Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Karpacz 14-17.12.2021r.

 

X

Finanse menedżerskie w przedsiębiorstwie. Podejmowanie decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych. (szkolenie zdalne)
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-12-08 - 2021-12-10

Prowadzący: Arkadiusz Kustra

Czas trwania: 21 h

Cena: 1770 PLN (1990 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 1 grudnia

Pierwszy dzień

1. Modele biznesowe przedsiębiorstwa na potrzeby menedżerskie.
-    Model organizacyjny oparty na ośrodkach odpowiedzialności
-    Model organizacyjny a model biznesowy odzwieciedlającyc segmenty biznesowe działalności.
-    Ośrodki odpowiedzialności jako centra gospodarcze odpowiedzialne za decyzje: centra inwestycji, centra wyników, centra przychodów, centra kosztów.
-    Przypisanie kompetencji za przychody i koszty w świetle  decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i i finansowych.
-    Wydzielenie wpływów i wydatków kontrolowanych na różnych szczeblach modelu biznesowego

2. Sprawozdawczość wspierająca finanse  menedżerskie.
-    Raporty zarządcze oparte na wynikach finansowych i przepływach pieniężnych dla menedżerów
-    Zasoby kontrolowane i zarządzane w świetle bilansu zarządczego.
-    Analiza rentowności operacyjnej ROIC oparta na wielopozowych rachunkach marż pokrycia odzwierciedlających model biznesowy.
-    Powiązanie pomiędzy rentownością operacyjną ROIC a rentownością kapitałów własnych  ROE - analiza czynnikowa  
-    Zależność pomiędzy  rentownością operacyjną ROIC segmentów biznesowych a przepływami z aktywów FCFF
-    Rentowność kapitałów własnych ROE a przepływy dla właściciela FCFE
-    Powiązanie pomiędzy przepływami FCFF, FCFE i FCD a polityka dywidend dla właścicieli.
-    Przykłady praktyczne

3. Kaskadowanie celów finansowych związanych z rentownością i płynnością.
-    Centra odpowiedzialności w kształtowania wyników i przepływów.
-    Centra inwestycji i ich odpowiedzialność za wyniki, przepływy i zasoby w świetle kontrolowanych decyzji inwestycyjnych i finansowych.
-    Centra wyników i ich odpowiedzialność za decyzje operacyjne.
-    Centra przychodów i kosztów w systemie realizacji przydzielonych zadań.

4. Kreowane celów strategicznych opartych na wzroście wartości ekonomicznej.
-    Wartość przedsiębiorstwa jako cel strategiczny
-    Czynniki kreowania wartości
-    Powiązanie czynników generowania wartości z decyzjami  operacyjnymi, inwestycyjnymi i finansowymi.
-    Model finansowy przedsiębiorstwa ukierunkowany na szacowanie wartości oparty na DCF
-    Wycena segmentów działalności – model SOTP
-    Przykłady praktyczne

Drugi dzień

1. Decyzje operacyjne i ich wpływ na finanse przedsiębiorstwa  
-    Przychody i koszty operacyjne
-    Ustalanie marż operacyjnych na podstawie  EBIT . Warianty ujęcia i prezentacji.
-    Dekompozycja marż na segmenty biznesowe odpowiedzialne za działalność operacyjną.
-    Zasoby kształtowane w działalności operacyjnej.
-    Utrzymywanie równowagi finansowej pomiędzy a kapitałem obrotowym netto a zapotrzebowaniem
-    Determinanty kształtowania kapitału obrotowego netto i zapotrzebowania na niego.
-    Powiązanie pomiędzy rentownością operacyjną a zasobami operacyjnymi – przepływy pieniężne
-    Planowanie obszaru operacyjnego w przedsiębiorstwie.

2. Decyzje inwestycyjne  w kształtowaniu aktywów przedsiębiorstwa
-    Decyzje inwestycje rzeczowe i finansowe
-    Nakłady inwestycyjne CAPEX oraz deprecjacja i amortyzacja
-    Odzwierciedlenie decyzji finansowych w w przychodach i kosztach oraz w zasobach przedsiębiorstwa związane z realizacją projektów inwestycyjnych
-    Ocena inwestycji związanych z realizacją rzeczowych projektów inwestycyjnych
-    Ocena decyzji inwestycyjnych związanych z realizacją projektów finansowych.
-    Planowanie obszaru inwestycyjnego w przedsiębiorstwie

3. Decyzje finansowe w kształtowaniu kapitałów przedsiębiorstwa
-    Kształtowanie struktury dźwigni wyrażającej udziały kapitałów własnych i kapitałów obcych.
-    Struktura kapitałów własnych oraz szacowanie ich kosztu
-    Struktura kapitałów obcych oraz szacowanie ich kosztu
-    Średnioważony koszt kapitałów WACC odzwierciedlający efektywność decyzji finansowych
-    Dźwignia finansowa jako efekt ryzyka finansowego przedsiębiorstwa związanego z strukturą kapitałów 
-    Powiazanie pomiędzy ryzykami – równinie Hamady
-    Planowanie obszaru finansowego w przedsiębiorstwie

