Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Wisła 25-28.01.2021r.

 

X

Akademia HR - Rekrutacja, controlling personalny, prawo pracy 2022. (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2022-04-12 - 2022-04-26

Prowadzący: Michał Culepa, Magdalena Guillet, Emilia Kacprzyk

Czas trwania: 30 h

Cena: 2495 PLN (2999 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 5 kwietnia

Dzień I

Rekrutacja

•    Narzędzia rekrutacji – analiza potrzeb na stanowisku do obsadzenia, określenie aktualnego profilu kompetencyjnego
•    Nowoczesne metody rekrutacji, co zmieniło się w ostatnich latach a zwłaszcza w czasie pandemii
•    Jakie metody dopasowane są do najmłodszych pokoleń wchodzących na rynek pracy
•    Złote zasady przyjęcia kandydata i rozpoczęcia wywiadu – zwalczanie blokad u kandydata, przedstawienie firmy, elementy motywujące
•    Spotkanie z kandydatem - struktura wywiadu. Etapy i czas trwania, obiektywizm rekrutującego, właściwa komunikacja na każdym etapie
•    Spotkanie z kandydatem - słuchać i oceniać. Techniki aktywnego słuchania, zbieranie danych, określenie stopnia motywacji kandydata
•    Weryfikacja hipotez- techniki zadawania pytań. Techniki zadawania pytań, rodzaje pytań, wywiad behawioralny, drążenie pytaniami czyli wywiad celowy.
•    Sprawdzanie kluczowych kompetencji kandydata. Umiejętność zadawania pytań o konkretne kompetencje, serie pytań, określenie poziomu kompetencji.
•    Przygotowanie do decyzji. Analiza wyników – narzędzia pomocne w podjęciu decyzji, 
•    Jak interpretować odpowiedzi kandydata, stosowanie skali punktowej.
•    Wybór  kandydata, sprawdzenie skuteczności procesu. Analiza sukcesów pomyłek i trudności. Ocena po okresie próbnym, potwierdzenie początkowych założeń i wychwycenie ewentualnego błędu rekrutacyjnego.

Dzień II i III

Controlling personalny

Blok 1: Charakterystyka i znaczenie kontrolingu personalnego w organizacji

-    Czym jest controlling personalny
-    Obszary zastosowania controllingu personalnego
-    Metody budowy systemu controllingu personalnego – dopasowane do wielkości, potrzeb  i specyfiki organizacji.
-    Rola, zadania  i kompetencje kontrolera personalnego
-    Trendy w zakresie controllingu personalnego – popularne mierniki efektywności procesów HR
-    Audyt procesu – jak sprawdzić, jakie dane, raporty, mierniki można wykorzystać z obecnego systemu w organizacji

Blok 2: Rodzaje wskaźników w controllingu personalnym

-    Metody analiz stosowane w controllingu tj. ABC, XYZ
-    Wskaźniki strategiczne – rodzaje, metody liczenia i zastosowanie
-    Wskaźniki operacyjne w poszczególnych obszarach funkcjonowania procesów w HR:
o    Rekrutacja
o    Onboarding
o    Zatrudnienie
o    Administracja personalna
o    Wynagrodzenia
o    Szkolenia i rozwój
o    Rotacja

Blok 3: Wskaźniki wydajności pracowników

-    Systemy wynagrodzenia oparte na badaniu efektywności
-    Efektywność w oparciu o systemy MBO i OKR
-    Wskaźniki efektywności – przykłady rozwiązań w poszczególnych obszarach (zestawienie KPI dla obszarów sprzedaż, finanse, produkcja, administracja, IT)
-    Praktyczny warsztat z projektowania wskaźników wydajności na bazie wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem

Blok 4: Kalkulacja wskaźników w praktyce

-    Praktyczny warsztat na bazie case study – dobór wskaźników do podanej sytuacji organizacji i wyliczenie wybranych wskaźników

Dzień IV

PRAWO PRACY i ZATRUDNIENIE w 2022 ROKU – NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW

1.    Stosunek pracy – podstawy zawieranie
a.    Przepisy prawa pracy
b.    Formy umów – pisemna, elektroniczna, dokumentowa
c.    Podstawowe zasady podpisu elektronicznego
d.    Dokumentacja kandydata do pracy
e.    Zasady pobierania danych biometrycznych
f.     Dokumentacja przed podjęciem pracy

