Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Wisła 25-28.10-2022

 

X

Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2022-10-19 - 2022-10-20

Prowadzący: Radosław Ignatowski

Czas trwania: 16 h

Cena: 1199 PLN (1438 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 12 października

CZEŚĆ PIERWSZA – Ogólna
1.    Idea obowiązku sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w myśl rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 17 września 2017 r. o rachunkowości budżetowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342).
2.    Zakres podmiotowy skonsolidowanego bilansu JST.
3.    Wymogi formalno-prawne sporządzania skonsolidowanego bilansu JST, w tym: zasady sporządzania, przesyłania, przechowywania, zatwierdzania.
4.    Zasady ogólne sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego według regulacji ustawy o rachunkowości.
5.    Zakres wymogów szczegółowych rozporządzenia wykonawczego do ustawy o rachunkowości w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
6.    Adaptacja wymogów i zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości dla potrzeb skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego.
7.    Zawartość i zakres informacyjny poszczególnych pozycji skonsolidowanego bilansu jednostki samorządowej.
8.    Procedury konsolidacji bilansów, w tym między innymi:
‒    określenie jednostek powiązanych (grupy jednostek samorządu terytorialnego) i powstanie obowiązku konsolidacji bilansu jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa),
‒    określenie innych jednostek, których objęcie może być konieczne dla sporządzenia skonsolidowanego bilansu JST,
‒    ustawowe kryteria włączeń podmiotowych z konsolidacji i ich praktyczny wymiar – czy wszystkie jednostki muszą być objęte skonsolidowanym bilansem?
‒    kryteria doboru i istota metody konsolidacji pełnej, proporcjonalnej i metody praw własności,
‒    wycena i ujęcie aktywów netto (aktywów i pasywów) jednostek podległych JST i podporządkowanych, w tym szacowanie wartości godziwej i rozliczanie powstałych różnic z wyceny,
‒    ustalanie oraz rozliczanie różnic konsolidacyjnych, w tym: dodatniej i ujemnej wartości firmy,
‒    korekty konsolidacyjne z tytułu transakcji wewnątrzgrupowych,
‒    zakres i formy prowadzenia dokumentacji konsolidacyjnej,
‒    zapewnienie jednolitości polityki rachunkowości jednostek objętych skonsolidowanym bilansem.

CZĘŚĆ DRUGA – Procedury i praca warsztatowa
1.    Gromadzenie i przygotowanie dokumentów, sprawozdań finansowych i innych danych księgowych, niezbędnych do skonsolidowania bilansu JST.
2.    Ustalanie, rozliczanie i wykazywanie w skonsolidowanym bilansie ewentualnych różnic konsolidacyjnych, w tym:
‒    wartości firmy jednostek podporządkowanych (dodatniej i ujemnej),
‒    kapitału/funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny.
3.    Stosowanie metody konsolidacji pełnej (na liczbach), w tym:
‒    określenie zakresu i dokonywanie korekt i eliminacji konsolidacyjnych z tytułu: powiązań kapitałowych, handlowych oraz finansowych jednostki zależnej z jednostką dominującą (jednostką samorządu terytorialnego) i z innymi jednostkami objętymi skonsolidowanym bilansem,
‒    szacowanie wartości kapitałów mniejszości na dzień przejęcia i dzień bilansowy,
‒    wpływ dokonywanych wyłączeń i korekt konsolidacyjnych na skonsolidowane pozycje bilansu,
‒    praktyczne procedury konsolidacyjne oraz ich ujęcie w dokumentacji konsolidacyjnej i ostatecznym sprawozdaniu skonsolidowanym,
4.    Zasady stosowania metody konsolidacji proporcjonalnej oraz metody praw własności dla jednostek zależnych, współzależnych i jednostek stowarzyszonych)
(w układzie tematycznym jak dla metody konsolidacji pełnej.
5.    Stosowanie metody praw własności na poziomie ksiąg rachunkowych inwestorów (jednostki dominującej i znaczącego inwestora) i jej przełożenie na metody konsolidowania bilansu JST.
6.    Dostosowanie wzoru skonsolidowanego bilansu (Załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju o rachunkowości budżetowej) do warunków i potrzeb konkretnej jednostki samorządu terytorialnego a formaty elektroniczne bilansów.
7.    Przypadki szczególne w konsolidacji bilansów JST, w tym:
‒    sprzedaż całości i części udziałów w jednostkach podporządkowanych,
‒    emisja dodatkowego kapitału (funduszu) przez jednostki podporządkowane,
‒    etapowe nabywanie (obejmowanie) udziałów w jednostkach podporządkowanych.

Warsztaty skierowane sa do osób odpowiedzialnych za sporządzenie i prezentację skonsolidowanego bilansu w JST.

Celem warsztatów jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności sporządzania skonsolidowanego bilansu w jednostkach samorządu terytorialnego.

Seminarium ma charakter wykładu-konwersatorium z elementami warsztatu praktycznego, w którym zakłada się aktywne uczestnictwo słuchaczy. Seminarium oparte jest na analizie obowiązujących przepisów prawnych w ujęciu regulacji ustawy o rachunkowości wraz z nowymi aktami wykonawczymi oraz regulacji Rozporządzenia Ministra Finansów, przykładach liczbowych i doświadczeniach praktycznych wykładowcy z konsolidacji sprawozdań finansowych.


