Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Wisła 25-28.10-2022

 

X

Akademia HR - Rekrutacja, controlling personalny, prawo pracy 2022. (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2022-10-10 - 2022-10-21

Prowadzący: Michał Culepa, Magdalena Guillet, Emilia Kacprzyk

Czas trwania: 30 h

Cena: 2495 PLN (2999 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 30 września

Dzień I

Rekrutacja

•    Narzędzia rekrutacji – analiza potrzeb na stanowisku do obsadzenia, określenie aktualnego profilu kompetencyjnego
•    Nowoczesne metody rekrutacji, co zmieniło się w ostatnich latach a zwłaszcza w czasie pandemii
•    Jakie metody dopasowane są do najmłodszych pokoleń wchodzących na rynek pracy
•    Złote zasady przyjęcia kandydata i rozpoczęcia wywiadu – zwalczanie blokad u kandydata, przedstawienie firmy, elementy motywujące
•    Spotkanie z kandydatem - struktura wywiadu. Etapy i czas trwania, obiektywizm rekrutującego, właściwa komunikacja na każdym etapie
•    Spotkanie z kandydatem - słuchać i oceniać. Techniki aktywnego słuchania, zbieranie danych, określenie stopnia motywacji kandydata
•    Weryfikacja hipotez- techniki zadawania pytań. Techniki zadawania pytań, rodzaje pytań, wywiad behawioralny, drążenie pytaniami czyli wywiad celowy.
•    Sprawdzanie kluczowych kompetencji kandydata. Umiejętność zadawania pytań o konkretne kompetencje, serie pytań, określenie poziomu kompetencji.
•    Przygotowanie do decyzji. Analiza wyników – narzędzia pomocne w podjęciu decyzji, 
•    Jak interpretować odpowiedzi kandydata, stosowanie skali punktowej.
•    Wybór  kandydata, sprawdzenie skuteczności procesu. Analiza sukcesów pomyłek i trudności. Ocena po okresie próbnym, potwierdzenie początkowych założeń i wychwycenie ewentualnego błędu rekrutacyjnego.

Dzień II i III

Controlling personalny

Blok 1: Charakterystyka i znaczenie kontrolingu personalnego w organizacji

-    Czym jest controlling personalny
-    Obszary zastosowania controllingu personalnego
-    Metody budowy systemu controllingu personalnego – dopasowane do wielkości, potrzeb  i specyfiki organizacji.
-    Rola, zadania  i kompetencje kontrolera personalnego
-    Trendy w zakresie controllingu personalnego – popularne mierniki efektywności procesów HR
-    Audyt procesu – jak sprawdzić, jakie dane, raporty, mierniki można wykorzystać z obecnego systemu w organizacji

Blok 2: Rodzaje wskaźników w controllingu personalnym

-    Metody analiz stosowane w controllingu tj. ABC, XYZ
-    Wskaźniki strategiczne – rodzaje, metody liczenia i zastosowanie
-    Wskaźniki operacyjne w poszczególnych obszarach funkcjonowania procesów w HR:
o    Rekrutacja
o    Onboarding
o    Zatrudnienie
o    Administracja personalna
o    Wynagrodzenia
o    Szkolenia i rozwój
o    Rotacja

Blok 3: Wskaźniki wydajności pracowników

-    Systemy wynagrodzenia oparte na badaniu efektywności
-    Efektywność w oparciu o systemy MBO i OKR
-    Wskaźniki efektywności – przykłady rozwiązań w poszczególnych obszarach (zestawienie KPI dla obszarów sprzedaż, finanse, produkcja, administracja, IT)
-    Praktyczny warsztat z projektowania wskaźników wydajności na bazie wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem

Blok 4: Kalkulacja wskaźników w praktyce

-    Praktyczny warsztat na bazie case study – dobór wskaźników do podanej sytuacji organizacji i wyliczenie wybranych wskaźników

Dzień IV

PRAWO PRACY i ZATRUDNIENIE w 2022 ROKU – NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW

1.    Stosunek pracy – podstawy zawieranie
1)    Przepisy prawa pracy
2)    Formy umów – pisemna, elektroniczna, dokumentowa
3)    Dokumentacja kandydata do pracy
4)    Zasady pobierania danych biometrycznych
5)    Dokumentacja przed podjęciem pracy
6)    Podstawowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
a)    formy prowadzenia: papierowa i cyfrowa
b)    teczka akt osobowych – części i kategorie dokumentów
c)    dokumentacja czasu pracy
d)    dokumentacja urlopowa, płacowa i rejestry środków ochronnych
e)    okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, zasady kontynuacji dokumentacji po ponownym zatrudnieniu
f)    postępowanie z dokumentacją po zakończeniu terminu przechowywania

