Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Wisła 25-28.10-2022

 

X

Podatek VAT od podstaw - specjalista podatkowy poziom I (szkolenie zdalne)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2022-10-20 - 2022-10-25

Prowadzący: Dorota Łabuda

Czas trwania: 18 h

Cena: 1350 PLN (1620 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 13 października

Dzień pierwszy
1. Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym:
a)    źródła prawa unijnego – dyrektywy a rozporządzenia unijne,
b)    zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej,
c)    możliwość bezpośredniego stosowania przepisów unijnych w razie sprzeczności regulacji krajowych,
d)    rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii interpretacji przepisów istotnych dla podatku VAT.

2. Podatek od towarów i usług w Polsce:
a)    źródła prawa krajowego – Konstytucja RP, ustawa o VAT oraz akty wykonawcze,
b)    indywidualne, ogólne interpretacje podatkowe oraz nowa instytucja objaśnień podatkowych,
c)    organy podatkowe właściwe w przedmiocie podatku VAT,
d)    rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w wykładni przepisów.

3. Podatnik podatku VAT:
a)    pojęcie działalności gospodarczej,
b)    przykłady czynności niestanowiących działalności gospodarczej,
c)    samoobliczanie  podatku a podatnik VAT,
d)    zwolnienia podmiotowe
e)    zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT).

4. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
a)    zasada powszechności podatku VAT,
b)    czynności podlegające opodatkowaniu a czynności opodatkowane,
c)    forma prawna czynności a jej opodatkowanie, autonomiczność prawa podatkowego.

5. Rejestracja podmiotu na potrzeby podatku VAT:
a)    obowiązek rejestracji jako podatnik VAT,
b)    proces rejestracji (wymogi formalne oraz wizja lokalna organu podatkowego),
c)    przesłanki odmowy rejestracji na potrzeby podatku VAT,
d)    odpowiedzialność pełnomocnika za zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego,
e)    obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego,
f)     nowy katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
g)    biała lista podatników. – do czego służy i jak go stosować
h)    konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w białej liście.

6. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania: kiedy i w jakiej wysokości należy rozliczyć VAT od sprzedaży – czynności krajowe:
a)    zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
b)    data dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu (data sprzedaży) – zasady prawidłowego określania,
c)    obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
d)    moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
e)    szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego – budownictwo, media, najem, dzierżawa.

7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a) pojęcie WDT,
b) przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,
c) przemieszczenie towarów własnych jako WDT,
d) transakcje nieodpłatne jako WDT,
e) obowiązek podatkowy,
f)  zaliczki w WDT,
g) podstawa opodatkowania w WDT,
h) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
i) nowe regulacje dotyczące dokumentowania WDT (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.),

8. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a) pojęcie WNT,
b) towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,
c) przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
d) obowiązek podatkowy,
e) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
f)  zaliczki w WNT,
g) podstawa opodatkowania w WNT,

9. Eksport towarów:
a)    pojęcie eksportu towarów,
b)    eksport bezpośredni i pośredni,
c)    warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d)    dowody dokonania eksportu towarów,
e)    obowiązek podatkowy,
f)     zaliczki w eksporcie,
g)    podstawa opodatkowania.

10. Import towarów:
a)    sposoby rozliczania importu towarów,
b)    podatnik w imporcie towarów,
c)    procedura uproszczona w przypadku importu towarów – rozliczanie podatku należnego w deklaracji podatkowej,
d)    obowiązek podatkowy VAT,
e)    zasady ustalania podstawy opodatkowania.

11. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku:
a)    stawki i zwolnienia podatkowe (przedłużenie okresu obowiązywania stawek podatkowych 23% i 8 %),
b)    nowelizacja stawek VAT poprzez stworzenie nowej matrycy stawek i związane z tym ujednolicenie stawek VAT,
c)    wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
d)    wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
e)    stawka 0% w przypadku transakcji krajowych i transgranicznych - warunki

12. Odliczenie podatku naliczonego:
a)    warunki odliczenia podatku naliczonego,
b)    źródła odliczenia, moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
c)    terminy odliczenia,
d)    odliczenie a wydanie towaru/wykonanie usługi,
e)    przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Dzień drugi
1. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a)    kwalifikacja wydatku na gruncie podatku dochodowego a odliczenie w VAT,
b)    usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
c)    faktury od nieuczciwych kontrahentów (puste faktury),
d)    odliczanie w przypadku nieprawidłowo wystawionych faktur.
e)    błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
f)     ograniczenia odliczenia podatku naliczonego (brak rejestracji).

2. Zmiany przepisów w Kodeksie karnym skarbowym w związku ze zmianami w VAT:
a)    faktury wadliwe i nierzetelne,
b)    sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.

3. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:
a)    obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję,
b)    ustalenie współczynnika z naczelnikiem urzędu skarbowego,
c)    zasady ustalania współczynnika sprzedaży w oparciu o obrót w roku poprzednim.

