Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych.

Kołobrzeg 27-30.09-2022

 

X

Bilans 2022 - Zamknięcie roku 2022 w aspekcie podatkowym i rachunkowym. (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2022-10-13 - 2022-10-14

Prowadzący: Genowefa Kawecka - Siuzdak

Czas trwania: 12 h

Cena: 798 PLN (958 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 6 października

ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE RACHUNKOWYM I PODATKOWYM

Dzień pierwszy

I.  Jednostki zobligowane do sporządzenia sprawozdania finansowego
1.   Podmioty zobligowane do sporządzenia sprawozdania finansowego – załączniki do ustawy o rachunkowości
2.   Obowiązki kierownika jednostki – przygotowanie do zamknięcia
3.   Wybór audytora

II.  Koszty i przychody w księgach – problematyczne aspekty
– czas na analizę zapisów na kontach w aspekcie podatkowym i bilansowym
1.   Różnice kursowe
1.1.  Transakcje powodujące nie powodujące powstania różnic kursowych w prawie podatkowym
1.2.  Rozliczanie podróży służbowych – wybrane problemy  w przykładach
2.   Poprawne ustalenie wartości początkowej środka trwałego z zakupu, leasingu
3.   Samochód w firmie a koszty podatkowe
4.   Koszty kreujące i nie kreujące kosztów wytworzenia środka trwałego w zestawieniu
5.   Rozliczenie budowy środka trwałego
6.   Weryfikacja stawek podatkowych
7.   Koszty finansowania dłużnego w interpretacjach – wzór EBITDA
8.   Usługi wyłączne z kosztów uzyskania przychodów – omówienie interpretacji i wzoru EBITDA
9.   Koszty na przełomie roku, ewidencja, skutki podatkowe

III. Sprawozdanie finansowe – czynności
1.   Testy na utratę wartości składnika aktywów – przykłady, ewidencja
1.1.  Opisy aktualizujące należności – skutki podatkowe
1.2.  Należności nieściągalne
1.3.  Należności uprawdopodobnione
1.4.  Należności przedawnione
2.   Sprawdzenie kręgu kosztów
2.1.  Ewidencja kosztów produkcji
2.2.  Rozliczenie kosztów produkcji
3.   Odpisy na zfśs – ewidencja, przykłady, skutki podatkowe
3.1.  Osoby uwzględniane w opisie na zfśs
3.2.  Wysokość odpisu na zfśś w 2021 r. i uzgodnienie sald
3.3.  Aspekty problemowe, w tym zmiany w 2021 r.
4.   Tworzenie rezerw – przykłady, ewidencja, skutki podatkowe
5.   Błędy istotne i nieistotne, przykłady, ewidencja, skutki podatkowe
6.   Poziom istotności – przykłady
7.   Data uznania przychodu podatkowego, korekta przychodu na przełomie roku
8.   Zaliczki dla kontrahentów– skutki podatkowe w wyjaśnieniach organów podatkowych
9.   Sprawy sporne i sądowe  - ewidencja, przykłady, zadania prawników

IV. Inwentaryzacja
1.   Metody inwentaryzacji
2.   Dotrzymanie terminów inwentaryzacji
3.   Prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji
4.   Niedobór zawiniony i niezawiniony a koszt uzyskania przychodów
5.   Kradzież składnika majątku - skutki podatkowe, ewidencja
6.   Niedobory a podatek VAT (skutki)
7.   Odszkodowanie za utracone składniki
8.   Kompensata niedoborów (warunki, skutki, przykłady, ewidencja)
9.   Ujęcie niedoborów i nadwyżek w księgach rachunkowych

Dzień drugi

ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE RACHUNKOWYM I PODATKOWYM

V. Wycena składników aktywów i pasywów
1.   Ewidencja i wycena aktywów i pasywów
1.1.  Skorygowana cena nabycia (liczenie przykłady ewidencji i wyceny)
1.2.  Lokaty na przełomie roku (liczenie odsetek przykłady, ewidencja)
1.3.  Wycena zobowiązań i należności, też w walutach (przykłady)
1.6.  Wycena pozostałych składników aktywów i pasywów
2.   Wycena składników aktywów i pasywów - brak kontynuacji (przykłady)
3.   Podatek odroczony – zasady tworzenia, ewidencja, przykłady

