Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Rewolucja w CIT, PIT i ryczałcie - spółka komandytowa i spółka jawna podatnikiem CIT?

X

Zamknięcie roku 2020 w aspekcie podatkowym i rachunkowym,przegląd podatkowy
NowośćPromocja

Miejsce: Zakopane

Termin: 2020-12-08 - 2020-12-11

Prowadzący: Genowefa Kawecka - Siuzdak, Katarzyna Knawa

Czas trwania: 21 h

Cena: 2199 PLN (2290 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 13 listopada

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 16.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, po południu zaplanowaliśmy wycieczkę na Festiwal Świateł na Gubałówce.

Po powrocie, wieczorem zaprosimy Państwa na góralską kolację, następnego dnia po śniadaniu drugi dzień szkolenia, w przerwie kawa oraz obiad, popołudnie oddajemy do Państwa dyspozycji, spacery, centrum spa z pewnością umilą Państwu czas.

Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A wczesnym popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień pierwszy

Zmiany podatkowe 2020- VAT, CIT, PIT, WHT

1.    CIT
1.1.    Rozliczanie aktualnych strat podatkowych względem dochodów za lata poprzednie (covid-19)
1.2.    Zasady odliczania darowizn (covid-19)
1.3.    Uproszczone zaliczki - dopuszczalność zmian (covid-19)
1.4.    Amortyzacja jednorazowa (covid-19)
1.5.    IP-BOX (covid-19)
1.6.    Ulga na złe długi (covid-19)

2.    PIT
2.1.    Zwolnienia przedmiotowe i zmiany limitów zwolnień (covid-19)
2.2.    Odliczanie darowizn (covid-19)
2.3.    Zaniechanie poboru podatku od “frankowiczów”

3.    Ceny transferowe
3.1.    Raportowanie TPR - wątpliwości i konsultacje MF
3.2.    “Safe harbours” w wyjaśnieniach MF
3.3.    Przedłużenie terminów do przygotowania dokumentacji grupowej, składania TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej (covid-19)

4.    VAT - Biała lista i należyta staranność - pierwsze miesiące stosowania
4.1.    Wymogi dotyczące należytej staranności - podejście organów
4.2.    Korzystne orzecznictwo: wyrok WSA w Gliwicach - wyrok TSUE w sprawie Glencor
4.3.    Należyta staranność a „biała lista” (cel i zakres)
4.4.    Struktura listy - procedura wewnętrzna weryfikacji kontrahentów - moment dokonania
4.5.    Procedura w przypadku negatywnej weryfikacji kontrahenta na „białej liście”
4.6.    Skutki w podatkach dochodowych
4.7.    Inne rodzaje płatności a biała lista (kompensata, factoring, karty, płatności realizowane przez pracowników)
4.8.    Sankcje i odpowiedzialność solidarna

5.    Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment)
5.1.    Nowy wykaz towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności (załącznik nr 15 do ustawy o ptu) oraz likwidacja dotychczasowego odwrotnego obciążenia (załączniki nr 11,13 i 14 do ustawy o ptu)
5.2.    Problemy techniczne dla różnych rodzajów płatności
5.3.    Należyta staranność a mechanizm podzielonej płatności
5.4.    Przepisy przejściowe
5.5.    Sankcje i odpowiedzialność solidarna (istotne zmiany)
5.6.    Nowe możliwości wykorzystania kwot zgromadzonych na rachunku VAT (podatki dochodowe, składki ZUS)

6.    Nowa matryca stawek VAT
6.1.    Rezygnacja z PKWiU na rzecz nomenklatury scalonej
6.2.    Charakterystyka nomenklatury scalonej
6.3.    Towary co do których podatek VAT zostanie obniżony
6.4.    Towary co do których podatek VAT zostanie podwyższony

7.    Wiążąca informacja stawkowa (WIS)
7.1.    Dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych
7.2.    Elementy WIS
7.3.    Wniosek o WIS (podmiot uprawniony, tryb, zaskarżalność decyzji)
7.4.    Terminy

