Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia ONLINE 2020,

Podatki 2020, Prawo pracy, Zarządzanie

X

Zamknięcie roku 2020 w aspekcie podatkowym i rachunkowym,przegląd podatkowy
NowośćPromocja

Miejsce: Zakopane

Termin: 2020-12-08 - 2020-12-11

Prowadzący: Genowefa Kawecka - Siuzdak, Katarzyna Knawa

Czas trwania: 21 h

Cena: 1999 PLN (2190 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 13 listopada

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 16.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, po południu zaplanowaliśmy wycieczkę na Kasprowy Wierch

Po powrocie, wieczorem zaprosimy Państwa na góralską kolację, następnego dnia po śniadaniu drugi dzień szkolenia, w przerwie kawa oraz obiad, popołudnie spędzimy na wycieczce do Doliny Strążyskiej, spacer w towarzystwie przewodnika z pewnością umili nam czas.

Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A wczesnym popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień pierwszy

1. „Biała lista podatników VAT” – konsekwencje braku weryfikacji kontrahentów od 1 stycznia 2020r. Najnowsze objaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 2019r. dotyczące białej listy.
a) system kompleksowej weryfikacji kontrahentów
b) likwidacja dotychczasowych rejestrów:
- wykazu podatników, w stosunku do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z
rejestru podatników VAT,
- wykazu podatników, których rejestracja w zakresie VAT została przywrócona,
– wykazu potwierdzającego status podatników VAT czynnych oraz zwolnionych.
c) nowy elektroniczny wykaz podatników VAT zastępujący dotychczasowe rejestry
d) struktura białej listy podatników VAT, czyli co będzie można sprawdzić? W tym konieczność ujawniania rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą
e) sankcje za wpłatę na rachunek bankowy kontrahenta inny niż wskazany na białej liście podatników VAT, w tym brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu związanych z płatnością
f) odpowiedzialność solidarna
g) czy zapłata karta płatniczą będzie zapłatą na rachunek wskazany na białej liście?
h) cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT
i)  zapłata na rachunek wirtualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT
j) rachunki bankowe podmiotów zagranicznych a biała lista podatników VAT
k) wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT
l) zapłata w ratach i zaliczkach a biała lista
ł) zapłata na konto komornika
m) potrącenia a biała lista podatników VAT

2. Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019r. Najnowsze objaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 23 grudnia 2019r. dotyczące obowiązkowej podzielonej płatności
a) Nowy załącznik nr 15 do ustawy - wykaz towarów i usług objętych split payment.
b) Likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia (uchylenie załączników 11, 13 i 14 do ustawy.
c) Sankcje za pominięcie metody split payment przy przelewie bądź przy wystawianiu faktur.
d) Solidarna odpowiedzialność za zaległość dostawcy w VAT - istotna zmiana zasad.
e) Zbiorcze przelewy split payment.
f) Poszerzenie katalogu obciążeń z rachunku VAT (możliwość zapłaty m in składek ZUS i podatków dochodowych z rachunku VAT)
g) Przepisy przejściowe
h) nowe zasady wystawiania faktur VAT przy obowiązkowym split payment,
i) odpowiedzialność karna – skarbowa przy braku stosowania obowiązkowego split payment

3. Ulga na złe długi w CIT i jej stosowanie w 2020r.
a) Sankcje dla dłużnika i uprawnienia dla wierzyciela – w trakcie roku czy w zeznaniu rocznym?
b) Moment dokonania korekty dochodu przez obie strony „nierozliczonej” transakcji.
c) Kiedy nie można skorzystać z „ulgi na złe długi”
d) Sytuacje szczególne (np. stosowanie przepisów do podatników, którzy nie zapłacili kontrahentowi, ale nie rozpoznali nieopłaconego wydatku w kosztach uzyskania przychodów)

