Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia ONLINE 2020,

Podatki 2020, Prawo pracy, Zarządzanie

X

Szkolenia wewnętrzne (zamknięte)

Miejsce: Polska

Termin: 2020-12-31 - 2020-12-31

Prowadzący: Zespół Ekspertów

Czas trwania: Brak danych

Cena: negocjowana PLN + VAT

Szkolenia wewnętrzne
Celem szkoleń zamkniętych (wewnętrznych)jest realizacja usługi w oparciu o skonsultowane i wypracowane ze zleceniodawcą cele i metody. Dużą uwagę zwracamy na  prezentację sprawdzonych rozwiązań w praktyce, ważnym aspektem jest też dostosowanie tych dobrych praktyk do specyfiki działania instytucji. Szkolenia zamknięte( wewnętrzne) mają charakter unikalnych programów szkoleniowych będących odpowiedzią na powstałe w Państwa Firmie potrzeby szkoleniowe. Wykazujemy dużą elastyczność w tworzeniu indywidualnych programów, które są odpowiedzią na Państwa zapytanie ofertowe. Zajęcia odbywają się w atmosferze swobodnej wymiany doświadczeń, prowadzące w konsekwencji do wypracowania i rozwiązania powstałych problemów czy kwestii. Warsztaty, szkolenia czy seminaria odbywają się z udziałem wysokiej klasy ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe i szkoleniowe. Bogate doświadczenie  na rynku usług szkoleniowych pozwala nam na realizację zamówień na wysokim poziomie, co z kolei  potwierdzone jest  licznymi referencjami. Poniżej przedstawiamy Państwu niektóre programy szkoleniowe.

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie organizacji szkoleń wewnętrznych.

Jednocześnie informujemy, że na wszystkie nasze szkolenia można pozyskać dofinansowanie z BUR lub KFS.

Zapytaj o szkolenie wewnętrzne: biuro@akkonline.pl ; tel. 601955320.

Niektóre przykłady realizowanej tematyki:

Zmiany VAT 2020

1.    „Biała lista” – obowiązek zapłaty na rachunek bankowy od 1 stycznia 2020 r.:
a) dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT („białej liście”) – jakie rachunki bankowe są widoczne w rejestrze,
b) kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku umów ciągłych),
c) „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.),
d) biała lista a zapłata na rachunek zagraniczny
e) zapłata na rachunek inny niż zawarty w „białej liście” a skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 r. (w tym brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu)
f) jak uniknąć negatywnych konsekwencji w przypadku zapłaty na rachunek spoza „białej listy”
g) cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT
h) rachunki techniczne a biała lista podatników VAT
i) zapłata na rachunek indywidualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT
j) wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT

2.    Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia 2020 r.:
a) na jakiej podstawie towary i usługi będą kwalifikowane od 1 kwietnia 2020 r.,
b) PKWiU a nomenklatura scalona – w jakich sytuacjach będą decydowały o stawce VAT,
c) wybrane towary i usługi, na które zmieniają się stawki podatkowe (stawki podwyższone i stawki obniżone od 1 kwietnia 2020 r.),
d) skutki błędnej klasyfikacji towarów lub usług

3.    Wiążąca informacja stawkowa (WIS)
a) dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych
b) elementy decyzji WIS
c) kto będzie mógł wystąpić o WIS? Elementy wniosku o wydanie WIS
d) postępowanie w sprawie wydania WIS
e) zaskarżalność decyzji o WIS  
f) opłaty dotyczące WIS

4.    Zmiany dotyczące WDT i WNT, w tym nowe obowiązki związane z dokumentowaniem prawa do stawki 0% od 1 stycznia 2020 r.:
a) rozszerzenie od 1 stycznia 2020 r. obowiązków dokumentacyjnych warunkujących stosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów – WDT,
b) obowiązek gromadzenia dowodów „podania” numerów VAT UE przez kontrahentów unijnych – jakie sposoby „podania numeru” będą akceptowane przez organy podatkowe,
c) nowe zasady potwierdzana dostarczenia towaru do odbiorcy w innym kraju UE – sposoby wynikające z polskiej ustawy o VAT vs. sposoby wynikające z nowego Rozporządzenia Radu UE (m.in. czy w 2020 r. zawsze muszę otrzymać oświadczenie odbiorcy do 10 następnego miesiąca, czy od 2020r. można zrezygnować z CMR),
d) zmiana zasad ustalania sposobu opodatkowania wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych od 1 stycznia 2020 r. (m.in. kiedy przy transakcjach „łańcuchowych” stosować stawkę 0%, a kiedy stawkę krajową),

5.    Nowe zasady „wymiany paragonu na fakturę” od 1 stycznia 2020 r.:
a) w jakich sytuacjach nie będzie można wystawić i uzyskać faktury do paragonu,
b) czy nowe zasady wystawiania faktur będą również dotyczyć faktur wystawianych do paragonów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
c) skutki braku technicznej możliwości wprowadzenia numeru NIP nabywcy do treści paragonu,
d) sankcje za niedozwolone wystawienie faktury do paragonu bez NIP od 1 stycznia 2020 r.,
e) sankcje od 1 stycznia 2020 r. za odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej do paragonu bez NIP.

6.    Zastąpienie deklaracji (VAT-7, VAT-7K i innych) rozszerzonym JPK_VAT od kwietnia/lipca 2020 r.:
a) zastąpienie dotychczasowych deklaracji VAT rozszerzonym plikiem JPK_VAT,
b) zakres informacji objętych rozszerzonym JPK_VAT
c) zasady ustalania, którzy podatnicy mają obowiązek składać rozszerzony JPK_VAT począwszy od rozliczenia za kwiecień 2020 r., a którzy począwszy od rozliczenia za lipiec 2020 r.,
d) zasady nakładania kary 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK_VAT oraz sposoby jej uniknięcia,
e) rozszerzony JPK_VAT a podatnicy rozliczający kwartalnie (rożnych zakres informacji podawanych za poszczególne miesiące kwartału).

7.    Obowiązkowa podzielona płatność („split payment”) a solidarna odpowiedzialność:
a) obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych,
b) skutki w PIT / CIT od 1 stycznia 2020 r. nieprzestrzegania przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności,
c) solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek VAT nierozliczony przez wystawcę faktury od 1 listopada 2020 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych.

8.    Kasy „on line” – branże objęte obowiązkiem stosowania od 1 stycznia, 1 lipca 2020 r. i 1 stycznia 2021 r.:
a) nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
b) problemy z dostępem do Internetu a korzystanie z kas „on line”,
c) zakup kasy „on line” a ulga na nabycie kasy rejestrującej,
d) terminy wymiany kas
e) kategorie kas według nowego rozporządzenia
f) odpowiedzialność karna – skarbowa za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej on –line
g) kasy fiskalne on-line  a rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych

Przegląd podatkowy 2020. VAT, PIT, CIT

Część I. Podatek od towarów i usług.
-    zmiany w WDT od dnia 1 stycznia 2020 r.
-    jak dokumentować WDT aby nie utracić prawa do 0% stawki VAT?
-    transakcje łańcuchowe - jak było do dnia 31 grudnia 2019 r. i jak jest od dnia 1 stycznia 2020 r.?
-    co to jest pośrednik w rozumieniu nowych przepisów VAT?
-    magazyny depozytowe/call-off stock/konsygnacyjne - nowe zasady
-    zarządzanie magazynami depozytowymi w obrocie łańcuchowym
-    wymogi dokumentacyjne związane z magazynami depozytowymi
-    dedykowane informacje podsumowujące
-    nowe sankcje w KKS związane z magazynami depozytowymi
-    magazyny depozytowe w obrocie krajowym
-    zmiany w tax free
-    zmiany dotyczące przedsiębiorstw w spadku
-    wystawianie faktur do paragonów - nowe zasady
-    nowe zwolnienia w VAT

Część II. Podatek dochodowy od osób prawnych.

