Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Wisła 25-28.10-2022

 

X

Akademia księgowego - poziom II ze zmianami od 2023r.
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2022-10-03 - 2022-10-21

Prowadzący: Genowefa Kawecka - Siuzdak, Małgorzata Rzeszutek, Wojciech Safian

Czas trwania: 42 h

Cena: 3150 PLN (3780 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 27 września

Dzień I

Zmiany w CIT od 01.01.2023
Program szkolenia – na bieżąco aktualizowany według stanu prawnego:

1.    "Fakturowanie" własnej spółki:
1)    świadczenie usług dla spółki w której jest się udziałowcem (B2B)
2)    likwidacja przepisów o ukrytej dywidendzie,
3)    ryzyka podatkowe: puste faktury, dokumentowanie,
4)    praktyka organów podatkowych,
5)    jak się zabezpieczyć?
6)    panel dyskusyjny.

2.    Minimalny podatek dochodowy:
1)    nowe wskaźniki rentowności,
2)    jak obliczyć minimalny poziom rentowności?
3)    kiedy wchodzi w życie,
4)    jak można uniknąć obowiązku zapłaty?
5)    zarządzanie finansami w trakcie roku w świetle podatku minimalnego,
6)    panel dyskusyjny.

3.    Koszty finansowania dłużnego:
1)    istota rozwiązania,
2)    czym są koszty finansowania dłużnego?
3)    limit "ukosztowienia",
4)    panel dyskusyjny.

4.    Ulga na złe długi 2023:
1)    Mechanika,
2)    liczenie terminów,
3)    wystawienie FV vs termin płatności,
4)    raportowanie - zmiany od 2023 r.,
5)    panel dyskusyjny.

5.    Podatek od budynków (art. 24b ustawy CIT):
1)    podatnicy podatku,
2)    przedmiot opodatkowania,
3)    podstawa opodatkowania i stawka,
4)    kompensacja z CIT,
5)    zawieszenie podczas COVID,
6)    nadpłata i zwrot - zmiany od 2023 r.,
7)    panel dyskusyjny.

6.    Ceny transferowe:
1)    progi dokumentacji z podmiotami "rajowymi",
2)    podwyższenie progów dokumentacyjnych,
3)    oświadczenia oraz ich rola,
4)    likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela,
5)    przepisy przejściowe, w tym wsteczne stosowanie w odniesieniu do roku 2021,
6)    raportowanie o transakcjach rajowych (ORD-U),
7)    panel dyskusyjny.

7.    CFC - zagraniczne jednostki kontrolowane:
1)    krótki rys problemu,
2)    wypłata dywidend pomiędzy zagranicznymi jednostkami kontrolowanymi po zmianach,
3)    przesłanka wysokiej rentowności.

8.    Podatek od przerzuconych dochodów:
1)    krótka charakterystyka,
2)    podatek od przerzuconych dochodów z perspektywy polskich podatników,
3)    przesłanki dotyczące podmiotów powiązanych do których następuje transfer zysków.

9.    WHT - podatek u źródła:
1)    zwolnienie zysków z krajowych obligacji skarbowych,
2)    instytucja tzw. "czasowego oświadczenia płatnika” – wydłużenie.

Dzień II

Estoński CIT od 2023 r. – jak wdrożyć i czy warto?

1.    Czy ryczałt jest atrakcyjny podatkowo?

2.    Wybór ryczałtu – wyłączenia podmiotowe:
1)    zagadnienia ogólne,   
2)    branża finansowa – przedsiębiorstwa finansowe i instytucje pożyczkowe,   
3)    podmioty działające w SSE oraz podmioty, które otrzymały decyzję o wsparciu nowej inwestycji,
4)    upadłość, likwidacja i restrukturyzacja,
5)    podatnicy utworzeni wskutek reorganizacji spółek:
a)    zagadnienia ogólne,   
b)    spółki tworzone w wyniku połączenia lub podziału (kategoria I),
c)    spółki tworzone z aportowaniem składników majątku pochodzących z likwidowanych podmiotów (kategoria II),   
d)    pozostałe aporty (kategoria III),   
6)    podatnicy biorący udział w reorganizacjach:   
a)    uwagi ogólne,
b)    podmioty podzielone przez wydzielenie,   
c)    podatnicy aportujący do innych podmiotów,   
d)    łączenie i podział spółek – spółki przejmowane,   
e)    łączenie spółek – spółki przejmujące,   
f)    podział spółek – spółki przejmujące,   
g)    spółki otrzymujące wkład niepieniężny,   
h)    łączenie oraz podziały spółek i podmioty przejmujące oraz podmioty otrzymujące wkład niepieniężny – zarządzanie ryzykiem podatkowym,   
i)    ryczałt, a podmioty przekształcane.
    
