Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia ONLINE 2020,

Podatki 2020, Prawo pracy, Zarządzanie

X

Przegląd podatkowy- zmiany VAT,CIT,PIT 2020, JPK, Koszty
Nowość

Miejsce: Ustroń

Termin: 2020-07-28 - 2020-07-31

Prowadzący: Katarzyna Knawa, Marcin Otręba, Wojciech Safian

Czas trwania: 21 h

Cena: 2100 PLN + VAT

Dzień pierwszy, od godziny 14.00 przybywamy do hotelu, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad.

popołudnie pozostawiamy do Państwa dyspozycji, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, autokar zawiezie nas do Czarciego Kopyta na Równicy, a tam kilka metrów pod ziemią spróbujemy beskidzkich specjałów.

Kolejne dni po śniadaniu kontynuujemy naukę. Wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, piątek to ostani dzień szkolenia, po obiedzie, niestety przyjdzie nam się pożegnać.

Dzień pierwszy

1.    CIT
1.1.    Rozliczanie aktualnych strat podatkowych względem dochodów za lata poprzednie (covid-19)
1.2.    Zasady odliczania darowizn (covid-19)
1.3.    Uproszczone zaliczki - dopuszczalność zmian (covid-19)
1.4.    Amortyzacja jednorazowa (covid-19)
1.5.    IP-BOX (covid-19)
1.6.    Ulga na złe długi (covid-19)

2.    PIT
2.1.    Zwolnienia przedmiotowe i zmiany limitów zwolnień (covid-19)
2.2.    Odliczanie darowizn (covid-19)
2.3.    Zaniechanie poboru podatku od “frankowiczów”

3.    Ceny transferowe
3.1.    Raportowanie TPR - wątpliwości i konsultacje MF
3.2.    “Safe harbours” w wyjaśnieniach MF
3.3.    Przedłużenie terminów do przygotowania dokumentacji grupowej, składania TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej (covid-19)

4.    VAT - Biała lista i należyta staranność - pierwsze miesiące stosowania
4.1.    Wymogi dotyczące należytej staranności - podejście organów
4.2.    Korzystne orzecznictwo: wyrok WSA w Gliwicach - wyrok TSUE w sprawie Glencor
4.3.    Należyta staranność a „biała lista” (cel i zakres)
4.4.    Struktura listy - procedura wewnętrzna weryfikacji kontrahentów - moment dokonania
4.5.    Procedura w przypadku negatywnej weryfikacji kontrahenta na „białej liście”
4.6.    Skutki w podatkach dochodowych
4.7.    Inne rodzaje płatności a biała lista (kompensata, factoring, karty, płatności realizowane przez pracowników)
4.8.    Sankcje i odpowiedzialność solidarna

5.    Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment)
5.1.    Nowy wykaz towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności (załącznik nr 15 do ustawy o ptu) oraz likwidacja dotychczasowego odwrotnego obciążenia (załączniki nr 11,13 i 14 do ustawy o ptu)
5.2.    Problemy techniczne dla różnych rodzajów płatności
5.3.    Należyta staranność a mechanizm podzielonej płatności
5.4.    Przepisy przejściowe
5.5.    Sankcje i odpowiedzialność solidarna (istotne zmiany)
5.6.    Nowe możliwości wykorzystania kwot zgromadzonych na rachunku VAT (podatki dochodowe, składki ZUS)

6.    Nowa matryca stawek VAT
6.1.    Rezygnacja z PKWiU na rzecz nomenklatury scalonej
6.2.    Charakterystyka nomenklatury scalonej
6.3.    Towary co do których podatek VAT zostanie obniżony
6.4.    Towary co do których podatek VAT zostanie podwyższony

7.    Wiążąca informacja stawkowa (WIS)
7.1.    Dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych
7.2.    Elementy WIS
7.3.    Wniosek o WIS (podmiot uprawniony, tryb, zaskarżalność decyzji)
7.4.    Terminy

8.    JPK_VAT
8.1.    Likwidacja deklaracji, a rozszerzenie zakresu danych do raportowania.
8.2.    Zmiana struktury JPK,
8.3.    Nowe dane i kody raportowe
8.4.    Nowe sankcje w przypadku błędów
8.5.    Zakres i terminy korekt przy autokontroli
8.6.    Terminy

