Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Wisła 25-28.10-2022

 

X

Akademia Finansów dla księgowych. (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2022-10-06 - 2022-10-28

Prowadzący: Michał J. Kowalski

Czas trwania: 49 h

Cena: 4130 PLN (4990 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 29 września

BLOK 1 ANALITYKA FINANSOWA – 2 dni

1.    Analityka finansowa

2.    Etapy prowadzenia analiz finansowych (due dilligence)
2.1.    Narzędzia analizy jakościowej (otoczenia przedsiębiorstwa, warunki społeczne i prawne, logika biznesu, ryzyka, konkurencja, rynek) – praktyczne zastosowania
2.2.    Analiza ekonomiczna
2.3.    Zasady formułowania syntez i rekomendacji

3.    Finansowe i poza finansowe źródła informacji,
3.1.    Przegląd systemów informacji o przedsiębiorstwach i branży
3.2.    Wywiadownie gospodarcze – jako korzystać i interpretować raporty
3.3.    Serwisy inwestorskie jako źródło danych w zadaniach finansowych

4.    Narzędzia i techniki wykorzystywane w analizach finansowych
4.1.    Dane, metody przetwarzania i techniki analizy
4.2.    Metody prowadzenia analiz odchyleń
4.3.    Metoda trzech średnich
4.4.    Narzędzia statystyczne i matematyczne – jak je praktycznie wykorzystać w finansach, księgowości, podatkach

5.    Wstępna analiza sprawozdań finansowych – tryb analizy

6.    Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
6.1.    Praktyczne zalecenia dotyczące stosowania i interpretowania wskaźników finansowych, najczęściej popełniane błędy i niezrozumienia
6.2.    Przegląd typowych wskaźników w obszarze rentowności, płynności, sprawności gospodarowania zasobami i zadłużenia
6.3.    Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa, ocena sprawności działania, badanie płynności finansowej

7.    Czytanie i interpretowanie sprawozdań finansowych - ocena sytuacji finansowej na przykładach wybranych przedsiębiorstw (warsztaty z dokumentami finansowymi)

8.    Ocena zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, symptomy i ocena pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,

9.    Systemy bankowe i klasyfikacje scoringowe
9.1.    Na co zwrócić uwagę przygotowując wniosek o kredyt
9.2.    Co podlega ocenia czyli czynniki finansowe i jakościowe
9.3.    Co ocenia bank i instytucje finansowe analizują wnioski kredytowy

BLOK 2 Wykorzystanie MS Excel w zadaniach księgowych - 2dni

1.    MS Excel – podstawy dobrego działania
1.1.    Wersje a możliwości programu
1.2.    Formuły – operatory i kolejność operacji, funkcje – tworzenie własnych funkcji, błędy sygnalizowane przez formuły i funkcje
1.3.    Tworzenie planu dużego i skomplikowanego arkusza
1.4.    Plan sieci powiązań pomiędzy arkuszami
1.5.    Przykłady dobrych i złych rozwiązań

2.    Zaawansowane techniki projektowania arkuszy
2.1.    Importowanie danych
2.2.    Organizacja danych (zakresy, komentarze, grupowanie, formatowanie)
2.3.    Wykorzystanie nazw (zasady tworzenia, nazwy z odwołaniem względnym i bezwzględnym, menager nazw)
2.4.    Listy, scenariusze
2.5.    Inspekcja, szacowanie formuł
2.6.    Ustawienie drukowania (dynamiczne dostosowanie zakresu)

3.    Zarządzanie, przetwarzanie i prezentacja dużych zbiorów danych
3.1.    Zaawansowane zastosowania filtrów i sortowania
3.2.    Projektowanie dynamicznych raportów finansowych z baz danych z systemów transakcyjnych - wykorzystanie funkcji bazodanowych i formuł opartych na ciągach znaków
3.3.    Szybkie przeliczanie arkusza dla nowego zestawu danych – polecenie Tabela
3.4.    Zaawansowane wykorzystanie tabel przestawnych

