Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych
NowośćPromocja

Miejsce: Mielno

Termin: 2019-10-24 - 2019-10-25

Prowadzący: Przemysław Chojnowski

Czas trwania: 12 h

Cena: 1290 PLN (1450 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 20 września

Dzień pierwszy (poniedziałek), od godziny 12.00 przybywamy do hotelu, o godz.13.00 zapraszamy na obiad, już pierwszego dnia po obiedzie zrealizujemy pierwszy dzień zajęć, wieczorem zapraszamy Państwa na ciepłą kolację.

Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad. Zakończenie szkolenia planowane jest ok. godz. 15.00

Dzień pierwszy

Dzień pierwszy

1.    Podstawy prawne
•    Prawo UE
-    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
-    Geneza dyrektywy policyjnej
-    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW
-    Dyrektywa a rozporządzenie –podstawowe różnice
•    Prawo krajowe
-    Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
-    Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
-    Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679
-    Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu i realizacji zadań przez inspektora ochrony danych
2.    Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
-    Dane osobowe
-    Przetwarzanie danych
-    Anonimizacja i pseudoanonimizacja
-    Naruszenie ochrony danych osobowych
3.    Administrator danych osobowych
•    Obowiązki ADO
4.    Współadminsitrator
5.    Podmiot przetwarzający
6.    Umowa z podmiotem przetwarzającym
7.    Zasady przetwarzania danych osobowych
8.    Przetwarzanie dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa
9.    Szczególne kategorie danych osobowych
10.    Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji  i profilowanie

Dzień drugi
11.    Prawa osoby, której dane dotyczą
-    Klauzula informacyjna i sposób realizacji
-    Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
-    Prawo do sprostowania danych
-    Prawo do usunięcia danych
-    Prawo do ograniczenia przetwarzania
-    Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
12.    Inspektor ochrony danych
-    Wyznaczenie IODy
-    IOD – Kto ?
-    Zadania IODy - Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu i realizacji zadań przez inspektora ochrony danych
-    Konflikt interesów i dodatkowe zadania IODy
-    Zgłoszenie IOD
11.    Zabezpieczenia
•    Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych (informacji)
•    Zarządzanie Ryzykiem
-    Identyfikowanie ryzyka
-    Analiza ryzyka
-    Postepowanie z ryzykiem
-    Dokumentowanie – procedura zarządzaniem ryzykiem
•    Ocena skutków dla ochrony danych
•    Kategorie środków ochrony
•    Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
12.    Dokumentacja
-    Rejestr czynności przetwarzania
-    Polityka bezpieczeństwa
-    Upoważnienia (wnioski o nadanie uprawnień dostępu)
-    Rejestr upoważnień
-    Dokumentacja naruszeń
-    Inna dokumentacja i procedury
14.    Organ nadzorczy
15.    Odpowiedzialność
15.    Zakończenie

Dzień pierwszy

Szkolenie przeznaczone jest pracowników podmiotów publicznych wykonujący czynności IOD na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Podmiotami zobowiązanymi do wyznaczenia IOD na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości są przede wszystkim: sądy, prokuratury, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa. Obowiązek ten mają również  Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Krajowa Administracja Skarbowa. Także  komendanci straży gminnej i miejskiej musza wyznaczyć IOD, niezależnie od tego, czy są oni umiejscowieni w strukturze urzędu gminy czy nie.  Ponadto wymóg wyznaczenia inspektora spoczywa także na Głównym  Inspektorze Nadzoru Drogowego, Straży Ochrony Kolei, Ministerstwie Środowiska, Głównym Inspektorze Ochrony Środowiska, Straży Rybackiej, Głównym Inspektorze Straży Leśnej, Państwowej Straży Łowieckiej, Urzędzie Żeglugi Śródlądowej, urzędach morskich, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej  Straży Pożarnej, Inspektorze Nadzoru Wewnętrznego (MSWiA). Nowe regulacje określają, że podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo imprez masowych oraz przewoźnicy lotniczy również są w grupie administratorów, którzy muszą powołać IOD.

Dzień pierwszy

W CZASIE SZKOLENIA DOWIECIE SIĘ PAŃSTWO:
-    Jak praktycznie wykonywać czynności IOD.
-    Co to są polityki ochrony danych.
-    Jak budować wewnętrznie nomy bezpieczeństwa.
-    Jak bezpiecznie użytkować infrastrukturę informatyczną dla celów jednostki publicznej 
-    Jak monitować ochronę danych
-    Jak reagować na incydenty
-    Ja skutecznie zgłosić incydent.

