Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Karpacz 14-17.12.2021r.

 

X

Zmiany w VAT od 1 października 2021 i od 1 stycznia 2022,Nowy ład, KSeF, Nowa struktura JPK. (szkolenie zdalne)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-12-17 - 2021-12-17

Prowadzący: Wojciech Safian

Czas trwania: 6 h

Cena: 399 PLN (478 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 10 grudnia

Zmiany w VAT od 01.10.2021 i 01.01.2022: Nowy Ład, SLIM VAT 2.0, KSeF, nowa struktura JPK

Część I. SLIM VAT 2.0.
1.    Zmiany dotyczące transakcji łańcuchowych.
1)    na czym polega istota transakcji łańcuchowych?
2)    jak ustalać dostawę „ruchomą” oraz dostawę „nieruchomą” i dlaczego to takie ważne?
3)    dotychczasowe zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych w obrocie wewnątrzunijnym,
4)    dotychczasowe zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych w eksporcie towarów,
5)    zasady rozliczania transakcji łańcuchowych w obrocie wewnątrzunijnym wprowadzone w SLIM VAT 2.0.,
6)    zasady rozliczania transakcji łańcuchowych w eksporcie wprowadzone w SLIM VAT 2.0.,
7)    warsztaty – analiza nowych zasad na wybranych przez prowadzącego przykładzie.

2.    Nowe zasady rozpoznawania faktur korygujących in minus w WNT oraz imporcie usług.
1)    zasady dotychczasowe odnoszące się do korekty in minus w WNT,
2)    nowe zasady dot. WNT: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy,
3)    zasady dotychczasowe odnoszące się do korekty in minus w imporcie usług,
4)    nowe zasady dotyczące korekt in minus w imporcie usług,
5)    przepisy przejściowe: korekty wystawione przed zmianą, korekty wystawione po zmianie.

3.    Zmiany dotyczące podatku naliczonego w zakresie importu usług i WNT:
1)    obowiązek wykazania VATu należnego w terminie 3 miesięcy,
2)    skutki uchybienia terminowi 3miesięcznemu w zakresie podatku naliczonego,
3)    ale to już było: likwidacja terminu 3miesięcznego oraz skutki tej zmiany,
4)    przepisy przejściowe: co w przypadku faktur wystawionych przed zmianą, które dotrą do podatnika po wejściu w życie zmian?

4.    Zmiany dotyczące podatku naliczonego w zakresie ujmowania podatku naliczonego:
1)    moment powstania prawa do odliczenia,
2)    opcja do rozliczenia podatku 3 kolejnych miesiącach,
3)    skutki „przegapienia” 3miesięcznego terminu,
4)    możliwość korekty wstecznie, za 1 okres,
5)    po zmianach: możliwość korekty wstecznie, za jeden z 4 okresów rozliczeniowych,
6)    co z fakturami wystawionymi przed zmianą, ale doręczonymi po zmianie?
7)    co z fakturami wystawionymi i doręczonymi nabywcy przed zmianą?

5.    Zmiany dotyczące pełnego prawa do odliczenia (samochody):
1)    kto jest obowiązany składać VAT-26?
2)    wydłużenie terminu na złożenie VAT-26,
3)    co z pojazdami nabytymi przed zmianą?

6.    Ulga na złe długi – zwiększenie „stosowalności”:
1)    wprowadzenie ulgi na złe długi do sprzedaży na rzecz konsumentów,
2)    warunki korzystania z ulgi na złe długi w związku ze sprzedażą na rzecz konsumenta,
3)    likwidacja ograniczeń dotyczących dłużników (restrukturyzacja, upadłość itd.),
4)    wydłużenie korzystania z ulgi do 3 lat,
5)    przepisy przejściowe:
a)    faktury wystawione przed zmianą, dla których termin zapłaty przypada przed zmianą, ale termin 90 dni upływa po zmianie,
b)    faktury wystawione przed zmianą, dla których termin zapłaty i termin 90 dni przypada po zmianie.

7.    Zmiany w procedurze importu towarów na zasadach uproszczonych – powrót do przeszłości?
1)    na czym polega stosowanie zasad uproszczonych?
2)    warunki stosowania procedury uproszczonej,
3)    organy właściwe,
4)    procedura uproszczona a przedstawiciel bezpośredni i pośredni,
5)    zmiany: 4 miesiące na rozliczenie podatku i utrata prawa do stosowania procedury uproszczonej.

8.    Zmiany dotyczące zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości:
1)    sprzedaż budynku/budowli, a zwolnienie z VAT,
2)    możliwość rezygnacji ze zwolnienia,
3)    rezygnacja ze zwolnienia pod warunkiem zawarcia odpowiedniej klauzuli w akcie notarialnym.