2.    Umowa o pracę – zasady, wykonywanie, rozwiązywanie
a.    Rodzaje umów
b.    Umowy terminowe – próbna, na czas określony
c.    Maksymalne okresy zatrudnienia
d.    Umowa na czas nieokreślony
e.    Porozumienie stron
f.     Wypowiedzenie – terminy, zasady wypowiedzenia
g.    Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

3.    Praca zdalna w czasie epidemii COVID-19 i projektowane zmiany
a.    Organizowanie pracy zdalnej: zasady polecania, odwołanie pracy zdalnej, praca „hybrydowa”
b.    Praca zdalna w trakcie kwarantanny. Niezdolność do pracy a praca zdalna
c.    Projektowane zmiany w zakresie pracy zdalnej
d.    Zawieszenie badań lekarskich

4.    Przepisy dotyczące testów pracowników w związku z COVID-19
a.    Nowa ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (projekt sejmowy)
b.    Zakres zastosowania – kategorie zatrudnionych:
-    pracownicy
-    wykonawcy umów cywilnoprawnych
-    inni zatrudnieni
c.    Prawa pracodawcy:
-    żądanie przeprowadzenia testu diagnostycznego na
-    okazanie świadectwa zaszczepienia lub ozdrowienia
d.    Skutki braku aktualnego testu, świadectwa szczepienia lub ozdrowienia
-    zmiana stanowiska pracy
-    zmiana systemu czasu pracy
-    zmiana miejsca wykonywania pracy
e.    Okres na jaki mogą być wprowadzone zmiany
f.     Zasady przechowywania i przetwarzania danych o testach i zaszczepieniu

Dzień V

PRAWO PRACY i ZATRUDNIENIE w 2022 ROKU-CD

5.    Zmiany w zakresie ustalania okresów zasiłkowych
a.    Okresy zasiłkowe – długość
b.    Sposób liczenia wg. nowych przepisów
c.    Okres zasiłkowy a możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia


6.    Zmiany w urlopach dla rodziców
a.    wydłużenie urlopu ojcowskiego
b.    nowy wymiar dni wolnych na opiekę nad dziećmi
c.    prawo rodziców dzieci do lat 6 do elastycznych form wykonywania pracy w zakresie czasu pracy

7.    Wdrożenie przepisów unijnych w zakresie ochrony prawnej sygnalistów
a.    Pojęcie sygnalisty
b.    Podstawy ochrony sygnalistów w prawie UE: Dyrektywa nr 2019/1937
c.    Kategorie sygnalistów: pracownicy, inni zatrudnieni, współpracujący, akcjonariusze i udziałowcy
d.    Przedmiot zgłoszenia – rodzaje naruszeń prawa
e.    Kategorie działań odwetowych, zabronionych przez prawo
f.    Sposoby ochrony: zakaz zwalniania z pracy, zakazy rozwiązywania umów – w tym umów gospodarczych, zniesienie wewnętrznych ograniczeń działalności sygnalistów
g.    Roszczenia sygnalistów i odpowiedzialność karna za naruszanie ich praw
h.    Zadania pracodawców w zakresie ochrony sygnalistów
-    wprowadzenie wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń prawa
-    regulamin zgłoszeń wewnętrznych – kiedy i w jakim zakresie obowiązuje
-    obowiązki pracodawcy: przyjęcie zgłoszenia, nadanie biegu sprawie, obowiązki informacyjne wobec sygnalisty

8.    Umowy cywilnoprawne
a.    Zatrudnienie pracownicze a zatrudnienie cywilnoprawne
b.    Umowa zlecenie i umowa o dzieło – różnice
c.    Umowy cywilnoprawne w orzecznictwie
d.    Umowy cywilnoprawne a ubezpieczenia społeczne:
-    zasady ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i umów o świadczenie usług
-    obowiązek rejestracyjny umów o dzieło w ZUS
e.    Wynagradzanie z tytułu umów zleceń i o świadczenie usług: minimalna stawka godzinowa i jej zastosowanie, ewidencja godzin usług
f.     Wynagradzanie z tytułu umów o dzieło: sposoby ustalania, wynagrodzenie częściowe, wadliwe wykonanie dzieła
g.    50% koszty uzyskania przychodu – kiedy i w jakich warunkach obowiązują
h.    Zakończenie umowy
–    zlecenie na czas określony lub nieokreślony
–    wykonanie dzieła
–    zakończenie przed czasem: wypowiedzenie zlecenia – odstąpienie od umowy o dzieło, odpowiedzialność za szkody