2.    Umowa o pracę – zasady, wykonywanie, rozwiązywanie
1)    Rodzaje umów
2)    Umowy terminowe – próbna, na czas określony
3)    Maksymalne okresy zatrudnienia
4)    Umowa na czas nieokreślony
5)    Porozumienie stron
6)    Wypowiedzenie – terminy, zasady wypowiedzenia
7)    Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
8)    Czynności na zakończenie stosunku pracy
a)    rozliczenie z pracodawcą
b)    wydanie świadectwa pracy
c)    zasady dotyczące umów o zakazie konkurencji po zakończeniu zatrudnienia w świetle planowanych zmian Kodeksu pracy

3.    Umowy cywilnoprawne
1)    Zatrudnienie pracownicze a zatrudnienie cywilnoprawne
2)    Umowa zlecenie i umowa o dzieło – różnice
3)    Umowy cywilnoprawne w orzecznictwie
4)    Umowy cywilnoprawne a ubezpieczenia społeczne:
a)    zasady ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i umów o świadczenie usług
b)    obowiązek rejestracyjny umów o dzieło w ZUS
5)    Wynagradzanie z tytułu umów zleceń i o świadczenie usług: minimalna stawka godzinowa i jej zastosowanie, ewidencja godzin usług
6)    Wynagradzanie z tytułu umów o dzieło: sposoby ustalania, wynagrodzenie częściowe, wadliwe wykonanie dzieła
7)    Zakończenie umowy
–    zlecenie na czas określony lub nieokreślony
–    wykonanie dzieła
–    zakończenie przed czasem: wypowiedzenie zlecenia – odstąpienie od umowy o dzieło, odpowiedzialność za szkody

Dzień II

4.    Projektowane zmiany Kodeksu pracy: praca zdalna
1)    Organizowanie pracy zdalnej według aktualnych przepisów: zasady polecania, odwołanie pracy zdalnej, praca „hybrydowa”
2)    Niezdolność do pracy a praca zdalna.
3)    Nowe przepisy w zakresie pracy zdalnej
a)    zniesienie telepracy
b)    praca zdalna uzgodniona z pracownikiem,
c)    praca zdalna na polecenie pracodawcy
d)    okazjonalna praca zdalna – wymiar roczny
e)    przepisy zakładowe dotyczące pracy zdalnej i ich zakres obowiązywania
f)    zasady wykonywania pracy zdalnej:
–    obowiązki pracodawcy w zakresie dostarczenia narzędzi i sprzętu
–    obowiązki finansowe pracodawcy
–    kontrola warunków pracy zdalnej
–    warunki cofnięcia pracy zdalnej

5.    Projektowane zmiany Kodeksu pracy: badanie trzeźwości pracowników
1)    Wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników
2)    Zasady przeprowadzania badań – obowiązki pracodawcy
3)    Metody przeprowadzania badań
4)    Wyniki badań i ich skutki dla pracownika badanego
5)    Zasady przechowywania danych o badaniach
6)    Zmiany dotyczące kar porządkowych

6.    Planowane zmiany w Kodeksie pracy związane z wdrożeniem Dyrektyw UE z września 2019 r. dotyczących: przejrzystych warunków zatrudnienia (Dyrektywa 2019/1152) i work-life balance (Dyrektywa 2019/1158)
1)    Zakaz niekorzystnego traktowania z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych
2)    Umowy o pracę na okres próbny: nowe przepisy (zasady zawierania, zmiany okresów zatrudnienia)
3)    Wypowiedzenia umów o pracę na czas określony – nowe zasady
4)    Dodatkowe zatrudnienie – zakaz ograniczeń
5)    Rola zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy dla ograniczenia dodatkowych zajęć pracowników
6)    Nowe zasady delegowania pracownika do pracy za granicę – okresy, obowiązki pracodawcy
7)    Nowe informacje o warunkach zatrudnienia
8)    Zmiany w szkoleniach – rodzaje szkoleń, obowiązki pracodawcy, finansowanie, szkolenia a czas pracy
9)    Nowe rodzaje zwolnień: siła wyższa, sprawy osobiste
10)    Urlopy opiekuńcze – nowa instytucja kodeksowa: zasady udzielania, wymiar
11)    Zmiany w urlopach rodzicielskich – zwiększenie wymiaru, przydzielenie części urlopu tylko jednemu rodzicowi
12)    Elastyczna organizacji pracy – rodzaje, komu przysługuje i pod jakimi warunkami