-    biały rejestr VAT - skutki w podatkach dochodowych
-    co z rachunkami wirtualnymi i factoringiem?
-    co z płatnościami walutowymi?
-    podzielona płatność - skutki w podatkach dochodowych
-    powrót ulgi na złe długi - skutki dla sprzedawcy i nabywcy
-    transakcje handlowe objęte nowymi przepisami
-    jak korygować zaliczki i rozliczenia w związku z przeterminowaniem płatności?
-    ulga na złe długi w spółkach osobowych
-    podwyższenie limitu dla uznania podatnika za tzw. małego podatnika
-    nowe kryteria uznania państwa za stosujące szkodliwą konkurencję podatkową
-    klauzula antyoptymalizacyjna w przepisach dotyczących zaliczenia wnoszonych dopłat do kosztów uzyskania przychodów
-    automatyzacja procesów wymiany informacji podatkowej z państwami UE w zakresie międzynarodowych schematów podatkowych
-    przepisy o tzw. strukturach hybrydowych
-    kiedy wskutek przepisów o strukturach hybrydowych nalezy rozpoznać przychód?
-    kiedy wskutek przepisów o strukturach hybrydowych można zaliczyć wydatek do kosztów podatkowych?

Część III. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

-    biały rejestr VAT - skutki w podatkach dochodowych
-    co z rachunkami wirtualnymi i factoringiem?
-    co z płatnościami walutowymi?
-    podzielona płatność - skutki w podatkach dochodowych
-    powrót ulgi na złe długi - skutki dla sprzedawcy i nabywcy
-    transakcje handlowe objęte nowymi przepisami
-    jak korygować zaliczki i rozliczenia w związku z przeterminowaniem płatności?
-    ulga na złe długi w spółkach osobowych
-    podwyższenie limitu dla uznania podatnika za tzw. małego podatnika
-    zmiany związane z pracownikami - nowe sposoby ustalania zaliczek
-    oświadczenia pracowników o przekroczeniu górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej
-    podniesienie limitu małego podatnika
-    zwolnienie w PIT niektórych dochodów kredytobiorców
-    zmiany dotyczące zwolnienia z PIT dochodów marynarzy
-    zwolnienie w PIT wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych tzw. usług społecznych
-    zmiany dot. przedsiębiorstwa w spadku
-    obniżenie stawki w PIT z 18% do 17% (at. 27 ust. 1a i art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1a PIT)
-    zmiany kwoty zmniejszającej podatek (art. 27 ust. 1a PIT)
-    w konsekwencji zmiany w skali podatkowej (art. 27 ust. 1 PIT)
-    zmiany w pracowniczych kosztach uzyskania przychodów (art. 22 ust. 2 PIT)
-    zmiany w zakresie tzw. zwrotu gotówkowego dla prowadzących działalność gospodarczą (art. 26ea ust. 1 pkt 1 PIT)

Część IV. Zmiany w ryczałcie.

-    nowe definicje usług na ryczałcie
-    zmienione oraz zupełnie nowe załączniku do ustawy o zryczałtowym podatku dochodowym
-    co z przepisami przejściowymi?

Fakturowanie 2020

1.    Ogólne zasady wystawiania faktur a Struktura Faktura wersja 3
- czynności podlegające pod podatek VAT
- podatnik VAT czynny i zwolniony-różnice
- transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
- obowiązek wystawienia faktury
- kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
- terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne
- w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?
- wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych

2.    W jakich przypadkach wymagany jest NIP na paragonie od dnia 01.01.2020 r.
- zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
- zasady zaokrąglania kwot na fakturze
- wystawianie faktur w walucie
- moment podatkowy a moment wystawienia faktury
- zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze
- zasady stosowania stawek: 0%, zw i np.
- klasyfikacja towarów i usług według PKWIU, a nomenklatura scalona

3. Informacje jakie muszą zawierać faktury dla towarów i usług
- kiedy dokument jest fakturą
- pojęcie faktury wg ustawy o VAT
- katalog obowiązkowych danych na fakturze
- najczęściej popełniane błędy na fakturach z uwzględnieniem przykładów
- weryfikacja podatników-biała lista podatników, VIES
- przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
- dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT
- faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
- faktura za przejazd autostradą
- faktura za przejazd środkami transportu publicznego
- faktura uproszczona
- dane fakultatywne na fakturach
- przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
    •    metoda kasowa
    •    samofakturowanie
    •    odwrotne obciążenie
    •    procedura VAT marża
    •    faktura VAT RR po zmianach
    •    wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE

4. Fakturowanie transakcji zagranicznych i objętych odwrotnym obciążeniem
- fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE
- wystawianie faktur eksportowych
- faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z UE i krajów trzecich

5. Zasady fakturowania zaliczek
- przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową
- przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
- terminy wystawiania faktur zaliczkowych
- rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
- faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym
- dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
- faktura zaliczkowa jako faktura końcowa

6. Korygowanie danych na fakturach
- faktura korygująca a nota korygująca
- dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
- dane jakie powinna zawierać nota korygująca
- możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących
- korygowanie faktury korygującej
- anulowanie faktur

7. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury
- kto może wystawić duplikat faktury?
- dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury

8. Wystawianie faktur elektronicznych
- pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT
- zasady wystawiania faktur elektronicznych
- jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione
w formie elektronicznej?
- obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
- jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?
- E-faktura dla finansów publicznych

9. Faktura Pro-forma
- czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym?
- konsekwencje wystawienia faktury pro-forma
- czy należy przechowywać faktury pro-forma?
- jak prawidłowo wystawić fakturę pro-forma?

10. Konsekwencje błędnych faktur
- konsekwencje wynikające z ustawy o VAT
- konsekwencje karne

11. Mechanizm podzielonej płatności
- które faktury wymagają dodatkowego zapisu „mechanizm podzielonej płatności”
- faktury zaliczkowe a „mechanizm podzielonej płatności”
- Split payment a odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika
- obowiązek założenia rachunku bankowego VAT
- zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
- faktury gotówkowe a „mechanizm podzielonej płatności”

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym zmiany w 2020 r.

1.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów:
•    Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
•    Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 1.01.2020 r.
•    Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0% (w tym zmiany w prawie unijnym od 1.01.2020 r.)
•    Sprzedaż za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego w kraju i za granicą (w tym zmiany i ujednolicenie przepisów unijnych w zakresie procedury magazynu call-off stock od 1.01.2020 r.)
•    Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów)
•    Korekty w WDT/WNT – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?
•    Zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania
•    Zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
•    Kursy przeliczeniowe w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
•    Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej - utrata prawa do stawki 0% od 1.01.2020 r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy

1.2. Eksport towarów:
•    Eksport pośredni i bezpośredni - różnice
•    Obowiązek podatkowy w eksporcie - zaliczka, warunki dostawy a obowiązek podatkowy
•    Warunki stosowania stawki VAT 0 % (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne)
•    Wywóz do magazynu konsygnacyjnego poza terytorium UE

1.3. Transakcje łańcuchowe:
•    definicja transakcji łańcuchowej
•    jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
•    ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma) - najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i jego znaczenie
•    nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w dostawie łańcuchowej od 1.01.2020 r.
•    obowiązek podatkowy w transakcji łańcuchowej
•    transakcja łańcuchowa a prawo do stosowania stawki 0%
•    transakcje łańcuchowe z dostawą eksportową albo importową - jak prawidłowo rozliczać?
•    procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) - warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

1.4. Dostawa z montażem:
•    pojęcie dostawy z montażem - czy każda czynność polegająca na zmontowaniu, zainstalowaniu lub uruchomieniu towaru skutkuje uznaniem dostawy za dostawę z montażem?
•    wymagane dokumenty
•    dostawa z montażem a WDT, WNT i eksport - różnice w rozliczeniu
•    moment powstania obowiązku podatkowego w dostawie z montażem - wydanie towaru, czy zakończenie montażu?
•    opodatkowanie zaliczek, płatności częściowych, ratalnych
•    fakturowanie