3.    Warunki, które należy spełnić, aby móc wybrać opodatkowanie ryczałtem:
1)    wprowadzenie,
2)    struktura przychodów:
a)    zagadnienia wstępne i współczynnik 50%,
b)    przychody z działalności gospodarczej pochodzące z wierzytelności – factoring,   
c)    przychody ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
d)    prawa autorskie i prawa własności przemysłowej,
e)    problematyka sprzedaży do podmiotów powiązanych,   
3)    struktura właścicielska spółki i wymogi dotyczące jej działowców/akcjonariuszy/wspólników,
4)    zaangażowanie kapitałowe spółki oraz lokowanie nadwyżek finansowych.

4.    Wybór ryczałtu i obowiązki rozliczeniowe z tym związane:
1)    wybór ryczałtu – jak to zrobić?   
2)    obowiązek składania oświadczeń przez udziałowców, akcjonariuszy i wspólników spółek:   
a)    informacje ogólne.   
b)    zakres oświadczenia oraz jego wzór.   
3)    wybór ryczałtu – rok podatkowy oraz księgi rachunkowe,   
4)    okres opodatkowania ryczałtem i automatyczna prolongata,   
5)    wyodrębnienie zysków,  wyrównanie wyniku finansowego i podatkowego oraz raportowanie w tym zakresie,   
6)    dochód z przekształcenia.  

5.    Przesłanki, które należy spełniać podczas opodatkowania ryczałtem oraz skutki ich naruszenia:
1)    wprowadzenie,
2)    struktura przychodów,   
3)    wskaźniki zatrudnienia:   
a)    moment utraty prawa do opodatkowania ryczałtem,
b)    wskaźniki zatrudnienia: umowy o pracę,
c)    wskaźniki zatrudnienia:  umowy zlecenia,   
d)    wskaźniki mieszane: umowy o pracę i umowy zlecenia,   
e)    wskaźniki zatrudnienia dla małych podatników,
f)    wskaźniki zatrudnienia dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności,   
4)    naruszenie wymogów dotyczących struktury właścicielskiej i zaangażowania kapitałowego,
5)    sporządzanie sprawozdania wg zasad MSR oraz istotne uchybienia w prowadzeniu ksiąg,   
6)    przejęcie innego podmiotu przez podatnika opodatkowanego ryczałtem:
a)    zagadnienia ogólne,
b)    przejęcie innego podmiotu w drodze łączenia spółek,
c)    przejęcie innego podmiotu w drodze jego podziału,
d)    przejęcie innego podmiotu bez utraty prawa do opodatkowania ryczałtem – jak to zrobić?
7)    przejęcie podatnika opodatkowanego ryczałtem przez inny podmiot.

6.    Przedmiot opodatkowania, stawki, terminy zapłaty oraz termin deklarowania:
1)    zagadnienia wprowadzające,   
2)    stawki ryczałtu,
3)    zysk netto przeznaczony do wypłaty,   
a)    zagadnienia ogólne,
b)    wpływ ryczałtu na wysokość zysku netto,
c)    stawka podatku w przypadku utraty statusu małego podatnika,   
d)    opodatkowanie wspólników,
e)    zaliczki na poczet zysku,   
4)    zysk netto przeznaczony na pokrycie straty,
5)    „wyjście” z ryczałtu – opodatkowanie zysków wypracowanych, a niewypłaconych,
6)    efektywność podatkowa transferowania zysku,
7)    ukryte zyski:
a)    wprowadzenie,
b)    co stanowi ukryte zyski?
c)    wynajem spółce nieruchomości oraz ruchomych składników majątku przez firmę udziałowca lub firmę powiązaną z udziałowcem,
d)    pozostałe usługi realizowane przez udziałowca, akcjonariusza, wspólnika lub osobę powiązaną,
e)    wydatki reklamowe oraz koszty reprezentacji spółki opodatkowanej ryczałtem,
f)    odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowców, akcjonariuszy, wspólników lub osobę powiązaną,
g)    problematyka rynkowości świadczeń,   
h)    samochody służbowe użytkowane przez członków zarządów, udziałowców oraz pracowników,
i)    zatrudnienie udziałowca, akcjonariusza, wspólnika lub osoby z nimi powiązanej,
j)    darowizny, giftpacki, prezenty,
k)    podstawa opodatkowania, stawka ryczałtu oraz termin zapłaty,
8)    wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą:
a)    zagadnienia ogólne,
b)    udostępnienie pracownikom pojazdów, laptopów, telefonów do celów mieszanych,
c)    pakiety medyczne, karty multisport, wyjścia integracyjne, szkolenia dla pracowników,
d)    inicjatywy lokalne: fundowanie dróg lokalnych, działania pro ekologiczne, w tym związane z retencją, festyny itp.,
e)    podstawa opodatkowania, stawka i termin zapłaty,
9)    dochód z nieujawnionych operacji gospodarczych,
10)    zmiana wartości składników majątku,
11)    deklarowanie ryczałtu,

