Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia ONLINE 2020,

Podatki 2020, Prawo pracy, Zarządzanie

X

Przegląd podatkowy 2020,Ulga B+R
NowośćPromocja

Miejsce: Ustroń

Termin: 2020-10-27 - 2020-10-30

Prowadzący: Iwona Biernat-Baran, Patryk Prus

Czas trwania: 21 h

Cena: 1990 PLN (2190 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 2 października

Dzień pierwszy, od godziny 14.00 przybywamy do hotelu, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad.

popołudnie pozostawiamy do Państwa dyspozycji, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, autokar zawiezie nas do Czarciego Kopyta na Równicy, a tam kilka metrów pod ziemią spróbujemy beskidzkich specjałów.

Kolejne dni po śniadaniu kontynuujemy naukę. Wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, piątek to ostani dzień szkolenia, po obiedzie, niestety przyjdzie nam się pożegnać.

Dzień pierwszy

I. Zmiany w podatku VAT

1.  Obowiązkowy mechanizmu podzielonej płatności (split payment)
a) System split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) Termin i zasady stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
c) Lista transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem split payment,
d) Zasady wystawiania faktur do transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,
e) Nowe sankcje za niestosowanie podzielonej płatności,
f) Zasady uwalniania środków z konta VAT,
g) Sankcje za niestosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

2. Zmiany od 1 listopada dotyczące mechanizmu odwrotnego obciążenia w VAT 
a) Likwidacja odwrotnego obciążenia w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności

3. Nowa matryca stawek VAT
a) Nowe zasady klasyfikacji towarów i usług dla celów VAT
b) Nowe załączniki z listami towarów dla celów VAT 5% i 8 % VAT.
c) Zmiany w zakresie książek i czasopism - 1 listopada 2019 r.
d) Zmiany w zakresie pozostałych stawek VAT.

4. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
a) Co to jest Wiążąca Informacja Stawkowa
b) Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o WIS, właściwe organy, zakres ochrony z WIS

5. Kasy fiskalne w 2020 r.
a) Rodzaje kas fiskalnych (kasy z elektroniczną kopią paragonu, kasy on line
b) Terminy wdrożenia kas on line
c) Dopuszczalność stosowania "starych kas"
b) Zwolnienia w zakresie kas fiskalnych
c) Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,
d) Ulga przy nabyciu kas on line

6. Likwidacja deklaracji VAT- 7 i nowy plik JPK
a) Likwidacja deklaracji VAT i zasady sporządzania i przesyłania nowych plików ewidencyjno-rozliczeniowych JPK_V7M i JPK_V7K
b) Terminy wdrożenia nowego JPK_VAT
c) Kary i sankcje za błędy w JPK

7. Quick fixes - zmiany w towarowych transakcjach wewnątrzwspólnootwych
a) nowe regulacje dotyczące dokumentowania WDT,
-zaostrzenie przepisów dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych
- nowe zasady dokumentowania wywozu towaru
- relacja przepisów unijnych do krajowych
b) nowe regulacje dotyczące magazynów konsygnacyjnych oraz magazynów typu call-off stock,
- nowa procedura WDT call-off-stock
- przemieszczenie towarów własnych jako odmiana wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
- obowiązek prowadzenia ewidencji
c) nowe zasady rozliczania wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych.
- pojęcie transakcji łańuchowych
- dostawa ruchoma i nieruchoma

8. Bony, vouchery, karty podarunkowe od 1 stycznia 2019 r.
a) bony jednego przeznaczenia (SPV) a bony różnego przeznaczenia (MPV),
b) emisja bonu, transfer bonu,
c) obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami.

9.  Zmiany w zakresie zasad stosowania zwolnienia podmiotowego dla drobnych przedsiębiorców, u których roczne obroty nie przekraczają 200.000 zł:
a) wyłączenie ze zwolnienia podatników handlujących sprzętem elektronicznym, RTV i AGD,
b) wyłączenie ze zwolnienia podatników handlujących częściami motoryzacyjnymi,
c) wyłączenie ze zwolnienia podatników handlujących preparatami kosmetycznymi i toaletowymi.