9.    Paragony elektroniczne i kasy on-line, kasy wirtualne
9.1.    Paragony elektroniczne - zasady
9.2.     Zakres obowiązków wobec pracowników (procedury wewnętrzne)
9.3.    Terminy wymiany kas
9.4.    Ulgi na zakup kas
9.5.    Kasa on-line a problemy techniczne z dostępem do internetu

10.    Dokumentowanie WDT oraz magazyny call-off stock
10.1.    Nowe zasady dokumentowania WDT i nowe dokumenty niezbędne do stosowania stawki 0%, Pisemne oświadczenie nabywcy towarów o dotarciu towarów do jego magazynu na terytorium UE dostarczone - kolejny dowód ułatwiający zaliczenie WDT ze stawką 0%
10.2.    Inne dokumenty dodatkowe
10.3.    Nowa ewidencja,  która ma być prowadzona przez każdego podatnika, który przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off stock,

11.    VAT - interpretacje ogólne MF
11.1.    Korzystanie z samochodów osobowych - nowe wyjaśnienia MF
11.2.    Trwała zabudowa meblowa

12.    Podatek u źródła - do czterech razy sztuka
12.1.    Należyta staranność w ustawach podatkowych oraz projekcie objaśnień podatkowych MF
12.2.    Zakres regulacji
12.3.    Próg 10.000 zł oraz 2 mln zł - fakty i mity
12.4.    Oświadczenia a opinia
12.5.    Pierwsze orzecznictwo w sprawach podatku u źródła

Dzień drugi

1. Uregulowania prawne w zakresie JPK:
Wygaszenie obowiązku  składania deklaracji VAT-7
Deklaracja plus ewidencja VAT w jednym dokumencie;
Deklaracje, które wciąż będą obowiązywać;
Nowy wzór JPK dla rozliczeń miesięcznych;
Nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych;
Przepisy przejściowe - obowiązywanie od kwietnia ?? i oraz od lipca 2020 r.

2. Nowe obowiązki nałożone na przedsiebiorców w związku z  nowym JPK:
Zasady dokonywania korekt JPK uregulowane w ustawie;
Korekta w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia;
Kary za brak wysyłki JPK;
Kary za brak korekty w terminie lub brak informacji o braku korekty;
Korekty deklaracji dotyczących poprzednich okresów po zmianie;
Zwrot podatku VAT a korekta JPK - konsekwencje podatkowe.

3. Czy powstanie obowiązek  wprowadzenia Schematów  JPK VAT  od kwietnia 2020r. ?
Nowe Kody towarów i usług;
Zasady wpisywania kodów;
Nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych;
Obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności - zasady;
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK;
Termin płatności - czy należy wpisywać?
Pozostałe istotne elementy JPK.

4. Problemy  związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:
W jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów;
Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami - czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
Inne kod u kupującego i sprzedającego - konsekwencje podatkowe;
MPP - kiedy umieszczać?
Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP - bez takiego obowiązku?
Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
Noty korygujące a korekty JPK.

5. Wzór JPK_FA:
Dane na fakturze a dane w JPK_FA;
Obowiązujący schemat nr 3;
Zasady umieszczania MPP na fakturach i w JPK po zmianach;
Kody towarów i usług - czy obowiązkowe na fakturach?
Faktury korekty, duplikaty, faktury wewnętrzne a JPK;
Paragony z NIP a dane w JPK - czy to jest faktura?

6. Założenia wysyłki JPK - Format JPK w przypadku:
ksiąg podatkowych i rachunkowych;
wyciągów bankowych;
magazynu i gospodarki magazynowej;
ewidencji zakupów i ewidencji sprzedaży dla podatku VAT;
faktur;
książki przychodów i rozchodów;
ewidencji przychodów.

7. Problemy  z funkcjonowaniem JPK:
Obowiązek dostosowania systemów księgowych do JPK;
Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem JPK a możliwość wysyłki w innej formie dokumentów;
Kontrola podatkowa “standardowa” a drogą elektroniczną - różnice;
Żądania US wysyłki innych JPK oprócz ewidencji - zasady kontroli i czynności sprawdzających US w 2020 r.;
Kontrole w zakresie wysyłki JPK różnych dokumentów - praktyczne aspekty.