Dzień pierwszy

Pozyskanie wiedzy wzwiązku z poniższymi wymaganiami:

Inspektor Ochrony Danych wyznaczony na podstawie art. 46 musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyki w dziedzinie ochrony danych osobowych, oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań, a w tym w szczególności :

1) znajomość dyrektywy i  ustaw ustawy oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych;

2) prowadzenie działań podnoszących świadomość oraz organizowanie szkoleń dla osób uczestniczących w operacjach przetwarzania;

3) monitorowanie zgodności przetwarzania danych przez administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami niniejszej ustawy oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych;

4) monitorowanie realizowania polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym przydział na ich podstawie obowiązków dla osób zajmujących się przetwarzaniem;

5) współpraca z Prezesem Urzędu;

6) monitorowanie realizacji zaleceń, o których mowa w art. 38 ust. 4, oraz przedstawianie Prezesowi Urzędu stanu ich realizacji;

7) pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec Prezesa Urzędu w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 38, oraz prowadzenie z Prezesem Urzędu konsultacji we wszelkich innych sprawach;

8) pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec osób, których dane dotyczą w zakresie przysługujących jej praw, o których mowa w rozdziale 4;

9) przygotowywanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych, w przypadku, o którym mowa w art. 37, oraz monitorowanie wykonania tych zaleceń;

10) sporządzanie i przekazywanie administratorowi raz na rok, do końca I kwartału za rok ubiegły, sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Przemysław Chojnowski

Trener z zakresu ochrony danych osobowych oraz praktyk bazujący na doświadczeniu nabytym w trakcie realizacji wielu szkoleń oraz zadań związanych z przygotowaniem praktycznym firm w zakresie realizacji ochrony danych osobowych. Audytor wewnętrzny normy ISO 27000. Osobiście przeprowadził ponad 800 szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, przygotował dokumentacje z zakresu ochrony danych osobowych w ponad 40 firmach, a także jest IOD w 10 firmach z sektora publicznego i prywatnego. Podczas szkoleń bazuje na swoim doświadczeniu zdobytym w trakcie ponad dziesięcioletniego kierowania pionem łączności i informatyki w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie oraz pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego komisji elektroenergetycznej przy Komendancie Głównym Straży Granicznej , posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji. Podczas szkoleń wykorzystuje swoje kompetencje trenerskie zdobyte na wielu szkoleniach trenerskich i coachingowych potwierdzonych certyfikatem ACC ICF.

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 1290 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 265 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 70 zł

    -udział w samym szkoleniu 499 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 20 września 2019 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -jeden nocleg (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Royal w Mielnie

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

27.08

2019

27.08

2019

27.08

2019

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT, CIT, PIT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Zmiany podatkowe VAT, CIT 2019 i 2020 w przedsiębiorstwach komunalnych i wodociągach.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

12.09

2019

Zmiany VAT, CIT, PIT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

12.09

2019

24.09

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.09

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny i zrozumiały sposób, poparte praktycznymi przykładami."

A.Laszuk

GOPS

"Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione przejrzyście i zrozumiale."

A.Humańska

Sarah plus

"Wyczerpujące odpowiedzi na zagadnienia zadawane przez uczestników szkolenia."

E. Jędrzejczyk

Dom Pomocy Społecznej

"Składnie, rzeczowo i profesjonalnie"

M.Lewicka

Norda Łebcz

"Szkolenie pod względem merytorycznym przygotowane znakomicie. Wyjaśnienie przepisów poparte przykładami. Szkolenie godne polecenia."

A. Wilczyńska

UWM"

"Szkolenie na wysokim poziomie. Temat zaprezentowany ciekawie i wyczerpująco.Materiały szkoleniowe pozwalają utrwalić wiedzę pozyskaną na szkoleniu."

U.Grzesiak

Messer Polska

"Szkolenie odbyło się zgodnie z przedstawionym tematem i zostało przeprowadzone wzorowo."

M.Socha

Anro-Trade

"Szkolenie rozwiało moje wątpliwości dotyczące wybranych aspektów związanych z podróżami służbowymi. Prowadzący odpowiada na pytania i zachęca do ich zadawania."

Katarzyna Szyjka

Best Poland

"Prowadząca szkolenie wykazała się dużym doświadczeniem praktycznym, szkolenie prowadzone w sposób rzetelny, merytoryczny."

M. Krasoń

UM Katowice

"Bardzo dobra organizacja . Wykładowca przedstawił omawiany materiał w sposób zrozumiały i wyczerpujący."

A. Skiba

Urząd Gminy

X