10. Biała lista podatników VAT - narzędzie należytej staranności
a) Pojęcie należytej staranności
b) Informacje znajdujące się w nowym rejestrze podatników VAT
c) Sankcje i kary za brak rachunków bankowych
d) brak możliwości zaliczenia w KUP
e) Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 B ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - druk ZAW NR - analiza wniosku z objaśnieniami

II. Zmiany w ustawie o VAT wynikające z Tarczy 1.0, 2.0.

Dzień drugi

1. Ograniczony bądź nieograniczony obowiązek podatkowy i zmiany w WHT od 1 stycznia 2020:
a) konsekwencje praktyczne stosowania należytej staranności, procedura w sprawie stosowania należytej staranności,
b) zmian zasad poboru WHT od 1 stycznia 2020 – problematyka podatku u źródła, schemat rozliczeń,

2. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów, możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu niektórych ww. kar i odszkodowań)

3. Szczególne rodzaje działań marketingowych– zasady opodatkowania (koszty i przychody w CIT, przychody w PIT, możliwość zastosowania zwolnień w PIT).

4. Dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich do kosztów, istotność i kwalifikacja ponoszenia wydatków
- usługi niematerialne
- rola pisemnych umów
- rola pisemnych protokołów
- dowody wykonania usług
- przesłanki zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu

5. Monitoring horyzontalny – warunki uczestnictwa, zasady współpracy, wady i zalety – omówienie planowanych zmian
- porozumienia zawierane z MF
- ograniczenia zakresu kontroli
- zakres informacji przekazywanych do MF
- współpraca w zakresie prawidłowości rozliczeń

6. IP Box – pierwsze doświadczenia z wykorzystania ulgi podatkowej, warunki stosowania, kalkulacja kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

7. Przychody kapitałowe, alokacja kosztów do przychodów kapitałowych.

8. Rozliczanie podróży służbowych zagranicznych tj. kursy walutowe przy stosowane rozliczaniu zaliczki, wydatków, diet itp.
- definicja diety
- definicja podróży służbowej
- podróże służbowe a delegacje

9. Planowane zmiany na 2020 r , m.in. Dyrektywa ADAT2 – przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej przy użyciu struktur hybrydowych,
- planowane zmiany w ustawie o CIT dostosowujące rozwiązania do dyrektywy ADAT2
- przeciwdziałanie rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych, które są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej
- odmowa zaliczenia płatności do kosztów uzyskania przychodów lub nakaz zaliczenie kwoty do przychodu.
- obowiązek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przekazywania informacji o schematach podatkowych transgranicznych organom podatkowym państw członkowskich

Dzień trzeci

1.         Ulga na działalność Badawczo rozwojową - "B+R"
1.1       Działalność badawczo rozwojowa - definicja i przykłady
1.2       Warunki skorzystania z ulgi badawczo rozwojowej
1.3       Koszty kwalifikowane w uldze "B+R" i limity tych kosztów
1.3.1    Koszty pracy oraz umów zleceń w uldze "B+R"
1.3.1.1 Płace i składki na ubezpieczenia społeczne
1.3.1.2 Niejasności  związane z urlopem oraz dniami absencji
1.3.1.3 Ewidencja czasu pracy przy pracy mieszanej
1.3.2    Koszty materiałów i wyposażenia, koszty prototypów
1.3.3    Koszty nabycia i najmu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w uldze "B+R"
1.3.3.1 Koszty amortyzacji jako koszty kwalifikowane
1.3.3.2 Koszty uzyskania przychodów a odpisy amortyzacyjne
1.3.3.3 Koszty kwalifikowane a dotacje
1.3.4    Wydatki na nabycie wyników testów lub ekspertyz jako koszty kwalifikowane działalności "B+R"
1.3.5    Usługi obce w uldze "B+R"
1.3.6    Patenty, receptury i inne prawa nabywane przy uldzr "B+R"
1.3.7    Warunki uznania wydatków za koszty kwalifikowane B+R
1.3.8    Status centrum badawczo-rozwojowego i zwiększone limity kosztów kwalifikowanych
1.4       Ewidencja podatkowa
1.4.1    Obowiązek wyodrębnienia kosztów poniesionych na działania B+R
1.4.2    Wyodrębnienie wydatków poniesione na działalność B+R
1.4.3    Praktyczne przykłady prawidłowego wyodrębniania kosztów
1.5       Ujęcie ulgi "B+R"  w zeznaniu rocznym
1.6       Strata w zeznaniu rocznym, a ulga "B+R" - zwrot bezpośredni