7.    „Wyjście” z ryczałtu:   
1)    rezygnacja z opodatkowania ryczałtem,   
2)    uchybienie warunków opodatkowania ryczałtem,   
3)    rozliczenia podatkowe po "wyjściu".


Dzień III

PIT dla płatnika i przedsiębiorcy z uwzględnieniem zmian w 2022 roku
Program szkolenia – na bieżąco aktualizowany według stanu prawnego:

I część Płatnik i podatnik
1.    Zmiany w podatku PIT dla płatnika, m.in. :
a)    modyfikacja kwoty wolnej od podatku oraz drugiego progu podatkowego – terminy wdrożenia, zastosowanie i  ograniczenia,
b)    zastosowanie ulgi dla tzw. klasy średniej w rozliczeniu podatku PIT do kiedy obowiązuje a od kiedy będzie zlikwidowana?
c)    nowa stawka PIT 12%, dla kogo i od kiedy?
d)    zasady stosowania nowych ulg podatkowych w tym objęcie nimi zasiłków macierzyńskich
e)    zasady zmniejszania zaliczek przy więcej niż jednym pracodawcy
f)    jak zadziała od 1 lipca PIT-2? Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku
g)    Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
h)    Zmiana doprecyzowująca w zakresie podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji
i)    Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów
j)    Zmiana w zakresie uwzględnienia zwolnień w miesięcznej składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej
k)    Zmiana doprecyzowująca w zakresie minimalnej podstawy miesięcznej składki zdrowotnej
l)    Zmiana w zakresie zasad opłacania składki zdrowotnej przez twórców i artystów (podstawa składki, zbieg tytułów)
m)    Zmiana w zakresie składki zdrowotnej dla osoby zaliczonej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności
n)    Zmiana doprecyzowująca w zakresie mechanizmu obniżania składki zdrowotnej do 0 zł
2.    Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci
3.    Zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka warunkującego możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, skorzystania ze zwolnienia w ramach PIT-0 dla rodzin 4+ czy z podatkowej ulgi na dzieci
4.    Zmiana w zasadach normujących doliczanie w rozliczeniu rocznym dochodów niepełnoletnich dzieci do dochodów rodziców
5.    Zmiany w zakresie podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne dzieci pobierających renty rodzinne

II część Przedsiębiorca jako podatnik
1.Składka zdrowotna jako nowy typ obciążenia- zasady naliczania, dla kogo korzystnie a dla kogo dodatkowo ciężar? Wskazanie przykładów według przepisów od 1 lipca 2022 i do 1 lipca 2022 w przedsiębiorstwie w zależności od formy opodatkowania:
a) podstawa składki zdrowotnej dla firm objętych podatkiem liniowym, czy od lipca 2022 będzie można odliczyć częściowo składkę od podatku?
b) podstawa składki zdrowotnej dla wspólników spółek osobowych i zbiegi tytułów ubezpieczeniowych
c) podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opłacających ryczałt, czy od lipca 2022 będzie można odliczyć częściowo składkę od podatku?
d) podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na skali podatkowej
e) nowy tytuł do składki zdrowotnej- wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej

2.    Możliwe zmiany formy opodatkowania w trakcie 2022 roku dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, zasady ich stosowania
3.    Rozliczenie przedsiębiorcy na skali podatkowej z nową stawką podatku 12% i kwotą wolną od 1 lipca 2022
4.    Rozliczenie remanentów i sprzedaży środków trwałych u ryczałtowca, na liniowym i na skali podatkowej porównanie
5.    Zmiana terminu składania PIT-28 i 28S
6.    Nowe terminy na wysyłkę JPK PIT

Dzień IV

Zmiany w VAT od dnia 1 stycznia 2023 r.
Program szkolenia – na bieżąco aktualizowany według stanu prawnego:

1.    Faktury korygujące walutowe:
1)    zasady przeliczania kursów w przypadku faktur in plus,
2)    zasady przeliczania kursów w przypadku faktur in minus,
3)    zasady przeliczania kursów w przypadku zbiorczych faktur korygujących,
4)    nowe zasady przeliczania kursów walut VAT, a wybór przeliczania na zasadach podatku dochodowego.