8.    JPK_VAT
8.1.    Likwidacja deklaracji, a rozszerzenie zakresu danych do raportowania.
8.2.    Zmiana struktury JPK,
8.3.    Nowe dane i kody raportowe
8.4.    Nowe sankcje w przypadku błędów
8.5.    Zakres i terminy korekt przy autokontroli
8.6.    Terminy

9.    Paragony elektroniczne i kasy on-line, kasy wirtualne
9.1.    Paragony elektroniczne - zasady
9.2.     Zakres obowiązków wobec pracowników (procedury wewnętrzne)
9.3.    Terminy wymiany kas
9.4.    Ulgi na zakup kas
9.5.    Kasa on-line a problemy techniczne z dostępem do internetu

10.    Dokumentowanie WDT oraz magazyny call-off stock
10.1.    Nowe zasady dokumentowania WDT i nowe dokumenty niezbędne do stosowania stawki 0%, Pisemne oświadczenie nabywcy towarów o dotarciu towarów do jego magazynu na terytorium UE dostarczone - kolejny dowód ułatwiający zaliczenie WDT ze stawką 0%
10.2.    Inne dokumenty dodatkowe
10.3.    Nowa ewidencja,  która ma być prowadzona przez każdego podatnika, który przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off stock,

11.    VAT - interpretacje ogólne MF
11.1.    Korzystanie z samochodów osobowych - nowe wyjaśnienia MF
11.2.    Trwała zabudowa meblowa

12.    Podatek u źródła - do czterech razy sztuka
12.1.    Należyta staranność w ustawach podatkowych oraz projekcie objaśnień podatkowych MF
12.2.    Zakres regulacji
12.3.    Próg 10.000 zł oraz 2 mln zł - fakty i mity
12.4.    Oświadczenia a opinia
12.5.    Pierwsze orzecznictwo w sprawach podatku u źródła

Dzień drugi

ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE RACHUNKOWYM I PODATKOWYM

I.  Jednostki zobligowane do sporządzenia sprawozdania finansowego
1.   Podmioty zobligowane do sporządzenia sprawozdania finansowego – załączniki do ustawy o rachunkowości
2.   Obowiązki kierownika jednostki – przygotowanie do zamknięcia
3.   Wybór audytora

II.  Koszty i przychody w księgach – problematyczne aspekty
– czas na analizę zapisów na kontach w aspekcie podatkowym i bilansowym
1.   Różnice kursowe
1.1.  Transakcje powodujące nie powodujące powstania różnic kursowych w prawie podatkowym
1.2.  Rozliczanie podróży służbowych – wybrane problemy  w przykładach
2.   Poprawne ustalenie wartości początkowej środka trwałego z zakupu, leasingu
3.   Samochód w firmie a koszty podatkowe
4.   Koszty kreujące i nie kreujące kosztów wytworzenia środka trwałego w zestawieniu
5.   Rozliczenie budowy środka trwałego
6.   Weryfikacja stawek podatkowych
7.   Koszty finansowania dłużnego w interpretacjach – wzór EBITDA
8.   Usługi wyłączne z kosztów uzyskania przychodów – omówienie interpretacji i wzoru EBITDA
9.   Koszty na przełomie roku, ewidencja, skutki podatkowe

III. Sprawozdanie finansowe – czynności
1.   Testy na utratę wartości składnika aktywów – przykłady, ewidencja
1.1.  Opisy aktualizujące należności – skutki podatkowe
1.2.  Należności nieściągalne
1.3.  Należności uprawdopodobnione
1.4.  Należności przedawnione
2.   Sprawdzenie kręgu kosztów
2.1.  Ewidencja kosztów produkcji
2.2.  Rozliczenie kosztów produkcji
3.   Odpisy na zfśs – ewidencja, przykłady, skutki podatkowe
3.1.  Osoby uwzględniane w opisie na zfśs
3.2.  Wysokość odpisu na zfśś w 2020 r. i uzgodnienie sald
3.3.  Aspekty problemowe, w tym zmiany w 2020 r.
4.   Tworzenie rezerw – przykłady, ewidencja, skutki podatkowe
5.   Błędy istotne i nieistotne, przykłady, ewidencja, skutki podatkowe
6.   Poziom istotności – przykłady
7.   Data uznania przychodu podatkowego, korekta przychodu na przełomie roku
8.   Zaliczki dla kontrahentów– skutki podatkowe w wyjaśnieniach organów podatkowych
9.   Sprawy sporne i sądowe  - ewidencja, przykłady, zadania prawników