9.    Zmiany dotyczące MPP:
1)    zmiana w załączniku nr 15,
2)    rozszerzenie przepływów pomiędzy rachunkami VAT,
3)    zmiany w uwalnianiu środków z rachunku VAT w przypadku zaległości podatkowych,
4)    zmiany związane z zamykaniem rachunków w bankach,
5)    uwalnianie środków byłych podatników oraz podmiotów zagranicznych.


Część II. Zmiany w VAT wprowadzane tzw. „Nowym Ładem”.
1.    Możliwość zakładania grupy VAT:
1)    czym jest Grupa VAT oraz jej przedstawiciel?
2)    istota rozwiązania,
3)    grupa VAT jako podatnik VAT:
a)    przesłanki,
b)    co zawrzeć w umowie,
c)    obowiązki przedstawiciela Grupy,
d)    rejestracja Grupy jako podatnika,
e)    moment uzyskania statusu podatnika VAT przez Grupę,
f)     status VAT UE dla całej Grupy,
g)    moment utraty statusu podatnika VAT przez Grupę,
4)    rozliczenia Grupy z innymi podmiotami,
5)    rozliczenia wewnątrz Grupy,
6)    raportowanie JPK przez Grupę VAT,
7)    nadwyżki VATu naliczonego członków Grupy powstałe przed jej utworzeniem,
8)    nadwyżka VATu naliczonego wygenerowana przez Grupę – który podmiot otrzymuje?
9)    obowiązki sprawozdawcze podmiotów tworzących Grupę VAT,
10)  co zawiera ewidencja?
11)  organ podatkowy właściwy dla Grupy VAT,
12)  proporcja roczna w przypadku Grupy VAT.

2.    Możliwość rezygnacji ze zwolnienia usług finansowych i ubezpieczeniowych.

3.    Wymóg udostępnienia płatności bezgotówkowych:
1)    nowy wymóg w segmencie B2C,
2)    utrata prawa do kwartalnych rozliczeń VAT w związku z naruszeniem wymogu rozliczeniowego z wykorzystaniem formy bezgotówkowej,
3)    zamrożenie zwrotu za brak możliwości płatności kartą,
4)    przyspieszony 15dniowy zwrot dla podatników rozliczających się bezgotówkowo.


Część III. Nowa struktura JPK
1.    Likwidacja niektórych oznaczeń w strukturze JPK.
2.    Wprowadzenie nowych oznaczeń w strukturze JPK.
3.    Nowy sposób raportowania ulgi na złe długi.


Część IV. Krajowy System e-faktur

1.    Charakterystyka nowego rozwiązania:
1)    istota KSeF,
2)    funkcjonalność systemu KSeF,
3)    od kiedy?
4)    dla kogo obligatoryjne, a dla kodo fakultatywne?
5)    oprogramowanie MF, czy „z rynku”?
6)    w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?

2.    KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?

3.    Faktura ustrukturyzowana:
1)    sposób wystawiania,
2)    sposób przesyłania do nabywcy,
3)    zakres danych na fakturze „ustrukturyzowanej”,
4)    korygowanie „ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
5)    korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury „ustrukturyzowanej”,
6)    archiwizacja i przechowywanie „ustrukturyzowanych” faktur,
7)    faktury „ustrukturyzowane” w JPK

4.    „Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.

5.    Pozostałe zmiany dotyczące faktur:
1)    mniej danych na FV zaliczkowej,
2)    wydłużenie możliwości wystawiania FV przed terminem,
3)    poluzowanie wymogów dot. oznaczania duplikatów faktur,
4)    zmiana zasad dotyczących wystawiania faktur korygujących.