2.    Zmiany w zakresie rozliczania WNT:
1)    rozliczanie WNT w przypadku braku faktury,
2)    likwidacja wymogu posiadania faktury,
3)    co z WNT dokonanymi przed 1 stycznia 2023 r.?

3.    Zmiany w zakresie rozliczania WDT:
1)    brak dokumentów potwierdzających wywóz towarów – terminy
2)    sposób postępowania w przypadku braku dokumentów
3)    korygowanie w przypadku otrzymania dokumentów – co się zmienia?

4.    Zmiany dotyczące proporcji VAT:
1)    proporcja ustalana przez podatników prowadzących działalność opodatkowaną i inną niż opodatkowana,
2)    wprowadzenie obowiązku zawiadomienie naczelnika US o przyjętej proporcji,
3)    proporcja dla podatników prowadzących działalność opodatkowaną i zwolnioną,
4)    obowiązek zawiadomienia naczelnika US o przyjętej proporcji,
5)    problematyka 98% i 500 zł,
6)    podwyższenie limitu nieodliczonego VAT do 10 000 zł,
7)    korekta podatku naliczonego:
a)    wprowadzenie tolerowalności odchyłu pomiędzy przyjętą o rzeczywistą proporcję,
b)    kiedy pomimo różnic pomimo szacunkowych, a rzeczywistych wskaźników nie trzeba dokonywać korekty?
8)    proporcje przyjęte w 2022 i korekty dokonywane w 2023 r. – jak rozliczyć po zmianie przepisów?

5.    Nowy limit małego podatnika VAT:
1)    preferencje VAT dedykowane małym podatnikom,
2)    podwyższenie limitu do 2 000 000 EUR,
3)    od kiedy stosujemy nowy limit?
4)    skutki przekroczenia limitu,
5)    co w przypadku podatników, którzy w 2022 r. przekroczyli limit 1 200 000 EUR?

6.    Dokumentowanie sprzedaży:
1)    zaliczka 100% a obowiązek wystawienia faktury końcowej – dotychczasowa praktyka,
2)    zaliczka 100% a faktura końcowa – zmiany w ustawie VAT,
3)    dostosowanie przepisów dotyczących wystawienia faktury do e-paragonu,
4)    zmiany w obszarze ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej (m.in. rezygnacja z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych).

7.    Problematyka sankcji w VAT:
1)    kiedy 20, a kiedy 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego
2)    kluczowy wyrok TSUE
3)    pierwsze jaskółki – przegląd orzecznictwa NSA po wyroku TSUE
4)    zmiany w obszarze stawek sankcyjnych od dnia 1 stycznia 2023 r.
5)    okoliczności brane pod uwagę przez organ podatkowy przy określaniu wysokości sankcji
6)    stosowanie MPP a sankcje w VAT - zmiany
7)    w jaki sposób zmiany wpływają na kontrole i postępowania w toku?

8.    Rachunki VAT:
1)    rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty
2)    na co można wydawać środki z rachunku VAT bez potrzeby wnioskowania o ich uwolnienie?
3)    przewaga zwrotów VAT na rachunek VAT wobec zwrotów "klasycznych"
4)    w jaki sposób efektywnie zarządzać rachunkiem VAT?

9.    Odpowiedzialność solidarna w VAT:
1)    na czym polega?
2)    w jaki sposób się od niej uwolnić?
3)    cesje wierzytelności, a odpowiedzialność solidarna – zmiany.

10.    Przegląd pozostałych zmian:
1)    tzw. „szybkie zwroty VAT” jako premia za rozliczenia bezgotówkowe - zmiany,
2)    rachunek VAT – kolejne daniny do rozliczenia z użyciem środków zgromadzonych na tym rachunku,
3)    cesje wierzytelności a MPP i rachunek VAT,
4)    zmiany w obszarze WIS:
a)    krótka charakterystyka WIS,
b)    organ rozpatrujący wnioski,
c)    rozszerzenie podmiotów mogących ubiegać się o WIS,
d)    co z opłatą?
e)    wezwania do dostarczenia próbek,
f)    zakres ochrony,
g)    okres ochrony,
h)    wygasanie i uchylanie WIS.