IV. Inwentaryzacja
1.   Metody inwentaryzacji
2.   Dotrzymanie terminów inwentaryzacji
3.   Prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji
4.   Niedobór zawiniony i niezawiniony a koszt uzyskania przychodów
5.   Kradzież składnika majątku - skutki podatkowe, ewidencja
6.   Niedobory a podatek VAT (skutki)
7.   Odszkodowanie za utracone składniki
8.   Kompensata niedoborów (warunki, skutki, przykłady, ewidencja)
9.   Ujęcie niedoborów i nadwyżek w księgach rachunkowych

Dzień trzeci

ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE RACHUNKOWYM I PODATKOWYM

V. Wycena składników aktywów i pasywów
1.   Ewidencja i wycena aktywów i pasywów
1.1.  Skorygowana cena nabycia (liczenie przykłady ewidencji i wyceny)
1.2.  Lokaty na przełomie roku (liczenie odsetek przykłady, ewidencja)
1.3.  Wycena zobowiązań i należności, też w walutach (przykłady)
1.6.  Wycena pozostałych składników aktywów i pasywów
2.   Wycena składników aktywów i pasywów - brak kontynuacji (przykłady)
3.   Podatek odroczony – zasady tworzenia, ewidencja, przykłady

VI.  Ustalenie wyniku finansowego i sporządzenie sprawozdania finansowego
1.   Ustalenie wyniku finansowego – przeksięgowanie sald kont
2.   Wzory sprawozdań finansowych – załączniki do ustawy o rachunkowości – omówienie pozycji
3.   Elementy sprawozdania finansowego – omówienie pozycji dla rodzajów podmiotów
4.   Bilans i Rachunek zysków i strat – zasady sporządzania i możliwe nieprawidłowości
5.   Sprawozdanie z działalności jednostki
5.1.  Osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki
5.2.  Elementy sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i prowadzących pełną rachunkowości
6.   Zatwierdzenie sprawozdania finansowego – zmiany w ustawie o rachunkowości
7.   Podział wyniku finansowego (przykłady rachunkowe, skutki podatkowe)
8.   Zamknięcie ksiąg rachunkowych
9.   Przekazanie sprawozdania finansowego odpowiednim organom
10. Projektowane zmiana w ustawie o rachunkowości dotycząca sprawozdań finansowych przedsiębiorców

VII. Deklaracje i informacje roczne obowiązki podatników
1.   Rodzaje deklaracji i informacji
2.   Terminy złożenia
3.   CIT-8 – ustalenie podstawy opodatkowania  

VIII. Odpowiedzialność głównego księgowego i kierownika jednostki

Dzień pierwszy

•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele i pracownicy biur rachunkowych;
•    księgowi, główni księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień drugi

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową w firmie, jak też do pracowników odpowiedzialnych za wycenę składników aktywów i pasywów, tworzenie rezerw, odpisów z tytułu utraty, podatku odroczonego, a przede wszystkim do głównych księgowych i księgowych.

Dzień trzeci

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową w firmie, jak też do pracowników odpowiedzialnych za wycenę składników aktywów i pasywów, tworzenie rezerw, odpisów z tytułu utraty, podatku odroczonego, a przede wszystkim do głównych księgowych i księgowych.