4. Korekta podatku naliczonego:
a)    korekta roczna,
b)    korekta 5- i 10-letnia,
c)    zmiana przeznaczenia towaru a obowiązek korekty,

5. Ulga na złe długi:
a)    pojęcie nieściągalnej wierzytelności,
b)    warunki skorzystania z ulgi,
c)    modyfikacja zasad stosowania ulgi na złe długi na gruncie VAT i wyroku TSUE
d)    ujęcie ulgi w JPK_V7
e)    zasady dokonywania korekty podatku należnego przez sprzedawcę oraz podatku naliczonego przez nabywcę.

6. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:
a)    podstawowe zasady zwrotu,
b)    terminy zwrotu,
c)    postępowanie kontrolne a zwrot,
d)    zwrot w terminie przyspieszonym,
e)    zwrot na rachunek VAT,
f)     zwrot w braku sprzedaży.

7. Przyspieszony (25 dniowy zwrotu podatku VAT):
a) nowe przesłanki jakie należy spełnić aby otrzymać przyspieszony zwrot podatku VAT,
b) nowe limity dla transakcji bezgotówkowych.

8. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur:
a)    katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą,
b)    przypadki, gdy wystawienie faktury nie jest konieczne,
c)    przypadki wystawiania faktur na żądanie,
d)    przypadki, w których fakturę wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
e)    elementy obowiązkowe faktury
f)     elementy obowiązkowe faktury dla niektórych rodzajów transakcji
g)    poprawna treść faktury – związek z dowodami materialnym,
h)    terminy wystawienia faktury VAT,
i)     obowiązek podatkowy a faktura (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
j)    wystawienie faktury przed dokonaniem sprzedaży,
k)    konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur,
l)     fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
m)   wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
n)    pojęcie pustej faktury,
o)    faktury czy dokumenty wewnętrzne?
p)    faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,
q)    faktura wystawiana do paragonu z kasy rejestrującej
r)    kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych.
s)    anulowanie faktury,
t)    kontrole biznesowe przy fakturach – co to jest?

9.Zasady wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej – Krajowy System e faktur
a)    faktura ustrukturyzowanych i zasady ich wystawiania,
b)    nowość – numeracja faktur w ministerialnym systemie  KSeF,
c)    zachęta dla przedsiębiorców - zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,
d)    preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),
e)    podobieństwa i różnice w KSeF - faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
f)     określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
g)    obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,
h)    kto ma dostęp do systemu -  zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF,
i)     korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji
 
10.Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących:
a)    zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
b)    możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,
c)    termin wystawienia faktur korygujących,
d)    uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury elektronicznej przez nabywcę w świetle orzecznictwa sądów krajowych,
e)    ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
f)     korekty in plus i in minus,
g)    korekty bieżące i wsteczne,
h)    zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy.

11. Zasady wystawiania not korygujących:
a) przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
b) dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
c) sposób wystawienia noty korygującej,
d) akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.

12. Zasady przechowywania faktur:
a) okres, w którym należy przechowywać faktury,
b) sposób przechowywania faktur,
c) udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym.

13. Refakturowanie:
a) definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
b) czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
c) refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,
d) data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,

Dzień trzeci
1. Dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment) jako nowe narzędzie fiskusa do waliki z wyłudzeniami w podatku VAT:
a) na czym polega split payment?
b) kto musi mieć rachunek VAT (wprowadzenie od 1 września 2019 roku obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego kwalifikowanego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment),
c) w jaki sposób będzie można dysponować środkami na rachunku VAT (
d) korzyści dla nabywców stosujących split payment,
e) korzyści dla dostawców korzystających z zastosowania split payment,
f)  zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment,
g) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji
h) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment ( załącznik nr 15 do ustawy VAT),
i) jednorazowa wartość transakcji 15 000 zł a mechanizm podzielonej płatności,
j) likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
k) split payment a odpowiedzialność solidarna,
l) nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
ł) nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
m) wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
n) split payment a transakcje w walucie obcej,
o) split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami
p) split payment a płynność finansowa.

2. Ewidencja VAT:
a) ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
b) jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT,
c) forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
d) ewidencje i dokumentacja prowadzona w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
e) ewidencja VAT a deklaracja VAT (zasada spójności, praktyka organów podatkowych),
f)  nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r. (połączenie ewidencji z deklaracją VAT)
g) wprowadzenie kary pieniężnej za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,

3. Rodzaje, formy i termin składania deklaracji VAT:
a) okresy rozliczeniowe w podatku VAT (ograniczenia w zakresie rozliczeń kwartalnych),
b) rodzaje i forma składanych deklaracji VAT,
c) metoda kasowa w rozliczeniu VAT.
d) płatność podatku
e) jak skorygować deklarację VAT.

4. Kasy fiskalne, kasy on line.– rewolucyjne zmiany dla podatników:
a) dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online,
b) nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej,
c) do kiedy będą mogły funkcjonować kasy z kopią papierową i elektroniczną?
d) zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów,
e) nowe obowiązki podatników użytkujących kasy rejestracyjne,
f)  obowiązek przeszkolenia pracowników z zasad prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych,
g) zmiany dotyczące stosowania oznaczeń literowych dla stawek VAT,
h) Centralne Repozytorium Kas,
j) przegląd techniczny kasy fiskalnej
k) grzywna za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.