Dzień V

Koszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

I.    Zasady kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów w interpretacjach, orzeczeniach  i ujęciu praktycznym
1.   Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
2.   Warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów
3.   Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych
4.   Udokumentowanie wydatku wg uor i prawa podatkowego w orzeczeniach i interpretacjacg
5.   Koszty uzyskania przychodów a zasady (polityka) rachunkowości

II.   Limity w podatku dochodowym samochody - omówienie i przykłady, interpretacje
1.   Limity w podatku dochodowym dla samochodu zakupionego, wynajętego, samochodu z Leasingu operacyjnego i finansowego
1.1.Limit dla kosztów amortyzacji
1.2.Limit kosztów leasingu oraz długoterminowego      
1.3.Limit dla ubezpieczenia
1.4.Wydatki eksploatacyjne (co zaliczamy?)
4.   Usługi finansowania dłużnego w interpretacjach podatkowych
4.1.Wzór ustalania kosztów finansowania dłużnego
4.2.Przykłady kosztów finansowania dłużnego w interpretacjach
4.3.Rozliczenie kosztów finansowania na przestrzeni 5 lat (FIFO), przykład
5.   Usługi niematerialne z podmiotami powiązanymi – interpretacje podatkowe
5.1.Wzór  i przykłady na zaliczanie usług niematerialnych kosztów do kosztów  podatkowych
5.2.Odliczenie przekroczonego limitu kosztów usług niematerialnych w następnych latach.
             
6.  Samochód pracownika wykorzystywany na potrzeby firmy
7.  Limit zaliczania składek na rzecz organizacji

III. Wierzytelności   i różnice kursowe   
1.  Nieściągalność wierzytelności
2.  Uprawdopodobnienie wierzytelności
3.  Różnice kursowe wg metody podatkowej
3.1.Transakcje kreujące koszty i przychody rozpoznawalne podatkowo
3.2.Transakcje nie kreujące kosztów i przychodów podatkowych
4.   Należności umorzone, przedawnione, sprzedane, odpisy aktualizujące
5.   Instrumenty finansowe
              
IV.  Świadczenia dla pracowników, Radę Nadzorczą, Komisję Rewizyjną w aspekcie podatkowym
1.   Świadczenia na rzecz pracowników
1.1.Zfśs
1.2.Imprezy integracyjne i inne spotkania
1.3.Szkolenia pracowników
1.4.Wynagrodzenia i składki ZUS wynagrodzenie wypłacane w następnym miesiącu
1.5.Wydatki na pracowniczy program emerytalny pracowników
1.6.Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników  (pakiety medyczne, wyżywienie, odzież itd.)
2.   Wydatki na Radę Nadzorczą i Komisję Rewizyjną
3.   Podróże służbowe pracowników - rozliczenie kosztów podróży
         
V.   Wydatki na reprezentację i reklamę
1.   Wydatki na spotkania z kontrahentami w firmie, restauracjach
2.   Wydatki świąteczne
3.   Wydatki na klientów firmy (szkolenia, gadżety),
4.   Wydatki na organizację targów,
5.   Wystrój firmy,
6.   VAT od reprezentacji

VI. Wydatki na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
1.  Wartość początkowa i prawidłowa wysokość odpisów amortyzacyjnych,
2.  Niedobory, skutki kradzieży,
3.  Odpisy z tytułu trwalej utraty wartości
4.  Odpłatne zbycie rzeczy lub praw majątkowych otrzymanych nieodpłatnie
5.  Koszty zaniechanych inwestycji
    
VII.Wydatki na założenie firmy, podwyższenie kapitału
1.  Koszty założenia firmy
2.  Koszty podwyższenia kapitału zakładowego
3.  Objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny
4.  Podatek VAT a aport
5.  Odpłatne zbycie udziałów (akcji)

VIII.Kary, sankcje, grzywny, koszty sądowe noty obciążeniowe w aspekcie podatkowym
1.   Kary za wadliwe wykonanie usługi,
2.   Kary za opóźnienie w dostawie
3.   Grzywny, sankcje karnoskarbowe
4.   Koszty sądowe – ujęcie u wierzyciela i dłużnika, wyjaśnienia organów podatkowych