VI.  Ustalenie wyniku finansowego i sporządzenie sprawozdania finansowego
1.   Ustalenie wyniku finansowego – przeksięgowanie sald kont
2.   Wzory sprawozdań finansowych – załączniki do ustawy o rachunkowości – omówienie pozycji
3.   Elementy sprawozdania finansowego – omówienie pozycji dla rodzajów podmiotów
4.   Bilans i Rachunek zysków i strat – zasady sporządzania i możliwe nieprawidłowości
5.   Sprawozdanie z działalności jednostki
5.1.  Osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki
5.2.  Elementy sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i prowadzących pełną rachunkowości
6.   Zatwierdzenie sprawozdania finansowego – zmiany w ustawie o rachunkowości
7.   Podział wyniku finansowego (przykłady rachunkowe, skutki podatkowe)
8.   Zamknięcie ksiąg rachunkowych
9.   Przekazanie sprawozdania finansowego odpowiednim organom
10. Projektowane zmiana w ustawie o rachunkowości dotycząca sprawozdań finansowych przedsiębiorców

VII. Deklaracje i informacje roczne obowiązki podatników
1.   Rodzaje deklaracji i informacji
2.   Terminy złożenia
3.   CIT-8 – ustalenie podstawy opodatkowania  

VIII. Odpowiedzialność głównego księgowego i kierownika jednostki

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową w firmie, jak też do pracowników odpowiedzialnych za wycenę składników aktywów i pasywów, tworzenie rezerw, odpisów z tytułu utraty, podatku odroczonego, a przede wszystkim do głównych księgowych i księgowych.

Zwrócenie uwagi na problematyczne zagadnienia w prawie podatkowym. Autorka wyjaśnia rozbieżności między prawem podatkowym i bilansowym, a w konsekwencji prawidłowe ujęcie w księgach w aspekcie tych dwóch dziedzin prawa. Pomocne będą tutaj zestawienie w formie tabelarycznej, które otrzymują uczestnicy szkolenia. Na szkoleniu omawiane są czynności przygotowawcze do zamknięcia roku w aspekcie bilansowym i podatkowym, obowiązki kierownika jednostki, księgowego. W drugi dzień szkolenia poświęcony jest w całości na poprawne sporządzenie sprawozdania finansowego i zamknięcie ksiąg oraz przekazanie do urzędów odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych.
 

Szkolenie prowadzone jest w sposób praktyczny. Ekspert zwraca uwagę na ewentualne błędy w ewidencji księgowej i podatkowej oraz przy konstrukcji sprawozdania finansowego. Szczególny akcent położony jest na wyjaśnienia organów podatkowych i zasady sporządzenia sprawozdania finansowego. Na szkoleniu  zaprezentowane zostaną przykłady, omówione zagadnienia problematyczne. Poruszone zostaną m.in. unormowania zawarte w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych, Standardzie nr 11 Środki trwałe. Uczestnicy otrzymują prezentację oraz materiały dodatkowe (interpretacje organów podatkowych, wyroki NSA i inne).

Genowefa Kawecka - Siuzdak


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.
Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Opinie po szkoleniach Eksperta:
"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."
"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"
"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżacych przepisów i interpretacji."
"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."
"Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 
"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".
"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie". 
"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 
"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."
"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".
"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 
"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
 "Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
 "Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
 "Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
 "Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
 "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
 " Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
 "Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
 " Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
 "Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
 "Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
 "Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki." 
"Merytoryczne szkolenie z uwzględnieniem przykładów"
 "Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."
 "Szkolenie bardzo merytoryczne, na wysokim poziomie. Bardzo dobry kontakt z Panią prowadzącą."
 "Szkolenie prowadzone w sposób racjonalny, bardzo szczegółowo, w oparciu o wielość interpretacji i nowinek z zakresu tematu szkolenia."
 "Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujace."
 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 798 plus 23% VAT, razem 981.54
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 12 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

27.09

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.09

2022

Przegląd podatkowy 2022.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Przegląd zmian podatkowych 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Przegląd podatkowy 2022- 2023

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Prawo pracy 2022-2023 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2022

16.08

2022

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny sposób. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące. Obszerne materiały szkoleniowe. Profesjonalna obsługa szkolenia".

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze.Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajecia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Wykładowca przygotowany, operujący ogromną wiedza, informacje przekazane w ciekawy i jasny sposób, organizacja szkolenia na wysokim poziomie, polecam"

" Wykładowca świetny - kompetentny i mega sympatyczny . Fantastyczna atmosfera".

„Szkolenie przeprowadzono w sposób profesjonalny i na wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Prowadząca wykazała się dużym zaangażowaniem ora umiejętnością przekazywania wiedzy.”

"Ciekawe szkolenie, dużo praktycznych informacji."

"Temat został wyczerpany. Prowadzący omawiał zagadnienia w sposób jasny i zrozumiały."

"Szkolenie bardzo interesujące - konkretny prowadzący, konkretna wiedza."

"Super atmosfera, wysoki poziom wiedzy osoby prowadzącej szkolenie. Barwne i rzeczowe przykłady dotyczące tematyki szkolenia. Szkolenie profesjonalne i godne polecenia."

"Szkolenie dało odpowiedź na wiele pytań. Każde przedstawione zagadnienie zostało wyczerpująco przedstawione."

X