2.         Ulga IP Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualne:
2.1       Prawna Regulacja IP Box
2.2       Prawa własności intelektualnej uwzględniane przy kalkulacji dochodu objętego IP Box
2.3       Zakres terytorialny ochrony kwalifikowanych praw własności intelektualnej
2.4       Dochody objęte IP Box
2.5       Warunek wytworzenia, rozwinięcia lub rozwinięcia praw własności intelektualnej we własnej działalności podatnika – wskaźnik nexus
2.5.1    Podstawy cel wprowadzenia wskaźnika nexus
2.5.2    Elementy i struktura wskaźnika nexus
2.5.3    Koszty uwzględniane przy obliczaniu wskaźnika nexus
2.6       Warunki formalne korzystania z IP Box
2.6.1    Prowadzenie ewidencji przychodów, kosztów i dochodu (straty)
2.6.2    Obowiązek odrębnych rozliczeń dla poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej
2.6.3    Ewidencja czasu pracy personelu zaangażowanego w działalność     badawczo-rozwojową
2.6.4    Ujęcie IP Box w zeznaniu rocznym
2.6.5    Raportowanie IP Box na gruncie przepisów MDR
2.7       Zastosowanie stawki 5% w ramach IP Box
2.8       Zagadnienie praw własności intelektualnej jako osobnego źródła przychodu; kumulacja z innymi zachętami podatkowymi
2.9       IP BOX - CIT - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 15 lipca 2019 r.

3.         Podsumowanie i odpowiedzi na pytania

Dzień pierwszy

- księgowi,
- pracownicy działów finansowo-księgowych,
- kontrolerzy finansowi,
- kandydaci na doradców podatkowych,
- kandydaci na biegłych rewidentów

Dzień drugi

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT
•    właściciele biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień trzeci

Szkolenie jest skierowane do:
a)    przedsiębiorców
b)    członków zarządów
c)    dyrektorów finansowych
d)    księgowych i głównych księgowych
e)    specjalistów podatkowych
f)     specjalistów z zakresu controllingu
g)    innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień pierwszy

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących w 2020 r. zmian w zakresie podatku VAT. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo z jakich aktów prawnych wynikają zmiany, jakie jest uzasadnienie dla ich wprowadzenia. Ponadto będzie możliwość poznania wybranych zagadnień dla podatku VAT. Dodatkowo omówione zostaną przepisy Tarczy 1.0 i Tarczy 2.0 zmieniające ustawę o VAT w kluczowych kwestiach.

Dzień drugi

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian w CIT od 2020
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z planowanych zmian podatkowych. 
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dzień trzeci

Obecnie obowiązujące przepisy szeroko definiują działalność B+R, co pozwala skorzystać z ulgi B+R szerokiemu gronu odbiorców. Prawo do ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie jest więc zarezerwowane jedynie dla przedsiębiorców prowadzących wyspecjalizowane badania naukowe, ale jest potencjalnie dostępne również dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy prowadzą prace nad wdrażaniem nowych produktów lub usług, jak również ulepszaniem istniejących, o ile spełniają określone w ustawie kryteria.
Zaletą ulgi B+R jest to, że aby dokonać odliczenia nie ma potrzeby uczestniczenia w konkursie, a wystarczy, że odliczenie zostanie wykazane w deklaracji podatkowej. Tym samym wiele projektów B+R, które mają mniejsze szanse dofinansowania grantem (gdzie obowiązuje zasada konkursowa), może zostać zgłoszone w ramach nowej ulgi na B+R.

Celem szkolenia jest m.in.:
1)    nauczenie uczestników przeprowadzania oceny czy działania prowadzone w ich firmach kwalifikują się do skorzystania z ulgi B+R
2)    przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów funkcjonowania ulgi B+R
3)    wskazanie problemów i możliwości oceny ryzyk związanych z wdrożeniem ulgi B+R
4)    wskazanie korzyści związanych z zastosowaniem ulgi B+R
5)    zaprezentowanie najnowszej praktyki organów podatkowych i orzecznictwa w kontekście stosowania przepisów dotyczących ulgi B+R

Dzień pierwszy

Uczestnicy szkolenia będą znać zmiany w VAT wprowadzone do dnia szkolenia oraz kolejne, które są planowane.