5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowego w VAT (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):
a) okoliczności zastosowania sankcji 20%, 30% i 100% (projektowana sankcja 15%),
b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji,
c) sankcje a ulga na złe długi,

6. Likwidacja firmy. Rozliczenie VAT przy zakończeniu działalności.

Kurs skierowany jest do przyszłych i obecnych pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych oraz pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej. Przeznaczony jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac związanych z rozliczeniem podatku VAT poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce ustawy podatkowej. W programie min. podstawowe pojęcia i definicje, podstawy prawne, zakres opodatkowania, zasady wystawiania faktur, dokumentacja, ewidencja dla celów podatkowych, split payment, odwrotne obciążenie, pliki JPK, sporządzenie deklaracji, procedury szczególne, praktyczne przykłady, obowiązki wobec urzędu skarbowego.

Uczestnik kursu zdobędzie podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podatku od towarów i usług. Wskazane zostaną praktyczne sposoby rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów z rozliczaniem podatku VAT.  Ważnym atutem jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez praktyka.

Dorota Łabuda


Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń.

Jako trener na szkoleniach ceniona jest za szeroka wiedze teoretyczną podparta wieloletnią praktyką urzędnika, łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność związana z doświadczeniem dydaktyka - pedagoga za przykłady praktyczne w powiązaniu z konkretnymi przepisami.

Opinie uczestników po szkoleniach z ekspertem:

"Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie, przejrzyste opracowanie materiałów, z których jeszcze skorzystam w bieżącej pracy, zagadnienia podatku VAT zostały przejrzyście wyjaśnione. Pani prowadząca szkolenie przekazała fachową wiedzę, popartą wieloletnim doświadczeniem pracy w urzędzie skarbowym. Merytoryczne przykłady, podane podstawy prawne pozwolą mi na poszerzenie wiedzy.

"Szkolenie b. dobre merytorycznie i zaleta, że przeprowadzone przez wysokiej klasy praktyka,  z dużą ilością przykładów."

 

 "Szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo profesjonalny sposób, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym."

"Osoba prowadząca kompetentna, rzeczowa. Potrafi doskonale wyjaśnić zawiłości w przepisach. Przekazywane informacje urozmaica licznymi przykładami. Szkolenie upłyneło w miłej atmosferze."

" Osoba prowadząca miłła, sympatyczna szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo, poparte przykładami i na temat (wykładowca można słuchać godzinami:)."

"Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym."

"Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania, poziom prowadzącego o organizację oceniam bardzo wysoko."

"Uważam, że szkolenie było w pełni kompletne, przekazywane informacje były w sposób zrozumiały i czytelny."

"Szkolenie na wysokim poziomie, zgodne z planem."

"Szkolenie polecam ze względu na wysoki poziom merytoryczny i miłą forme przekazywania informacji."

"Szkolenie bardzo interesujące, bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Organizacja oraz prowadzenie online- bez zarzutu. Prowadząca dobrze zanajomiona z tematem, miło słuchało się wykładu."

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1350 plus 23% VAT, razem 1660.5
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

termin realizacji: 20,24,25 października

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 18 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

27.09

2022

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość

25.10

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Przegląd zmian podatkowych

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Przegląd podatkowy 2022- 2023

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Prawo pracy 2022-2023 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2022

17.11

2022

06.12

2022

Zmiany CIT 2022r.-2023r.

online Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Największym atutem szkolenia jest osoba szkoląca. Bardzo duża wiedza, ciekawe przykłady, sposób przekazania. Pożyteczne materiały w formie papierowej "

"Bardzo czytelny sposób prowadzenia zajęć. Bardzo dobra znajomość problemów, możliwość zadawania pytań."

"Bardzo istotnym elementem dzisiejszego szkolenia jest fakt, że osoba prowadząca wykład jest praktykiem , a nie teoretykiem"

"Wybierając szkolenie kierowałam się tematem szkolenia, jednak na uwagę zasługuje osoba prowadząca szkolenie.Szkolenie dynamiczne, ciekawe , przy którym trudna tematyka szkolenia stała się bardzo łatwym tematem."

"Szkolenie prowadzone profesjonalnie, poparte przykładami na bardzo wysokim poziomie"

Praktyczne zastosowanie przepisów, przystępny sposób przekazania wiedzy."

"Szkolenie prowadzone fachowo, rzeczowo i konkretnie. Możliwość uzyskania informacji w ramach zadanego problemu w pytaniu..."

"Szkolenie przeprowadzone w sposób dokładny i rzetelny. Duża wiedza osoby prowadzącej w zakresie obszaru szkolenia."

"Bardzo wysoki poziom, przekazywanie informacji w sposób prosty i zrozumiały, temat bardzo interesujący."

"Zmiany bardzo jasno przedstawione. Rozwiązanie indywidualnych problemów typowo praktycznych. Dużo wiedzy."

X