Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT

Wisła 24-27 sierpnia

 

X

Szkolenia wewnętrzne dla PUP

Miejsce: online

Termin: 2021-12-31 - 2021-12-31

Prowadzący: Zespół Ekspertów AKK

Czas trwania: Brak danych

Cena: 0 PLN + VAT

Szkolenia wewnętrzne
Celem szkoleń zamkniętych (wewnętrznych)jest realizacja usługi w oparciu o skonsultowane i wypracowane ze zleceniodawcą cele i metody. Dużą uwagę zwracamy na  prezentację sprawdzonych rozwiązań w praktyce, ważnym aspektem jest też dostosowanie tych dobrych praktyk do specyfiki działania instytucji.
Szkolenia zamknięte( wewnętrzne) mają charakter unikalnych programów szkoleniowych będących odpowiedzią na powstałe w Państwa instytucji potrzeby szkoleniowe. Wykazujemy dużą elastyczność w tworzeniu indywidualnych programów, które są odpowiedzią na Państwa zapytanie ofertowe. Zajęcia odbywają się w atmosferze swobodnej wymiany doświadczeń, prowadzące w konsekwencji do wypracowania i rozwiązania powstałych problemów czy kwestii. Warsztaty, szkolenia czy seminaria odbywają się z udziałem wysokiej klasy ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe i szkoleniowe.
Bogate doświadczenie  na rynku usług szkoleniowych pozwala nam na realizację zamówień na wysokim poziomie, co z kolei  potwierdzone jest  licznymi referencjami. Poniżej przedstawiamy Państwu niektóre programy szkoleniowe, Dedykowane Rynkowi Pracy.

Możemy je realizować w formie stacjonarnej jak i online.

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie organizacji szkoleń wewnętrznych. Zapytaj o szkolenie wewnętrzne biuro@akkonline.pl  tel. 601955320.

Przykłady realizowanej tematyki:

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – z uwzględnieniem nowych obowiązków kolejnych pracodawców od 1 stycznia 2021r.

1.    Założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

2.    Podmiot zatrudniający.

3.    Jednostki sektora finansów publicznych.

4.    Osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK.

5.    Wejście w życie ustawy o PPK a stosowanie jej przepisów przez podmiot zatrudniający i sektor finansów publicznych.

6.    Wysokość i struktura składek w ramach PPK.

7.    Dofinansowanie w ramach PPK.

8.    Obowiązki informacyjne względem pracowników.

9.    Umowa o zarządzanie PPK oraz termin jej zawarcia.

10.  Umowa o prowadzenie PPK oraz termin jej zawarcia.

11.  Wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK.

12.  Sankcje karne.

13.  Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK:
- wpłata podstawowa i dodatkowa,
- wpłata finansowana przez podmiot zatrudniający,
- wpłata finansowana przez uczestnika PPK,
- wpłata w obniżonej wysokości.

14.  Wpłata powitalna i dopłaty roczne.

15.  Środki zgromadzone w ramach PPK:
- wypłata środków zgromadzonych na rachunku,
- wypłata przed i po osiągnięciu przez uczestnika 60 - roku życia,
- wypłata w razie poważnego zachorowania,
- wypłata na pokrycie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego,
- wypłata transferowa,
- dyspozycje na wypadek śmierci,
- podział środków w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania małżeńskiej wspólności majątkowej,
- egzekucja a środki zgromadzone na rachunku PPK.

Profesjonalny doradca zawodowy w świetle zmian 2020roku.

Moduł I „ OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA”  
1.    Typologia klienta trudnego.
a/ klient agresywny
b/ klient niezdecydowany
c/ klient bierny
d/ klient konfliktowy
e/ klient roszczeniowy
2.    Bariery w komunikacji z klientem trudnym i doskonalenie właściwej postawy w obsłudze klienta.
3.    Narzędzia wspomagające aktywne słuchanie - parafrazowanie, precyzowanie, informacja zwrotna.
4.    Techniki neutralizacji napięcia emocjonalnego związanego z obsługą klienta trudnego ( krytyka, stres)
a/ etap 1 –wyciszanie emocji
b/ etap 2- asertywne wyrażanie emocji
c/ etap 3- uspokajanie emocji

Moduł II „ INDYWIDUALNY POTENCJAŁ KLIENTA- JAK GO ZNALEŹĆ I ROZWIJAĆ?
1.    Test talentów wg Gallupa.
2.    Koło wartości jako narzędzie do budowania celów.
3.    Mocne strony klienta- arkusz do pracy.
4.    Jak skutecznie motywować klienta?- praktyczne narzędzia
5.    Czy nadaję się na przedsiębiorcę?  – badanie potencjału klienta

Moduł III „ NOWOCZESNE SPOSOBY SZUKANIA PRACY”
1.    Nowe standardy dokumentów aplikacyjnych z RODO w tle.
2.    CV to nie wszystko- znaczenie budowania sieci kontaktów.
3.    Media społecznościowe jako źródło ofert pracy.
4.    Jak szukać pracy w Linkedin, Pracuj.pl i innych platformach?
5.    Budowanie profilu kandydata 40+.

Diagnozowanie potrzeb oraz wykorzystanie potencjału osoby bezrobotnej podstawą profesjonalnej i efektywnej aktywizacji zawodowej - warsztat dla doradców zawodowych.

