Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów obejmujących najnowsze zmiany i RODO
NowośćPromocja

Miejsce: Warszawa

Termin: 2019-06-04 - 2019-06-04

Prowadzący: Edyta Brożyna

Czas trwania: 6 h

Cena: 399 PLN (399 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 28 maja

1. Wprowadzenie do problematyki szkolenia:
•    rola procedury administracyjnej,
•    przedmiotowy i podmiotowy zakres k.p.a.,
•    treść i rola zasad ogólnych postępowania administracyjnego.
•    ogólne zasady postępowania administracyjnego po nowelizacji. Nowe zasady ogólne i ich praktyczne znaczenie dla organu (zasada przyjaznej interpretacji prawa, zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności, zasada pewności prawa, zasada współdziałania organów dla dobra postępowania, zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych),
•    zasada pisemności postępowania po zmianach z kwietnia 2018 r. (art. 14),
•    ocena działania urzędów i pracowników tych urzędów – nowy art. 14a,
•    pojęcie interesu w kpa (prawnego, społecznego itp.), rodzaje interesów mogących wystąpić w różnych postępowaniach i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych,
•    uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.

2. Podmiotowe aspekty postępowania administracyjnego:
•    organ prowadzący postępowanie (właściwość organu, wyłączenie pracownika i organu od załatwienia sprawy, pełnomocnictwo administracyjne)
•    strona postępowania administracyjnego (pojęcie strony, przedstawiciel strony, pełnomocnik strony),
•    inni uczestnicy postępowania administracyjnego.

3. Przebieg postępowania administracyjnego:
•    wszczęcie postępowania administracyjnego, a obowiązek informacyjny wg RODO (sposoby wszczęcia postępowania, skutki wszczęcia postępowania, podania),
•    postępowanie wyjaśniające i dowodowe (dowody w postępowaniu administracyjnym, zasady prowadzenia postępowania dowodowego, poświadczanie dokumentów),
•    kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism według nowych zasad; nowy termin uzupełnienia braków formalnych podania,
•    braki istotne i nieistotne pism,
•    podpis zaufany zamiast profilu zaufanego ePUAP – nowy instrument do elektronicznej identyfikacji uczestników postępowania od września 2018 r.,
•    inne czynności procesowe postępowania (doręczenia, wezwania, protokoły i adnotacje),
•    terminy w postępowaniu administracyjnym (rodzaje terminów, obliczanie terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach - koniec terminu, a sobota, niedziela i święto, przywracanie terminów ),
•    instytucja ponaglenia organu, pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia,
•    definicja bezczynności i przewlekłości postępowania.

4. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:
•    istota i cele mediacji,
•    zasady przeprowadzania mediacji,
•    proceduralne aspekty mediacji,
•    skutki i moc wiążąca mediacji.

5. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym:
•    decyzje administracyjne -zrzeczenie się prawa do odwołania i nowy zakres pouczenia; decyzja prawomocna; ostateczność, a prawomocność decyzji administracyjnej; związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje prawne,
•    postanowienia,
•    ugody administracyjne,
•    milczące załatwienie sprawy – konsekwencje zastosowania i obowiązki organu; wyłączenia dotyczące milczącego załatwienia sprawy; zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.

6. Kompetencje organów samorządowych w postępowaniach, których przedmiotem jest weryfikacja rozstrzygnięć zapadłych w postępowaniu administracyjnym:
•    postępowanie odwoławcze, zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie i decyzję organu I instancji; zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy,
•    nowe zasady zaskarżania decyzji do sądu administracyjnego, sprzeciw od decyzji kasatoryjnej,
•    wznowienie postępowania administracyjnego,
•    stwierdzenie nieważności decyzji,
•    inne przypadki zmiany lub uchylenia decyzji administracyjnych.

7. Administracyjna kara pieniężna – zasady nakładania lub wymierzania kary
i udzielania ulg w jej wykonaniu. Zmiany wprowadzone w lutym 2018 r.

8. Udostępnianie akt sprawy administracyjnej, a regulacje RODO  (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  Nr 119)

9. Podsumowanie. Dyskusja

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej, w tym pracowników urzędów pracy, którzy chcą zaktualizować lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu procedur obowiązujących w znowelizowanym postępowaniu administracyjnym

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w aktualną wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej po 1 czerwca 2017 r. oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa. Podczas szkolenia omówione zostaną także kolejne nowelizacje wprowadzone do KPA w 2018 i 2019r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez RODO.

Omówienie zmian w przepisach ma kluczowe znaczenie dla pracowników z długoletnim stażem pracy w administracji, nawykłych do pewnych instytucji prawnych, do mechanizmów i przepisów, które wraz z pozostałą częścią systemu prawnego podlegają ciągłej ewolucji i zmianie. Uczestnicy poznają różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA. Wszystkie zagadnienia omawiane będą na praktycznych przykładach.

Edyta Brożyna


Wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – Wydział Prawa i Administracji. Ukończyła również na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Łodzi - studia podyplomowe we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie o specjalizacji: Audyt i Kontrola Wewnętrzna. Posiada tytuł: Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW – CERTYFIKAT oraz wpis na krajową listę audytorów wewnętrznych. Ponadto ukończyła kurs trenerski w oparciu o Międzynarodowe Standardy Zawodowe Trenera Zarządzania MATRIK - Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydany przez SKiTZ MATRIK. Jest współautorem publikacji książkowej: Kontrola – wybrane zagadnienia (vademecum z zakresu kontroli zarządczej). Prowadzi liczne wykłady z zakresu: stosowania ustawy o promocji zatrudnienia i ustaw powiązanych oraz prawidłowej realizacji instrumentów rynku pracy. Doświadczony wykładowca i praktyk PSZ w dziedzinie kontroli wewnętrznej/ /zewnętrznej/ zarządczej/ sektora finansów publicznych.