4. Podatek u źródła (WHT) po zmianach w 2019/2020 roku ze szczególnym uwzględnieniem zasad weryfikacji kontrahentów zagranicznych.
a) Jak dokumentować usługi nabywane od podmiotów zagranicznych, aby nie było problemów z tzw. „podatkiem u źródła” (WHT)
b) Identyfikacja „zakupów zagranicznych” rodzących obowiązki w podatku u źródła.
c) Jak skłonić zagranicznego kontrahenta do przekazania certyfikatu rezydencji i innych dokumentów?
d) Jak weryfikować kontrahentów z innych krajów.
e) Obowiązki deklaracyjne i informacyjne po stronie polskiej firmy.

5. Nowe terminy składania deklaracji podatkowych w 2020r.

6. „Prawo do błędu przedsiębiorcy” – nowa instytucja dla poczatkujących przedsiębiorców.

7. Danina solidarnościowa (DSF 1) i kalkulacja dochodów w celu jej obliczenia w 2020r.

8. NIP na paragonie – nowe zasady wystawiania paragonów fiskalnych i konsekwencje od 1 stycznia 2020r. naruszenia tych zasad

9. Nowy JPK_VAT

10. Pytania i odpowiedzi

Dzień drugi

ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE RACHUNKOWYM I PODATKOWYM

I.   Jednostki zobligowane do sporządzenia sprawozdania finansowego
1.    Podmioty zobligowane do sporządzenia sprawozdania finansowego – załączniki do ustawy o rachunkowości
2.    Obowiązki kierownika jednostki – przygotowanie do zamknięcia
3.    Wybór audytora

II.   Koszty i przychody w księgach – problematyczne aspekty
– czas na analizę zapisów na kontach w aspekcie podatkowym i bilansowym
1.    Różnice kursowe
1.1. Transakcje powodujące nie powodujące powstania różnic kursowych w prawie podatkowym
1.2. Rozliczanie podróży służbowych – wybrane problemy  w przykładach
2.    Poprawne ustalenie wartości początkowej środka trwałego z zakupu, leasingu
3.    Samochód w firmie a koszty podatkowe
4.    Koszty kreujące i nie kreujące kosztów wytworzenia środka trwałego w zestawieniu
5.    Rozliczenie budowy środka trwałego
6.    Weryfikacja stawek podatkowych
7.    Koszty finansowania dłużnego w najnowszych interpretacjach – wzór EBITDA
8.    Usługi wyłączne z kosztów uzyskania przychodów – omówienie interpretacji i wzoru EBITDA
9.    Koszty na przełomie roku, ewidencja, skutki podatkowe

III.  Sprawozdanie finansowe – czynności
1.   Testy na utratę wartości składnika aktywów – przykłady, ewidencja
1.1. Opisy aktualizujące należności – skutki podatkowe
1.2. Należności nieściągalne
1.3. Należności uprawdopodobnione
1.4. Należności przedawnione
2.    Sprawdzenie kręgu kosztów
2.1. Ewidencja kosztów produkcji
2.2. Rozliczenie kosztów produkcji
3.    Odpisy na zfśs – ewidencja, przykłady, skutki podatkowe
3.1. Osoby uwzględniane w opisie na zfśs
3.2. Wysokość odpisu na zfśś w 2019 r. i uzgodnienie sald
3.3. Aspekty problemowe, w tym zmiany w 2019 r.
4.    Tworzenie rezerw – przykłady, ewidencja, skutki podatkowe
5.    Błędy istotne i nieistotne, przykłady, ewidencja, skutki podatkowe
6.    Poziom istotności – przykłady
7.    Data uznania przychodu podatkowego, korekta przychodu na przełomie roku
8.    Zaliczki dla kontrahentów– skutki podatkowe w wyjaśnieniach organów podatkowych
9.    Sprawy sporne i sądowe  - ewidencja, przykłady, zadania prawników