Radosław Ignatowski


Prof. nadzw. UŁ dr hab. Radosław Ignatowski jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego z rocznika 1994. Od tego czasu pracuje na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Rachunkowości, działającej wpierw na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, a od wyodrębnienia Wydziału Zarządzania tudzież. Doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych uzyskał w 1996 r.  a stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w 2009 r. Obecnie kieruje Zakładem Rachunkowości Międzynarodowej w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Ośrodkiem Międzynarodowych Studiów Rachunkowości na tej uczelni. Jest kierownikiem studiów drugiego stopnia „Finanse i rachunkowość” oraz Studiów Podyplomowych Rachunkowości i Zarządzania Finansowego. Specjalizuje się w problematyce harmonizacji i standaryzacji zasad sprawozdawczości finansowej w wymiarze globalnym, zmian ustrojowych podmiotów gospodarczych (połączenia, podziały i przekształcenia) rozpatrywanych z perspektywy rachunkowości oraz w sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych i im podobnych związków gospodarczych. Od wielu lat ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą i organizacjami środowiskowymi. Od 2002 r. jest członkiem polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości, wydającego Krajowe Standardy Rachunkowości. Stale współpracuje z IASB, organizacją wydającą MSSF oraz europejskimi organizacjami, odpowiedzialnymi za rozwój regulacji rachunkowości: Komisji Europejskiej i EFRAG. Był członkiem zespołu doradczego Banku Światowego w zakresie rozwoju profesji i edukacji rachunkowości w krajach bloku wschodniego (program STAREP). Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, gdzie pełni funkcję członka (wcześniej: wiceprzewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Zagranicą) oraz członkiem Rady Naukowej SKwP. W latach 2016 – 2019 był członkiem Komisji Nadzoru Audytowego z rekomendacji Polskiej Rady Biegłych Rewidentów. Jako samodzielny autor opublikował kilka monografii, ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jest współautorem wielu opracowań zespołowych, w tym podręczników i skryptów, przeznaczonych dla studentów i praktyków, w tym dla biegłych rewidentów w ramach ich corocznych, obligatoryjnych szkoleń. W 2020 r. i 2021 r., wraz z dr Władysławem Fałowskim, napisał na potrzeby doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów książkę: Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego, SKwP, Warszawa. jest autorem m.in. praktycznej monografii Konsolidacja sprawozdań finansowych. Koncepcje, regulacje polskie i MSSF, zastosowania praktyczne (2 tomy), ODDK, Gdańsk 2012–2013 oraz we współautorstwie podręcznik Zaawansowana rachunkowość finansowa. Problemy i zadania, CCiAE, Łódź 2015 i 2019 (wydanie II), będąc jego redaktorem naukowym. Za równie ważną uznaje pozycję wydawniczą, porównującą polskie zasady rachunkowości z MSSF: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości, wydaną przez wydawnictwo Rachunkowość w 2015 r., napisaną m.in. we współautorstwie współpracowników z Katedry. książkę  Jest członkiem Rady programowej czasopisma Rachunkowość, w którym publikuje wiele artykułów o tematyce rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi oraz audytorskimi oraz opracowuje ekspertyzy i opinie prawne na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym spółek rynków kapitałowych, w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Obecnie jest także członkiem Komitetów Audytu w dwu jednostkach zaufania publicznego.

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1199 plus 23% VAT, razem 1474.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram: 11,13 maja

Zajęcia są realizowane:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-10.45 przerwa
• 10.45-12.15 szkolenie
• 12.15-12.45 przerwa
• 12.45-14.15 szkolenie
• 14.15-14.30 przerwa
• 14.30-16.00 szkolenie

Zapewniamy:

• 16 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

25.10

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Prawo pracy 2022-2023 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

10.10

2022

17.11

2022

15.12

2022

27.09

2022

10.10

2022

17.11

2022

15.12

2022

19.10

2022

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie było bardzo przystępnie prowadzone. Szkolący wykazał się wiedzą nie tylko w zakresie Prawa Zamówień Publicznych ale również innych dziedzinach obowiązującego prawa"

"Ciekawe, interesujące prowadzenie, bardzo kompetentny wykładowca, miła atmosfera."

Szkolenie bardzo ciekawe, dobrze przystępnie prowadzone. Wykładowca prezentuje b.wysoki poziom wiedzy i sposobu przekazu. Duży plus w omawianiu zagadnień na kanwie konkretnych przykładów z życia wziętych.

K.Zając

PIW

"Kameralna atmosfera z indywidualnym podejściem do uczestników szkolenia (skupiamy się na tematach nas dotyczących). Możliwość zadawania pytań."

"Jesteśmy w pełni zadowoleni z odbytego szkolenia. Uzyskaliśmy wszystkie interesujące nas informacje."

"Interesujące i dobrze poprowadzone szkolenie"

"Fachowo, merytorycznie, na temat."

"Intensywne z dużą ilością informacji."

"Warto brać udział w takich szkoleniach, ponieważ najczęściej osoby prowadzące posiadają wieloletnią praktykę , doświadczenie z którym chętnie się dzielą. Udzielają też do konkretnych przepisów prawnych praktyczne rozwiazania.

K. Filipczak

Fimalli

"Bardzo merytoryczne spotkanie, rzeczowy prowadzący, doskonale zorientowany w aktualnych zmianach."

X