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:
-    Menadżerów HR
-    HRBP, Specjalistów HR, administracji personalnej i płac
-    Osób pracujących w obszarze controllingu finansowego chcących poznać specyfikę liczenia wskaźników HR

Uczestnicy:
•    Nauczą się rekrutować pracowników dobranych profilem nie tylko do stanowiska, ale też do zespołu.
•    Poznają i zrozumieją dotychczasowe popełniane błędy rekrutacyjne, określą swój styl i mocne strony w roli rekrutera.
•    Przećwiczą techniki zadawania pytań, nauczą się szukać wymaganych kompetencji na stanowisko.
•    Nauczą się obserwować kandydata i dokonywać prawidłowych ocen.
•    Zobiektywizują proces rekrutacyjny, co w konsekwencji doprowadzi do zredukowania pomyłek rekrutacyjnych
•    Poznają nowoczesne metody rekrutacji on-line oraz zrozumieją jakie procesy dopasowane są do nowego pokolenia wchodzącego na rynek pracy

Celem jest także

-    Pogłębienie wiedzy na temat zagadnienia controllingu personalnego
-    Omówienie korzyści wynikających z wdrożenia controllingu personalnego w organizacji
-    Poznanie praktyki stosowania controllingu  personalnego
-    Poznanie głównych wskaźników – strategicznych i operacyjnych
-    Opanowanie metod liczenia i interpretacji wskaźników  
-    Poszerzenie wiedzy na temat projektowania systemów wynagrodzeń i opomiarowania wydajności pracy

Szkolenie zaktualizuje i uporządkuje wiedzę z zakresu nowych przepisów Prawa Pracy w szczególności tworzenie regulaminu pracy i wynagradzania na nowych zasadach, zawierania umów, wystawiania świadectw pracy, wyliczania wynagrodzeń. Szkolenie prezentuje aktualny stan prawny.

-    Poznasz kluczowe korzyści wykorzystania controllingu personalnego
-    Dowiesz się, jakie wskaźniki prezentować przed zarządem, aby wykazać skuteczność działań HR
-    W praktyce poznasz metody liczenia wskaźników HR
-    Przećwiczysz dopasowywanie doboru wskaźników HR i wydajności pracowników do sytuacji i specyfiki organizacji
-    Nabędziesz wprawy w liczeniu wskaźników na bazie praktycznego warsztatu

Michał Culepa


mgr prawa, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczen społecznych redaktor czasopisma "Serwis prawno-pracowniczy" od 2006 roku doradca z zakresu zatrudnienia i wynagradzania.
Autor i współautor licznych publikacji,ponadto autor  licznych artykułów i komentarzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w czasopismach: Dziennik-Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwis Prawno-Pracowniczy, Gazeta Samorządu i Administracji, Rzeczpospolita.Stała współpraca z wydawnictwami:-    Infor (kontynuacja współpracy od 2006 r.),     Wolters Kluwer (od 2005 r.), Wiedza i Praktyka (od 2006 r.), C.H. Beck (od 2007 r.)

Trener  na wielu szkoleniach  lub cyklach szkoleniowych:
1)    Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (dla pracowników administracji podatkowej)
2)    Oświadczenia majątkowe w jednostkach administracji publicznej
3)    Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze .
4)    Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych
5)    Prawo pracy – najważniejsze aspekty związane ze stosowaniem Kodeksu pracy, oraz  Zatrudnianie cudzoziemców
6)    Wynagradzanie pracowników samorządowych
7)    Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich
8)    Stosunek pracy pracowników samorządowych
9)    Akty zakładowego prawa pracy w jednostkach samorządowych
10)  Dokumentacja pracownicza
11)  Czas pracy w instytucjach kultury
12)  Czas pracy w służbie zdrowia
13)  Płace w wymiarze sprawiedliwości
14)  Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych.

Opinie po szkoleniu eksperta:

"Profesjonalne szkolenie - przystępnie przekazana wiedza, dostarczone materiały, możliwość zadawania pytań. Obsługa szkolenia również na wysokim poziomie."

"Szkolenie merytoryczne, zagadnienia przekazane w sposób zrozumiały i rzeczowy. Wykładowca kompetentny i komunikatywny. Szkolenie godne polecenia."