1.5. Transgraniczne świadczenie usług:
•    Miejsce świadczenia usług - zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)
•    Definicja podatnika, siedziby działalności, stałego miejsca wykonywania działalności - jak ustalić miejsce wykonania usługi?
•    Ryzyko powstania stałego miejsca świadczenia usług (fixed establishment) w innym kraju, w przypadku prowadzenia sprzedaży zagranicznej
•    Usługi związane z nieruchomościami - zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)
•    Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne - zasady ustalania miejsca świadczenia
•    Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów - zasady ustalania miejsca świadczenia
•    Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach - jak ustalić zasady opodatkowania?
•    Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
•    Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z transgranicznymi usługami
•    Refakturowanie usług międzynarodowych
•    Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
•    Stawka 0% dla usług związanych z międzynarodowym transportem i logistyką - zasady stosowania oraz wymagana dokumentacja

Podatek u źródła – rewolucyjne zmiany 2020

I. Podatek u źródła – pojęcie oraz podstawowe zasady związane z poborem podatku u źródła
1. Modelowa konwencja OECD oraz Komentarz do Modelowej Konwencji OECD (ogólne konstrukcje dotyczące umów o unikaniu podwójnego opodatkowania)
2. Sposoby eliminacji kolizji norm ustawy o CIT oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
3. Siedziba dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
4. Definicja zakładu w polskich ustawach podatkowych oraz zakładu w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania na przykładach.
5. Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium RP – przesłanka decydująca o obowiązku pobrania podatku u źródła z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz katalog należności podlegających obowiązkowi pobrania podatku u źródła.
II. Opodatkowanie najważniejszych kategorii źródeł przychodu w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
1. Odsetki:
a) definicja odsetek,
b) poszczególne rodzaje płatności traktowane jako odsetki:
- odsetki od kredytów i pożyczek,
- odsetki od zobowiązań handlowych,
- odsetki w ramach cash pooling’u.
c) Warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła” odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom powiązanym wraz z obowiązkami dokumentacyjnymi
2. Należności licencyjne:
a) definicja należności licencyjnych,
b) poszczególne rodzaje należności licencyjnych:
- znaki towarowe,
- know-how,
- licencje na programy komputerowe,
- prawa do używania praw autorskich,
3. Dywidendy:
a) definicja dywidend,
b) dywidendy a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych,
c) warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła”.
4. Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników
5. Opodatkowanie zysków z przedsiębiorstwa
6. Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym
III. Certyfikat rezydencji:
1. Pojęcie certyfikatu
2. Okres ważności certyfikatu
3. Zasady wydawania certyfikatu
4. Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji od 1 stycznia 2019r.
5. Omówienie przykładowych certyfikatów
IV. Zmiany w podatku u źródła od 2019r.:
1. Pojęcie należytej staranności płatnika
2. Przykłady zastosowania należytej staranności przez płatnika
3. Zasady poboru podatku u źródła przy wypłatach do kwoty 2 mln zł
4. Zasady poboru podatku u źródła przy wypłatach powyżej kwoty 2 mln zł
5. Opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku „u źródła”
6. zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności,
7. Oświadczenie o możliwości zastosowania zwolnienia
8. Zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela
9. Odpowiedzialność płatnika
V. Obowiązku informacyjne i dokumentacyjne:
a) deklaracja CIT 10Z / PIT 8AR,
b) informacja IFT – 2/2R / IFT – 1/1R,
c) pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne
VI. Do każdego panelu przewidziana jest dyskusja oraz pytania.

Ulga Badawczo rozwojowa oraz IP Box

1.         Ulga na działalność Badawczo rozwojową - "B+R"
1.1       Działalność badawczo rozwojowa - definicja i przykłady
1.2       Warunki skorzystania z ulgi badawczo rozwojowej
1.3       Koszty kwalifikowane w uldze "B+R" i limity tych kosztów
1.3.1    Koszty pracy oraz umów zleceń w uldze "B+R"
1.3.1.1 Płace i składki na ubezpieczenia społeczne
1.3.1.2 Niejasności  związane z urlopem oraz dniami absencji
1.3.1.3 Ewidencja czasu pracy przy pracy mieszanej
1.3.2    Koszty materiałów i wyposażenia, koszty prototypów
1.3.3    Koszty nabycia i najmu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w uldze "B+R"
1.3.3.1 Koszty amortyzacji jako koszty kwalifikowane
1.3.3.2 Koszty uzyskania przychodów a odpisy amortyzacyjne
1.3.3.3 Koszty kwalifikowane a dotacje
1.3.4    Wydatki na nabycie wyników testów lub ekspertyz jako koszty kwalifikowane działalności "B+R"
1.3.5    Usługi obce w uldze "B+R"
1.3.6    Patenty, receptury i inne prawa nabywane przy uldzr "B+R"
1.3.7    Warunki uznania wydatków za koszty kwalifikowane B+R
1.3.8    Status centrum badawczo-rozwojowego i zwiększone limity kosztów kwalifikowanych
1.4       Ewidencja podatkowa
1.4.1    Obowiązek wyodrębnienia kosztów poniesionych na działania B+R
1.4.2    Wyodrębnienie wydatków poniesione na działalność B+R
1.4.3    Praktyczne przykłady prawidłowego wyodrębniania kosztów
1.5       Ujęcie ulgi "B+R"  w zeznaniu rocznym
1.6       Strata w zeznaniu rocznym, a ulga "B+R" - zwrot bezpośredni

2.         Ulga IP Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualne:
2.1       Prawna Regulacja IP Box
2.2       Prawa własności intelektualnej uwzględniane przy kalkulacji dochodu objętego IP Box
2.3       Zakres terytorialny ochrony kwalifikowanych praw własności intelektualnej
2.4       Dochody objęte IP Box
2.5       Warunek wytworzenia, rozwinięcia lub rozwinięcia praw własności intelektualnej we własnej działalności podatnika – wskaźnik nexus
2.5.1    Podstawy cel wprowadzenia wskaźnika nexus
2.5.2    Elementy i struktura wskaźnika nexus
2.5.3    Koszty uwzględniane przy obliczaniu wskaźnika nexus
2.6       Warunki formalne korzystania z IP Box
2.6.1    Prowadzenie ewidencji przychodów, kosztów i dochodu (straty)
2.6.2    Obowiązek odrębnych rozliczeń dla poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej
2.6.3    Ewidencja czasu pracy personelu zaangażowanego w działalność     badawczo-rozwojową
2.6.4    Ujęcie IP Box w zeznaniu rocznym
2.6.5    Raportowanie IP Box na gruncie przepisów MDR
2.7       Zastosowanie stawki 5% w ramach IP Box
2.8       Zagadnienie praw własności intelektualnej jako osobnego źródła przychodu; kumulacja z innymi zachętami podatkowymi
2.9       IP BOX - CIT - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 15 lipca 2019 r.

3.         Podsumowanie i odpowiedzi na pytania

 

Oddelegowanie pracowników za granicę – aspekty prawne, PIT i ZUS

Moduł 1 – wybrane aspekty prawne:

1. Oddelegowanie a podróż służbowa – podstawa prawna, definicje, podobieństwa i różnice.
2. Dyrektywa 96/71 dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług – obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym praca jest wykonywana.
3. Obowiązki pracodawcy, gdy pracownik jest wysyłany do pracy poza UE.
4. Oddelegowanie pracownika za granicę (aspekty praktyczne) – o czym należy pamiętać? Jakie dokumenty przygotować? (Zmiana umowy o pracę oraz zakres, zaświadczenie A1, ustalenia/wymiana informacji pomiędzy pracodawcą wysyłającym a pracodawcą przyjmującym, polityka wyrównania podatkowego).