4.    Narzędzia analityczne i metody prowadzenia analiz z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
4.1.    Zaawansowane zastosowania funkcji finansowych
4.2.    Narzędzia szukaj wyniku i dodatek Solver
4.3.    Interpretacja i zadania optymalizacji w MS Excel - dodatku analiza danych (Analysis ToolPak)

5.    Wykresy i elementy grafiki
5.1.    Formanty i inne elementy interfejsu
5.2.    Wykorzystanie wykresów
5.3.    Formatowanie warunkowe
5.4.    Tworzenie wykresów przestawnych

6.    Zabezpieczanie arkusza
6.1.    Ochrona dostępu do arkusza
6.2.    Zabezpieczanie zawartości arkusza (sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych, ochrona formuł)
6.3.    Łamanie „niechcianych” zabezpieczeń

7.    Automatyzacja zadań przy użyciu makr
7.1.    Rejestracja makr
7.2.    Podstawowe informacje o języku VBA


BLOK 3 PRZYGOTOWYWANIE PLANÓW I MODELI FINANSOWYCH - 1 dzień

1.    Jak przygotować plan finansowy do wniosku kredytowego,  o dotację lub dla właścicieli

2.    Wstęp do modelowania finansowego
1.1.    Cele modelowania finansowego
1.2.     Zakres , wymagania formalne i horyzont czasowy modelowania finansowego
1.3.    Etapy opracowywania modeli finansowych
1.4.    Narzędzia planowania finansowego

3.    Etapy przygotowywania planu finansowego

4.    Opracowanie modelu finansowego - sprawozdania finansowe proforma (warsztaty z wykorzystaniem MS Excel)
4.1.    Modelowanie finansowe – wprowadzenie i przegląd najlepszych praktyk
4.2.    Prognozowanie przychodów ze sprzedaży
4.3.    Modelowanie przepływów pieniężnych
4.4.    Projekcja wydatków inwestycyjnych i planu amortyzacji
4.5.    Projekcja zapotrzebowania na kapitał obrotowy
4.6.    Projekcja stanu aktywów i pasywów bilansu
4.7.    Bilansowanie majątku i źródeł jego finansowania

5.    Narzędzia planowania podatkowego -  opracowanie planu podatkowego, przegląd najlepszych praktyk

6.    Konsolidacja modeli finansowych – perspektywa skonsolidowanych sprawozdań finansowych, uproszczone procedury konsolidacji na potrzeby planów finansowych

BLOK 4 PODEJMOWANIE DECYZJI FINANSOWYCH I INWESTYCYJNYCH - 1 dzień

1.    Pojęcie inwestycji i narzędzia podejmowania decyzji inwestycyjnych

2.    Rodzaje inwestycji (finansowe, rzeczowe, dotyczące aktywów intelektualnych)

3.    Determinanty oceny inwestycji: czas, zwrot i ryzyko

4.    Zmienna wartość pieniądza w czasie i jej konsekwencje dla decyzji finansowych
4.1.    Koszt pieniądza – jak policzyć koszt kredytu, leasingu innych źródeł finansowania
4.2.    Renta i wartości renty w czasie
4.3.    Renta wieczna i jej zastosowanie w zadaniach finansowych i księgowych

5.    Metody szacowania kosztu kapitału
5.1.    Koszt kapitału własnego – model zdyskontowanych dywidend,
5.2.    Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
5.3.    Praktyczne źródła danych do wykorzystania prze kalkulacji kosztu kapitału

6.    Jak prawidłowo definiować przepływy gotówkowe przy ocenie inwestycji
6.1.    Przepływy dla przedsiębiorstwa,
6.2.    Przepływy dla właścicieli,
6.3.    Przepływy dla dawców długu, 
6.4.    Free Cash Flow to Firm, Free Cash Flow to Equity – sens ekonomiczny i wzajemne zależności