IV.  Inwentaryzacja
1.    Metody inwentaryzacji
2.    Dotrzymanie terminów inwentaryzacji
3.    Prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji
4.    Niedobór zawiniony i niezawiniony a koszt uzyskania przychodów
5.    Kradzież składnika majątku - skutki podatkowe, ewidencja
6.    Niedobory a podatek VAT (skutki)
7.    Odszkodowanie za utracone składniki
8.    Kompensata niedoborów (warunki, skutki, przykłady, ewidencja)
9.    Ujęcie niedoborów i nadwyżek w księgach rachunkowych

Dzień trzeci

ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE RACHUNKOWYM I PODATKOWYM CD

V.  Wycena składników aktywów i pasywów
1.    Ewidencja i wycena aktywów i pasywów
1.1. Skorygowana cena nabycia (liczenie przykłady ewidencji i wyceny)
1.2. Lokaty na przełomie roku (liczenie odsetek przykłady, ewidencja)
1.3. Wycena zobowiązań i należności, też w walutach (przykłady)
1.6. Wycena pozostałych składników aktywów i pasywów
2.    Wycena składników aktywów i pasywów - brak kontynuacji (przykłady)
3.    Podatek odroczony – zasady tworzenia, ewidencja, przykłady

VI.  Ustalenie wyniku finansowego i sporządzenie sprawozdania finansowego
1.    Ustalenie wyniku finansowego – przeksięgowanie sald kont
2.    Wzory sprawozdań finansowych – załączniki do ustawy o rachunkowości – omówienie pozycji
3.    Elementy sprawozdania finansowego – omówienie pozycji dla rodzajów podmiotów
4.    Bilans i Rachunek zysków i strat – zasady sporządzania i możliwe nieprawidłowości
5.    Sprawozdanie z działalności jednostki
5.1. Osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki
5.2. Elementy sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i prowadzących pełną rachunkowości
6.    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego – zmiany w ustawie o rachunkowości
7.    Podział wyniku finansowego (przykłady rachunkowe, skutki podatkowe)
8.    Zamknięcie ksiąg rachunkowych
9.    Przekazanie sprawozdania finansowego odpowiednim organom
10.  Projektowane zmiana w ustawie o rachunkowości dotycząca sprawozdań finansowych przedsiębiorców

VII. Deklaracje i informacje roczne obowiązki podatników
1.    Rodzaje deklaracji i informacji
2.    Terminy złożenia
3.    CIT-8 – ustalenie podstawy opodatkowania  

VIII. Odpowiedzialność głównego księgowego i kierownika jednostki

Dzień pierwszy

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT;
•    właściciele biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień drugi

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową w firmie, jak też do pracowników odpowiedzialnych za wycenę składników aktywów i pasywów, tworzenie rezerw, odpisów z tytułu utraty, podatku odroczonego, a przede wszystkim do głównych księgowych i księgowych.

Dzień trzeci

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową w firmie, jak też do pracowników odpowiedzialnych za wycenę składników aktywów i pasywów, tworzenie rezerw, odpisów z tytułu utraty, podatku odroczonego, a przede wszystkim do głównych księgowych i księgowych.

Dzień pierwszy

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian w VAT, CIT i PIT obowiązujących 2020r.
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z planowanych zmian podatkowych. 
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dzień drugi

Zwrócenie uwagi na problematyczne zagadnienia w prawie podatkowym. Autorka wyjaśnia rozbieżności między prawem podatkowym i bilansowym, a w konsekwencji prawidłowe ujęcie w księgach w aspekcie tych dwóch dziedzin prawa. Pomocne będą tutaj zestawienie w formie tabelarycznej, które otrzymują uczestnicy szkolenia. Na szkoleniu omawiane są czynności przygotowawcze do zamknięcia roku w aspekcie bilansowym i podatkowym, obowiązki kierownika jednostki, księgowego. W drugi dzień szkolenia poświęcony jest w całości na poprawne sporządzenie sprawozdania finansowego i zamknięcie ksiąg oraz przekazanie do urzędów odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych.

