utraty wartości
7.2.Tworzenie testu na utratę wartości
7.3.Ewidencja na kontach

III.  Rezerwa na podatek odroczony

1.   Zasady tworzenia rezerwy na podatek odroczony
3.   Wycena aktywów i pasywów na koniec roku  – przykłady  
3.1.Polisa za odszkodowanie, a brak wpływu środków
3.2.Zarachowanie odsetek od należności
3.3.Naliczenie odsetek od udzielonych pożyczek na moment bilansowy
3.4.Zarachowanie odsetek od lokat, które nie skończyły się na dzień bilansowy
3.4.Wycena zdarzeń w walucie obcej  – dodatnie różnice kursowe
3.4.Stawki amortyzacyjne wg uor  mniejsze od stawek z zał. 1 pdop
3.6.Inne
4.   Błędy z lat poprzednich skutkujące utworzeniem rezerwy na podatek odroczony
5.   Ewidencja rachunkowa rezerwy na podatek odroczony
6. Rozwiązywanie rezerwy na podatek odroczony, ewidencja

IV. Rezerwa na podatek odroczony czy odpis na aktywny podatek odroczony?

1.    Wycena w skorygowanej ceny nabycia
2.    Weryfikacja stawek amortyzacyjnych a podatek odroczony
3.    Błędy za lata poprzednie a podatek odroczony
4.    Kontrakty długoterminowe a podatek odroczony
5.    Wycena udziałów i akcji
6.    Wycena obligacji
7.    Leasing finansowy i operacyjny

V.    Podatek odroczony w  sprawozdaniu finansowym  

1.    Zasady kompensowania odpisu na aktywny podatek odroczony i rezerwy
2.    Odwrócenie różnic przejściowych
3.    Podatek odroczony w elementach sprawozdania finansowego

VI.   Dyskusja odpowiedzi na pytania

 

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową w firmie, jak też do pracowników odpowiedzialnych za wycenę składników aktywów i pasywów i utworzenie podatku odroczonego. Na szkoleniu  zaprezentowane zostaną przykłady liczbowe oraz ewidencja rachunkowa wyceny składników aktywów i pasywów (w tym według skorygowanej ceny nabycia) i ich ujęcie w księgach rachunkowych. Na szkoleniu otrzymują Państwo prezentację i materiały dodatkowe.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu powstania i tworzenia podatku odroczonego, poznanie katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, wyceny składników aktywów i pasywów skutkującym utworzeniem  podatku odroczonego.

Efektem szkolenia jest nabycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu powstania i tworzenia podatku odroczonego. Wiele przykładów liczbowych zilustruje prezentowaną problematykę. Udział w szkoleniu z doświadczonym trenerem na pewno nie pozostawi postawionych pytań bez odpowiedzi.

Genowefa Kawecka - Siuzdak


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.
Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Opinie po szkoleniach Eksperta:
"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."
"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"
"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżacych przepisów i interpretacji."
"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."
"Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 
"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".
"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie". 
"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 
"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."
"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".
"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 
"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
 "Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
 "Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
 "Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
 "Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
 "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
 " Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
 "Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
 " Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
 "Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
 "Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
 "Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki." 
"Merytoryczne szkolenie z uwzględnieniem przykładów"
 "Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."
 "Szkolenie bardzo merytoryczne, na wysokim poziomie. Bardzo dobry kontakt z Panią prowadzącą."
 "Szkolenie prowadzone w sposób racjonalny, bardzo szczegółowo, w oparciu o wielość interpretacji i nowinek z zakresu tematu szkolenia."
 "Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujace."
 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmonogram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

14.12

2021

14.12

2021

25.01

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.01

2022

25.01

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2021 , Kontrakty długoterminowe.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2021 , Kontrakty długoterminowe.

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Zmiany podatkowe 2022- przegląd zmian, nowy ład 2022,

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

29.03

2022

31.12

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie zostało przeprowadzone wyczerpująco i dokładnie zostały wyjaśnione kwestie dotyczące zmian w podatku VAT. Miła atmosfera, sposób prowadzenia szkolenia w pełni dla mnie zrozumiały i czytelny."

"Dzięki ocena bardzo dobry +".

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Osoba trenera godna polecenia."

"Jestem zadowolony z udziału w szkoleniu pn. „Prawo pracy – dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia organizowanego w dniach 21—22—23 czerwca 2021 r. przez AKK. Przekazana wiedza przyczyniła się do poszerzenia moich kompetencji."

"Szkolenie bardzo ciekawe, bardzo jasno i zrozumiale przekazane informacje. "

"Szkolenie przeprowadzone w ciekawy i interesujący sposób. Konkretne odpowiedzi na pytania."

"Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie-zgodnie z tematem.Brak jakichkolwiek zastrzeżeń do osoby prowadzącej szkolenie-pełen profesjonalizm"

Kompleksowo i profesjonalnie."

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki."

"Szkolenie przygotowane w profesjonalny sposób, osoba prowadząca bardzo rzetelnie przygotowana z dużą wiedzą. Każde zagadnienie wyjaśnione w prosty sposób, zrozumiały dla każdego uczestnika"

X