7.    Tradycyjne i dochodowe metody oceny inwestycji – analiza faktycznych przypadków
7.1.    Prosta stopa zwrotu i okres zwrotu – dlaczego warto ich unikać
7.2.    Wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)  – zakres zastosowań i najczęstsze błędy w interpretacji
7.3.    Ocena projektów o różnym czasie trwania,
7.4.    Decyzje o kolejności realizacji etapów inwestycji

8.    Narzędzia analizy ryzyka inwestycji rzeczowych
8.1.    Analiza wrażliwości, analiza scenariuszowa
8.2.    Symulacje typu MonteCarlo w ocenie ryzyka przedsięwzięć biznesowych

BLOK 5 METODY WYCENY AKTYWÓW W PRAKTYCE KSIĘGOWEJ - 1 dzień

1.    Cele i zakres testów utraty wartości aktywów (wymagania MSR 36, porównanie z innymi standardami, KSR4)
1.1.    Aktywa podlegające testom utraty wartości (udziały, akcje, wartości niematerialne i prawne, wartość firmy, aktywa rzeczowe)
1.2.    Tryb dokonywania testów, przesłanki utraty wartości
1.3.    Wartość księgowa, odzyskiwalna, godziwa i użytkowa

2.    Ośrodki generujące przepływy pieniężne (CGU) – zasady wyodrębniania, problemy praktyczne, w tym dotyczące przekształceń kapitałowych

3.    Warsztaty – przygotowanie testów wartości aktywów
3.1.    Określenie wartości księgowej
3.2.    Zasady szacowania wartości użytkowej
3.3.    Przygotowanie prognoz finansowych, modelowanie przepływów FCFF vs FCFE, zasady uwzględniania przyszłego rozwoju i restrukturyzacji
3.4.    Dobór okresu prognozy, kiedy 5letnia prognoza finansowa będzie niewystarczająca
3.5.    Elementy modelu finansowego – modelowanie wyniku, amortyzacja i polityka inwestycyjna, wycena aktywów podatkowych, wycena aktywów pozaoperacyjnych
3.6.    Dług, dług netto, gotówka pozaoperacyjna
3.7.    Wpływ MSSF 16 na prognozy finansowe

4.    Dobór stopy dyskonta, jak w praktyce zastosować model CAPM, wyznaczyć koszt kapitału własnego, obecnego, uwzględnić ryzyko biznesu,
4.1.    Źródła informacji przy określaniu stopy dyskonta,
4.2.    Zastosowanie premie i dyskonta,
4.3.    Na co zwracają uwagę audytorzy – przegląd doświadczeń,

5.    Stopa wzrostu poza okresem prognozy szczegółowej,
5.1.    Jak wystandaryzować przepływ do wartości rezydualnej,
5.2.    Dobór współczynnika wzrostu poza okresem prognozy szczegółowej (g) – wytyczne ESMA i KNF.

6.    Ujawnienia dotyczące utraty wartości (wymagania MSR 36, przegląd najlepszych praktyk, oświadczenia w zakresie testów wartości, zasady prowadzenia analizy wrażliwości, zasady odwracania odpisów dokonanych we wcześniejszych okresach)

7.    Wpływ pandemii na proces testowania aktywów – praktyczne uwarunkowania
7.1.    Wytyczne ESMA, praktyki stosowane przez wiodących audytorów
7.2.    Narzędzia uwzględniania wpływu COVID na wartości użytkową, identyfikacja czynników wskazujących na znaczący wpływ pandemii na CGU, metody scenariuszowe, check listy
7.3.    Zastosowanie metody oczekiwanych przepływów pieniężnych przy sporządzaniu prognoz finansowych