1. Poradnictwo zawodowe w aspekcie obowiązującego aktu wykonawczego oraz aktualnej sytuacji epidemicznej.

2. Doradca zawodowy jako ekspert rynku pracy - zadania doradcy klienta w kontekście pracy z klientem indywidualnym.

3. Kluczowe umiejętności i predyspozycje skutecznego doradcy zawodowego jako doradcy klienta.

4. Prowadzenie rozmowy i budowanie autorytetu ważnym narzędziem w pracy doradcy zawodowego z klientem indywidualnym.

5. Metodyka pracy z klientem – prowadzenie rozmowy, rozpoznawanie problemu zawodowego, diagnoza sytuacji klienta.

6. Analiza zebranych danych o kliencie i wykorzystanie ich w planowaniu procesu aktywizacji klienta.

7. Warsztat doradcy zawodowego – narzędzia w pracy z klientem.

8. Wybrane aspekty psychologii obsługi klienta.

9. Dobra i skuteczna komunikacja jako podstawa efektywnej pracy z klientem.

10. Trudne sytuacje w pracy z klientami – studium przypadku.

11. Proaktywność zawodowa osób bezrobotnych.

12. Indywidualny plan działania - określenie celu zawodowego, realizacja oraz monitoring wyznaczonych działań.

13. Czynniki i elementy warunkujące wysoki poziom świadczonych usług oraz zasady i zakres współpracy pomiędzy poszczególnymi stanowiskami w urzędzie

14. Podsumowanie szkolenia – panel dyskusyjny.

Praktyczna realizacja instrumentów rynku pracy w obliczu COVID 19. Udzielanie pomocy kontrahentom PUP oraz efektywna aktywizacja bezrobotnych na obecnym rynku pracy, z uwzględnieniem nowelizacji stosowanych przepisów, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zasad monitorowania i kontroli zawartych umów.

1.    Stosowanie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z uwzględnieniem znowelizowanych zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Ramy prawne realizacji aktywnych form zatrudnienia z uwzględnieniem zmian w przepisach wykonawczych. Obowiązki urzędu, akty wykonawcze, wyjaśnienia ministerialne i indywidualne interpretacje – realizacja zadań w obliczu COVID 19;

2.    Określenie sposobu i zakresu danych osobowych przetwarzanych w rejestrze centralnym przez ministra właściwego do spraw pracy i  publiczne służby zatrudnienia, a obowiązek informacyjny;

3.    Udostępnianie kategorii danych, w tym danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań przez publiczne służby zatrudnienia;

4.    Pozyskiwanie danych z ZUS i innych organów przez powiatowe urzędy pracy w celu realizacji ich zadań ustawowych, w tym weryfikacji prawa do świadczeń i udzielania pomocy określonej w ustawie.

5.    Regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych i konieczność dokonania zmian w zasadach i regulaminach w zakresie wymaganych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia, przyznania i zawarcia umów o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia utworzonego stanowiska pracy, prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, bonów i innych instrumentów.

6.    Aktywizacja bezrobotnych w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z uwzględnieniem aspektu COVID-19. Dobór odpowiednich instrumentów rynku pracy dla klientów PUP realizowanych na obecnym rynku pracy, z uwzględnieniem pomocy świadczonej w związku z COVID-19.

7.    Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO wobec, bezrobotnych, poszukujących pracy, kontrahentów PUP, poręczycieli pomocy określonej w ustawie i innych osób korzystających z pomocy urzędu;

8.    Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą;

9.    Wykaz dokumentów i danych jakie urząd może wymagać od wnioskodawców i poręczycieli oraz ich małżonków jeżeli są oni osobami fizycznym.

10.    Zgoda jako przesłanka przetwarzania danych osobowych – przypadki zastosowania;

11.    Formalna ocena wniosków o realizację aktywnych form zatrudnienia:
•    procedura przyjmowanie wniosków;
•    uzupełnienie braków formalnych

12.    Merytoryczna ocena wniosków i beneficjentów środków publicznych przez pracowników PUP:
•    procedura oceny i rozpatrywania przyjętych wniosków;
•    informowanie beneficjentów o sposobie rozpatrzenia wniosku

13.    Badanie wiarygodności beneficjentów pomocy z wykorzystaniem dostępnych źródeł weryfikacji danych:
•    CEiDG – Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej
•    KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
•    BIG - Biuro Informacji Gospodarczej
•    US  „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT"
•    SUDOP - sprawdzanie beneficjentów pomocy;

14.    Zasady zawierania umów: zasada swobody umów; forma zawarcia i zabezpieczenia umowy; umowy zawierane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Podstawowe elementy umów – przykłady;

15.    Środki pieniężne wypłacane w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akty wykonawcze – dotacje, doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy.

16.    Zasady organizacji staży i bonów stażowych stanowiących gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego. Premia dla pracodawcy stanowiąca pomoc de minimis lub wsparcie dla podmiotów niebędących beneficjentami pomocy publicznej;

17.    Bon zatrudnieniowy i na zasiedlenie - instrumenty rynku pracy dla osób młodych do 30 roku życia –  zasady przyznawania, zawierania i zabezpieczania umów oraz ich rozliczania; Prawo do stypendium, wysokość, zasady przyznawania i wypłaty; dokumentacja rozliczeniowa;
•    wypłata stypendium i kosztów przejazdu – zasady przyznawania i finansowania kosztów, koszty badań, koszty opieki;

18.    Refundacje 50+, PI, RP, PSU – przyznawanie, wypłata, rozliczanie z uwzględnieniem pomocy udzielanej w związku z COVID 19;

19.    KFS w praktyce PUP – zasady przyznawania, rozliczania i kontroli;

20.    Monitoring umów cywilno – prawnych, realizacja i rozliczanie - od dnia ich rozpoczęcia oraz od dnia zakończenia z wykorzystaniem danych z ZUS – usługi U1-U4 oraz U7:
•    rozliczenie wydatkowanych środków;
•    oświadczenia beneficjentów pomocy;
•    weryfikacja prawidłowej realizacji warunków zawieranych umów;

21.    Rozwiązanie umowy, zwrot refundacji, status bezrobotnego lub jego utrata;

22.    Podsumowanie szkolenia. Praktyczne przykłady omawiane z udziałem uczestników, dyskusja, wskazanie dobrych praktyk.