Moduł 2 – wybrane aspekty podatkowe (PIT):

5. Ustalenie zakresu obowiązków podatkowych w Polsce i za granicą – zasady stosowania przepisów ustawy o PIT z uwzględnieniem umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania (co w przypadku gdy brak umowy?), nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce (zasada rezydencji i zasada źródła), zasady ustalania rezydencji podatkowej (zasada 183 dni i centrum interesów życiowych), podwójna rezydencja podatkowa – reguły kolizyjne, łamana rezydencja podatkowa.
6. Zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej (nie tylko reguła 183 dni), a także innych wybranych kategorii dochodów uzyskiwanych przez pracowników oddelegowanych (dochody członków organów stanowiących spółek, wolne zawody, działalność gospodarcza).
7. Obowiązki pracodawcy jako płatnika – wybrane aspekty praktyczne: zaprzestanie poboru zaliczek na PIT, pomniejszenie przychodu o diety, wybrane świadczenia otrzymywane przez pracownika oddelegowanego (zakwaterowanie, samochód służbowy, opieka medyczna, dodatek za rozłąkę, zwrot kosztów przeniesienia służbowego), metodologia sporządzania informacji PIT-11 z uwzględnieniem sytuacji rezydenta/nierezydenta/zmiany rezydencji podatkowej w trakcie roku (na przykładach).
8. Dodatkowe zagadnienia: PIT-11 a IFT-1/IFT-1R, ORD-W1, PIT-11 a zeznanie roczne pracownika oddelegowanego (kiedy PIT-36 a kiedy PIT-37, metody unikania podwójnego opodatkowania a zasady prezentowania dochodów zagranicznych w informacji PIT-11 i zeznaniu rocznym, odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłaconych za granicą).

Moduł 3 – wybrane aspekty z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS):

9. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracowników wykonujących pracę w krajach UE: zasady koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych (zasada „pay where you work” i wyjątki od zasady ogólnej – oddelegowanie, praca wykonywana w kilku krajach UE), rola zaświadczenia A1, okres obowiązywania, zasady uzyskiwania.
10.Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracowników wykonujących pracę poza UE – umowy międzynarodowe a ich brak (ryzyko podwójnego oskładkowania).
11.Wybrane aspekty praktyczne dotyczące zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne: całkowity przychód jako podstawa wymiaru (niezależnie od miejsca opodatkowania), dodatkowe benefity rzeczowe a podstawa wymiaru, zasady odliczania diet.

Nowy KRS -Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów.

I.    Poniesienie kosztu ewidencja w zespole „4” i „5”  - ewidencja
1.    Uregulowania prawne  
1.1.    Ustawa o rachunkowości  
1.2.    KSR 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”

2.       Wycena produktów na dzień powstania i ewidencja
2.1.    Ujęcie kosztu według miejsc powstawania
2.2.    Tworzenie rozliczeń międzyokresowych kosztów
2.3.    Tworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych
2.4.     Konto 490 „Rozliczenie kosztów”

II.    Koszty produkcji podstawowej – ewidencja, ustalenie
1.    Koszty zespołu „5”
2.    Rozliczenie kont zespołu „5”
3.    Elementy kosztu wytworzenia
4.    Koszty bezpośrednie produkcji
5.    Pośrednie koszty produkcji
6.    Nieuzasadniona część koszów pośrednich produkcji
7.    Podział pośrednich kosztów produkcji - metody
8.    Rozliczanie i przypisanie kosztów pośrednich produkcji do produktów
9.    Ustalenie zdolności produkcyjnych

III.  Ustalanie kosztu wytworzenia produktów przy uwzględnieniu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
1.    Podział kosztów wytworzenia na koniec okresu
2.    Przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji
3.    Wycena produkcji w toku

IV.   Wyjście poza krąg kosztów – przykłady, ewidencja

V.     Uzgodnienie zmiany stanu

VI.    Wycena na koniec okresu
1.    Trwała utrata wartości – ewidencja, skutki podatkowe
2.    Inwentaryzacja produktów gotowych odpisanych w 100%
3.    Niedobory, nadwyżki produktów gotowych

VII.  Przeksięgowania na koniec okresu
1.    Ustalenie wyniku finansowego
2.    Prezentacja w sprawozdaniu finansowym

VIII. Dyskusja, odpowiedzi na pytania

 

BDO - aspekty prawne gospodarki odpadami z uwzględnieniem usług budowlanych

1. Podstawy prawne - zakres regulacji
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431)
- inne akty wykonawcze

2. Wpis do Rejestru - BDO
- obowiązki
- zakres
- termin

3. Zwolnienia wynikające z ustawy
- zwolnienia z art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o odpadach

4. Odpady na budowie
- budowa, roboty budowlane, usługi budowlane
- ziemia z wykopu, gruz z rozbiórki
- inne odpady

5. Odpady z pozostałej działalności firmy np. biurowej
- odpady komunalne a odpady z działalności

6. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431)

7. Odpady powstające w wyniku świadczenia usług
- rodzaje usług
- ogólna zasada nakładająca obowiązek na podmiot świadczący usługę
- określenie w umowie zakresu odpowiedzialności za odpady

8. Przejęcie obowiązków wytwórcy odpadów
- możliwość przejęcia obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów przez podmiot, który nie jest ich wytwórcą
- obowiązki podmiotu przejmującego obowiązek

9. Sprawozdawczość
- zakres danych podawanych w sprawozdaniu
- kategorie posiadaczy odpadów
- obieg dokumentów, przekazywanie danych
- obowiązek posługiwania się numerem wpisu

10. Omówienie instrukcji użytkownika systemu BDO - karta przekazania odpadów

11.Omówienie instrukcji użytkownika systemu BDO - karta ewidencji odpadów

Brak informacji

Celem szkoleń zamkniętych (wewnętrznych)jest realizacja usługi w oparciu o skonsultowane i wypracowane ze zleceniodawcą cele i metody. Dużą uwagę zwracamy na  prezentację sprawdzonych rozwiązań w praktyce, ważnym aspektem jest też dostosowanie tych dobrych praktyk do specyfiki działania instytucji.

Szkolenia zamknięte( wewnętrzne) mają charakter unikalnych programów szkoleniowych będących odpowiedzią na powstałe w Państwa instytucji potrzeby szkoleniowe.
Wykazujemy dużą elastyczność w tworzeniu indywidualnych programów, które są odpowiedzią na Państwa zapytanie ofertowe.
Zajęcia odbywają się w atmosferze swobodnej wymiany doświadczeń, prowadzące w konsekwencji do wypracowania i rozwiązania powstałych problemów czy kwestii.
Warsztaty, szkolenia czy seminaria odbywają się z udziałem wysokiej klasy ekspertów,posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe i szkoleniowe.
Bogate doświadczenie  na rynku usług szkoleniowych pozwala nam na realizację zamówień na wysokim poziomie, co z kolei  potwierdzone jest  licznymi referencjami.

Zespół Ekspertów


Roman Andrzejewski– ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego ,podatku VAT oraz procedury postępowania administracyjnego. Wieloletni  pracownik organów celnych i podatkowych  (staż 16 lat) do niedawna  Z-ca Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu ds. orzecznictwa. Ceniony w środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań. Autor  prac z zakresu handlu zagranicznego oraz  przedstawicielstwa podatkowego, ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Członek Rady Podatkowej  Lewiatan w zakresie ceł i akcyzy. Uznany wykładowca wyższych uczelni – Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa, doświadczony trener pracowników resortu finansów oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów

Artur Bartoszewski - Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (Studia magisterskie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Studia Podyplomowe Public Relations). W latach 1998 – 2002 studiował na studiach doktoranckich w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Od 03.2000 współpracuje z Katedrą Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej SGH, gdzie przygotował rozprawę doktorską pt. Konstruowanie strategii rozwoju kraju w warunkach integracji z UE. 27.11.2012 r. Rada Naukowa Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH nadała mu tytuł doktora nauk ekonomicznych w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Jest członkiem społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki oraz Prezesem Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Pracował m.in. w Agencji Techniki i Technologii oraz Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Zarządzał podmiotami prawa handlowego oraz projektami finansowanymi z funduszy unijnych. Był członkiem zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących zadania na 2007-2013. Był członkiem Komitetów Monitorujących programami na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. W latach 2004-2010 był ekspertem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan ds. funduszy unii europejskiej. Przygotowywał budżety zadaniowe na zlecenie Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz kilku JST. Sporządził ponad 40 ekspertyz z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, pomocy publicznej i budżetu zadaniowego m.in. na rzecz MF, MIR, MG, MRiRW, MSiT, PARP. Zaprojektował również założenia do 2 ustaw i pełne teksty 2 ustaw.