Dzień pierwszy

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian w VAT, CIT i PIT obowiązujących w 2020r.
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z wprowadzonych i planowanych zmian podatkowych.
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dzień drugi

Zwrócenie uwagi na problematyczne zagadnienia w prawie podatkowym. Autorka wyjaśnia rozbieżności między prawem podatkowym i bilansowym, a w konsekwencji prawidłowe ujęcie w księgach w aspekcie tych dwóch dziedzin prawa. Pomocne będą tutaj zestawienie w formie tabelarycznej, które otrzymują uczestnicy szkolenia. Na szkoleniu omawiane są czynności przygotowawcze do zamknięcia roku w aspekcie bilansowym i podatkowym, obowiązki kierownika jednostki, księgowego. W drugi dzień szkolenia poświęcony jest w całości na poprawne sporządzenie sprawozdania finansowego i zamknięcie ksiąg oraz przekazanie do urzędów odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych.

Dzień trzeci

Ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego sporządzania sprawozdania finansowego.
W ramach szkolenia omówione zostaną zasady sporządzania sprawozdania finansowego, tj. m.in. zasad wyceny, ujęcia skutków inwentaryzacji,  tworzenia rezerw, odpisów z tytułu utraty wartości. Jednocześnie autorka omawia problematyczne zagadnienia podatkowe, których prawidłowe ujęcie ma wpływ z jednej strony na ujęcie w księgach rachunkowych, z drugiej na prawidłowość obliczenia podatku. Jest to duży atut szkolenia.

Dzień pierwszy

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami z życia
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym prowadzącym szkolenie
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień drugi

Szkolenie prowadzone jest w sposób praktyczny. Ekspert zwraca uwagę na ewentualne błędy w ewidencji księgowej i podatkowej oraz przy konstrukcji sprawozdania finansowego. Szczególny akcent położony jest na wyjaśnienia organów podatkowych i zasady sporządzenia sprawozdania finansowego. Na szkoleniu  zaprezentowane zostaną przykłady, omówione zagadnienia problematyczne. Poruszone zostaną m.in. unormowania zawarte w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych, Standardzie nr 11 Środki trwałe. Uczestnicy otrzymują prezentację oraz materiały dodatkowe (interpretacje organów podatkowych, wyroki NSA i inne).

Dzień trzeci

Szkolenie prowadzone jest w sposób praktyczny. Ekspert zwraca uwagę na ewentualne błędy w ewidencji księgowej i podatkowej oraz przy konstrukcji sprawozdania finansowego. Szczególny akcent położony jest na wyjaśnienia organów podatkowych i zasady sporządzenia sprawozdania finansowego. Na szkoleniu  zaprezentowane zostaną przykłady, omówione zagadnienia problematyczne. Poruszone zostaną m.in. unormowania zawarte w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych, Standardzie nr 11 Środki trwałe. Uczestnicy otrzymują prezentację oraz materiały dodatkowe (interpretacje organów podatkowych, wyroki NSA i inne).

Genowefa Kawecka - Siuzdak

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.

Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Opinie po szkoleniach Eksperta:

"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."

"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"

"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżacych przepisów i interpretacji."

"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."

"Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 

"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".

"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 

"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie"

"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 

"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 

"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."

"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".

"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 

"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 

"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
 
"Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
 
"Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
 
"Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
 
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
 
"Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
 
"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
 
" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
 
"Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
 
" Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
 
"Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
 
"Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
 
"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki." E. Pleciak Winkelmann
"Merytoryczne szkolenie z uwzględnieniem przykładów"
 
"Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."
 
"Szkolenie bardzo merytoryczne, na wysokim poziomie. Bardzo dobry kontakt z Panią prowadzącą."
 
"Szkolenie prowadzone w sposób racjonalny, bardzo szczegółowo, w oparciu o wielość interpretacji i nowinek z zakresu tematu szkolenia."
 
"Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujace."
 