23.    Indywidualne pytania uczestników.

Zdalne zarządzanie pracownikami w jednostkach administracji publicznej – czyli jak zwiększyć efektywność w 6 krokach.
 
DZIEŃ 1

KROK 1
ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ ZESPOŁU ROZPROSZONEGO
- czym jest zespół rozproszony (zdalny) - charakterystyka
- różnice i podobieństwa w pracy stacjonarnej i on-line dla zespołu
- organizowanie pracy zdalnej  w zespole rozproszonym – cel, grafik, zadania, instrukcja, informacja
- synchronizacja  pracy zdalnej – czas-miejsce-zadania
- jakim kierownikiem jesteś? -poznaj czy twój styl zarządzania jest odpowiedni do pracy zdalnej

KROK 2
BLASKI I CIENIE HOME OFFICE- CO KIEROWNIK  POWINIEN WIEDZIEĆ?
- przygotowanie pracowników do zmiany sposobu pracy
- potrzeby pracownika a home office (rodzaje potrzeb związanych z wykonywaniem pracy zdalnej)
- budowanie zaufania w relacji pracownik zdalny-kierownik        
- główne problemy pracowników w zespole pracującym zdalnie - jak je rozwiązywać?
- problem (niespójność, brak efektywności) a konflikt - różnice i podobieństwa
- rodzaje konfliktów i sposoby ich rozwiązywania on line

KROK 3
KOMUNIKACJA W ZESPOLE ZDALNYM - JAK MÓWIĆ BY SŁUCHALI, JAK SŁUCHAĆ BY MÓWILI?
- specyfika komunikacji w zespole pracującym zdalnie - jak skutecznie przekazywać instrukcje i wskazówki dla poszczególnych członków zespołu
- rodzaje barier komunikacyjnych występujących w zespole rozproszonym
- 4 potrzeby słuchacza (pracownika) w rozmowie z przełożonym i narzędzia do ich realizacji (parafraza)
- znaczenie informacji zwrotnej w komunikacji zdalnej

DZIEŃ 2

KROK 4
KIEROWNIK ZDALY I ZDOLNY - CZYLI NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA NA ODLEGŁOŚĆ
- narzędzia wywierania wpływu w zespołach rozproszonych
- 4 zasady wpływu społecznego
- delegowanie zadań a zakres obowiązków
- jak równomiernie rozłożyć zadania?
- zespól wielopokoleniowy w pracy zdalnej - różnice w metodach zarządzania
- jak monitorować zespół rozproszony ?- praktyczne  narzędzia kontroli

KROK 5
INTEGRACJA - JAK WZMOCNIĆ ZESPÓŁ ROZPROSZONY?
- wdrażanie zmian on-line - rola wsparcia kierownika
- spotkania integracyjne on line i ich znaczenie dla scalania zespołu rozproszonego
- jak zadbać o prawidłowy przepływ informacji (pionowa i pozioma) w zespole rozproszonym?
- podstawowe elementy wzmacniające harmonijną współpracę (efekt synergii)
 - odpowiedzialność za siebie i innych
- model budowania wspólnych wartości  (koło wartości) jako narzędzie wzmacniające więzi w zespole rozproszonym

KROK 6
W JAKI SPOSÓB MOTYWOWAĆ  POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZESPOŁU ROZPROSZONEGO?
- jak oswoić lęk przed….. – czego obawiają się pracownicy w pracy zdalnej?
- jak reagować, by zespół rozproszony czuł się ważny, nie tylko potrzebny
- jak udzielić feedbacku motywującego na odległość?
- wykorzystanie narzędzi motywujących w czasie kryzysu

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

SL2014 – Wnioski o płatność  i sprawozdawczość projektów unijnych

1.    System SL2014
–    Uprawnienia do działania w systemie a odpowiedzialność karna
–    Jak prawidłowo przydzielić pracę pracownikom w systemie SL2014

2.    Zakładki SL2014 niezbędne w rozliczeniach projektu:
–    Harmonogram płatności – tworzenie i aktualizacja
–    Zamówienia publiczne – kto, jak i kiedy wprowadza zamówienia?
–    Dokumentacja – jak mądrze korzystać z tej zakładki?

3.    Wniosek o płatność – warsztat praktyczny:
–    Rejestracja wniosku o płatność
–    Jak prawidłowo wypełnić wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego – case study na przykładzie projektu
–    Obsługa wniosku o płatność po stronie Beneficjenta

4.    Procedura weryfikacji i zatwierdzenia wniosku przez Opiekuna projektu

5.    Pozostałe zakładki SL2014 niezbędne w rozliczeniach projektu:
–    Pisma i wiadomości w Module Korespondencja.
–    Baza Personelu - dla kogo, kiedy i jak należy ją wypełniać?
–    Monitorowanie uczestników – czy tylko w projektach EFS?

6.    Dyskusja i konsultacje z trenerką

„Zawieranie i zabezpieczanie umów cywilnoprawnych zawieranych przez PUP
w ramach instrumentów rynku pracy po zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia (…). Wykorzystanie dostępnych narzędzi z uwzględnieniem nowych regulacji RODO od 4 maja 2019r.”