Opinie
"Szkolenie prowadzone w sposób zrozumiały, z możliwością dyskusji i zadawania pytań na indywidualny temat. "

G. Wożniak Biuro Rachunkowe Doradca

"Szkolenie merytoryczne, na temat. Jedyny minus to krótki czas szkolenia."

M.Kowacki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

"Temat szkolenia dość trudny, ale przekazywany przez osobę prowadzącą w sposób przejrzysty. Ze szkolenia jesteśmy bardzo zadowolone, przybliżyło nas do tematu w dużym stopniu."

M.Lisowska Biuro Rachunkowe

"Sposób przekazywania danych dotyczących tematu szkolenia w bardzo przystępny sposób. Osoba  prowadząca w umiejętny sposób na przykładach z życia opisywała zagadnienia."

                                                                    A. Buczek Usługi Komputerowo-Księgowe

"Bardzo wysoki poziom przekazywanych informacji."

A Stępień

"Szkolenie prowadziła osoba znająca temat od strony praktycznej wobec czego nie była to tylko teoria. Wiele wątków podejmowanych podczas szkolenia można wykorzystać w praktyce. Polecam prowadzącego."

M.Nowak Dopler-Rolety

"Bardzo interesujące szkolenie, pokazujące praktyczne aspekty pracy urzędnika."

                                                                                                   K.A.Dębowska PUP

"Ciekawy temat szkolenia, omówiony bardzo zrozumiale i interesująco."

O.Matysek PUP

"Bardzo istotnym elementem dzisiejszego szkolenia jest fakt, że osoba prowadząca wykład jest praktykiem , a nie teoretykiem"

E.Golańska PUP

"Na szkoleniu zostały poruszone kwestie nowelizacji KPA w sposób bardzo dostępny dla uczestników szkolenia."

                                                                                                           M.Lewińska PUP

"Bardzo interesująco przekazane przykłady. Duża wiedza osoby wykładającej."

                                                                                                      M.Ogrodniczak PUP

"Bardzo ciekawa tematyka szkolenia. Ciekawe przykłady praktyczne potwierdzające funkcjonowanie przepisów. Bardzo ciekawy sposób prowadzenia szkolenia."

M.Łuszczek PUP

"Praktyczne podejście do tematu, pozwala na jego zrozumienie, w łatwy i jasny sposób przekazywania wiedzy, informacje pozwalają na utrwalenie zagadnień poruszanych na szkoleniu."

A. Matuszewska PUP

"Cenne jest przytaczanie konkretnych przykładów , nawiązywanie do rzeczywistych sytuacji. Pozwala to na lepsze zrozumienie zagadnień i ugruntowanie wiedzy. Podoba mi sie sposób prowadzenia szkolenia . Dziękuję."

M.Kędzior PUP

"Szkolenie przeprowadzone zwięźle i na temat. Prowadząca z dużym zasobem wiedzy w przekazywanych treściach."

J.Łęska UG Gidle

 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• VAT- zw. –obowiązuje  jednostki budżetowe składające oświadczenie o rodzaju środków finansowych.
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Uwaga: Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

(KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy,obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu faktury.

Miejsce szkolenia:

• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

• -temat szkolenia
• -miejsce
• -godziny realizacji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

25.06

2019

Planowanie, zarządzanie i rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków UE

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.08

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Bratysława-Wiedeń-Brno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.09

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

14.06

2019

04.06

2019

22.05

2019

05.06

2019

13.06

2019

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Mocno pomocne szkolenie. Informacje świeże i gorące. Sposób prezentacji bardzo aktywizujący grupę. Dziękujemy".

B. Wenta

MSPiR

" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.

M. Bujak

Winkelmann

"Temat został wyczerpany. Prowadzący omawiał zagadnienia w sposób jasny i zrozumiały."

H. Przybyłowska

UM Olsztyn

"Zajęcia prowadzone fachowo i rzetelnie, z ciekawymi przykładami."

M.Frankowska

Megaron

"Szkolenie przygotowane przez osobę bardzo kompetentną-praktyka. Temat opowiedziany w sposób zrozumiały i ciekawy."

K.Klimecka

Biuro Obsługi Podatnika

"Jestem pod dużym wrażeniem meerytorycznym przeprowadzonego szkolenia. Poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb. Bardzo obrazowa przedstawione zagadnienia"

K.Tusk

Eco SA

„Niezwykle profesjonalne szkolenie wyróżniające się świetną organizacją zajęć i czasu wolnego oraz wysokim poziomem merytorycznym wykładów. Będę zachęcać innych do skorzystania z oferty szkoleniowej firmy. Dziękuję bardzo.”

H.Fokt

OPWiK

"Zmiany bardzo jasno przedstawione. Rozwiązanie indywidualnych problemów typowo praktycznych. Dużo wiedzy."

J. Woszczak

TURSTAL

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Ciekawy sposób przekazania wiedzy".

A. Tomaszewska

Poly GAZ

"Prowadzący w konkretny sposób poruszał najważniejsze zmiany w KPA. Podawanie przykładów z "życia" ułatwiło zrozumienie poruszanych kwestii. Bardzo dobre materiały szkoleniowe."

J. Jabłonska

UWM

X