Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Podatek VAT w jednostkach budżetowych- odliczenia w projektach UE, zmiany 2019.
NowośćPromocja

Miejsce: Poznań

Termin: 2019-08-07 - 2019-08-07

Prowadzący: Paweł Małecki

Czas trwania: 6 h

Cena: 399 PLN (449 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 31 lipca

1) Zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce – wprowadzenie
-    zasady działania podatku VAT – system fakturowy
-    wprowadzenie do podstawowych pojęć: stawka 0% a zwolnienie, wyłączenie a zwolnienie, podatek naliczony, podatek należny, podatek do zapłacenia.
-    ograniczenia w odliczaniu podatku VAT w prawie polskim – zgodność z Dyrektywą
-    przedmiot opodatkowania wraz momentem powstania obowiązku podatkowego
-    podstawa opodatkowania a dotacje.
-    Prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony
-    Opodatkowanie zaliczek, wycofanie się z umowy
2) Prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony w rozliczeniach projektów unijnych: prawo do odliczenia, moment odliczenia, refakturowanie, zakazy odliczeń, metoda kasowa, rozliczanie wskaźnikiem, wyodrębnianie podatku naliczonego nie związanego ze sprzedażą opodatkowaną.

3) Zasady dokumentacji i sprawozdawczości oraz obowiązki Beneficjenta: faktury VAT i rodzaje faktur; dokumentowanie poszczególnych czynności opodatkowanych; terminy wystawiania faktur; zagubienie/zniszczenie; duplikaty faktur i ich rozliczanie, przechowywanie; korekty faktur i ich rozliczanie; anulowanie faktur; puste i podwójne faktury; elementy faktury „zwykłej” oraz faktur szczególnych; inne: faktury wewnętrzne, faktury elektroniczne, faktury przesyłane Internetem w formacie PDF
•    Sposób wykorzystywania nabytych środków trwałych, a kwalifikowalność podatku VAT
•    Korzyści finansowe dla beneficjentów wynikające z odzyskiwania naliczonego podatku VAT od „fiskusa” w stosunku do jego zakwalifikowania do refundacji
•    Powody niekorzystania przez beneficjentów z prawa do odzyskiwania podatku VAT

4)    Orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych na temat kwalifikowalności VAT.

5)    Prewspółczynnik i jego rozliczanie
-  Prewspółczynnik i proporcja sprzedaży w okresie przejściowym i od 2018 r
-  korekty vAT w Środkach trwałych

Zmiany VAT w zakresie JST na 2019 r
1) Zmiany od 1 maja 2019 r - kasy "on line"
a)    zmiany w ewidencji raportującej obrót bezrachunkowy
b)    Centralne Repozytorium Kas
c)    elektroniczne przesyłanie danych do Repozytorium Kas - zasady
d)    ogólne zasady wymiany kas na kasy z elektroniczną transmisją danych i terminy wycofywania kas z podwójną rolką papierową oraz z pamięcią elektroniczną z ich sprzedaży
e)    szczególne terminy wprowadzania kas dla niektórych grup podatników
f)    zmiany w zasadach rozliczania ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej
g)    nowe rozporządzenia w zakresie ulgi z tytułu nabycia kasy oraz warunków technicznych, jakie muszą spełniać kasy i podatnicy je stosujący:
- oświadczenie o przeszkoleniu pracownika w zakresie obsługi kasy i odpowiedzialności pracownika
- przypisanie stawek do konkretnych klawiszy kasy - do 31 lipca 2019
h)    pozostałe zmiany

2)  Zmiany od 1 września 2019r - Dz. U. poz. 1018 ustaw z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
a)    nowy wykaz podatników VAT  czynnych i zwolnionych  dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej
b)    nowe dane w publikowanym wykazie w tym
- status podmiotu:

I) w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,

II) zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo ,,podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona,
- adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej
- numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej,
b)    nowe zasady uaktualniania rejestru
c)    skutki podatkowe zapłaty  za fakturę na rachunek inny niż wymieniony w rejestrze:
- solidarna odpowiedzialność nabywcy i sprzedawcy za nie odprowadzony VAT
-  NKUP w związku z przelewem na inny rachunek bankowy
d)    pozostałe zmiany