IX.  Koszty i przychody na przełomie roku w aspekcie bilansowym i podatkowym – przykłady
1.   Koszty pośrednie i bezpośrednie
2.   Koszty dotyczące okresu poprzedniego, zafakturowane w następnym
3.   Koszty międzyokresowe – przykłady, wyjaśnienia organów podatkowych
4.   Korekty faktury, zwroty towarów na przełomie roku
5.   Rabaty i premie

X.   Dyskusja, odpowiedzi

Dzień VI

Krajowy Standard Rachunkowości NR 11 ŚRODKI TRWAŁE – a podatek dochodowy od osób prawnych

I.    Podstawowe definicje
1.    Cel i zakres standardu, data wejścia w życie
2.    Pojęcie środków trwałych i warunki uznania za środek trwały
3.    Obiekt inwentarzowy i numery inwentarzowe
4.    Podział obiektów na sieciowe i zbiorcze  
5.    Chipy, oprogramowanie
6.    Części dodatkowe, części peryferyjne i części składowe a prawo podatkowe  
7.    Istotna pozostałość

II.    Ustalanie ceny nabycia środka trwałego w aspekcie KSR 11 i prawa podatkowego
1.    Środki trwałe pochodzące z zakupu
2.    Cena nabycia przedmiotu leasingu w leasingu finansowym
3.    Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego – w KSR i pdop
4.    Naliczenie kosztów na dzień oddania do użytku

III.   Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego w aspekcie KSR i prawa podatkowego
1.    Warunki uznania wydatku za koszty kreujące wartość początkową środka trwałego
2.    Moment rozpoczęcia budowy
3.    Koszty utrzymywania środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby budowy
4.    Koszty likwidacji środków trwałych w związku z procesem produkcji
5.    Koszty rozruchu
6.    Koszty finansowania zewnętrznego
7.    Zużycie narzędzi i środków trwałych w procesie inwestycyjnym
8.    Inne koszty
9.    Rozliczenie kosztów wytworzenia
10.  Koszty finansowania dłużnego aktywowane w wartości początkowej środków trwałych
11.  Oddanie środka trwałego do użytku

IV.   Inwestycje zaniechane – skutki podatkowe, ujęcie w księgach

V.    Ulepszenie środka trwałego a remonty – prawo budowlane, KSR 11, uor
1.    Wyjaśnienie różnic między ulepszeniem a remontem
2.    Rodzaje remontów wg KSR i ich ujęcie
3.    Remonty kapitalne – skutki podatkowe w najnowszych interpretacjach

VI.   Amortyzacja środków trwałych
1.    Możliwość ustalenia różnych okresów ekonomicznej użyteczności dla części dodatkowych, peryferyjnych, składowych wg KSR 11
2.    Ustalenie kwoty podlegającej amortyzacji – skutki w pdop
3.    Metody i stawki amortyzacji wg KSR 11 i wg pdop
4.    Weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych, czy tylko?
5.    Odpisy amortyzacyjne a podatek dochodowy
5.1. Stawki amortyzacyjne a okres ekonomicznej użyteczności
5.2. Odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu osobowego

VII.  Zbycie środka trwałego wg KSR 11 i prawa podatkowego
1.    Zasady zaprzestania ujmowania środków trwałych
2.    Sprzedaż środka trwałego
3.    Nieodpłatne przekazanie środka trwałego
4.    Kradzież i niedobory środka trwałego
5.    Odłączenie i przyłączenie części dodatkowej i peryferyjnej
6.    Likwidacja środka trwałego, w tym odzyskanie części

VIII. Samochód w firmie – koszty w przykładach
1.    Opłaty za wynajem samochodu
2.    Ubezpieczenie samochody
3.    Koszty eksploatacyjne
4.    Leasing samochodu
5.    Samochód pracownika wykorzystany na potrzeby podróży służbowej

IX.   Prezentacja i ujawnianie informacji wg KSR i ustawy o rachunkowości
1.    Dokumentacja środka trwałego
2.    Informacje ujawniane w sprawozdaniu finansowym
3.    Inwentaryzacja środków trwałych

X.    Dyskusja, odpowiedzi na pytania

Dzień VII

Kontrakty długoterminowe

I.  Zasady ustalania przychodu (szacowania) dochodu z niezakończonych usług budowalnych
1.  Uregulowania prawne
2.  Charakterystyka umów o świadczenie usług budowlanych

II. Zapisy w kontraktach na usługi długoterminowe
1.  Elementy zapisów w umowach
2.  Określenie ceny za usługę długoterminową
3.  Przychody budowlane (faktury)
4.  Sumy zatrzymane i kary umowne
5.  Kosztorys – konstrukcja
6.  Protokół częściowego i całkowitego odbioru
6.1. Protokół w aspekcie podatkowym (pdop, pdof, VAT)
6.2. Elementy protokołu
7.  Aneksy do umowy