Szkolenie przeznaczone jest dla:
-    Menadżerów HR
-    HRBP, Specjalistów HR, administracji personalnej i płac
-    Osób pracujących w obszarze controllingu finansowego chcących poznać specyfikę liczenia wskaźników HR

Uczestnicy:
•    Nauczą się rekrutować pracowników dobranych profilem nie tylko do stanowiska, ale też do zespołu.
•    Poznają i zrozumieją dotychczasowe popełniane błędy rekrutacyjne, określą swój styl i mocne strony w roli rekrutera.
•    Przećwiczą techniki zadawania pytań, nauczą się szukać wymaganych kompetencji na stanowisko.
•    Nauczą się obserwować kandydata i dokonywać prawidłowych ocen.
•    Zobiektywizują proces rekrutacyjny, co w konsekwencji doprowadzi do zredukowania pomyłek rekrutacyjnych
•    Poznają nowoczesne metody rekrutacji on-line oraz zrozumieją jakie procesy dopasowane są do nowego pokolenia wchodzącego na rynek pracy

Celem jest także

-    Pogłębienie wiedzy na temat zagadnienia controllingu finansowego
-    Omówienie korzyści wynikających z wdrożenia kontrolingu personalnego w organizacji
-    Poznanie praktyki stosowania controllingu  personalnego
-    Poznanie głównych wskaźników – strategicznych i operacyjnych
-    Opanowanie metod liczenia i interpretacji wskaźników  
-    Poszerzenie wiedzy na temat projektowania systemów wynagrodzeń i opomiarowania wydajności pracy

Szkolenie zaktualizuje i uporządkuje wiedzę z zakresu nowych przepisów Prawa Pracy w szczególności tworzenie regulaminu pracy i wynagradzania na nowych zasadach, zawierania umów, wystawiania świadectw pracy, wyliczania wynagrodzeń. Szkolenie prezentuje aktualny stan prawny.

-    Poznasz kluczowe korzyści wykorzystania controllingu personalnego
-    Dowiesz się, jakie wskaźniki prezentować przed zarządem, aby wykazać skuteczność działań HR
-    W praktyce poznasz metody liczenia wskaźników HR
-    Przećwiczysz dopasowywanie doboru wskaźników HR i wydajności pracowników do sytuacji i specyfiki organizacji
-    Nabędziesz wprawy w liczeniu wskaźników na bazie praktycznego warsztatu

Michał Culepa


mgr prawa, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczen społecznych redaktor czasopisma "Serwis prawno-pracowniczy" od 2006 roku doradca z zakresu zatrudnienia i wynagradzania.
Autor i współautor licznych publikacji,ponadto autor  licznych artykułów i komentarzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w czasopismach: Dziennik-Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwis Prawno-Pracowniczy, Gazeta Samorządu i Administracji, Rzeczpospolita.Stała współpraca z wydawnictwami:-    Infor (kontynuacja współpracy od 2006 r.),     Wolters Kluwer (od 2005 r.), Wiedza i Praktyka (od 2006 r.), C.H. Beck (od 2007 r.)

Trener  na wielu szkoleniach  lub cyklach szkoleniowych:
1)    Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (dla pracowników administracji podatkowej)
2)    Oświadczenia majątkowe w jednostkach administracji publicznej
3)    Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze .
4)    Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych
5)    Prawo pracy – najważniejsze aspekty związane ze stosowaniem Kodeksu pracy, oraz  Zatrudnianie cudzoziemców
6)    Wynagradzanie pracowników samorządowych
7)    Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich
8)    Stosunek pracy pracowników samorządowych
9)    Akty zakładowego prawa pracy w jednostkach samorządowych
10)  Dokumentacja pracownicza
11)  Czas pracy w instytucjach kultury
12)  Czas pracy w służbie zdrowia
13)  Płace w wymiarze sprawiedliwości
14)  Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych.