8. E-paragony:
Kasy on-line - zasady stosowania;
Przepisy przejściowe - kto kiedy ma obowiązek wymiany kasy fiskalnej?
Dane na paragonie a na e-paragonie;
Problemy techniczne związane z wysyłką - uregulowania prawne;
Możliwość przekazywania na nośnikach pamięci paragonów - w jakich przypadkach?
Kontrole US w zakresie e-paragonów;
Korekta sprzedaży paragonowej - sposób wykazywania w przypadku e-paragonów.

9. Pytania uczestników.

Dzień trzeci

Koszty podatkowe w CIT (z odpowiednim stosowaniem w PIT)

1.    Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne:
1)    definicja pojęcia,
2)    związek kosztu z przychodem; cel poniesienia kosztu,
3)    ciężar dowodu w zakresie kosztów; dokumentowanie kosztów,
4)    wykładnia przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów

2.    Moment rozpoznania kosztu
1)    moment poniesienia kosztu a moment potrącenia kosztu,
2)    potrącanie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami,
3)    potrącanie kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami (np. opłaty licencyjne, czynsze dzierżawne, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste),
4)    potrącanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
5)    ujęcie w czasie korekt kosztów (otrzymanie faktur korygujących koszty, przyczyny korekty, korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych, wyłączenie korekty kosztów związanych ze zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu),
6)    koszty potrącane na zasadzie kasowej,
7)    skutki umorzenia zobowiązań uprzednio ujętych memoriałowo jako koszty.

3.    Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
1)    definicja środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej,
2)    środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej,
3)    środki trwałe a wartości niematerialne i prawne niskocenne – jednorazowy odpis amortyzacyjny,
4)    ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – ewidencja wyposażenia,
5)    wartość początkowa środka trwałego,
6)    zmiana wartości początkowej,
7)    zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
8)    metody amortyzacji,
9)    stawki amortyzacji – wysokość odpisów,
10)    jednorazowy odpis amortyzacyjny,
11)    odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów,
12)    leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

4.    Straty jako koszt uzyskania przychodu
1)    straty w środkach obrotowych (niedobory magazynowe, likwidacje zapasów, niedobory w środkach pieniężnych, kradzieże),
2)    straty w środkach trwałych oraz w inwestycjach w obcych środkach trwałych (wywołane zdarzeniami losowymi oraz likwidacjami),
3)    zaniechane inwestycje,
4)    utracone wadia, zaliczki, przedpłaty,
5)    dokumentowanie strat,
6)    kwestia zawinienia podatnika a możliwość uznania straty za koszt,
7)    koszty uznanych reklamacji.

5.    Ograniczenia związane z kosztami finansowania dłużnego – art. 15c:
1)    co to są koszty finansowania dłużnego
2)    wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów
3)    ustalanie współczynnika 30%
4)    próg 3 mln zł, a wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów

6.    Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne – art. 15e:
1)    zakres usług wchodzących w pojęcie: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
2)    sposób określenia limitu odliczenia/wyłączenia.

7.    Wewnętrzne finansowanie spółek – preferencje podatkowa
1)    limit kwotowy
2)    jak ustalić wartość zaliczaną do kosztów?
3)    klauzula antyoptymalizacyjna, czyli kiedy przekazanie zysku na kapitał można uznać za koszt podatkowy?
4)    czy to wstęp do „podatku estońskiego”?

8.    Ulga na złe długi
1)    kto może a kto jest obowiązany?
2)    mechanizm stosowania,
3)    ulga na złe długi w spółkach osobowych,
4)    liczenie 90 dniowego terminu,
5)    uregulowanie zobowiązania po uprzedniej korekcie,
6)    ulgi na złe długi w zeznaniach rocznych,
7)    wpływ ulgi na złe długi na zaliczkowanie.