 

"Jestem zadowolony z udziału w szkoleniu pn. „Prawo pracy – dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia organizowanego przez Akademię Kształcenia Kadr. Przekazana wiedza przyczyniła się do poszerzenia moich kompetencji w zakresie objętym tematyką szkolenia. Nadmieniam, że szkolenie prowadzone było w sposób profesjonalny. Omawiane zagadnienia prezentowane były w sposób jasny i zrozumiały. "


Magdalena Guillet


Praktyk rekrutacji. Prowadziła międzynarodową firmę pracy tymczasowej, była Dyrektorem HR w sieci hipermarketów gdzie rekrutowała  wszystkich pracowników do nowych hipermarketów. Prowadziła liczne rekrutacje na zlecenie klientów z wielu branż. Ma na swoim koncie ok 2500 tys. udanych procesów rekrutacyjnych. Obecnie konsultant biznesowy, trener, mentor i coach.

Kluczowe kompetencje to m. in.:
- budowanie systemów HR ( procesy rekrutacyjne, ocena pracownicza, rozmowy rozwojowe, zarządzanie kompetencjami, on-boarding, programy mentoringowe)
- doradztwo strategiczne w zakresie określania misji, wizji, strategii firmy oraz ocena potencjału kadry kierowniczej ( planowanie i przeprowadzanie AC/DC)
- rozwijanie kompetencji menedżerskich i umiejętności miękkich


Emilia Kacprzyk


Trener Biznesu, Coach ICF, HR Head z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu obszarem Human Resources globalnych korporacji. Posiada wiedzę i praktyczne doświadczenie w tworzeniu  i wdrażaniu  standardów HR w start – upach, przedsiębiorstwach na etapie zmian organizacyjnych i wdrażających procesy HR od podstaw. W organizacjach polskich i zagranicznych na całym świecie wdrażała procesy HR tj. talent management, Employer Branding, zarządzanie oparte  na kompetencjach, programy rozwojowe, czy wskaźniki efektywności HR. Na co dzień współpracuje z menadżerami wszelkich szczebli wdrażając ich  i umacniając w przekonaniu o wartości wrażania procesów umożliwiających wzrost efektywności organizacji dzięki zaangażowaniu pracowników.  Jako certyfikowany coach ICF w pracy stosuje podejście oparte na współpracy i wsparciu rozwoju innych. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia na arenie polskiej i międzynarodowej, w języku angielskim i polskim, z umiejętności miękkich i HR, dla top i mid menadżerów, specjalistów,  jest opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych Język angielski w biznesie, wykładowcą akademickim z obszaru zarządzania biznesem i HR. Od 20 lat prowadzi kursy biznesowe języka angielskiego, w tym kursy specjalistyczne.

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 2495 plus 23% VAT, razem 3068.85
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

Szkolenie jest realizowane: 10,11,19,20,21 października

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 30 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

25.10

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Prawo pracy 2022-2023 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

10.10

2022

17.11

2022

15.12

2022

27.09

2022

10.10

2022

17.11

2022

15.12

2022

19.10

2022

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

"Szkolenie przeprowadzone bardzo dobrze.Prowadzący w jasny i zrozumiały sposób omawiał poszczególne zagadnienia związane z tematyką szkolenia."

"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy"

"Szkolenie na wysokim poziomie prowadzone przez profesjonalnego doradcę podatkowego, poparte ciekawymi przykładami. Możliwość zadawania pytań, wspólne szukanie odpowiedzi"

" Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale."

"Szkolenie prowadzone w bardzo profesjonalny sposób w oparciu o szeroką wiedzę i doświadczenie. Jestem b. zadowolona z uczestnictwa i polecam innym zainteresowanym."

"Szkolenie prowadzone w bardzo interesujący sposób, osoba prowadząca na bieżąco i wyczerpująco odpowiadała na zadawane na czacie pytania. Poziom merytoryczny szkolenia i przekaz na wysokim poziomie. Szkolenie zorganizowane sprawnie."

"Bardzo jasno i zrozumiale przekazane informacje."

"Warto brać udział w takich szkoleniach, ponieważ najczęściej osoby prowadzące posiadają wieloletnią praktykę , doświadczenie z którym chętnie się dzielą. Udzielają też do konkretnych przepisów prawnych praktyczne rozwiazania.

K. Filipczak

Fimalli

"Bardzo profesjonalnie przygotowane szkolenie. Kompetentny wykładowca, udzielający wyczerpujących odpowiedzi na pytania."

X