PROGRAM SZKOLENIA
1.  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy po nowelizacji. Interpretacja przepisów, wyjaśnienia ministerialne oraz praktyczne przykłady;
2.  Stosowanie RODO (art. 1-4 RODO), realizowanie przez PUP obowiązków administratora, omówienie i wyjaśnienie zagadnień dotyczących stosowania i dokumentowania realizacji zasad i warunków przetwarzania danych osobowych wynikających z artykułów 5-11 RODO oraz praw osób których dane dotyczą wynikających z art. 12-23 RODO, a w szczególności wypełnienie obowiązku informacyjnego;
3.  Formalna i merytoryczna ocena wniosków o realizację aktywnych form zatrudnienia, uzupełnianie braków zgodnie z przepisami KPA;
4.   Badanie wiarygodności beneficjenta.
5.   Podmioty stosunków cywilnoprawnych:
- Osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy, pracodawcy;
6.   Sposoby reprezentacji:
- przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura;
- zawarcie umowy z osobą nieuprawnioną;
- reprezentacja spółek
7.   Środki pieniężne wypłacane w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (…) oraz akty wykonawcze.
8.   Zasady zawierania umów: zasada swobody umów; forma zawarcia umowy; umowy zawierane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wady oświadczenia woli
9.    Podstawowe elementy oraz wzory zawieranych umów:
- podział umowy; podział „porządkowy” umowy;
- oznaczenie stron umowy oraz przedmiotu umowy;
- czas trwania umowy; prawa i obowiązki stron.
10.   Prawne formy zabezpieczeń zobowiązań:
- zastaw zwykły i rejestrowy,
- zabezpieczenia związane z rachunkiem bankowym;
- weksel i poręczenia wekslowe
- poręczenie cywilne; gwarancja bankowa; przelew wierzytelności na zabezpieczenia
- poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
- dobór zabezpieczeń w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej
11.   Zmiana i zakończenie stosunku umownego.
12.   Wykonanie, rozliczenie umowy. Skutki niewykonania umowy.
13.   Studium przypadku z dyskusją i pytaniami uczestników.

Obsługa klientów Powiatowego Urzędu Pracy - od rejestracji do wyrejestrowania. Elementy prawa pracy i prawa cywilnego w realizacji zadań PUP
Program szkolenia- jeden dzień:
1) Elementy prawa pracy i prawa cywilnego przy rejestracji i wyrejestrowaniu osób bezrobotnych (ustalanie statusu i uprawnień osoby bezrobotnej – niezbędne dokumenty), świadczeniu usług i instrumentów rynku pracy (formy zatrudnienia osób bezrobotnych), rozliczaniu udzielonej pomocy publicznej (prawidłowość sporządzenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie i ustanie zatrudnienia w kontekście umów o wyposażenie/ doposażenie miejsc pracy/bonów na zasiedlenie i innych form);
2) Tradycyjne formy zatrudnienia w kontekście realizacji ww. zadań przez PUP:
a)    umowa o pracę (pojęcie stosunku pracy, termin nawiązania stosunku pracy, elementy umowy o pracę i prawidłowe jej sporządzenie: oznaczenie stron, czas trwania umowy o pracę, wymiar etatu, miejsce pracy, stanowisko, wynagrodzenie);
b)      spółdzielcza umowa o pracę i inne tryby nawiązania stosunku o pracę;
c)      ustanie stosunku pracy:
•        tryby rozwiązania stosunku pracy (bez wypowiedzenia, za wypowiedzeniem,     na mocy porozumienia stron, z upływem czasu), okresy wypowiedzenia, skrócenie okresu wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników;
•         wygaśnięcie stosunku pracy;
•         świadectwo pracy i jego elementy: prawidłowe wypełnianie świadectw pracy, korekta świadectw pracy  (oznaczenie pracodawcy, okres zatrudnienia, wymiar etatu, tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy, skrócenie okresu wypowiedzenia i odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia, okresy zaliczane do okresu zatrudnienia, okresy nieskładkowe – rodzaje, urlopy bezpłatne);
d)    rodzaje dokumentów potwierdzających zatrudnienie – zaświadczenia od pracodawcy (okres zatrudnienia, informacja o odprowadzonych składkach), zaświadczenia z ZUS o odprowadzanych składkach itp.;
3) Elastyczne formy zatrudnienia w kontekście realizacji ww. zadań przez PUP:
a)      wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło – podstawa prawna, elementy, wady i zalety;
b)      umowa agencyjna – podstawa prawna i zasady zawierania;
c)      samozatrudnienie – rejestrowana i nierejestrowana działalność gospodarcza, podstawa prawna, dokumenty oraz charakterystyka;
4) Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane w ramach poszczególnych form zatrudnienia a nabycie praw do zasiłku dla bezrobotnych / a udzielenie pomocy publicznej (podstawa prawna, rodzaje składek, składki obowiązkowe i dobrowolne, terminy odprowadzania składek, wysokość składek, kody ubezpieczeń).

 

Diagnozowanie potrzeb oraz wykorzystanie potencjału osoby bezrobotnej podstawą profesjonalnej i efektywnej aktywizacji zawodowej - warsztat dla doradców zawodowych
1.   Poradnictwo zawodowe w aspekcie obowiązującego aktu wykonawczego.
2.   Doradca zawodowy jako ekspert rynku pracy -zadania doradcy klienta w kontekście pracy z klientem indywidualnym.
3.   Kluczowe umiejętności i predyspozycje skutecznego doradcy zawodowego jako doradcy klienta.
4.   Prowadzenie rozmowy i budowanie autorytetu ważnym narzędziem w pracy doradcy zawodowego z klientem indywidualnym.
5.   Metodyka pracy z klientem – prowadzenie rozmowy, rozpoznawanie problemu zawodowego, diagnoza sytuacji klienta.
6.   Analiza zebranych danych o kliencie i wykorzystanie w planowaniu procesu aktywizacji klienta.
7.   Warsztat doradcy zawodowego – narzędzia w pracy z klientem.
8.   Wybrane aspekty psychologii obsługi klienta.
9.   Dobra i skuteczna komunikacja jako podstawa efektywnej pracy z klientem.
10. Trudne sytuacje w pracy z klientami – studium przypadku.
11. Proaktywność zawodowa osób bezrobotnych.
12. Ustalanie oraz możliwości zmiany profilu pomocy sposobem na odpowiedni dobór form wsparcia dla bezrobotnego.
13. Indywidualny plan działania - określenie celu zawodowego, realizacja oraz monitoring wyznaczonych działań.
14. Instrumenty rynku pracy skierowane osób bezrobotnych oraz pracodawców zapisane w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
15. Czynniki i elementy warunkujące wysoki poziom świadczonych usług oraz zasady i zakres współpracy pomiędzy poszczególnymi stanowiskami w urzędzie
16. Podsumowanie szkolenia – panel dyskusyjny.

Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów obejmujących najnowsze zmiany i RODO
1. Wprowadzenie do problematyki szkolenia:
•    rola procedury administracyjnej,
•    przedmiotowy i podmiotowy zakres k.p.a.,
•    treść i rola zasad ogólnych postępowania administracyjnego.
•    ogólne zasady postępowania administracyjnego po nowelizacji. Nowe zasady ogólne i ich praktyczne znaczenie dla organu (zasada przyjaznej interpretacji prawa, zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności, zasada pewności prawa, zasada współdziałania organów dla dobra postępowania, zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych),
•    zasada pisemności postępowania po zmianach z kwietnia 2018 r. (art. 14),
•    ocena działania urzędów i pracowników tych urzędów – nowy art. 14a,
•    pojęcie interesu w kpa (prawnego, społecznego itp.), rodzaje interesów mogących wystąpić w różnych postępowaniach i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych,
•    uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
2. Podmiotowe aspekty postępowania administracyjnego:
•    organ prowadzący postępowanie (właściwość organu, wyłączenie pracownika i organu od załatwienia sprawy, pełnomocnictwo administracyjne)
•    strona postępowania administracyjnego (pojęcie strony, przedstawiciel strony, pełnomocnik strony),
•    inni uczestnicy postępowania administracyjnego.
3. Przebieg postępowania administracyjnego:
•    wszczęcie postępowania administracyjnego, a obowiązek informacyjny wg RODO (sposoby wszczęcia postępowania, skutki wszczęcia postępowania, podania),
•    postępowanie wyjaśniające i dowodowe (dowody w postępowaniu administracyjnym, zasady prowadzenia postępowania dowodowego, poświadczanie dokumentów),
•    kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism według nowych zasad; nowy termin uzupełnienia braków formalnych podania,
•    braki istotne i nieistotne pism,
•    podpis zaufany zamiast profilu zaufanego ePUAP – nowy instrument do elektronicznej identyfikacji uczestników postępowania od września 2018 r.,
•    inne czynności procesowe postępowania (doręczenia, wezwania, protokoły i adnotacje),
•    terminy w postępowaniu administracyjnym (rodzaje terminów, obliczanie terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach - koniec terminu, a sobota, niedziela i święto, przywracanie terminów ),
•    instytucja ponaglenia organu, pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia,
•    definicja bezczynności i przewlekłości postępowania.
4. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:
•    istota i cele mediacji,
•    zasady przeprowadzania mediacji,
•    proceduralne aspekty mediacji,
•    skutki i moc wiążąca mediacji.
5. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym:
•    decyzje administracyjne -zrzeczenie się prawa do odwołania i nowy zakres pouczenia; decyzja prawomocna; ostateczność, a prawomocność decyzji administracyjnej; związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje prawne,
•    postanowienia,
•    ugody administracyjne,
•    milczące załatwienie sprawy – konsekwencje zastosowania i obowiązki organu; wyłączenia dotyczące milczącego załatwienia sprawy; zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.
6. Kompetencje organów samorządowych w postępowaniach, których przedmiotem jest weryfikacja rozstrzygnięć zapadłych w postępowaniu administracyjnym:
•    postępowanie odwoławcze, zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie i decyzję organu I instancji; zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy,
•    nowe zasady zaskarżania decyzji do sądu administracyjnego, sprzeciw od decyzji kasatoryjnej,
•    wznowienie postępowania administracyjnego,
•    stwierdzenie nieważności decyzji,
•    inne przypadki zmiany lub uchylenia decyzji administracyjnych.
7. Administracyjna kara pieniężna – zasady nakładania lub wymierzania kary
i udzielania ulg w jej wykonaniu. Zmiany wprowadzone w lutym 2018 r.

8. Udostępnianie akt sprawy administracyjnej, a regulacje RODO  (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  Nr 119)
9. Podsumowanie. Dyskusja


Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej.

PROPONOWANY PROGRAM SZKOLENIA

WSTĘP: KOMUNIKACJA W URZĘDZIE – omówienie współczesnych tendencji
   
Stereotypowe postrzeganie urzędu i urzędnika.
Dążenie do poprawności i eliminowania „błędów komunikacyjnych”:
– stereotypy dotyczące komunikacji urzędowej;
– kategoryczność pism urzędowych;
– pomijanie środków językowej grzeczności;
– przypisywanie odbiorcy wysokich kompetencji językowo-poznawczych.
   
Upraszczanie tekstów urzędowych.
    Standaryzacja dokumentów.

PISMA URZĘDOWE A ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

Edycja tekstów urzędowych
– rodzaj i wielkość czcionki;
– edycja akapitów;
– dopuszczalne rodzaje wyróżniania pisma;
– najczęstsze błędy edytorskie popełniane przy redagowaniu pism urzędowych.

Struktura wybranych gatunków wypowiedzi urzędowych (np. pismo informacyjne, zaświadczenie, decyzja, pismo przewodnie).