III.Przychody z usług budowalnych w prawie bilansowym w przykładach
1.  Ustalanie ceny za usługę
1.1. Koszty powiększone o narzut zysku (tzw. koszt plus)
1.2. Ryczałt
1.3. Metoda zysku zerowego    
2.  Zasady ujmowania przychodów w prawie bilansowym
3.  Ustalenie stopnia zaawansowania robót – metody
3.1. Metoda obmiaru prac
3.2. Metoda kosztowa
3.3. Liczba przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania usług
3.4. Udział kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi
4.  Ewidencja przychodów i kosztów z usług długoterminowych wg prawa bilansowego i podatkowego
4.1. Gdy wystawione są faktury za poszczególne etapy wykonania prac
4.2. Gdy nie są wystawiane faktury za poszczególne etapy wykonania prac
5.  Faktury częściowe w prawie podatkowym, ewidencja, ujęcie w księgach
6.  Interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej odnośnie przychodów i kosztów z usług długoterminowych

IV. Zasady ustalania kosztów niezakończonych usług budowlanych
1.  Koszty bezpośrednie i pośrednie budowy
2.  Jakie koszty nie kreują kosztów usług budowalnych?
3.  Ustalanie kosztów niezakończonych usług budowlanych
4.  Przewidywane straty na kontrakcie, tworzenie rezerw
5.  Ewidencja rzeczywistych kosztów wytworzenia usług – aspekt bilansowy i podatkowy
5.1. Koszty bezpośrednie dotyczące wielu etapów budowy, które trudno przyporządkować do konkretnego okresu
5.2. Koszty bezpośrednie i pośrednie a koszty podatkowe
6.  Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na budowie i składki ZUS
6.1. Przykład w aspekcie bilansowym i podatkowym
6.2. Interpretacje podatkowe
                  
V.  Wycena  kontraktów długoterminowych na moment bilansowy w przykładach
1.  Brak możliwości wiarygodnego stopnia zaawansowania niezakończonej usług
2.  Brak możliwości ustalenia całkowitego kosztu wykonania
3.  Ewidencja księgowa
4.  Skutki podatkowe wyceny
4.1. Rezerwy i odpisy na podatek odroczony
4.2. Obliczanie i ewidencja podatku odroczonego
5.  Prezentacja niezakończonej usługi budowlanej w sprawozdaniu finansowym
                                 
VI. Zadania księgowego i innych osób oraz zapisy w zasadach (polityce) rachunkowości
1.  Zadania księgowego
2.  Zadania kierownika produkcji
3.  Zapisy w zasadach (polityce) rachunkowości odnośnie kontraktów długoterminowych
4.  Interpretacje podatkowe  odnośnie kosztów

VII.Dyskusja, odpowiedzi na pytania

-    właściciele firm
-    główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

W 2022 r. wszedł w życie pakiet zmian podatkowych, który  przemodelował efektywność podatkowo-składkową praktycznie wszystkich form prowadzenia biznesu, począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych, po spółki. Celem niniejszego szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie rachunkowości, podatków, dostępnych narzędzi zmniejszenia zobowiązań podatkowych.
Po szkoleniu uczestnik powinien posiadać kompleksową wiedzę dotyczącą opodatkowania i oskładkowania jednoosobowych działalności gospodarczej i spółek po zmianach wprowadzonych „Polskim Ładem” oraz ewentualnych ryzyk podatkowych wiążących się z tymi formami.

-    kompleksowe i wyczerpujące omówienie podatkowych i składkowych kwestii dot. poszczególnych form prowadzenia działalności
-    wskazanie szans i ryzyk poszczególnych modeli
-    wskazanie preferencji ustawowych dedykowanych poszczególnym modelom prowadzenia biznesu
-    praktyczne przykłady i wskazówki
-    zrozumiały język
-    maksymalnie interaktywna formuła, w tym swoboda zadawania pytań

Genowefa Kawecka - Siuzdak


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.
Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Opinie po szkoleniach Eksperta:

"Należą sie pochwały dla Pani Wykładowcy, za merytorykę, wiedzę i umiejętność przekazu całości obrazu, zarysu szkieletu i poszczególnych elementów."