Dzień trzeci

Ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego sporządzania sprawozdania finansowego.
W ramach szkolenia omówione zostaną zasady sporządzania sprawozdania finansowego, tj. m.in. zasad wyceny, ujęcia skutków inwentaryzacji,  tworzenia rezerw, odpisów z tytułu utraty wartości. Jednocześnie autorka omawia problematyczne zagadnienia podatkowe, których prawidłowe ujęcie ma wpływ z jednej strony na ujęcie w księgach rachunkowych, z drugiej na prawidłowość obliczenia podatku. Jest to duży atut szkolenia.

Dzień pierwszy

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień drugi

Szkolenie prowadzone jest w sposób praktyczny. Ekspert zwraca uwagę na ewentualne błędy w ewidencji księgowej i podatkowej oraz przy konstrukcji sprawozdania finansowego. Szczególny akcent położony jest na wyjaśnienia organów podatkowych i zasady sporządzenia sprawozdania finansowego. Na szkoleniu  zaprezentowane zostaną przykłady, omówione zagadnienia problematyczne. Poruszone zostaną m.in. unormowania zawarte w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych, Standardzie nr 11 Środki trwałe. Uczestnicy otrzymują prezentację oraz materiały dodatkowe (interpretacje organów podatkowych, wyroki NSA i inne).

Dzień trzeci

Szkolenie prowadzone jest w sposób praktyczny. Ekspert zwraca uwagę na ewentualne błędy w ewidencji księgowej i podatkowej oraz przy konstrukcji sprawozdania finansowego. Szczególny akcent położony jest na wyjaśnienia organów podatkowych i zasady sporządzenia sprawozdania finansowego. Na szkoleniu  zaprezentowane zostaną przykłady, omówione zagadnienia problematyczne. Poruszone zostaną m.in. unormowania zawarte w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych, Standardzie nr 11 Środki trwałe. Uczestnicy otrzymują prezentację oraz materiały dodatkowe (interpretacje organów podatkowych, wyroki NSA i inne).

Genowefa Kawecka - Siuzdak

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.

Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Opinie

"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."

"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"

"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżacych przepisów i interpretacji."

"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."

 "Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 

"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".

"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 

 
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie"


"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 

 
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 

"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."

"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".

"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 

"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 

 
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
 
 
"Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
 
"Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
 
"Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
 
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
 
"Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
 
"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
 
" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
 
"Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
 
" Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
 
"Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
 
"Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
 
"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki." E. Pleciak Winkelmann
"Merytoryczne szkolenie z uwzględnieniem przykładów"
 
"Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."
 
"Szkolenie bardzo merytoryczne, na wysokim poziomie. Bardzo dobry kontakt z Panią prowadzącą."
 
"Szkolenie prowadzone w sposób racjonalny, bardzo szczegółowo, w oparciu o wielość interpretacji i nowinek z zakresu tematu szkolenia."
 
"Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujace."
 
 

Katarzyna Knawa

Dr Katarzyna Knawa od ponad 15 lat związana jest zawodowo z doradztwem podatkowym. Karierę w tej dziedzinie rozpoczynała w firmie doradczej z tzw. wielkiej czwórki, a następnie kontynuowała ją jako Menadżer ds. Podatków na obszar Europy w dużej firmie produkcyjnej, a następnie w bankowości pełniąc funkcję Dyrektora ds. Podatków i będąc odpowiedzialną za rozliczenia podatkowego spółek z grupy bankowej w 12 krajach europejskich. Uczestniczyła w pracach Rady ds. Podatków działającej w ramach Związku Banków Polskich. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego (obecnie Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego), którego zadaniem jest popularyzacja badań nad teorią prawa podatkowego. Była organizatorką i członkiem rady programowej cyklu konferencji o tematyce podatkowej pod patronatem Stowarzyszenia oraz Wydziału Prawa i Administracji UJ. Cykl ten stanowi forum wymiany myśli, doświadczeń oraz badań prowadzonych doktorantów i doktorów prawa specjalizujących się w prawie podatkowym. Uczestniczyła w konferencjach organizowanych w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady i szkolenia z prawa podatkowego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała za obronę pracy doktorskiej dotyczącej podatku od towarów i usług. Ukończyła wydział Prawa i Administracji oraz równolegle Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ. Jest doradcą podatkowym.