ANALIZA JĘZYKOWA DOKUMENTÓW REDAGOWANYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W POZNANIU
(na podstawie dokumentacji przesłanej przez Zleceniodawcę)

ZAGADNIENIA INTERPUNKCYJNE
Użycie dwukropka.
Użycie średnika.
Użycie cudzysłowu.

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i naruszaniu praw pracowniczych
Mobbing, dyskryminacja oraz naruszanie praw pracowniczych to bolączka, o której się głośno mówi dopiero od niedawna. Wszystkie trzy zjawiska prowadzą w pierwszej kolejności do potężnego dyskomfortu psychicznego pracownika, lecz rykoszetem odbija się to na interesach pracodawcy. Skonfliktowana z przełożonymi załoga, pracownicy nie identyfikujący się z interesem pracodawcy, silne emocje, którym niewiele trzeba do wybuchu, szybko i silnie wpływają nie tylko na znacznie obniżoną wydajność i jakość pracy, ale i na wizerunek pracodawcy w środowisku, zwłaszcza gdy tym pracodawcą jest instytucja społecznego zaufania. Przeciwdziałanie pełni tu więc rolę kluczową. Warto poznać specyfikę każdego z tych zjawisk i mechanizmy, które do nich doprowadzają, ale także  sygnały wczesnego ostrzegania przed nimi oraz sposoby przeciwdziałania im.

Szczególna rola w przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskryminacji i naruszaniu praw pracowniczych przypada przełożonym wszystkich szczebli – strażnikom interesów pracodawcy. To właśnie oni przede wszystkim powinni trafnie wychwytywać sygnały wczesnego ostrzegania, a następnie szybko, mądrze i skutecznie na  nie reagować. Bardzo ważne jest również to, aby potrafili oni odróżnić rzeczywisty mobbing czy dyskryminację od taktycznych, manipulacyjnie instrumentalnych „pseudomobbingu” i „pseudodyskryminacji” oraz umieli się przed nimi skutecznie zabezpieczyć.

Nie można również pominąć sformalizowanych rozwiązań o charakterze systemowym. Zarówno praktyka, jak i orzecznictwo Sądu Najwyższego, wyraźnie wskazują, że profesjonalne procedury antymobbingowe czy antydyskryminacyjne nie tylko skutecznie ograniczają zagrożenie mobbingiem czy dyskryminacją, ale także bardzo skutecznie chronią interes pracodawcy zarówno przed niepożądanymi zjawiskami, jak i przed nieuprawnionymi roszczeniami, których podstawą są działania manipulacyjne.
 Cel warsztatów:
Celem części programu przewidzianej na pierwszy dzień szkolenia jest zaznajomienie Uczestników z zagrożeniami związanymi z mobbingiem, dyskryminacją i naruszaniem praw pracowniczych, wyczulenie ich na wczesne sygnały zagrożeń oraz wskazanie zasad prawidłowego postępowania w przypadku ich wystąpienia.

Celem części programu przewidzianej na drugi dzień szkolenia  jest zapoznanie Uczestników z narzędziami i technikami systemowego przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i naruszaniu praw pracowniczych, zagrożeniami wynikającymi z nadużyć w tych obszarach („pseudomobbing” i „pseudodyskryminacja”) oraz możliwościami działań pozwalających chronić pracodawcę przed skutkami takich nadużyć.
Zakres programowy:
Dzień 1.
1.    Co to jest mobbing?
1.1.    definicja
1.2.    cechy
1.3.    sygnały wczesnego ostrzegania
2.    Obowiązki pracodawcy i pracowników związane z przeciwdziałaniem mobbingowi
2.1.    profilaktyka
2.2.    reagowanie
 3.    Co to jest dyskryminacja?
3.1.    definicja
3.2.    cechy
3.3.    sygnały wczesnego ostrzegania
4.    Obowiązki pracodawcy i pracowników związane z równym traktowaniem
4.1.    informacja
4.2.    wewnętrzne zasady
4.3.    monitoring
4.4.    reagowanie
5.    Na czym może polegać naruszanie praw pracowniczych?
5.1.    charakterystyka, przykłady
5.2.    konsekwencje
6.    Obowiązki pracodawcy i pracowników związane z ochroną praw pracowniczych
6.1.    informacja
6.2.    zgodność działań i dokumentów z prawem
6.3.    szczególna ochrona pracownika
6.4.    reprezentacja pracowników
7.    Współdziałanie pracowników i pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i naruszaniu praw pracowniczych.
Dzień 2.
1.    Zjawisko „pseudomobbingu”
1.1.    co to jest „pseudomobbing”?
1.2.    „peudomobbing” jako narzędzie szantażu i manipulacji
1.3.    jak się chronić przed bezpodstawnym oskarżeniem o mobbing?
1.4.    jak reagować na przejawy „pseudomobbingu”?
2.    Zjawisko „pseudodyskryminacji”
2.1.    co to jest „pseudodyskryminacja” ?
2.2.    „peudodyskryminacja” jako narzędzie szantażu i manipulacji
2.3.    jak się chronić przed bezpodstawnym oskarżeniem o dyskryminację?
2.4.    jak reagować na przejawy „pseudodyskryminacji”?
3.    Obowiązki pracodawcy związane z ochroną praw pracowniczych - zgodność działań i dokumentów z własnymi zobowiązaniami
4.    Skuteczna ochrona interesów pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i naruszaniu praw pracowniczych – rozwiązania systemowe.
Korzyści z udziału :
- każdy z dni szkoleniowych przewidziany jest na 8 efektywnych godzin lekcyjnych
- dzień 1. nacisk położony na prawidłową identyfikację, osobistą profilaktykę oraz umiejętność prawidłowego zachowania się w sytuacji znalezienia się w sytuacji świadka lub ofiary
- dzień 2. nacisk położony na prawidłową identyfikację, ochronę interesów pracodawcy zarówno przed mobbingiem, dyskryminacją oraz naruszaniem praw pracowniczych, jak i przed bezpodstawnym oskarżaniem o dopuszczenie do wystąpienia tych zjawisk, a także na podstawowe zasady tworzenia rozwiązań systemowych ukierunkowanych na skuteczne przeciwdziałanie im
- podstawowe techniki szkoleniowe: konwersatorium, analiza przypadków, dyskusja, wspólne wypracowywanie przykładowych rozwiązań omawianych problemów.


