Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Zmiany VAT, CIT, PIT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.
NowośćPromocja

Miejsce: Mielno

Termin: 2019-09-12 - 2019-09-13

Prowadzący: Mariusz Nowak

Czas trwania: 12 h

Cena: 1290 PLN (1450 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 16 sierpnia

Dzień pierwszy (poniedziałek), od godziny 12.00 przybywamy do hotelu, o godz.13.00 zapraszamy na obiad, już pierwszego dnia po obiedzie zrealizujemy pierwszy dzień zajęć, wieczorem zapraszamy Państwa na ciepłą kolację.

Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad. Zakończenie szkolenia planowane jest ok. godz. 15.00

Dzień pierwszy

"Podatki 2019 w praktyce i kolejne planowane zmiany na 2019r "
(szkolenie uwzględnia najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe dotyczące zmian w podatkach w 2019r.)

1.  „Biała lista podatników VAT” od września 2019r.
a) system kompleksowej weryfikacji kontrahentów
b) likwidacja dotychczasowych rejestrów:
- wykazu podatników, w stosunku do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru podatników VAT,
- wykazu podatników, których rejestracja w zakresie VAT została przywrócona,
– wykazu potwierdzającego status podatników VAT czynnych oraz zwolnionych.
c) nowy elektroniczny wykaz podatników VAT zastępujący dotychczasowe rejestry
d) struktura białej listy podatników VAT, czyli co będzie można sprawdzić? W tym konieczność ujawniania rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą
e) sankcje za wpłatę na rachunek bankowy kontrahenta inny niż wskazany na białej liście podatników VAT, w tym brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu związanych z płatnością

2.  Kasy fiskalne on-line – nowe regulacje prawne od 1 maja 2019r
a) nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
b) zapoznanie pracownika do 31 maja 2019r. z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania
c) obowiązek wymiany kas fiskalnych dla wybranych podatników już od 1 stycznia 2020r.
d) ulga na zakup kasy fiskalnej
e) zasady przekazywania informacji w ramach kas fiskalnych on - line
f)  terminy wymiany kas
g) kategorie kas według nowego rozporządzenia
h) użytkowanie kas fiskalnych w przypadku problemów z dostępem do internetu

3.  Nowy ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kart paliwowych
a) karty paliwowe oferowane przez koncerny paliwowe, towarzystwa leasingowe, firmy zarządzające flotami służbowych samochodów i innych wystawców kart paliwowych
b) status firmy udostępniającej karty paliwa
c) usługa dostawcy kart paliwowych jako usługa kredytowa
d) czy można odliczać VAT od zakupów związanych z kartami paliwowymi?
e) sankcje związane z nieprawidłowymi rozliczeniami VAT kart paliwowych

4. Obowiązkowy split payment od września 2019r.
a) Nowy załącznik nr 15 do ustawy - wykaz towarów i usług objętych split payment.
b) Likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia (uchylenie załączników 11, 13 i 14 do ustawy.
c) Sankcje za pominięcie metody split payment przy przelewie bądź przy wystawianiu faktur.
d) Solidarna odpowiedzialność za zaległość dostawcy w VAT - istotna zmiana zasad.
e) Zbiorcze przelewy split payment.
f) Poszerzenie katalogu obciążeń z rachunku VAT. Co jeszcze będzie można płacić z rachunku VAT.
g) Zwrot VAT na rachunek VAT.
h) Przelew z rachunku VAT na konto główne.
i) Należyta staranność.
j) Przepisy przejściowe.