•    pracowników służb księgowych, pracownikó biur rachunkowych
•    dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych
•    specjalistów ds. controllingu;
•    osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
•    wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Celem kursu jest podniesienie wiedzy ekonomicznej i kompetencji finansowych. Szkolenie jest dedykowane dla pracowników służb księgowych, pracowników biur rachunkowych. Treść szkolenia koncentruje się na zagadnieniach istotnych w pracach prowadzonych przez działy księgowe (przygotowywanie analiz finansowych sprawozdań finansowych, testowanie wartości aktywów, wycena wartości aktywów czy zobowiązań) oraz buduje kompetencje użyteczne przy realizacji prac dodatkowych i zapewnianiu kompleksowego wsparcia finansowego obsługiwanej księgowo spółce (w tym ocena sytuacji finansowej kontrahenta, due dilligence finansowe, przygotowywanie wniosków o finansowanie, ocena inwestycji, dobór źródeł finansowania). Szkolenie obejmuje również blok narzędziowy, w którym Uczestnicy poznają zaawansowane możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego, które znacznie przyspieszą i ułatwią realizację codziennych zadań.

Udział w szkoleniu umożliwia w sposób usystematyzowany i praktyczny pozyskać wiedzę z zakresu analityki finansowej, szkolenie ma charakter warsztatowy, przekazywana wiedza uzupełniana jest przykładami  i ćwiczeniami. Zajęcia prowadzi doświadczony finansista- praktyk i ekspert z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym.

Michał J. Kowalski


Dr nauk ekonomicznych, absolwent Politechniki Wrocławskiej, pracownik naukowy i wykładowca, wieloletni Doradca Zarządu, Dyrektor ds. ekonomicznych, konsultant, trener/wykładowca szkoleń biznesowych.

Ekspert z obszaru finansów korporacyjnych, zarządzania finansami, systemu controllingu i zarządzania kosztami, zarządzania i wyceną wartości przedsiębiorstw, BSC, M&A.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży usług, finansowej, bankowości, przemysłu, developerskiej, logistycznej, a także w administracji publicznej.

Michał Kowalski zrealizował wiele komercyjnych projektów szkoleniowych między innymi dla: Zakładów Azotowych Puławy S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., Agri Plus Polska, Impel S.A., Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojskowych Zakładów Lotniczych, Reiffeisen Bank Polska SA, BGŻ SA, Vaco Sp. z o.o, a także wiele szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 4130 plus 23% VAT, razem 5079.9
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmonogram:

Szkolenie będzie realizowane w dniach: 6,7,13,14,21,27,28 października
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-10.45 przerwa
• 10.45-13.00 szkolenie
• 13.00-13.30 przerwa
• 13.30-15.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 49 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

27.09

2022

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość

25.10

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Przegląd zmian podatkowych

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Przegląd podatkowy 2022- 2023

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Prawo pracy 2022-2023 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2022

17.11

2022

06.12

2022

Zmiany CIT 2022r.-2023r.

online Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Podziękowania dla Pani dr M. Rzeszutek za bardzo konkretne, merytoryczne szkolenie."

" Szkolenie znakomicie przygotowane merytorycznie i organizacyjnie. Materiały przygotowane w bardzo przystępny sposób."

"Wszystko na bardzo wysokim poziomie"

"Tak. Szkolenie przeprowadzono w sposb merytoryczny. Prowadzący w sposób rzeczowy wyjaśnił omawiane zagadnienia."

"Bardzo profesjonalnie przygotowane szkolenie. Kompetentny wykładowca, udzielający wyczerpujących odpowiedzi na pytania."

"Szkolenie prowadzone żywo, ciekawie, bez zbędnego przeciągania tematu. Bardzo konkretnie przekazana wiedza. Osoba prowadzącego bardzo właściwa."

Z. Święcz

Starostwo Powiatowe

"Bardzo dobra znajomośc zagadnień u wykładowcy"

"Szkolenie przeprowadzone w sposób dokładny i rzetelny. Duża wiedza osoby prowadzącej w zakresie obszaru szkolenia."

"Szkolenie przeprowadzone w ciekawy i interesujący sposób. Konkretne odpowiedzi na pytania."

"Po raz pierwszy szkolenie przygotowane na temat przepływów zostało przeprowadzone w znakomity sposób. Wiedza, sposób przekazania nie pozostawia żadnych niejasności. Gorąco polecam."

X