Trzeci dzień

1. Planowanie operacyjne  przedsiębiorstwa
-    Ustalenie przychodów przedsiębiorstwa z podziałem na segmenty działalności  .
-    Zdefiniowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich w działalności operacyjnej
-    Zdefiniowanie kosztów poza działalnością operacyjną
-    Zestawianie planowanych wyników w sprawozdaniu zarządczym opartym na rachunku marż pokrycia.
-    Powiązanie przychodów i kosztów z przepływami pieniężnymi
-    Planowane przepływy pieniężne oparte na zarządczym modelu FCFF i FCFE.
-    Odzwierciedlenie planowanych wyników i przepływów w zasobach – ustalenie aktywów i kapitałów w bilansie.
-    Planowane sprawozdanie  zarządcze oparte  na wynikach, przepływach i zaosbach
    
2. Planowanie strategiczne działalności oparte na wzroście wartości
-    Plan strategiczny przedsiębiorstwa oparty na wartości ekonomicznej w ujęciu długoterminowym
-    Planowane sprawozdanie zarządcze w ujęciu długoterminowym – podział na okresy prognozy.
-    Ustalenie parametrów niezbędnych do oszacowania modelu finansowego opartego na planowanych przepływach pieniężnych FCFF, FCFE
-    Ustalenie wartości rezydualnej wartości przedsiębiorstwa poz okresem szczegółowej prognozy
-    Kalkulacja oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych FCFFF, FCFE
-    Uzgodnienie wyceny opartej na przepływach z wyceną ekonomicznej wartości dodanej - EVA

Szkolenie przeznaczone jest dla:
•    właścicieli oraz członków zarządów spółek
•    menedżerów każdego stopnia;
•    dyrektorów finansowych, głównych księgowych;
•    specjalistów ds. controllingu;
•    osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
•    wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Szkolenie przygotowuje do podejmowania decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych w firmie. Zostanie przekazana niezbędna wiedza związana z planowaniem operacyjnym i strategicznym opartym na kreowaniu wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Uczestnicy pozyskają niezbędne umiejętności związane z zarządzaniem finansami i delegowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje na niższe struktury zarządcze i kierownicze.

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z wiedzy eksperta z zakres zarządzania finansami, controllingu i rachunkowości w przedsiębiorstwie, popartego wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i doradczym. Uczestnik pozyska umiejętności w zakresie podejmowania trafnych decyzji operacyjnych , strategicznych i finansowych , których efektem jest kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

Arkadiusz Kustra


Dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. uczelni,  jest pracownikiem naukowym  w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W zakresie działalności naukowo-badawczej jest autorem ponad 100 publikacji m.in. wydawnictw książkowych, artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych oraz referatów konferencyjnych.

Swoją działalność naukową stara się uzupełniać bogatą działalnością  dydaktyczną, w ramach której kierował m.in.  studiami podyplomowymi  „Zarządzanie produkcją” oraz  „Zarządzanie międzynarodowymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi,  „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa”

Jest ekspertem z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. Z dużym sukcesem prowadzi warsztaty i szkolenia dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej, w tym zajęcia na kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych z zakresu finansów, rachunkowości oraz controllingu w przedsiębiorstwie.
Doradza przy opracowywaniu systemów controllingu wspierających zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1770 plus 23% VAT, razem 2177.1
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmonogram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-10.45 przerwa
• 10.45-13.00 szkolenie
• 13.00-13.30 przerwa
• 13.30-15.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 18 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

14.12

2021

14.12

2021

25.01

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.01

2022

25.01

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2021 , Kontrakty długoterminowe.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2021 , Kontrakty długoterminowe.

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Zmiany podatkowe 2022- przegląd zmian, nowy ład 2022,

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

29.03

2022

31.12

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Temat szkolenia bardzo obszerny. Prowadząca była dobrze przygotowana. Poruszyła ważne i interesujące kwestie związane z umowami długoterminowymi. "

"Uważam, że szkolenie było bardzo przydatne, Wszystkie informacje były przekazywane prostym, przystępnym językiem, dzięki czemu wiedza była łatwo przyswajana. Tematyka była wyczerpująca."

"Prowadzący posiada rozległa wiedzę na temat ustawy, interpretacji przez US, GUS, NSA czy WSA. Ponadto ma wiedzę praktyczną wyniesioną z prowadzonej działalności, co skutkuje gruntowną analizę konkretnych przykładów i rozwiązań"

"Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujące."

"Szkolenie bardzo ciekawe, na wysokim poziomie. Prowadzący doskonale przygotowany, konkretny z poczuciem humoru. Czas maksymalnie wykorzystany pod względem merytorycznym . Poparte przykładami informacje."

"Polecam to szkolenie ze względu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych"

"Szkolenie było dla mnie bardzo interesujące, szczegółowe i dokładne. Dużo pytań od osób uczestniczących , na każde pytanie uczestnik uzyskał dokładną odpowiedż..."

"Tematy poruszane na szkoleniu spełniły moje oczekiwania. Materiały informacyjne bardzo dobrze opracowane."

"Bardzo merytorycznie prowadzone szkolenie, wiedza i zaangażowanie trenera imponujące"

"Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i zgodny z tematem. Wykładowca wyczerpująco odpowiedział na zadane pytania"

X