5.  Nowy ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla rozliczeń VAT w branży budowlanej zmieniający pogląd zawarty w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r.
a) moment wykonania usługi w branży budowlanej
b) rola protokołu zdawczo – odbiorczego
c) obowiązek dostosowania umów do nowej interpretacji przepisów

6.  Skutki wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zgodności z prawem unijnym przepisów ustawy o VAT, wyłączających z prawa do odliczenia kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).
a) definicja usług turystycznych
b) refakturowanie usług noclegowych i gastronomicznych
c) czy można odliczać VAT od usług noclegowych i gastronomicznych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

7.  Projekt nowej matrycy stawek VAT
a) rezygnacja z PKWiU na rzecz nomenklatury scalonej
b) charakterystyka nomenklatury scalonej
c) nowe zasady ustalania stawek VAT
d) towary co do których podatek VAT zostanie obniżony
e) towary co do których podatek VAT zostanie podwyższony

8.  Wiążąca informacja stawkowa (WIS)
a) dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych
b) elementy WIS
c) kto będzie mógł wystąpić o WIS?
d) postępowanie w sprawie wydania WIS
e) zaskarżalność decyzji o WIS

9.  Korekty faktur VAT w 2019 r. – nowy ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących
a) faktury korygujące – najczęstsze problemy
b) noty korygujące – najczęstsze problemy
c) faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania – najczęstsze problemy
d) ważny korzystny dla podatników wyrok NSA dot. elektronicznego potwierdzania odbioru faktur korygujących.

10. Ustawa nowelizująca z dnia 22 listopada 2018 dot. bonów w podatku VAT
a) bon jednego przeznaczenia
b) bon różnego przeznaczenia
c) podstawa opodatkowania, stawka VAT, moment powstania obowiązku
podatkowego względem emisji, sprzedaży bonów

11. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – zmiany obowiązujące od 18 kwietnia 2019r.

12. Planowana likwidacja deklaracji VAT
a) projekt ustawy nowelizującej z 30 listopada 2018 - dot. w szczególności
likwidacji deklaracji VAT na rzecz JPK_VAT
b) korzyści dla podatników dotyczące likwidacji VAT

13. Wybrane, aktualne praktyczne problemy na gruncie podatku VAT
a) praktyka organów podatkowych w zakresie kwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego (metodyka w sprawie należytej staranności podatnika)
b) odliczanie podatku naliczonego po upływie przedawnienia
(wyrok TSUE z 12 kwietnia 2018 w sprawie Biosafe, sygn. C-8/17)
c) kary umowne a podatek VAT

14. Najnowsze interpretacje podatkowe dotyczące nowych zasad rozliczania samochodów osobowych w firmie od 2019r.:
a. podwyższenie limitu wartości samochodu amortyzowanego w kosztach podatkowych z 20.000 Euro do 150.000 zł (dla samochodów elektrycznych do 225.000 zł)
b. podwyższenie limitu ubezpieczenia Autocasco ujmowanego w koszty wg zasad jak w punkcie a
c. ograniczenie kosztów używania samochodów przedsiębiorcy w kosztach podatkowych do 75% tych wydatków
d. likwidacja kilometrówki i nowy limit wydatków z tytułu używania samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych do 20% tych wydatków

15. Zmiany w systemie rozliczania podatku u źródła w 2019r.
a) kopia certyfikatu rezydencji w systemie podatku u źródła
b) zasady poboru przez płatników podatku u źródła w przypadku wypłat należności do kwoty 2 mln zł
c) zasady poboru przez płatników podatku u źródła w przypadku wypłat należności powyżej 2 mln zł

16. Inne praktyczne skutki zmian w CIT i PIT w 2019r.:
a) zmiany w definicji małego podatnika od 1 stycznia 2020r. – konsekwencje praktyczne
b) możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN
c) obniżka stawki CIT
d) nowe zasady opodatkowania obrotu wierzytelnościami oraz obrotu pakietami
e) instytucja Innovation Box w polskim systemie podatkowym
– nowe preferencyjne zasady opodatkowania kwalifikowanego dochodu z niektórych praw własności intelektualnej
f) zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości komercyjnych
– nowe zasady wyliczenia tzw. minimalnego podatku dochodowego