Wypalenie zawodowe - jak sobie radzić
Program szkolenia:
Metoda szkolenia:
Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość),  mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji.
Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.

Wypalenie zawodowe – próba definicji
 
•    Objawy i symptomy
•    Jak zobaczyć je w sobie?
•    Na ile mi to grozi – diagnoza własnej podatności na wypalenie zawodowe
•    Wartości, priorytety i inne predyspozycje
•    Jak zapobiegać wypaleniu
•    Światło żółte i czerwone – jak zauważyć pierwsze sygnały nadchodzącego wypalenia?
 
Lepiej zapobiegać niż leczyć – podstawowe techniki  ochrony przed wypaleniem
 
•    Metody coachingowe – np. Koło życia
•    Motywujące określanie celu metodą SMART
•    Ustalanie priorytetów wg matrycy Eisenhowera
 
Aspekty podobno nieprzydatne – a jednak skuteczne
 
•    Budowanie dobrego kontaktu z samym sobą
•    Samoświadomość kluczem do zapobiegania wypaleniu
•    Marzenia  - mrzonki i stracony czas czy drogowskazy?
•    Co robić by się chciało- wstęp do pracy motywacyjnej z samym sobą
 
Motywacja – skuteczne techniki auto- motywacji
 
•    Meandry i zakręty motywacji wewnętrznej
•    efektywne sposoby na poszukiwanie wewnętrznego motywowania
•    co to jest pragnienie sukcesu ?
•    skuteczne techniki motywowania siebie – praca z wyobrażeniami sterowanymi
•    skuteczne techniki  motywowania siebie - poprzez analizę celów i zasobów
•    skuteczne techniki motywowania siebie- ustalania priorytetów i rozpoznawanie hierarchii wartości
•    osobiste nastawienie – jak myślę o moich sukcesach? własny styl wyjaśniania sukcesów i porażek
•    osobiste nastawienie – jak rozumiem porażkę?
•    Wyobraźnia i marzenia  – wróg i przyjaciel motywacji
 
Stres
•    Podstawy wiedzy o stresie
•    jak wykorzystać stres pozytywny tzw. eustres
•    rozpoznanie własnych stresorów
•    jak kontrolować emocje

Jeśli uczestnikami zajęć będą osoby, które uczestniczyły już w  szkoleniu z zakresu radzenia sobie ze stresem, ostatni moduł szkoleniowy może zostać zredukowany na rzec pogłębienia modułów wcześniejszych.


Obsługa sekretariatu z elementami etyki i zarządzania – nowy pracownik.
Program szkolenia:
1. Sekretariat a wizerunek urzędu:
•    jak wzmocnić efekt pierwszego wrażenia wykorzystanie mechanizmów, które rządzą percepcją klientów:
- generalizacja
- kształtowanie obrazu na podstawie szczegółu (ukryte teorie osobowości)
•    budowanie profesjonalnego wizerunku służbowego
2. Organizacja pracy w sekretariacie:
•    najbliższe otoczenie, czyli rola dobrej organizacji w przestrzeni
•    zasady organizowani przestrzeni dookoła siebie
3. Efektywny i skuteczny obieg informacji w urzędzie:
•    przestrzeganie zasady i procedury obiegu pism
•    korespondencji elektronicznej – dzisiejsze „signum temporis”
•    klasyfikowanie, sortowanie  i układ informacji, co robić by wszystko mieć natychmiast pod ręką   porządek....
4. Skuteczne zarządzanie sobą w czasie:
•    nawyki osób efektywnych
•    błędy, złodziej czasu i negatywne nawyki oraz sposoby radzenia sobie z nimi
•    od czego zacząć? Metoda krok po kroku – od pierwszego kroku do doskonałości
5. Uprzejma stanowczość, czyli tworzenie przyjaznej atmosfery kontaktów międzyludzkich z poszanowaniem granic (swoich i cudzych):
•    komunikacja werbalna
•    analiza i  kierowanie komunikacją niewerbalną
•    asertywność w kontaktach z klientami i współpracownikami
•    oczekiwania i potrzeby współpracowników i klientów, jak je odkryć, zanalizować i spełnić
6. Kontakt telefoniczny:
•    planowanie, przygotowywanie i organizowanie rozmów
•    kontakt z rozmówcą, „czarowanie głosem”
•    jak grzecznie i skutecznie zakończyć zbyt długą lub zbyt trudną rozmowę
•    komunikacja werbalna i niewerbalna  w rozmowie telefonicznej i telekonferencji
7. Jak nie poddać się manipulacji?
•    techniki wywierania wpływu społecznego
•    asertywna obrona  w sytuacji nacisku
8. Praca z emocjami i radzenie sobie ze stresem
•    opanowanie stresu i spokojna komunikacja w sytuacji trudnej
•    metody radzenia sobie w kontakcie z klientem trudnym.
9. Kilka słów o moralności i etyce
10.Etyka osobista a etyka urzędnika
11.Systemy wartości:
•           indywidualny,
•           rodzinny,
•           grupowy,
•           społeczny,
•           religijny
12.Wzajemne wpływy i przenikanie się wielu systemów wartości
13.„Pokusy” urzędnika:
•         identyfikacja sytuacji trudnych,
•         słabych punktów
•         ognisk zapalnych na granicy obowiązków służbowych, przekonań własnych i kontaktów z innymi
14.Kodeks etyczny- mit czy konieczność?