Witold Bojanowski- Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Obecnie konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej.
Zrealizował projekty m.in. dla Gdańskiej Energii, Kopalni NWR Karbonia, Południowego Koncernu Węglowego, Telekomunikacji Polskiej S.A., Orbisu, PKP Cargo, Toyota Motor Poland, Telewizja Polska.

M. Krzysztof Bukowski- jest doświadczonym trenerem, doradcą biznesowym i konsultantem. Szkolenia prowadzi od 1995 roku (łącznie ok. 1.000 efektywnych godzin szkoleniowych). Jako wykładowca i trener jest bardzo wysoko oceniany przez słuchaczy, którzy doceniają wiedzę praktyczną i wysokie kompetencje w pracy z grupą szkoleniową. Pracował m. in dla Hortex Holding, Lyreco, Geovita, Alior Bank, Kongsberg Automotiv, Intar, Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski, Sony Pictures, Epore, Totolotek, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Energetyka Cieplna Opolszczyzny, Echo Investment, Ceramika Paradyż, Star Foods, Star Fashion, Delphi, Global Business Center, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Legionowo, Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT.

Mirela Chpmont- Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Michał Culepa- mgr prawa, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczen społecznych redaktor czasopisma Serwis prawno-pracowniczy od 2006 roku doradca z zakresu zatrudnienia i wynagradzania.
Autor i współautor licznych publikacji:
1)Spółki jednostek samorządu terytorialnego (współaut.) C.H. Beck, Warszawa 2014
2)Kadry i płace w instytucjach kultury (współaut., red.), C.H. Beck, Warszawa 2012
3)13 – dodatkowe wynagrodzenie roczne ODiDK, Gdańsk 2011
4)Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010
5)Niewypłacalność pracodawcy. Praktyczne zagadnienia Infor, Warszawa 2010
6)Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej. Odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna. C.H. Beck, Warszawa 2009 (współaut.)
7)Prawo pracy i podatek dochodowy w JST BDG, Warszawa 2007 (współaut.)

Michał Gabrysiak- Manager w Spółce Doradztwa Podatkowego. Pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4). Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnych uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania branży medycznej, finansowej, ubezpieczeniowej i deweloperskiej. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej czy pozycjach wydawnictwa Presscom.

Aleksander Gniłka- Doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner. Autor kilku pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych Doradca Podatkowy w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Marcin Grześkowiak- polski doradca podatkowy (nr wpisu 11419), absolwent ekonomii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie następnie pracował jako asystent na katedrze Rachunkowości i Opodatkowania Przedsiębiorstw. Praktyczne doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał, pracując dla niemieckiej spółdzielni doradców podatkowych DATEV z Norymbergi oraz w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA Horwath Sztuba Kaczmarek w Warszawie. Obecnie prowadzi własną kancelarię, specjalizując się w problematyce międzynarodowego prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich. Członek International Fiscal Association z siedzibą w Rotterdamie. Jest współautorem polskich i niemieckich książek dotyczących podatków i rachunkowości (m.in. „Polsko-niemiecki leksykon terminologii fachowej doradztwa podatkowego” wydanie 3, DATEV eG, Norymberga czy „Das polnische Bilanz – und Steuerrecht”, wydanie 2, Erich-Schmidt-Verlag, Bielefeld) oraz artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym oraz zarządzaniem kancelarią doradcy podatkowego. Jako wykładowca prowadzi też szkolenia przede wszystkim z zakresu międzynarodowych zagadnień podatkowych, których uczestnikami są zarówno doradcy podatkowi, jak i przedstawiciele działów finansowych i księgowych w przedsiębiorstwach, współpracując przy tym m.in. z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Warszawie, firmą szkoleniową Management Circle we Frankfurcie n. Menem, Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Krajową Izbą Doradców Podatkowych.

Radosław Ignatowski- prof. nadzw. UŁ dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ w Katedrze Rachunkowości, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Rachunkowości Międzynarodowej oraz funkcję kierownika Podyplomowego Studium Rachunkowości i Zarządzania Finansowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest członkiem polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości od 2004 r. Pełni funkcję koordynatora merytorycznego i wykładowcy dyplomowanego kursu „Międzynarodowa Sprawozdawczość Finansowa”, opartego na programie ACCA. Jest członkiem Grupy Roboczej ds. Rachunkowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw Europejskiej Grupy Doradczej Sprawozdawczości Finansowej EFRAG w Brukseli. Współpracuje z praktyką, m.in. przy wdrażaniu MSSF oraz systemów sprawozdawczości finansowej w holdingach. Opublikował blisko 200 opracowań naukowych i popularnonaukowych z zakresu rachunkowości, głównie finansowej i międzynarodowej. Zasadniczo są one poświęcone problematyce harmonizacji rachunkowości oraz fuzji i przejęć w aspektach księgowych i sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Rafał Irzyński- Analityk rynków finansowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Prelegent i  trener  w zakresie szkoleń i konferencji dotyczących tematyki finansowej. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej i finansowej przedsiębiorstw oraz zabezpieczaniu ryzyka walutowego. Posiada dyplom inżyniera e-biznesu oraz dyplom magistra finansów i bankowości. Jest autorem licznych raportów analitycznych spółek notowanych na GPW w Warszawie jak również raportów dotyczących oceny atrakcyjności wycen firm z rynku pierwotnego, które następnie są omawiane w branżowych mediach takich jak telewizja TVN CNBC Biznes, Parkiet czy Puls Biznesu. Kluczowe kompetencje szkoleniowe zdobył poprzez stały kontakt z problemami w zakresie finansów przedsiębiorstw w takich obszarach jak identyfikowanie słabych punktów, ocena zdolności do generowania gotówki, zarządzanie płynnością i rentownością działalności operacyjnej w różnych branżach. Przy tworzeniu raportów analitycznych współpracuje z zarządami, działami finansowymi oraz księgowymi największych polskich przedsiębiorstw. Dzięki ciągłej i bieżącej pracy analityka dysponuje wiedzą w zakresie aktualnych tendencji w finansach wewnątrz firm jak również w obszarze b2b. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu inwestowania środków pieniężnych na rynku kapitałowym. Od kilkunastu lat jest czynnym inwestorem na giełdach i rynku FOREX. Swoje doświadczenie przekazuje firmom z sektora MŚP na zasadach consultingu. Wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie w zakresie finansów przedsiębiorstw, matematyki finansowej, biznes planu, analizy finansowej i mikroekonomii. Prelegent m.in. w programie Akcjonariat Obywatelski, Akademia Tworzenia Kapitału czy też seminarium Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Mariusz Jabłoński – doradca podatkowy (nr wpisu 11602) w Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. Były pracownik Izby Skarbowej w Katowicach (Wydział podatku od towarów i usług od osób prawnych) oraz były trener Ministerstwa Finansów  z zakresu podatku od towarów i usług. Uczestnik Fiscalis Exchange Programme in Slovenia. Absolwent Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych z rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doktorant w Katedrze Prawa Finansowego  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor publikacji podatkowych. Stale współpracuje z wydawnictwami C.H. BECK sp. z o.o. oraz Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. (m.in. udzielanie odpowiedzi na pytania podatkowe użytkowników Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu prawa podatkowego. Od kilku lat prowadzi regularnie szkolenia i kursy komercyjne oraz dla pracowników organów podatkowych.