"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."
"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"
"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżacych przepisów i interpretacji."
"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."
"Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 
"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".
"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie". 
"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 
"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."
"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".
"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 
"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
 "Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
 "Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
 "Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
 "Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
 "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
 " Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
 "Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
 " Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
 "Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
 "Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
 "Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki." 
"Merytoryczne szkolenie z uwzględnieniem przykładów"
 "Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."
 "Szkolenie bardzo merytoryczne, na wysokim poziomie. Bardzo dobry kontakt z Panią prowadzącą."
 "Szkolenie prowadzone w sposób racjonalny, bardzo szczegółowo, w oparciu o wielość interpretacji i nowinek z zakresu tematu szkolenia."
 "Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujace."
 

Małgorzata Rzeszutek


dr Małgorzata Rzeszutek- Doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  , doktor  z zakresu cen transferowych,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym.

Opinie:

"Dobrze zorganizowane szkolenie, przejrzyste opracowanie materiałów, z których jeszcze skorzystam w bieżącej pracy, bieżące zmiany w podatku VAT zostały przejrzyście wyjaśnione. Pani prowadząca szkolenie przekazała fachową wiedzę."

 

"Bardzo przydatne informacje: fajny, otwarty sposób prowadzenia zajęć. Jestem bardzo zadowolona i usatysfakcjonowana prezentowana wiedzą. Szkolenie profesjonalne, dużo praktycznych wskazówek."

"Pani prowadząca szkolenie bardzo zrozumiale przekazywała wszystkie informacje dotyczące tego szkolenia."

"Temat wyjaśniony wyczerpująco, ciekawie."

"Pani Rzeszutek bardzo kompetentna i rzetelna."

"Wykładowca- osoba kompetentna, przygotowana do zajęć."

"Profesjonalność pod względem organizacji szkolenia i kompetencji wykładowcy."

"Wysoki poziom, miła atmosfera. Polecam."

„Szkolenie rzetelnie przeprowadzone, informacje przekazane w dostępny sposób.”

„Bardzo dobra zawartość merytoryczna szkolenia, kompetentny prowadzący.”

„Merytoryczne szkolenie.Polecam.”

"Szkolenie bardzo fajne. Dobrze, że na bieżąco można było zadawać pytania związane z tematem i na bieżąco otrzymywać odpowiedzi. Wykładowca o dużej wiedzy na temat VAT-u."


Wojciech Safian


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie mocno merytoryczne, pełne przykładów, wiedza w pigułce. POLECAMY."
"Szkolenie było merytoryczne. Z uwagi na szeroki obszar tematy w zakresie podatku CIT były trafnie dobrane i omówione w sposób jasny z przedstawieniem przykładów co  na pewno w dużym stopniu pozwoliło przeanalizować stan faktyczny oraz indywidulaną ocenę swoich doświadczeń. Sposób przekazu pozwolił poszerzyć wiedzę podatkową."

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 3150 plus 23% VAT, razem 3874.5
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

Szkolenie jest realizowane: 3,4,5,6,7,10,21 października

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 42 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

27.09

2022

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość

25.10

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Przegląd zmian podatkowych

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Przegląd podatkowy 2022- 2023

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Prawo pracy 2022-2023 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2022

17.11

2022

06.12

2022

Zmiany CIT 2022r.-2023r.

online Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Interesujące i dobrze poprowadzone szkolenie"

"Szkolenie rzeczowe, bardzo dobrze poprowadzone."

"Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej szkolenie, dobra komunikacja-jasny i precyzyjny przekaz, podparty ciekawymi przykładami praktycznymi."

"Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie-zgodnie z tematem.Brak jakichkolwiek zastrzeżeń do osoby prowadzącej szkolenie-pełen profesjonalizm"

"Intensywne z dużą ilością informacji."

Szkolenie b. dobre merytorycznie i zaleta, że przeprowadzone przez wysokiej klasy praktyka, z dużą ilością przykładów."

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, poziom wiedzy i kwalifikacji bardzo dobry. Na pewno będę polecać szkolenie innym osobom."

"Usługa rozwojowa spełniła moje oczekiwania. Kontakt z organizatorem szkolenia bardzo profesjonalny, sprawny. Polecam organizatora szkolenia jak i osobę prowadzącą szkolenie."

"Duża wiedza prowadzącego, jasne i wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania (...),jasne i czytelne materiały szkoleniowe"

"Szkolenie prowadzone w sposób przejrzysty i zrozumiały. Pan prowadzący ma łatwość w przekazywaniu informacji.Jestem bardzo zadowolona."

B.Zalewska

Polatom

X