17. Do każdego panelu przewidziana jest dyskusja oraz pytania.

Dzień drugi

I.    Raportowanie schematów podatkowych – nowe obowiązki podatników od 2019r.
1.    Podstawy prawne raportowania:
a)    transpozycja dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych
b)    Ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193) wprowadzająca nowy obowiązek

2.    Co to jest schemat podatkowy? Kiedy trzeba będzie go ujawniać?
a)    Praktyczne przykłady zastosowania schematów podatkowych
b)    Czy każdy schemat podatkowy będzie podlegał zgłoszeniu?
c)    Bieżące poradnictwo a schematy podatkowe
d)    Zmiany struktur spółek a schematy podatkowe
e)    Schemat podatkowy standaryzowany
f)     NSP – numer schematu podatkowego
g)    Definicja „uzgodnienia”
h)    Definicja korzyści podatkowej

3.    Na kim będzie ciążył obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych, na kliencie czy doradcy podatkowemu?
a)    Definicja promotora
b)    Definicja korzystającego
c)    Definicja wspomagającego

4.    Procedura raportowania schematu podatkowego do Szefa KAS
a)    Czynności raportowania
b)    Termin raportowania
c)    Kiedy promotor nie będzie raportował (kwestia tajemnicy zawodowej)
d)    Treść raportowanego schematu podatkowego:
–  wskazanie przesłanek skutkujących uznaniem danego uzgodnienia za schemat podatkowy,
–  streszczenie opisu uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, nazwę uzgodnienia, jeśli posiada, opis działalności gospodarczej, do której ma zastosowanie schemat podatkowy, bez ujawnienia danych objętych np. tajemnicą handlową, zawodową lub procesu produkcyjnego;
–  wyczerpujący opis uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, wraz ze wskazaniem wartości przedmiotów tych czynności, założeń uzgodnienia, czynności dokonywanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii oraz powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi;
–  wskazanie znanych przekazującemu informację celów, których realizacji schemat ma służyć;
–  przepisy prawa podatkowego znajdujące, według wiedzy przekazującego informację, zastosowanie w schemacie podatkowym;
–  szacunkową wartość korzyści podatkowej lub przybliżoną wartość aktywa w podatku odroczonym, jeśli występują i są znane lub możliwe do oszacowania przekazującemu informację,
–  wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym, wraz z datami ich dokonania,
–  wskazanie innych znanych podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym, jeśli występują.

5.    Sankcje oraz ochrona w związku z raportowaniem
a)    jakie grożą kary za brak raportowania?
b)    Kto ponosi odpowiedzialność za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie?

II.    Nadużycia podatkowe, klauzula obejścia prawa i optymalizacje
1.    Pojęcie unikania opodatkowania oraz korzyści podatkowej
a) „sztuczność” transakcji – definicja, sposób kwalifikacji
b) elementy przedmiotowe klauzuli: dzielenie transakcji, wprowadzanie podmiotów pośredniczących, ekonomiczne uzasadnienie transakcji, itp.
c) wprowadzenie limitów kwotowych, próg „oszczędności” podatkowych
d) pojęcie okresów rozliczeniowych, w których należy liczyć limity
e) korzyść podatkowa: niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku

2.      Przedmiot klauzuli – podatki, w których znajdzie zastosowanie
a) klauzula w podatkach dochodowych
b) brak stosowania klauzuli w podatku VAT (zamiast tego wprowadzenie nadużycia prawa)
c) podatki i opłaty lokalne

3.      Postępowanie w sprawie zastosowania klauzuli
a) organ właściwy do wydania decyzji
b) ograniczone prawo podatnika do korekty deklaracji
c) wykonalność decyzji w postępowaniu podatkowym oraz w trakcie procesu sądowego
d) postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania

4.      Opinie zabezpieczające i interpretacje podatkowe
a) procedura występowania o opinie zabezpieczające
b) tryb wydawania, postępowanie odwoławcze
c) ograniczenia w skardze do sądu administracyjnego
d) termin wydania opinii
e) opłaty oraz zasady ich zwrotu
f) odmowa wydania opinii zabezpieczającej
g) brak ochrony wynikającej z interpretacji podatkowych