Genowefa Kawecka Siuzdak-  Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”. Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Wojciech Kieszkowski- Doradca podatkowy (nr 12619), absolwent WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, studiował również na Universitetet i Bergen (Norwegia). Karierę podatkową rozpoczynał ponad 10 lat temu w jednym z trójmiejskich wydawnictw prawniczych. Następnie, przez siedem lat pracował w zespole podatków pośrednich oraz podatków korporacyjnych w Ernst & Young (w Warszawie i w Gdańsku). Dziś jest jednym ze wspólników gdańskiej spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT i akcyzą, w tym zwłaszcza w międzynarodowych aspektach opodatkowania tymi podatkami. Ma bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, jest współautorem książek: „Podatki pośrednie w praktyce”  (wyd. ODDK, 2015) oraz „Mechanizm Podzielonej Płatności. Split payment. Tło, korzyści, zagrożenia. Ujęcie branżowe. (wyd. Wolters Kluwer, 2018), a także autorem licznych publikacji w prasie branżowej i w Internecie. Wojciech Kieszkowski ma także bogate doświadczenie szkoleniowe oraz dydaktyczne. To jego ulubiony rodzaj zawodowej aktywności!

Konrad Knedler- CIA, CGAP, CRMA, LA ISO 27001, QA. Wieloletni Dyrektor Zespołu Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej.  Członek Komitetu Audytu Ministerstwa Obrony Narodowej.
Do końca 2002 r. Radca Ministra w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny m. in. za współpracę z Komisją Europejską w obszarze negocjacyjnym "Kontrola Finansowa". Współautor przepisów i regulacji wprowadzających system audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym. Prowadził projekty na rzecz licznych instytucji, a w tym Banku Światowego, Parlamentu Europejskiego oraz wielu ministerstw i urzędów. Współautor cyklu szkoleń dla audytorów wewnętrznych z zakresu budżetu zadaniowego.

Magdalena Kosicka- Ekspert ds. ochrony danych osobowych, Prawnik, absolwentka prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Realizowała szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Lasów Państwowych, urzędów gmin i licznych placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, biblioteki). Doradzała bądź stale współpracuje ze spółkami z grupy kapitałowej K2, Pandora, a także z sektorem publicznym. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych przetwarzanych przez działy kadrowe (w szczególności w związku z kontrolą pracowników) oraz dostępie do informacji publicznej.

Renata Kowalska- Główny Księgowy w spółkach z kapitałem zagranicznym, oraz notowanych na GPW. Zakończona aplikacja na biegłego rewidenta. Doświadczenie w obszarze badania sprawozdań finansowych, oraz w projektach o charakterze due diligence. Doświadczony wykładowca, posiadający nie tylko bogatą wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków, ale również umiejętności dydaktyczne.

Michał Kowalski- dr nauk ekonomicznych, absolwent Politechniki Wrocławskiej, pracownik naukowy i wykładowca, wieloletni Doradca Zarządu, Dyrektor ds. ekonomicznych, konsultant, trener/wykładowca szkoleń biznesowych. Ekspert z obszaru finansów korporacyjnych, zarządzania finansami, systemu controllingu i zarządzania kosztami, zarządzania i wyceną wartości przedsiębiorstw, BSC, M&A. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży usług, finansowej, bankowości, przemysłu, developerskiej, logistycznej, a także w administracji publicznej. Michał Kowalski zrealizował wiele komercyjnych projektów szkoleniowych między innymi dla: Zakładów Azotowych Puławy S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., Agri Plus Polska, Impel S.A., Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojskowych Zakładów Lotniczych, Reiffeisen Bank Polska SA, BGŻ SA, Vaco Sp. z o.o, a także wiele szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Iwona Kozieł- Prawnik, certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001:2005, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na tej samej uczelni. Brała udział w projektach audytorskich realizowanych dla Urzędów Gmin i Miast jak również przeprowadzała audyty dokumentacji z zakresu danych osobowych dla Spółek należących do grup kapitałowych o globalnym zasięgu, jak m.in. Peugeot Polska Sp. z o.o., IKEA RETAIL Sp. z o.o. czy ASCO Numatics Sp. z o.o., Vision Express Sp. z o.o. W codziennej pracy zawodowej zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych oraz doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem szkoleń. Realizowała projekty szkoleniowe dla min: Kancelarii Sejmu RP, Urzędu Dozoru Technicznego, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie oraz Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Michał Krawczyk- Pracownik Spółki Doradztwa Podatkowego ,były pracownik organów podatkowych, trener, coach, absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów i Coachów Biznesu Grupy SET. W latach 1999–2003 pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług. W latach 2003–2011 i 2012-2014 pracował w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego. W latach 2011–2012 pracował w Spółce z o.o. jako Dyrektor Administracyjno-Finansowy. Obecnie pracuje w Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, głównie w zakresie procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego oraz podatków VAT i CIT. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów cykl szkoleń dotyczących kontroli podmiotów handlujących przez Internet oraz w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie prowadzi szkolenia w zakresie przepisów Ordynacji Podatkowej, w tym Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz podatków VAT i CIT. Autor i współautor prasowych i książkowych publikacji podatkowych.

Ewelina Lelito- Doradca podatkowy, biegły sądowy z zakresu finansów, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego („WPiA UJ”) oraz studium doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktorantka z zakresu prawa finansowego WPiA UJ. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, w tym także w międzynarodowym i europejskim prawie podatkowym, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania podatników podczas kontroli podatkowej, także przed organami celnymi oraz urzędami kontroli skarbowej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w spółkach doradztwa podatkowego (BDO, Deloitte), organie podatkowym oraz współpracując z kancelariami prawniczymi. Była, także doradcą podatkowym grupy kapitałowej, gdzie kierowała pracami zespołu księgowych i specjalistów podatkowych oraz menadżerem globalnego działu podatków międzynarodowych.

Izabela Maciejewska- Biegły rewident  z dużym doświadczeniem, absolwentka Politechniki Łódzkiej – mgr inżynier Podstawowych Problemów Techniki. Wieloletni wykładowca rachunkowości i finansów. członek SKwP, komisji szkoleniowej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,   członek Komisji ds. Standardów rachunkowości sektora publicznego Rady Naukowej SKwP Współautor podręczników z rachunkowości dla księgowych oraz z rewizji finansowej  dla biegłych rewidentów. Przez 12 lat pełniła funkcję Dyrektora Finansowego w firmie o zasięgu międzynarodowym.  Przeprowadziła wiele analiz typu due dilligence, projektów związanych z reorganizacją systemu rachunkowości, optymalizacją procesów i kosztów działalności przedsiębiorstw ,  przekształcaniem sprawozdań na MSSF/MSR, wyceną wartości firm, tworzeniem dokumentacji cen transferowych. Specjalizuje się w rewizji sprawozdań finansowych, wycenie wartości firm,  procesach przekształceń i restrukturyzacji spółek kapitałowych, optymalizacji kosztów działalności przedsiębiorstw, rachunkowości zarządczej,  konsolidacji sprawozdań finansowych  oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Od  roku 2011  pełni funkcję Prezesa Rady  Regionalnego Oddziału  KIBR.