Opinie po szkoleniu eksperta:

"Jestem zadowolony z udziału w szkoleniu pn. „Prawo pracy – dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia organizowanego przez Akademię Kształcenia Kadr. Przekazana wiedza przyczyniła się do poszerzenia moich kompetencji w zakresie objętym tematyką szkolenia. Nadmieniam, że szkolenie prowadzone było w sposób profesjonalny. Omawiane zagadnienia prezentowane były w sposób jasny i zrozumiały. "


Magdalena Guillet


Praktyk rekrutacji. Prowadziła międzynarodową firmę pracy tymczasowej, była Dyrektorem HR w sieci hipermarketów gdzie rekrutowała  wszystkich pracowników do nowych hipermarketów. Prowadziła liczne rekrutacje na zlecenie klientów z wielu branż. Ma na swoim koncie ok 2500 tys. udanych procesów rekrutacyjnych. Obecnie konsultant biznesowy, trener, mentor i coach.

Kluczowe kompetencje to m. in.:
- budowanie systemów HR ( procesy rekrutacyjne, ocena pracownicza, rozmowy rozwojowe, zarządzanie kompetencjami, on-boarding, programy mentoringowe)
- doradztwo strategiczne w zakresie określania misji, wizji, strategii firmy oraz ocena potencjału kadry kierowniczej ( planowanie i przeprowadzanie AC/DC)
- rozwijanie kompetencji menedżerskich i umiejętności miękkich


Emilia Kacprzyk


Trener Biznesu, Coach ICF, HR Head z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu obszarem Human Resources globalnych korporacji. Posiada wiedzę i praktyczne doświadczenie w tworzeniu  i wdrażaniu  standardów HR w start – upach, przedsiębiorstwach na etapie zmian organizacyjnych i wdrażających procesy HR od podstaw. W organizacjach polskich i zagranicznych na całym świecie wdrażała procesy HR tj. talent management, Employer Branding, zarządzanie oparte  na kompetencjach, programy rozwojowe, czy wskaźniki efektywności HR. Na co dzień współpracuje z menadżerami wszelkich szczebli wdrażając ich  i umacniając w przekonaniu o wartości wrażania procesów umożliwiających wzrost efektywności organizacji dzięki zaangażowaniu pracowników.  Jako certyfikowany coach ICF w pracy stosuje podejście oparte na współpracy i wsparciu rozwoju innych. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia na arenie polskiej i międzynarodowej, w języku angielskim i polskim, z umiejętności miękkich i HR, dla top i mid menadżerów, specjalistów,  jest opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych Język angielski w biznesie, wykładowcą akademickim z obszaru zarządzania biznesem i HR. Od 20 lat prowadzi kursy biznesowe języka angielskiego, w tym kursy specjalistyczne.

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 2495 plus 23% VAT, razem 3068.85
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

Szkolenie jest realizowane: 12,14,15,25,26 kwietnia

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 30 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.04

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kraków Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.05

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.07

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.04

2022

22.02

2022

28.03

2022

16.05

2022

13.06

2022

04.02

2022

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie prowadzone żywo, ciekawie, bez zbędnego przeciągania tematu. Bardzo konkretnie przekazana wiedza. Osoba prowadzącego bardzo właściwa."

Z. Święcz

Starostwo Powiatowe

"Prowadzący w konkretny sposób poruszał najważniejsze zmiany w KPA. Podawanie przykładów z "życia" ułatwiło zrozumienie poruszanych kwestii. Bardzo dobre materiały szkoleniowe."

„Szkolenie zgodne z programem. Bardzo miła atmosfera i warunki pobytowe. Polecam skorzystanie innym zainteresowanym.”

"Szkolenie przeprowadzone na podstawie praktycznych przykładów, w sposób interesujący"

"Bardzo merytorycznie prowadzone szkolenie, wiedza i zaangażowanie trenera imponujące"

"Bardzo pozytywnie."

"Wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia. Dodatkowym plusem była dyskusja pomiędzy osobą prowadzącą szkolenie a uczestnikami. Zostały przekazane obszerne materiały szkoleniowe."

"Tematy poruszane na szkoleniu spełniły moje oczekiwania. Materiały informacyjne bardzo dobrze opracowane."

"Fachowo, materiały w bardzo obszernej formie, polecam"

"Treści przekazane w przystępny sposób wsparte licznymi przykładami. Merytorycznie wykładowca z najwyższej półki"

X