5.      Indywidualne interpretacje podatkowe – jak prawidłowo konstruować wniosek w celu zabezpieczenia podatnika?
a) treść wniosku
b) opłata od wniosku
c) termin wydania interpretacji
d) ochrona wynikająca z interpretacji
e) odmowa wydania interpretacji

6.      Nadużycie prawa w podatku VAT
a) definicja i zastosowanie
b) brak limitów kwotowych
c) sankcje podatkowe jednostronne i dwustronne
d) źródło koncepcji nadużycia prawa – orzecznictwo TSUE oraz orzecznictwo NSA
e) określenie sprzeczności działań podatnika z celem ustawy podatkowej

7.      Pytania i odpowiedzi

Dzień pierwszy

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień drugi

•    wszyscy przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT;
•    właściciele biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień pierwszy

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian w VAT, CIT i PIT w 2019 i planowanych zmian w 2019r.
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z wprowadzonych i planowanych zmian podatkowych.
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dzień drugi

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych wprowadza obowiązek raportowania schematów podatkowych, których wdrożenie skutkuje powstaniem korzyści podatkowej już od 1 stycznia 2019r. Będzie nią zasadniczo każdy przypadek oszczędności podatkowej, m.in. niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości, a także powstanie albo zawyżenie straty podatkowej. Już teraz podatnicy powinni przygotować się do realizacji obowiązków wynikających z raportowania. Celem szkolenia jest omówienie tych nowych obowiązków wraz z dotychczasową praktyką dotyczącą stosowania klauzuli dotyczącej unikania opodatkowania. Na szkoleniu zostanie omówiona dotychczasowa praktyka organów skarbowych dotycząca stosowania klauzuli w optymalizacjach podatkowych. Szkolenie kompleksowo omawia instytucje  schematów podatkowych oraz klauzuli we wszystkich rodzajach podatków. Klauzula obejścia prawa podatkowego (we wszystkich podatkach poza VAT) oraz nadużycie prawa (w podatku VAT) uruchomiła mechanizm podatkowy, który pozwolił Ministrowi Finansów oraz organom podatkowym podważenia każdej transakcji podatkowej. Podatników nie chronią nawet interpretacje podatkowe.  Szkolenie uwzględnia dotychczasowy dorobek orzecznictwa polskiego oraz unijnego (orzecznictwo TSUE) dotyczącego poruszanych zagadnień.

Cel szkolenia:
•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian 
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian podatkowych. 
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dzień pierwszy

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień drugi

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Mariusz Nowak

Doradca podatkowy, Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizował się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmował się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego Goldenstein.
Zajmuje się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców.

W szkoleniach koncentruje się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawia sposób działania. Szkolenia są prowadzone w sposób dynamiczny i ciekawy. Szkolenia oparte są na przykładach praktycznych czerpanych z doświadczenia prelegenta. Jego szkolenia cieszą się dużym uznaniem wśród słuchaczy.Jest autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiada uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.

Opinie:

Mocno pomocne szkolenie,informacje świeże i gorące. Sposób prezentacji bardzo aktywizujący grupę,dziękujemy.  

Barbara Wenta Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Szkolenie prowadzone w sposób angażujący uczestników,barwnie i komunikatywnie.  

Małgorzata Szymańska Jodko-Schiewe

Szkolenie atrakcyjne ze wzgledu na tematy,które były na nim podjęte i omawiane. Wiedza wykładowcy przekazana w sposób bardzo przystępny i atrakcyjny.  

Anna Nalewka Hako Technology

Przede wszystkim wybierając szkolenie, kierowałam się tematem szkolenia, jednak na uwagę zasługuje osoba prowadząca szkolenie,bardzo łatwy sposób przekazywania informacji podatkowych,szkolenie dynamiczne,ciekawe,przy którym trudna tematyka szkoleń stała się łatwym tematem. 