Krzysztof Jan Majczyk- Prawnik, usługowy księgowy, doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Prawnego działającej w Polsce oraz Wielkiej Brytanii, mgr prawa (UJ), mgr finansów i bankowości (UEK), absolwent Podyplomowego Studium Finansów i Bankowości UEK, absolwent Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UJ, autor kilkuset publikacji z ekonomii, rachunkowości, podatków, prawa cywilnego, prawa gospodarczego (Vademecum Doradcy Podatkowego Wolters Kluwer, Infor i inne), autor komentarza procesowego: Sporządzanie skargi i skargi kasacyjnej przed sądami administracyjnymi z uwzględnieniem spraw podatkowych (Beck 2013), w opracowaniu komentarz: Umowy gospodarcze. Wzory, Komentarz cywilny, podatkowy, księgowy, zasady prawne wraz z orzecznictwem SN i NSA (Wolters Kluwer 2016), doświadczony i uznany szkoleniowiec  zagadnień ekonomicznych, prawnych i podatkowych, wieloletni obrońca przedsiębiorców polskich przed polskimi organami fiskalnymi, administracyjnymi i sądowymi, wieloletni zastępca procesowy przed sądami administracyjnymi w  sprawach podatkowych, autor demokratycznych projektów ustaw o nadaniu bezstronności organom podatkowym, nadaniu merytorycznych uprawnień procesowych kasacyjnym sądom administracyjnym, min dla Ministerstwa Finansów. Na szkoleniach ceniony za wysoki poziom merytoryczny, jasną ekonomiczną analizę skutków decyzji prawnych i bezpośredni kontakt z uczestnikami,

Paweł Małecki- dr inż. doradca podatkowy wpis nr 349, posiada również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest byłym nauczycielem akademickim z 24 letnim stażem. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach Kancelarii Doradców Małecki i wspólnicy sp. zoo.  W 1997 r zdał egzamin na Certyfikat Księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 1998 r zdał egzamin na doradcę podatkowego. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarza do ustawy o podatku VAT, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Komentarz do ustawy o CIT jest aktualizowany co roku i wydawany nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. zoo.  Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna.  Od 2001 roku do 2007 r.  był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Od 2010 r. jest ponownie członkiem tej Komisji. Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach doradców z Izby Doradców Podatkowych, na kierunku Doradztwo Podatkowe prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i we Wrocławiu, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Instytucie Konsultantów Europejskich (wykłady z zakresu podatki w projektach europejskich) i innych szkoleniach organizowanych przez profesjonalne firmy. Od kilku lat doradza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych w projektach realizowanych przez Agencję i jej beneficjentów. Jest autorem wielu opinii z zakresu prawa podatkowego dla PARP i innych instytucji. Występuje jako pełnomocnik reprezentując podatników przed Wojewódzkimi  Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym  w sprawach podatkowych.

Magdalena Michałowska- praktyk, specjalista w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych, w tym również zamówień realizowanych przy współfinansowaniu ze środków UE; trener; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie; związana z zamówieniami publicznymi od 1995 roku; doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności: doradca, wykładowca - certyfikat nadany w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców nadany według procedur ustalonych w podsieci KIGNET LEX – 2007 (realizowanego w ramach ogólnopolskiego projektu finansowanego z środków UE). Audytor/ Kontroler - Konsultant Audytu Projektów Europejskich – certyfikat nadany przez Instytut Konsultantów Europejskich.

Mariusz Nowak- Doradca podatkowy, Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizował się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmował się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego. Zajmuje się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruje się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawia sposób działania. Szkolenia są prowadzone w sposób dynamiczny i ciekawy. Szkolenia oparte są na przykładach praktycznych czerpanych z doświadczenia prelegenta. Jego szkolenia cieszą się dużym uznaniem wśród słuchaczy. Jest autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiada uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.

Marcin Otręba- Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Wykładowca na uczelini wyższej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej. Zdobywał doświadczenie w  międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Piotr Passowicz- Doradca podatkowy, nr wpisu 10226. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym (m. in.  Ernst & Young Sp. z o.o.). Obecnie prowadzi działalności doradczą w ramach samodzielnej kancelarii doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym na rzecz przedsiębiorstw. Doświadczony wykładowca, przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu prawa podatkowego w Polsce i zagranicą, na zlecenie przedsiębiorstw, firm szkoleniowych oraz organizacji branżowych. Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, w której pełni funkcję Eksperta Wiodącego ds. Monitoringu Orzecznictwa. Ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Jako ekspert podatkowy wielokrotnie uczestniczył w opiniowaniu projektów legislacyjnych oraz w posiedzeniach komisji parlamentarnych.

Tomasz Paszkowski- Ekonomista, doradca podatkowy. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w kancelarii Rotthege Wassermann & Partner GbR w Niemczech oraz w kancelarii Jeschke Rentflejsz Dasiewicz Sp. z o.o. Aktualnie wspólnik w kancelarii: Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy Sp. k. Praktyk, specjalizujący się w tematyce cen transferowych, podatków międzynarodowych oraz specjalnych stref ekonomicznych. Prelegent szkoleń w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Marek Rotkiewicz- prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Autor 25 książek i ponad 1500 artykułów z tego zakresu. Napisał m. in.:
- Zatrudnianie niepełnosprawnych – poradnik dla pracodawcy i pracownika, Wyd. ODDK 2008 r
- Optymalizacja kosztów pracy, Wyd. C. H. Beck 2009 r.
- Umowa zlecenia w zatrudnieniu, Wyd. C. H. Beck 2009 r.,
- Podróże służbowe. Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń., Wyd. C. H. Beck 2013 r.
Doświadczony trener na szkoleniach – przeprowadzonych pond 2500 godzin szkoleniowych.

Małgorzata Rzeszutek- Dr, Doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, właściciel kancelarii podatkowej, audytor podatkowy. Specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego oraz w dziedzinach pokrewnych. Ekspert w zakresie podatku VAT, CIT i PIT. Wieloletnia praktyka w spółkach audytorskich oraz prowadzenie audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego pozwoliły naszemu ekspertowi na uzyskanie rozległej i rzetelnej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego zarówno w jego aspektach teoretycznych jak i przede wszystkim praktycznych. Trener z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, który gwarantuje przystępne przekazanie wiedzy, a ponadto proponuje  niestandardowe rozwiązania problemów, z którymi spotykają się pracownicy działów finansowo-księgowych.

Wojciech Safian- Założyciel i właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło już ponad 1000 osób.

Paweł Sałdyka- Doświadczony wykładowca, praktyk, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Specjalność: Rachunkowość i auditing, ukończył również Studia podyplomowe „Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami”  na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prezes Zarządu oraz wspólnik biura rachunkowego. Doświadczenie zdobył m. in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją odzieży , w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Jest autorem i konsultantem szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka oraz Infor „Biuletyn Głównego Księgowego”. Autor książek wydanych przez Oficynę Wydawniczą Unimex: „Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania”, „Leksykon księgowego. Pytania i odpowiedzi” oraz współautor leksykonu „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – 2016”. Specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Prowadzi kursy dla kandydatów na samodzielnych księgowych. Przeprowadził blisko 2.000 godzin szkoleń oraz kursów z zakresu rachunkowości i podatków. Ceniony wykładowca, przekazujący wiedzę w przejrzysty sposób.

Piotr Senkus- DR HAB. Ekonomista, Analityk Procesów Biznesowych, Audytor Wiodący, Szkoleniowiec. Autor książki: Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej – sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non-profit oraz wielu publikacji naukowych o charakterze praktycznym dotyczących doskonalenia zarządzania z wykorzystaniem orientacji procesowej. Prowadzący związany jest naukowo i poprzez projekty praktyczne z zagadnieniami takimi jak zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie, jakością, zarządzanie wiedzą, obronność, zarządzanie bezpieczeństwem itp. W zakresie realizowanych projektów naukowych, szkoleniowych lub optymalizacyjnych współpracował z wieloma podmiotami gospodarczymi w USA, Niemczech i Polsce, min. WV, Sitech, Bartex, jednostkami administracji publicznej- min.: Ministerstwo Finansów, Urzędy administracji rządowej i samorządowej oraz Uczelniami Wyższymi min.: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Leona Koźmińskiego, Harvard University (USA), Aleksandro Stulginskio Uniwersytetu (Litwa).