-    właściciele firm
-    główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Ostatni kwartał roku, już niemal tradycyjnie, stoi pod znakiem zmian w podatku VAT. Zmiany te mają wejść w życie od dnia 1 października 2021 r. (pakiet SLIM VAT 2.0.) oraz od dnia 1 stycznia 2022 r. (Nowy Ład, KSeF oraz nowa struktura JPK). Zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 2.0. nie wywołują tak dużych kontrowersji jak te w ramach pakietu SLIM VAT 1.0., jednakże dotyczą szerszego spektrum zagadnień, m.in. systemu rozliczania transakcji łańcuchowych, nowych zasad rozpoznawania faktur in minus w WNT oraz imporcie usług, ulgi na złe długi, zmiany w załączniku nr 15, czy szeregu zmian dot. rachunku VAT. Dodatkowo ustawodawca zdecydował się m.in. zmienić zasady rozpoznawania podatku naliczonego, wydłużyć termin na składanie VAT-26. W zakresie zmian wchodzących w życie od dnia 1 stycznia 2022 r. rewolucją będzie z pewnością uruchomienie Krajowego Systemu eFaktur. Zmiana ta będzie miała wpływ zarówno na proces obiegu dokumentów wewnątrz firm, jak i pomiędzy firmami, ale – w horyzoncie długofalowym – przemodeluje także dotychczasowe zasady współpracy pomiędzy firmami, a obsługującymi je biurami rachunkowymi. Równie istotną zmianą będzie umożliwienie tworzenia tzw. Grup VAT, na wzór podatkowych grup kapitałowych, co z kolei zcentralizuje rozliczenia oraz zmniejszy formalności. Co ważne, zmiana ta dedykowana jest wszystkim podatnikom, niezależnie od ich wielkości (duże, średnie oraz małe firmy). Nie można także zapominać o nadchodzących zmianach w strukturze JPK, tj. wprowadzeniu oraz zlikwidowaniu niektórych oznaczeń oraz dodaniu nowego zestawu danych dla raportowania ulgi na złe długi. W ramach niniejszego szkolenia macie Państwo szansę zapoznać się ze wszystkimi zmianami wprowadzanymi kilkoma aktami prawnymi, co pozwoli na odpowiednie przygotowanie siebie oraz klientów, a także na wypracowanie odpowiednich procedur w firmie. Zmiany zostaną zaprezentowane w sposób usystematyzowany i przekrojowy, co pozytywnie wpływa na jakość szkolenia i satysfakcję uczestników. Omawiając poszczególne zagadnienia trener przytacza praktyczne przykłady. Szkolenie jest w pełni interaktywne – w jego trakcie macie Państwo pełną swobodę zadawania pytań trenerowi.

-    zapoznanie się z  nowymi przepisami
-    przygotowanie do wdrożenia zmian w firmie
-    przejrzyste i proste omówienie nadchodzących zmian
-    przygotowanie do modyfikacji współpracy z klientami (dot. biur rachunkowych)
-    praktyczne przykłady i wskazówki
-    zrozumiały język
-    maksymalnie interaktywna formuła, w tym pełna swoboda zadawania pytań

Wojciech Safian


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie mocno merytoryczne, pełne przykładów, wiedza w pigułce. POLECAMY."
"Szkolenie było merytoryczne. Z uwagi na szeroki obszar tematy w zakresie podatku CIT były trafnie dobrane i omówione w sposób jasny z przedstawieniem przykładów co  na pewno w dużym stopniu pozwoliło przeanalizować stan faktyczny oraz indywidulaną ocenę swoich doświadczeń. Sposób przekazu pozwolił poszerzyć wiedzę podatkową."

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

14.12

2021

14.12

2021

25.01

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.01

2022

25.01

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2021 , Kontrakty długoterminowe.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2021 , Kontrakty długoterminowe.

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Zmiany podatkowe 2022- przegląd zmian, nowy ład 2022,

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

29.03

2022

31.12

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Tematy w zakresie podatków Vat i Cit były przedstawione w sposób komunikatywny i przejrzysty. Omówione były bardzo dokładnie zmiany w obu podatkach oraz stan prawny przed zmianami przepisów."

"Dzisiejsze szkolenie uważam za bardzo dobrze przeprowadzone Pani Genowefa jest osobą bardzo rzetelną, mającą ogromną wiedzę na poszczególne tematy. Wyjaśnia wszystkie zagadnienia bardzo wyczerpująco."

"Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. temat został przedstawiony ciekawie. Chętnie polecę znajomym"

„Wykładowca w sposób merytoryczny i zrozumiały omawiał zagadnienia z zakresu zawartego w tematyce szkolenia. Szkolenie prowadzone dynamicznie i profesjonalnie.”

"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo, szczegółowa prezentacja poparta wieloma przykładami, co ułatwia zrozumienie tematu"

„Szkolenie przeprowadzono w sposób profesjonalny i na wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Prowadząca wykazała się dużym zaangażowaniem ora umiejętnością przekazywania wiedzy.”

"Szkolenie bardzo profesjonalne. W pełni realizuje temat."

"Bardzo merytoryczne spotkanie, rzeczowy prowadzący, doskonale zorientowany w aktualnych zmianach."

"Szkolenie przebiegało bez żadnych zakłóceń. Było prowadzone w sposób bardzo zrozumiały, zgodnie z programem. Prowadzący szkolenie był punktualny, kompetentny z dużą wiedzą. Został omówiony cały zakres szkolenia, co jest bardzo ważne."

"Bardzo interesujące szkolenie, pokazujące praktyczne aspekty pracy urzędnika."

X