Dzień pierwszy

•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele i pracownicy biur rachunkowych;
•    księgowi, główni księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień drugi

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień trzeci

-    właściciele firm
-    dyrektorzy finansowi
-    główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień pierwszy

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian w VAT, CIT i PIT obowiązujących w 2020r.
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z wprowadzonych i planowanych zmian podatkowych.
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dzień drugi

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prawidłowego sporządzania nowego pliku JPK VAT. Zmiany w pliku JPK VAT są znaczące. Firmy będą podawać więcej danych, np. jaki towar/usługa jest sprzedawana oraz czy nabywca jest podmiotem powiązanym. Powyższe to tylko przykład, ponieważ oznaczeń jest dużo więcej.
Zmiany wchodzą w życie w październiku 2020 r.
Nowy plik JPK VAT to duże wyzwanie dla wszystkich, ale przede wszystkim dla biur rachunkowych, które w szczególności potrzebować będą wsparcia przy tworzeniu i wysyłce nowego pliku JPK VAT.

Dzień trzeci

Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie w sposób jasny zasad oraz zagadnień praktycznych związanych z uznawaniem wydatków za koszty uzyskania przychodów.

Dzień pierwszy

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami z życia
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym prowadzącym szkolenie
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień drugi

Szkolenie wychodzi naprzeciw potrzebom księgowych, którzy samodzielnie będą musieli zidentyfikować jakie oznaczenie wymagane jest dla danej transakcji. Korzyścią płynącą z zajęć jest to, że uczestnik uzyskuje wymaganą wiedzę, w jaki przygotować rejestr VAT i plik JPK VAT by był zgodny z nowymi przepisami.

Dzień trzeci

-    przejrzyste i zrozumiałem omówienie tematu
-    aktualne orzecznictwo
-    aktualne stanowiska organów podatkowych
-    praktyczne wskazówki
-    dygresje z praktyki wykładowcy
-    interaktywna formuła

Katarzyna Knawa

Dr Katarzyna Knawa od ponad 15 lat związana jest zawodowo z doradztwem podatkowym. Karierę w tej dziedzinie rozpoczynała w firmie doradczej z tzw. wielkiej czwórki, a następnie kontynuowała ją jako Menadżer ds. Podatków na obszar Europy w dużej firmie produkcyjnej, a następnie w bankowości pełniąc funkcję Dyrektora ds. Podatków i będąc odpowiedzialną za rozliczenia podatkowego spółek z grupy bankowej w 12 krajach europejskich. Uczestniczyła w pracach Rady ds. Podatków działającej w ramach Związku Banków Polskich. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego (obecnie Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego), którego zadaniem jest popularyzacja badań nad teorią prawa podatkowego. Była organizatorką i członkiem rady programowej cyklu konferencji o tematyce podatkowej pod patronatem Stowarzyszenia oraz Wydziału Prawa i Administracji UJ. Cykl ten stanowi forum wymiany myśli, doświadczeń oraz badań prowadzonych doktorantów i doktorów prawa specjalizujących się w prawie podatkowym. Uczestniczyła w konferencjach organizowanych w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady i szkolenia z prawa podatkowego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała za obronę pracy doktorskiej dotyczącej podatku od towarów i usług. Ukończyła wydział Prawa i Administracji oraz równolegle Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ. Jest doradcą podatkowym.

Opinie uczestników:

"Szkolenie prowadzone sprawnie, informacje były przekazywane ciekawie oraz konkretnie. Forma szkolenia w jasny i klarowny sposób pokazuje zagadnienia zmian." 

"Szkolenie konkretne i na temat. Jasnośc przekazywania informacji, współpraca z klientami na bardzo dobrym poziomie. Polecam."

"Szkolenie merytoryczne i zgodne z programem. Możliwość zadawania dodatkowych pytań. Rozważania i szukanie rozwiązań przedstawionych problemów."

"Szkolenie przeprowadzone w bardzo ciekawy i przejrzysty sposób. Prowadząca posiada dużą wiedzę o poruszanych zagadnieniach. Wyczerująco odpowiada na zadawane pytania dodatkowe."

"Bardzo dużo zmian, ale treść przekazywana bardzo zrozumiale. Materiały przygotowane także jasno i czytelnie."

"Szkolenie jest przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, które dostarcza szerokiej wiedzy o nowych pzepisach podatkowych."