3) Zmiany od 1 września 2019 r  - projekt z 14 maja 2019
a)    obligatoryjne wprowadzenie rozdwojonej płatności dla transakcje których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty  i stanowiły dotychczas odwrotne obciążenie
b)    ograniczenie stosowania odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym
c)    ograniczenie odpowiedzialności podatkowej nabywcy stosowanej na dotychczasowych zasadach
d)    likwidacja kaucji gwarancyjnej
e)    zmiany w zakresie danych na  niektórych fakturach
f)    wprowadzenie możliwości zbiorczej zapłaty za kilka faktur w metodzie split payment

4) Zmiany  w VAT od 1 stycznia 2020 wskutek wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego Rady UE  z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 2018/1912:
a)    Nowe zasady dokumentowania WDT i nowe dokumenty niezbędne do stosowania stawki 0%
b)    Pisemne oświadczenie nabywcy towarów o dotarciu towarów do jego magazynu na terytorium UE dostarczone do 10 -go następnego miesiąca po dostawie pod groźbą utraty prawa do stosowania stawki 0%
c)    Dokumenty dodatkowe
d)    Nowa ewidencja,  która ma być prowadzona przez każdego podatnika, który przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off stock,

5) Zmiany struktury plików JPK i rezygnacja z deklaracji VAT - zawierać je będzie nowy plik JPK - zmiana na dzień 1 stycznia 2020.

6) Zmiany w ustawie na mocy procedowanego w sejmie projektu zmian z lutego 2018:
a)    zmiana w opodatkowaniu dostaw nieruchomości
b)    ułatwienia w rozliczaniu VAT przez płatników  - komornicy działający wg nowych zasad
c)    modyfikacja zasad zwrotu podatku VAT
d)    zmiana zakresu zwolnień np. gry hazardowe
e)    modyfikacja korekt podatku naliczonego po wyborze zwolnienia z VAT
f)    wystawianie faktur do paragonu - obowiązkowy NIP na paragonie
g)    dalsze ograniczenie zwolnienia podmiotowego z art. 113 dla niektórych grup podatników
h)    zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze
i)    zmiany w zakresie sankcji za błędy w VAT
j)    uproszczenia w rozliczaniu VAT przy obrocie produktami rolnymi

7) Najnowsze orzeczenia i interpretacje w zakresie podatku VAT (samochody u podatników zwolnionych z VAT, data zakończenia prac budowlanych -TSUE itd).

8) Odpowiedzi na pytania
Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się tematyką rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach budżetowych - gminach, w powiatach oraz w województwach samorządowych oraz w ich jednostkach organizacyjnych(Zakładach komunalnych,jednostkach edukacyjnych, urzędach pracy, ośrodkach pomcy społecznej itd).  Szkolenie kierowane jest także do innych osób zainteresowanych tematyką VAT w Jednostach budżetowych.

Zapoznanie pracowników samorządowych jednostek terytorialnych oraz innych podmiotów zainteresowanych tematem, z praktycznymi kwestiami rozliczeń VAT w transakcjach dokonywanych przez JST oraz ze zmianami w przepisach dotyczących VAT istotnymi dla tych jednostek, jakie nastąpiły od roku 2019 ponadto omówione zostaną kwestie rozliczeń projektów finansowanych z środków unijnych.

Efektem szkolenia powinno być podwyższenie kompetencji zainteresowanych osób w zakresie umiejętności praktycznego rozliczania VAT. Efektem powinno być także zwiększenie umiejętności rozpoznawania istotnych problemów na gruncie tego podatku w sytuacji transakcji nietypowych oraz uzyskanie umiejętności praktycznego ich rozwiązywania. Szkolenie skutkować będzie także praktycznym zapoznaniem uczestników z aktualnym orzecznictwem organów podatkowych, sądów administracyjnych.

Paweł Małecki


Dr inż. doradca podatkowy wpis nr 349, posiada również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest byłym nauczycielem akademickim z 24 letnim stażem. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach Kancelarii Doradców Małecki i wspólnicy sp. zoo. 

W 1997 r zdał egzamin na Certyfikat Księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 1998 r zdał egzamin na doradcę podatkowego. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarza do ustawy o podatku VAT, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Komentarz do ustawy o CIT jest aktualizowany co roku i wydawany nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. zoo.  

Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna.  Od 2001 roku do 2007 r.  był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Od 2010 r. jest ponownie członkiem tej Komisji.

Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach doradców z Izby Doradców Podatkowych, na kierunku Doradztwo Podatkowe prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i we Wrocławiu, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Instytucie Konsultantów Europejskich (wykłady z zakresu podatki w projektach europejskich) i innych szkoleniach organizowanych przez profesjonalne firmy.

Od kilku lat doradza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  w zakresie podatku VAT i podatków dochodowychw projektach realizowanych przez Agencję i jej beneficjentów. Jest autorem wielu opinii z zakresu prawa podatkowego dla PARP i innych instytucji.Występuje jako pełnomocnik reprezentując podatników przed Wojewódzkimi  Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym  w sprawach podatkowych.

Opinie

Bardzo dobre , rzeczowe szkolenie

 K. Kosecka - SM Kociewie

Bardzo rzeczowo, konkretnie z przytoczeniem przykładów z codziennego funkcjonowania firm.

Tomasz Chmielewski ONIX

Szkolenie rzetelne i zgodne z tematem.

Aneta Piotrowska BHE DYCHÓW

  Szkolenie uważam za interesujące, przeprowadzone bardzo zrozumiale dla słuchacza.

Alicja Łuczkiewicz Hydro Energetyka

Szkolenie merytoryczne, zagadnienia omawiano jasno, rzeczowo, na przykładach branżowych. Bardzo dobra komunikacja wykładowcy ze słuchaczami

  B. Dulińska SM Lębork

Profesjonalne podejście do zagadnienia, bardzo miła atmosfera

E. Gajewska SM Tczew

Szkolenie z podatku VAT przedstawione w sposób interesujący i praktyczny z uwzględnieniem bieżących problemów. 

Małgorzata Dziuba IGA Nowa Sól

Szkolenie bardzo ciekawe, objęte ściśle tematyką dotyczącą rozliczenia podatku VAT, dodatkowo oparte na ciekawych przykładach 

B. Zieleniewska SM Wejherowo

Szkolenie było prowadzone przez wykładowcę, który w bardzo prosty spośób przekazał zmiany wchodzące w ustawie VAT.

Sylwia Hejduk POLBILDING

Szkolenie odbyło się w sposób zrozumiały w 100% i interesujacy.

Aleksandra Woźniak BHE Dychów

Bardzo interesujace szkolenie, dobrze przygotowany wykładowca.

Małgorzata Kukiełka Bader Polska

Szkolenie prowadzone w bardzo przystęny sposób. Odpowiedzi na pytania wyczepujące. Obszerne materiały szkoleniowe.

Agnieszka Staniewska PGNiG SA

Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i zgodny z tematem. Wykładowca wyczerpująco odpowiedział na zadane pytania.

 I. Frończyk MPGK

Świetny wykładowca , który umie przekazać posiadaną wiedzę na dany temat.

J. Gliwa GPK

Szkolenie na wysokim poziomie, przeprowadzone pzrez profesjonalnego doradcę podatkowego, poparte ciekawymi przykłądami. Możliwośc zadawania pytań, wspólne szukanie odpowiedzi.

 W. Migdalska MZGK

Temat szkolenia bardzo ciekawy, poruszane tematy były wyjaśniane na bieżąco na szkoleniu.

G. Szałek ZUK

Wyczepujące omawianie tematów. Dogłebne wyjasnienia i odpowiedzi na zadane pytanie.

B.Dekier PGKiM

Szkolenie przeprowadzone perfekcyjnie, z bardzo dużą wiedzą i ciekawymi przykładami, bardzo rzetelnie i dobrze przygotowanym materiałem.

 J. Niemczyk Almatur 

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny z pełnym zaangażowaniem prowadzącego. Możliwość uzyskania odpowiedzi i pomocy na nurtujące tematy nie objęte tematem szkolenia. 

J. Grabda SM Zagórze

Dziękuję za przekazaną wiedzę w sposób zrozumiały.

 S. Kreński Dick Inter SA

"Wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania, omówienie problemów na przykładach." 

S.Reisky Gmina Krzanowice

Zagadnienia szkoleniowe przedstawione w przejrzysty i zrozumiały sposób.