Efekty szkolenia:

- Umiejętność zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
- Zasady działania Białej Listy podatników VAT oraz uzupełnienia druku ZAW-NR
- Znajomość opodatkowania bonów, voucherów na gruncie podatku VAT
- Znajomość nowych przepisów w zakresie zwolnień podmiotowych w Vacie
- Zasada działania nowego plik JPK VDEK oraz nowe obowiązki wynikające z likwidacji deklaracji VAT
- Metody wdrażania nowego JPK
- Zmiany w zakresie transakcji międzynarodowych w związku z procedurą „Quick fixex”.
- Mechanizm działania nowych kas fiskalnych on line

Dzień drugi

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień trzeci

Korzyścią z udziału w szkoleniu jest zdobycie wiedzy oraz poznanie praktycznych przykładów w zakresie:
1)    zasad funkcjonowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową
2)    identyfikacji kosztów kwalifikowanych do ulgi na działalność badawczo-rozwojową
3)    identyfikacji zasad kalkulacji kosztów kwalifikowanych do ulgi na działalność badawczo-rozwojową
4)    obowiązków ewidencyjno-dokumentacyjnych związanych z korzystaniem z ulgi B+R
5)    praktycznego zastosowania ulgi oraz pojawiających się problemów i wątpliwości na podstawie najciekawszych stanowisk organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych

Iwona Biernat-Baran

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Opinie klientów po szkoleniach z ekspertem:

"Rzeczowe, merytoryczne, duża wiedza prowadzącej, teoretycznie i praktycznie, jestem b.zadowolony."

"Szkolenie przeprowadzone bardzo merytorycznie, w dobrej atmosferze , fachowe odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników."

"Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, poziom merytoryczny bardzo dobry."

 


Patryk Prus

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12202). Posiada wieloletnie doświadczenie związane z prawem podatkowym, księgowością oraz finansami. Wieloletni pracownik administracji skarbowej, w tym urzędu skarbowego, izby administracji skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Skarbowej. Były urzędnik mianowany służby cywilnej. Posiada zdany egzamin kwalifikacyjny na inspektora kontroli skarbowej. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, specjalizujący się w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz planowaniu podatkowym. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Rzetelna wiedza wykładowcy, twórcza rozmowa."

"Szkolenie przeprowadzone fachowo, materiały szkoleniowe wyczerpujące."

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 1990 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 300 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 150 zł

    -udział w samym szkoleniu 599 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 2 października 2020 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Diament w Ustroniu

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

28.07

2020

Przegląd podatkowy- zmiany VAT,CIT,PIT 2020, JPK, Koszty

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość

28.07

2020

11.08

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Przegląd podatkowy 2020- VAT, PIT, CIT, JPK, WNT-WDT

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

Przegląd podatkowy- VAT, CIT, PIT, JPK, KOSZTY

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.10

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.10

2020

Przegląd podatkowy 2020,Ulga B+R

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie bardzo ciekawe, na wysokim poziomie. Prowadzący doskonale przygotowany, konkretny z poczuciem humoru. Czas maksymalnie wykorzystany pod względem merytorycznym . Poparte przykładami informacje."

"Szkolenie przeprowadzone w sposób czytelny, przejrzysty, zrozumiały, dobry kontakt wykładowcy z uczestnikami szkolenia. Ciekawe przykłady na każdy z poruszanych tematów"

B. Barańska

Frankonia Poland

"Szkolenie odbyło się w sposób zrozumiały w 100% i interesujący"

A. Wożniak

BHE Dychów

"Szkolenie przeprowadzone w miłej, życzliwej i profesjonalnej formie. Informacje uzyskane podczas szkolenia pomaga mi bardziej profesjonalnie podejść do pracy."

J. Nałęcz

Urząd Miejski

"Szkolenie było przeprowadzone w sposób dobry. Prowadzący wykazał się dogłebną znajomością zagadnienia. Przemawiał w sposób rzeczowy i zrozumiały. W sposób wyczerpujący odpowiadał na zadawane pytania."

Jeremi Seremak

MOPS

"Szkolenie prowadzone w sposób przejrzysty i zrozumiały. Pan prowadzący ma łatwość w przekazywaniu informacji.Jestem bardzo zadowolona."

B.Zalewska

Polatom

"Szkolenie tematycznie różne, tematy były dobrze ze sobą powiązane i zgłebiło wiele zmian, które miały miejsce od stycznia 2017 r."

M. Jakusz-Gostomska

MPI KOS-EKO

"Fachowo, merytorycznie, na temat."

R.Rompa

ROBEX

"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy"

M.Krakowska Energetyka Cieplna

"Szkolenie przeprowadzone w ciekawy i interesujący sposób. Konkretne odpowiedzi na pytania."

A. Brodaczewska

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

X