Magdalena Petruk "Arbud"

Szkolenie zostało przeprowadzone wyczerpująco,dokładnie zostały wyjaśnione kwestie dotyczące zmian w podatku VAT,miła atmosfera.Sposób przeprowadzenia szkolenia w pełni dla mnie zrozumiały i czytelny.

  Barbara Kopeć Komunikacja Miejska Szczecinek

Szkolenie bardzo treściwe i na temat.Możliwość omówienia problemów występujących na co dzień w firmie.

  I.Atamańczuk Ferrosan Medical Devices

Szkolenie profesjonalne, praktyczne przykłady.

G. Rogowska Abena Polska

Przystępnie, kompleksowo, konkretnie i sympatycznie.

A. Brożek Limito SA

Szkolenie prowadzone bardzo rzetelnie. Duża ilość materiałów. Tematy omówione bardzo dokładnie.

  B.Adamczyk ZWiK

Szkolenie prowadzone w atrakcyjny sposób, możliwość zadawania pytań na temat własnych problemów praktycznych  

E.Paszkowska Konecranes

Bardzo wysoki poziom. Będę polecać znajomym.

I.Łuczak Agromor
Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 1290 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 265 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 70 zł

    -udział w samym szkoleniu 499 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 16 sierpnia 2019 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -jeden nocleg (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Royal w Mielnie

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

27.08

2019

27.08

2019

27.08

2019

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT, CIT, PIT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Zmiany podatkowe VAT, CIT 2019 i 2020 w przedsiębiorstwach komunalnych i wodociągach.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

12.09

2019

Zmiany VAT, CIT, PIT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

12.09

2019

24.09

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.09

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Organizacja szkolenia bardzo dobra.Osoba wykładowcy b. kompetentna, komunikatywna. Podejscie prowadzącego indywidualne, tłumaczenia logiczne, wykład zrozumiały oparty o dyskusję, wspólne wyciąganie wniosków. Naprawdę polecam.

D.Nowak

Elzab sa

"Wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia. Dodatkowym plusem była dyskusja pomiędzy osobą prowadzącą szkolenie a uczestnikami. Zostały przekazane obszerne materiały szkoleniowe."

S. Lisowska

Urząd Gminy

"Szkolenie spełniło moje oczekiwanie.Bardzo duzy zakres wiedzy osoby prowadzącej oraz bardzo dobre umiejętności przekazywanie informacji. Atrakcyjne materiały informacyjne." K. Żywek Urząd Miejski

„Wykładowca w sposób merytoryczny i zrozumiały omawiał zagadnienia z zakresu zawartego w tematyce szkolenia. Szkolenie prowadzone dynamicznie i profesjonalnie.”

E.Garbacz

Urząd Miasta

"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Poziom merytoryczny na wysokim poziomie."

D.Małkowska

OPEC

"Szkolenie zostało przeprowadzone wyczerpująco i dokładnie zostały wyjaśnione kwestie dotyczące zmian w podatku VAT. Miła atmosfera, sposób prowadzenia szkolenia w pełni dla mnie zrozumiały i czytelny"

B.Kopeć

KM

" Temat przedstawiony wyczerpująco.Wszelkie treści zaprezentowane zrozumiale z podaniem praktycznych przykładów. Jasno i prosto sformułowane wypowiedzi."

A.Konecka

UGiM

"Bardzo interesujące szkolenie, pokazujące praktyczne aspekty pracy urzednika."

K.A.Dębowska

PUP

"Szkolenie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Przygotowanie prowadzącego pod względem merytorycznym bardzo dobre. Uporządkowałam swoje informacje "

I. Sobańska

ZEC

"Szkolenie atrakcyjne ze względu na tematy. Wiedza wykładowcy przekazana w sposób bardzo przystępny i atrakcyjny"

A.Nalewka

Hako Technology

X