 

 


Marcin Otręba

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr z zakresu podatków, Doradca Podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Wykładowca na uczelini wyższej.
Wieloletni pracownik Izby Skarbowej. Zdobywał doświadczenie w  międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Opinie uczestników po szkoleniach z ekspertem:

"Szkolenie było świetnie przygotowane. Trener przekazywał wiedzę w sposób bardzo dostępny i zrozumiały. Mimo, że tematyka była trudna i rozbudowana. Miejsce b. dobre. Polecam firmę szkolącą."

"Szkolenie b.fajne, treściwe. Możliwość zadawania pytań."

"Wysoki poziom merytoryczny prowadzącego. Prowadzący odpowiadał rzetelnie na zadawane pytania."

"Przykłady z życia wzięte, mówienie od siebie , bez czytania ze slajdu."

"Prowadzący zajęcia posiada bardzo bszerną wiedzę.Bardzo komunikatywny i pozytywny. Wykład prowadzone zrozumiale."

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, trudne pojęcia i przepisy zostały przedstawione w jasny i prosty sposób."

"Szkolenie bardzo pomocne w dalszej pracy."

"Prowadzący szkolenie zna dogłebnie temat na jaki się wypowiada. Rzeczowo i wyczerpująco omówił temat."

"Profesjonalne podejście do sprawy. Wyczerpująco odpowiada na zadane pytania."

"Szkolenie merytorycznie przygotowane b.dobrze. Zagadnienia przedstawione w sposób b. zrozumiały (nawet dla bardzo przeciętnego odbiorcy.)."

"Zajęcia prowadzone ciekawie."

"Szkolenie bardzo profesjonalne, osoba prowadząca szkolenie posiada wysokie kwalifikacje oraz dużą wiedzę merytoryczną z zakresu tematyki szkolenia."

"Szkolenie bardzo profesjonalne. W pełni realizuje temat."

"Szkolenie poruszyło najbardziej aktualną tematykę podatku VAT. Omówione zostały najistotniejsze zmiany w tym zakresie. Do lepszego zrozumienia tematyki zaprezentowano sporo przykładów i interpretacji."


Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło już ponad 1000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Merytorycznie i przykłady z zycia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w pzryswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 1990 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 300 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 150 zł

    -udział w samym szkoleniu 599 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 3 lipca 2020 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Diament w Ustroniu

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

28.07

2020

Przegląd podatkowy- zmiany VAT,CIT,PIT 2020, JPK, Koszty

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość

28.07

2020

11.08

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Przegląd podatkowy 2020- VAT, PIT, CIT, JPK, WNT-WDT

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

Przegląd podatkowy- VAT, CIT, PIT, JPK, KOSZTY

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.10

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.10

2020

Przegląd podatkowy 2020,Ulga B+R

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Zajęcia prowadzone fachowo i rzetelnie, z ciekawymi przykładami."

M.Frankowska

Megaron

"Szkolenie bardzo interesujące - konkretny prowadzący, konkretna wiedza."

M. Syta

ŚDS

"Szkolenie przeprowadzone w sposób czytelny, przejrzysty, zrozumiały, dobry kontakt wykładowcy z uczestnikami szkolenia. Ciekawe przykłady na każdy z poruszanych tematów"

B. Barańska

Frankonia Poland

"Szkolenie prowadzone w profesjonalny sposób, z poświęceniem uwagi słuchaczom. Dobry wybór miejsca szkolenia.Brak zastrzeżeń".

M.Szyńcowicz

Stalprofil SA

"Bardzo dobra znajomośc zagadnień u wykładowcy"

J.Kroczyńska

John Cotton

"Super atmosfera, wysoki poziom wiedzy osoby prowadzącej szkolenie. Barwne i rzeczowe przykłady dotyczące tematyki szkolenia. Szkolenie profesjonalne i godne polecenia."

M.Dmitrzak

PGNiG

"Szkolenie profesjonalnie prowadzone. Prowadzący bardzo chętnie odpowiada na nurtujące pytania uczestników szkolenia.Polecam."

Natalia Żak

Makar PPH

"Ciekawy temat szkolenia, omówiony bardzo zrozumiale i interesująco."

O.Matysek

PUP

"Ciekawa tematyka , ważne problemy, kompetentny prowadzący, miła atmosfera, to najważniejsze atuty tego szkolenia. Dziękuję i polecam wszystkim zainteresowanym."

A.Wysocka

DOMIKON

"Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujące."

X