J. Grabda SM Zagórze

"Bardzo czytelny sposób prowadzenia zajęć. Bardzo dobra znajomość problemów, możliwość zadawania pytań."

Dom Pomocy Społecznej

"Wyczerpujące odpowiedzi na zagadnienia zadawane przez uczestników szkolenia."

E. Jędrzejczyk Dom Pomocy Społecznej

"Prowadzący posiada rozległa wiedzę na temat ustawy, interpretacji przez US, GUS, NSA czy WSA. Ponadto ma wiedzę praktyczną wyniesioną z prowadzonej działalności, co skutkuje gruntowną analizę konkretnych przykładów i rozwiązań"

H.Latacz Dyskret Polska

"Przekaz merytoryczny i przedstawienie najważniejszych informacji w sposób interesujący i przystępny"

W. Sarata ZRB SARBUD

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, tematy szkolenia zostały w pełni wyczerpane. Częste podawanie przykładów. Wysoka kultura osobista prowadzącego oraz możliwość zadawania pytań było dodatkowym atutem."

K.Komorowska Mojsiuk

"Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione przejrzyście i zrozumiale."

A.Humańska Sarah plus

"Szkolenie bardzo przydatne i zadowalające pod wzgledem merytorycznym. Osoba prowadzaca w bardzo zrozumiały sposób, umie odpowiedzieć na nie jedno pytanie. Polecam to szkolenie w 100%."

J. Kowalczyk Dancoal

 

"Szkolenie przygotowane przez osobę bardzo kompetentną-praktyka. Temat opowiedziany w sposób zrozumiały i ciekawy."

                                                                                                                                         K.Klimecka Biuro Obsługi Podatnika 

"Wiedza i doświadczenie prowadzącego bezcenne. Podawanie konkretnych przykładów do omawianych sytuacji.

                                                                                  Monika Piotrowska Kornas NZOZ

Szkolenie konkretne, na temat, zgodne z oczekiwaniami. Prowadzący kompetentny, chętny do udzielania wyjaśnień na zadawane pytania.

                                                                                                         A.Zielińska BR TAX

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• VAT- zw. –obowiązuje  jednostki budżetowe składające oświadczenie o rodzaju środków finansowych.
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Uwaga: Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

(KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy,obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu faktury.

Miejsce szkolenia:

• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

• -temat szkolenia
• -miejsce
• -godziny realizacji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

27.08

2019

27.08

2019

27.08

2019

Zmiany podatkowe VAT, CIT 2019 i 2020 w przedsiębiorstwach komunalnych i wodociągach.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

12.09

2019

24.09

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

07.08

2019

07.08

2019

02.08

2019

Faktury VAT 2019

Poznań Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny i zrozumiały sposób, poparte praktycznymi przykładami."

A.Laszuk

GOPS

"Szkolenie odbyło się zadowalająco, profesjonalnie i rzetelnie.Korzystne informacje dla uczestników."

D.Więckowska

UGiM

"Wykładowca b.profesjonalnie przygotowany, kompetentny. W rzeczowy sposób przekazuje informacje. Dobra organizacja szkolenia, blisko cetrum miasta, dogodne godziny."

A. Czechowska

Stalprofil SA

"Szkolenie profesjonalnie prowadzone. Prowadzący bardzo chętnie odpowiada na nurtujące pytania uczestników szkolenia.Polecam."

Natalia Żak

Makar PPH

"Bardzo interesujące szkolenie, dobrze przygotowany wykładowca"

M. Kukiełka

Bader Polska

"Wyczerpujące odpowiedzi na zagadnienia zadawane przez uczestników szkolenia."

E. Jędrzejczyk

Dom Pomocy Społecznej

„Wykładowca w sposób merytoryczny i zrozumiały omawiał zagadnienia z zakresu zawartego w tematyce szkolenia. Szkolenie prowadzone dynamicznie i profesjonalnie.”

E.Garbacz

Urząd Miasta

"Temat szkolenia interesujący, dobry przekaz informacji, dobra organizacja."

M.Siemianowska

Artimex

"Wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności jej przekazania"

D. Dudek

PACCOR POLSKA

"Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i zgodny z tematem. Wykładowca wyczerpująco odpowiedział na zadane pytania"

I. Frończyk

MPGKo

X