Ewelina Skwierczyńska – Senior Tax Consultant w firmie doradztwa podatkowego; w trakcie obrony tytułu doktora nauk prawnych w dziedzinie prawa. Nieetatowy pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert podatkowy posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykładowca i szkoleniowiec, m.in. dla: Akademia Kształcenia Kadr,

Maciej Soprych- Od ośmiu lat prowadzi działalność doradczą w zakresie międzynarodowych krajowych standardów rachunkowości. Manager finansowy z doświadczeniem międzynarodowym. Konsultant Banku Światowego z zakresu połączeń jednostek gospodarczych rozliczanych według MSR, US GAAP i UoR. Udzielił ponad 1 000 porad z zakresu MSR, UoR i prawa podatkowego. Od ponad 10 lat zajmuje się sporządzaniem sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Posiada doświadczenie we wdrażaniu międzynarodowych standardów rachunkowości. Uczestniczył w projektach polegających na wdrażaniu systemów księgowych, systemów raportowania zarządczego, oraz innych narzędzi automatyzujących pracę działu finansowo księgowego. Członek ACCA od 2009 r.

Mirosław Stasik- CIA, ACCA, CRMA, LA ISO 27001, QA. Doświadczony audytora sektora publicznego i sektora prywatnego, swoje doświadczenie zdobywał w audycie międzynarodowych korporacji oraz polskim sektorze publicznym. Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, były członek Zarządu IIA Polska. Prowadził liczne projekty międzynarodowe, w tym dla  Parlamentu Europejskiego oraz Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej. Współpracował z wieloma urzędami i ministerstwami w Polsce. Współautor cyklu szkoleń dla audytorów wewnętrznych z zakresu budżetu zadaniowego. Ekspert w dziedzinie audytu finansowego.

Jarosław Wejman- prawnik, doradca podatkowy. Swoje ponad 15 letnie doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Kontroli Skarbowej, dużym koncernie zagranicznym oraz międzynarodowej kancelarii prawniczej. Aktualnie wspólnik w kancelarii: Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy Sp. k. Praktyk specjalizujący się w podatkach pośrednich.  Prelegent wielu szkoleń w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Tomasz Wojewoda- Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej przeprowadził ponad 2.000 wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, przeszkolił ponad 60.000 osób z zakresu prawa podatkowego. Od 1996 r. współpracował z wydawnictwami: „INFOR”, „C.H. Beck”, „Hubertus”, „Darschlung und Vaschover”, „Wiedza i Praktyka”, „UNIA - PRESS’ - opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa podatkowego i cztery publikacje książkowe „Leasing w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług”, „Koszty w podatkach dochodowych”, „Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatkowym”, „VAT naliczony i należny – wybrane zagadnienia”.

Justyna Beata Zakrzewska- biegły rewident nr 10374, ACCA Member  (the Association of Chartered Certified Accountants), Zastępca Przewodniczącego Rady Członków ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) w Polsce,  Członek Komisji ds. Ewidencji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,  Wizytator Krajowej Komisji Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,  Wykładowca z dziedziny Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF)  a także:
•    Wykładowca szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, ustawy o rachunkowości.
•    W 2012 ukończenie kursu dla kandydatów na Doradców Podatkowych
•    Od 2007 r. członek Grupy Technicznej przy Oddziale Regionalnym Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie specjalizującej się w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej.
•    Współtłumacz i współwydawca publikacji IFAC „Przewodnik Stosowania Międzynarodowych Standarów Rewizji Finansowej w badaniu Małych i Średnich Jednostek”, „Przewodnik wdrażania kontroli jakości w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”.
•    W 2010 r. współautor książki do obligatoryjnego szkolenia biegłych rewidentów „Badanie Małych i Średnich Jednostek wg polskich standardów i Międzynarodowych Standarów Rewizji Finansowej ”.
•    W 2009 Ekspert Komisji ds. Standardów Rewizji Finansowej i Norm Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Michał Zdyb- Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, doradca podatkowy posiadający dziesięć lat doświadczenia zawodowego zdobytego m.in. w firmach konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki, w dedykowanych zespołach świadczących usługi doradcze m.in. dla branży medycznej oraz edukacyjnej. Uczestniczył w wielu projektach, które obejmowały m.in. wdrożenie efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej, restrukturyzację działalności pod kątem optymalizacji podatkowej oraz optymalizację podatkową procesów dystrybucyjnych i promocyjnych. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla podmiotów z sektora ochrony zdrowia oraz branży edukacyjnej. Obszarem jego szczególnego zainteresowania jest międzynarodowe prawo podatkowe. Michał Zdyb jest autorem ponad stu publikacji podatkowych w prasie fachowej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Prawo i Podatki), w tym dwóch książek wydanych przez wydawnictwo Difin: Międzynarodowe Prawo Podatkowe oraz Oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce. Jest doświadczonym trenerem z zakresu prawa podatkowego oraz wykładowcą akademickim (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Koszt uczestnictwa:
• cena jest kalkulowana indywidualnie,
I jest zależna od tematu, ilości osób, miejsca, ilości dni, innych dodatkowych oczekiwań.

Uwaga: Możecie Państwo zwracać się z wnioskiem o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, prosimy Pamiętać, że koszty noclegów i wyżywienia nie podlegają refundacji.

Cena obejmuje:
Wszystkie ustalone elementy, mogą to być min.
• -uczestnictwo w szkoleniu

• -serwis kawowy, obiad, noclegi, dowóz uczestników, atrakcje regionalne

• -materiały szkoleniowe, pomocnicze

• -certyfikaty ukończenia

Płatności:
• Prosimy realizować po otrzymaniu faktury.

Miejsce szkolenia:
• Szkolenia realizujemy w dowolnie wskazanym miejscu w kraju i za granicą,

• w siedzibie firmy lub poza nią

Informacje:
• Tel.    601-955-320

• Fax.  (46)8332636

• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

30.06

2020

Przegląd podatkowy- VAT, CIT, JPK_VAT 2020

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.06

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.06

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

28.07

2020

Przegląd podatkowy- zmiany VAT,CIT,2020, WNT - WDT, Faktury VAT

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

28.07

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Przegląd podatkowo - rachunkowy 2020

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

Przegląd podatkowy- VAT, Wyłudzenia 2020

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

Bardzo rzeczowo, konkretnie z przytoczeniem przykładów z codziennego funkcjonowania"

T.Chmielewski

ONIX

" Wykładowca świetny - kompetentny i mega sympatyczny . Fantastyczna atmosfera".

B Zajączkowska

Lesaffre Polska

" Wyczerpujące omawianie tematów. Dogłębne wyjaśnienie i odpowiedź na zadawane pytania"

B. Dekier

"Wykładowca bardzo rzetelny, profesjonalny. Szkolenie spełniło moje oczekiwania."

"Szkolenie odbyło się w sposób zrozumiały w 100% i interesujący"

A. Wożniak

BHE Dychów

"Szkolenie prowadzone żywo, ciekawie, bez zbędnego przeciągania tematu. Bardzo konkretnie przekazana wiedza. Osoba prowadzącego bardzo właściwa."

Z. Święcz

Starostwo Powiatowe

"Szkolenie było bardzo przystępnie prowadzone. Szkolący wykazał się wiedzą nie tylko w zakresie Prawa Zamówień Publicznych ale również innych dziedzinach obowiązującego prawa"

Mara Maroszek

UM Woj Podlaskiego

Szkolenie merytoryczne - dokładnie omówione zagadnienia, możliwość zadawania pytań na interesujące nas przykłądy dokumentacji. Prowadząca bardzo przejrzyście omawiała tematy przewidziane w szkoleniu.

I.Burak

Bomadek

"Szkolenie bardzo interesujące - konkretny prowadzący, konkretna wiedza."

M. Syta

ŚDS

"Duża dawka wiedzy."

X