OPINIE I REFERENCJE NASZYCH KLIENTÓW
"Cenne jest przytaczanie konkretnych przykładów , nawiązywanie do rzeczywistych sytuacji. Pozwala to na lepsze zrozumienie zagadnień i ugruntowanie wiedzy. Podoba mi się sposób prowadzenia szkolenia . Dziękuję."
M.Kędzior PUP
"Bardzo interesujące szkolenie, pokazujące praktyczne aspekty pracy urzędnika."
K.A.Dębowska PUP
"Ciekawy temat szkolenia, omówiony bardzo zrozumiale i interesująco."
O.Matysek PUP
"Bardzo istotnym elementem dzisiejszego szkolenia jest fakt, że osoba prowadząca wykład jest praktykiem , a nie teoretykiem"
E.Golańska PUP
"Na szkoleniu zostały poruszone kwestie nowelizacji KPA w sposób bardzo dostępny dla uczestników szkolenia."
M.Lewińska PUP
"Bardzo interesująco przekazane przykłady. Duża wiedza osoby wykładającej."
M.Ogrodniczak PUP
"Bardzo ciekawa tematyka szkolenia. Ciekawe przykłady praktyczne potwierdzające funkcjonowanie przepisów. Bardzo ciekawy sposób prowadzenia szkolenia."
M.Łuszczek PUP
"Praktyczne podejście do tematu, pozwala na jego zrozumienie, w łatwy i jasny sposób przekazywania wiedzy, informacje pozwalają na utrwalenie zagadnień poruszanych na szkoleniu."
A. Matuszewska PUP

Kadra menadżerska oraz pracownicy Urzędów Pracy

Celem szkoleń zamkniętych (wewnętrznych)jest realizacja usługi w oparciu o skonsultowane i wypracowane ze zleceniodawcą cele i metody. Dużą uwagę zwracamy na  prezentację sprawdzonych rozwiązań w praktyce, ważnym aspektem jest też dostosowanie tych dobrych praktyk do specyfiki działania instytucji.

Szkolenia zamknięte( wewnętrzne) mają charakter unikalnych programów szkoleniowych będących odpowiedzią na powstałe w Państwa instytucji potrzeby szkoleniowe. Wykazujemy dużą elastyczność w tworzeniu indywidualnych programów, które są odpowiedzią na Państwa zapytanie ofertowe. Zajęcia odbywają się w atmosferze swobodnej wymiany doświadczeń, prowadzące w konsekwencji do wypracowania i rozwiązania powstałych problemów czy kwestii. Warsztaty, szkolenia czy seminaria odbywają się z udziałem wysokiej klasy ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe i szkoleniowe. Bogate doświadczenie  na rynku usług szkoleniowych pozwala nam na realizację zamówień na wysokim poziomie, co z kolei  potwierdzone jest  licznymi referencjami.

Zespół Ekspertów AKK


Zajęcia w Akademii Kształcenia Kadr prowadzą wysokiej klasy specjaliści i eksperci z dużym doświadczeniem szkoleniowym. Zakres posiadanej wiedzy i umiejętności naszych ekspertów poparty jest certyfikatami i zdobytymi dyplomami. Szkolenia prowadzone są w sposób rzetelny i na wysokim poziomie. Wiedza poparta jest licznymi przykładami z praktyki. Postawa trenerska naszych eksperów to: bliski kontakt z uczestnikami, komunikatywność, dokładność i solidne przygotowanie merytoryczne.

Koszt uczestnictwa:

• cena jest kalkulowana indywidualnie, Zależna od tematu, ilości osób, miejsca, ilości dni, innych dodatkowych oczekiwań.
• VAT- zw. –obowiązuje  jednostki budżetowe składające oświadczenie o rodzaju środków finansowych

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

(KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

Wszystkie ustalone elementy, mogą to być min.

• uczestnictwo w szkoleniu
• serwis kawowy, obiad, noclegi, dowóz uczestników, atrakcje regionalne
• materiały szkoleniowe, pomocnicze
• certyfikaty ukończenia

Płatności:

• na podstawie ustaleń po trzymaniu faktury.

Miejsce szkolenia:

• Szkolenia realizujemy w dowolnie wskazanym miejscu w kraju i za granicą,
• w siedzibie firmy lub poza nią

Informacje:

• Tel.     601-955-320
• Fax.    (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

24.08

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.10

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.11

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

14.12

2021

31.12

2021

31.12

2021

23.08

2021

11.08

2021

06.08

2021

15.09

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie prowadzone w sposób czytelny i jasny. Profesjonalne podejście do tematu.

Szkolenie merytoryczne - dokładnie omówione zagadnienia, możliwość zadawania pytań na interesujące nas przykłądy dokumentacji. Prowadząca bardzo przejrzyście omawiała tematy przewidziane w szkoleniu."

Szkolenie prowadzone było profesjonalnie i zaspokoiło moje oczekiwania, dowiedziałem się różnych nowych kwalifikacjach środków trwałych."

"Moja opinia jest pozytywna, szkolenie jest merytoryczne, trafne a także uwzględniające bieżące pytania słuchaczy."

"Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."

"Bardzo merytoryczne spotkanie, rzeczowy prowadzący, doskonale zorientowany w aktualnych zmianach."

"Szkolenie bardzo przydatne, informacje były przekazane rzetelnie."

"Profesjonalne szkolenie, miła atmosfera, praktyczne wskazówki. Temat przedstawiony w sposób bardzo praktyczny (poparty przykładami)."

"Przekaz merytoryczny i przedstawienie najważniejszych informacji w sposób interesujący i przystępny"

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

X