Opinie uczestników:

"Szkolenie prowadzone sprawnie, informacje były przekazywane ciekawie oraz konkretnie. Forma szkolenia w jasny i klarowny sposób pokazuje zagadnienia zmian." 

"Szkolenie konkretne i na temat. Jasnośc przekazywania informacji, współpraca z klientami na bardzo dobrym poziomie. Polecam."

"Szkolenie merytoryczne i zgodne z programem. Możliwość zadawania dodatkowych pytań. Rozważania i szukanie rozwiązań przedstawionych problemów."

"Szkolenie przeprowadzone w bardzo ciekawy i przejrzysty sposób. Prowadząca posiada dużą wiedzę o poruszanych zagadnieniach. Wyczerująco odpowiada na zadawane pytania dodatkowe."

"Bardzo dużo zmian, ale treść przekazywana bardzo zrozumiale. Materiały przygotowane także jasno i czytelnie."

"Szkolenie jest przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, które dostarcza szerokiej wiedzy o nowych pzepisach podatkowych."

 

 

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 1999 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 390 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 210 zł

    -udział w samym szkoleniu 549 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 13 listopada 2020 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Skalny w Zakopanym

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

28.07

2020

Przegląd podatkowy- zmiany VAT,CIT,PIT 2020, JPK, Koszty

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość

28.07

2020

11.08

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Przegląd podatkowy 2020- VAT, PIT, CIT, JPK, WNT-WDT

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

Przegląd podatkowy- VAT, CIT, PIT, JPK, KOSZTY

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.10

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.10

2020

Przegląd podatkowy 2020,Ulga B+R

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie bardzo ciekawe, bardzo jasno i zrozumiale przekazane informacje."

A. Sarnowska

PGK

"Szkolenie rzetelne i zgodne z tematem"

A.Piotrowska

BHE Dychów

"Możliwość połączenia szkolenia z wypoczynkiem, wysoki poziom zajęć umożliwia uporządkowanie wiedzy. Wykładowca kompetentny i przygotowany na udzielenie odpowiedzi na różnorodne pytania, nawet nie związane z programem. Wieczory zorganizowane. Fajnie.

"Szkolenie prowadzone w bardzo profesjonalny sposób w oparciu o szeroką wiedzę i doświadczenie. Jestem b.zadowolona z uczestnictwa i polecam innym zainteresowanym."

D.Kardaszewska

PSS Społem

"Wykładowca bardzo rzetelny, profesjonalny. Szkolenie spełniło moje oczekiwania."

"Duża ilośc informacji przekazana rzeczowo w krótkim czasie. Przystęny przekaz w formie wykładu z elementami ćwiczeń i konsultacji oraz dyskusji."

A.Karska

Geotermia Poddębice

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, poziom wiedzy i kwalifikacji bardzo dobry. Na pewno będę polecać szkolenie innym osobom."

K.Ziomek

Biuro Rachunkowe

"Szkolenie odbyło się zgodnie z przedstawionym tematem i zostało przeprowadzone wzorowo."

M.Socha

Anro-Trade

"Ciekawe zagadnienia, dobre tempo szkolenia. Odniesienia do przykładów"

K. Nożewska

Ordipol

"Ciekawe szkolenie, głeboka analiza tematu i praktyczne uwagi prowadzącego powodują, że warto skorzystać z Państwa oferty."

E. Rączka

Kancelaria Radcy Prawnego

X