Katarzyna Knawa

Dr Katarzyna Knawa od ponad 15 lat związana jest zawodowo z doradztwem podatkowym. Karierę w tej dziedzinie rozpoczynała w firmie doradczej z tzw. wielkiej czwórki, a następnie kontynuowała ją jako Menadżer ds. Podatków na obszar Europy w dużej firmie produkcyjnej, a następnie w bankowości pełniąc funkcję Dyrektora ds. Podatków i będąc odpowiedzialną za rozliczenia podatkowego spółek z grupy bankowej w 12 krajach europejskich. Uczestniczyła w pracach Rady ds. Podatków działającej w ramach Związku Banków Polskich. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego (obecnie Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego), którego zadaniem jest popularyzacja badań nad teorią prawa podatkowego. Była organizatorką i członkiem rady programowej cyklu konferencji o tematyce podatkowej pod patronatem Stowarzyszenia oraz Wydziału Prawa i Administracji UJ. Cykl ten stanowi forum wymiany myśli, doświadczeń oraz badań prowadzonych doktorantów i doktorów prawa specjalizujących się w prawie podatkowym. Uczestniczyła w konferencjach organizowanych w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady i szkolenia z prawa podatkowego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała za obronę pracy doktorskiej dotyczącej podatku od towarów i usług. Ukończyła wydział Prawa i Administracji oraz równolegle Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ. Jest doradcą podatkowym.

Opinie uczestników:

"Szkolenie prowadzone sprawnie, informacje były przekazywane ciekawie oraz konkretnie. Forma szkolenia w jasny i klarowny sposób pokazuje zagadnienia zmian." 

"Szkolenie konkretne i na temat. Jasnośc przekazywania informacji, współpraca z klientami na bardzo dobrym poziomie. Polecam."

"Szkolenie merytoryczne i zgodne z programem. Możliwość zadawania dodatkowych pytań. Rozważania i szukanie rozwiązań przedstawionych problemów."

"Szkolenie przeprowadzone w bardzo ciekawy i przejrzysty sposób. Prowadząca posiada dużą wiedzę o poruszanych zagadnieniach. Wyczerująco odpowiada na zadawane pytania dodatkowe."

"Bardzo dużo zmian, ale treść przekazywana bardzo zrozumiale. Materiały przygotowane także jasno i czytelnie."

"Szkolenie jest przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, które dostarcza szerokiej wiedzy o nowych przepisach podatkowych."

 "Szkolenie było efektywne, rozwojowe i przydatne z punktu widzenia mojej pracy. Wiedza nabyta podczas szkolenia pomogła mi lepiej zrozumieć przepisy."

 

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2199 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 390 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 210 zł

    -udział w samym szkoleniu 549 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 13 listopada 2020 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Skalny w Zakopanym

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

10.11

2020

10.11

2020

08.12

2020

Przegląd podatkowy 2020/2021-Slim VAT, Estoński CIT,

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.12

2020

08.12

2020

31.12

2020

04.11

2020

25.11

2020

14.12

2020

31.12

2020

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Organizację szkolenia jak i wykładowcę oceniam na najwyższą ocenę. Szkolenie spełniło wszystkie moje oczekiwania.Merytorycznie bardzo dobrze przygotowane. Zdobytą wiedzę w pełni wykorzystam w swojej firmie."

"Moja opinia jest pozytywna, szkolenie jest merytoryczne, trafne a także uwzględniające bieżące pytania słuchaczy."

U.Dziędzioła

Enea Logistyka

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, poziom wiedzy i kwalifikacji bardzo dobry. Na pewno będę polecać szkolenie innym osobom."

K.Ziomek

Biuro Rachunkowe

"Szkolenie było dla mnie bardzo interesujące, szczegółowe i dokładne. Dużo pytań od osób uczestniczących , na każde pytanie uczestnik uzyskał dokładną odpowiedż..."

I. Pydziuk

Teks

"Wykładowca bardzo rzetelny, profesjonalny. Szkolenie spełniło moje oczekiwania."

"Szkolenie prowadzone profesjonalnie, poparte przykładami na bardzo wysokim poziomie"

B. Bartosik

Cen-Rat

"Interesujące i dobrze poprowadzone szkolenie"

K.Lisiecki

ZWAE

"Prowadząca jest niezwykle kompetentna i sympatyczna, otwarta na dyskusje i omawianei problemów z osobami uczestniczącymi w szkoleniu. Szkolenie wyczerpało temat, zostały omówione przykłady"

J. Janus

UM Katowice

"Pod względem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład, atrakcyjne materiały, przykłady zdarzeń"

Joanna Jeda

PWiK

"Bardzo pozytywnie."

X