Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt

ZAKOPANE 8-11 czerwca

 

X

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt
Nowość

Miejsce: Zakopane

Termin: 2021-06-08 - 2021-06-11

Prowadzący: Katarzyna Knawa

Czas trwania: 21 h

Cena: 2350 PLN + VAT

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 16.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, po południu zaplanowaliśmy wycieczkę.

Po powrocie, wieczorem zaprosimy Państwa na góralską kolację, następnego dnia po śniadaniu drugi dzień szkolenia, w przerwie kawa oraz obiad, popołudnie oddajemy do Państwa dyspozycji, spacery, centrum spa z pewnością umilą Państwu czas.

Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A wczesnym popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień pierwszy

A. Zmiany w podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu SLIM 1

Program szkolenia będzie aktualizowany zgodnie ze zmianami prawa znanymi na dzień szkolenia
1. Nowe zasady korygowania podatku należnego
a)    korekta in minus
- zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
- modyfikacja zasad korekty podatku naliczonego w oparciu o posiadaną dokumentację potwierdzającą rzeczywisty przebieg transakcji
b)    korekta in plus
- wprowadzenie przepisów potwierdzającą usankcjonowaną w judykaturze praktykę
c)     korekty do transakcji dokonanych przed 2021 r.

2. Odliczenie podatku naliczonego - nowe zasady
a)    wydłużenie terminu na odliczenie podatku
b)    modyfikacja przepisów dotyczących korekty podatku naliczonego
c)    przypadki możliwości odliczania podatku przy nabywaniu usług noclegowych

3. Modyfikacja  przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych
a)    opcja stosowania jednolitego kursu przeliczonego dla celów VAT i podatków dochodowych
b)    stosowania właściwego kursu walut obcych dla „transakcji transgranicznych” – zagadnienia problematyczne i przegląd orzecznictwa

4. Rozliczenie zaliczek w eksporcie  
a)    wydłużenie terminu do zgromadzenia stosownej dokumentacji potwierdzającej wywóz
b)    korekty rozliczeń w przypadku niedotrzymania terminu

5. Nieodpłatne przekazanie towarów – nowy limit dla prezentów o małej wartości

6. Mechanizm podzielonej płatności – modyfikacja i doprecyzowanie przepisów
a)    obligatoryjność stosowania mechanizmu a potrącenie
b)    stosowanie mechanizmu przy rozliczeniach w innej niż PLN walucie
c)    umożliwienie dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty podatku z tytułu importu towarów oraz należności celnych na rzecz agencji celnych
d)    brak sankcji przy płatnościach z zastosowaniem MPP - modyfikacja

7. Wiążąca Informacja Stawkowa – zmiany i doświadczenia z dotychczasowej praktyki
a)    skrócenie okresu obowiązywania
b)    zakres ochrony wynikającej z zastosowania się do decyzji

B. Nowe zasady opodatkowania dostaw do UE w ramach tzw. „obrotu konsumenckiego” od 1.07.2021
1. Procedura OSS - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość
2. Procedura iOSS - sprzedaż na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich

C. Plik JPK_V7 – praktyka stosowania przepisów związanych z nowymi obowiązkami sprawozdawczymi Kody transakcji i GTU.

D. Projektowane zmiany na 2021 rok:
a)    Krajowy System e-Faktur
b)    ustrukturyzowane faktury (projekt)
c)    status podatnika bezgotówkowego

E. SLIM VAT2 -
1) prostsze fakturowanie
- rezygnacja z obowiązku podawania przyczyn korekty oraz
- likwidacja duplikatów,
- wydłużenie możliwości wcześniejszego wystawienia faktury przed dostawą
2) obrót nieruchomościami
3) zasady odliczenia VAT
4) MPP - ułatwienia
5) ulga na złe długi - skutek wyroku TSUE w sprawie C-335/19
6) VAT w obrocie międzynarodowym

Dzień drugi

Zmiany w podatku dochodowych od osób prawnych - 2021

Program szkolenia będzie aktualizowany zgodnie ze zmianami prawa znanymi na dzień szkolenia                               

1. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – „estoński CIT”
a)    podmioty uprawnione do opodatkowania ryczałtem
- struktura własnościowa spółek
- wielkość przychodów osiąganych przez uprawniony podmiot
- poziom zatrudnienia
- ulgi w stosowaniu wymogu zatrudnienia
- udziały i akcje w innych spółkach
- zawiadomienie o wyborze opodatkowania zryczałtowanego
- wyłączenia (podmioty nie uprawnione do stosowania opodatkowania zryczałtowanego)
b)    przedmiot i podstawa opodatkowania
- dochód wypracowany w czasie stosowania ryczałtu, przeznaczony do podziału oraz do pokrycia strat sprzed okresu jego stosowania
- dochód z tytułu ukrytych zysków
- dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
- dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku w związku z restrukturyzacją
- dochód z tytułu zysku netto
- dochód z nieujawnionych operacji gospodarczych
- zagraniczne dochody
c)    mechanizm odroczenia momentu powstania obowiązku podatkowego
d)    wysokość podatku, warunki obniżenia stawek
- stawki podstawowe
- stawka obniżona
- domiar zobowiązania.
e)    obowiązki informacyjne spółki i wspólników
f)     terminy płatności ryczałtu
g)    stosowanie ryczałtu a konieczność raportowania schematów
podatkowych (MDR)
h)    zakończenie stosowania opodatkowania zryczałtowanego i utrata prawa
do jego stosowania
i)     powrót do zasad ogólnych po ryczałcie
j)     ryczałt a przychód właściciela

2. Fundusz inwestycyjny w kosztach podatnika CIT – tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny
a)    warunki stosowania
b)    zasady gromadzenia środków
c)    reguła pomocy de minimis
d)    utrata prawa do stosowania “niemieckiego funduszu"

3. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych
a)    zasady opodatkowania
b)    obowiązki podatnika
c)    opodatkowanie dochodów komplementariusza
d)    zwolnienie u komandytariusza części przychodów uzyskanych z udziału w spółce - kwota, warunki stosowania zwolnienia, przepisy przejściowe
e)    możliwość stosowania dotychczasowych zasad do dnia 30 kwietnia 2021 roku - zgłoszenie
f)     kontynuacja wartości początkowej środków trwałych i metody amortyzacji
g)    odliczanie strat
h)    zmiana zasad opodatkowania spółki komandytowej a dochody z lat poprzednich

4. Objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych niektórych spółek jawnych
a)    warunki transparentności podatkowej spółek jawnych – warunki stosowania dotychczasowych zasad opodatkowania
b)    nowe obowiązki informacyjne spółek jawnych
c)    zasady opodatkowania spółki jawnej jako podatnika CIT
d)    przepisy przejściowe

5. Spółki nieruchomościowe – nowe obowiązki
a)    definicja spółki nieruchomościowej
b)    rola płatnika
c)    obowiązki informacyjne o udziałowcach
d)    przedstawiciel podatkowy dla zagranicznej spółki nieruchomościowej

6. Ograniczenie możliwości podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych przez podmioty korzystające ze zwolnienia podatkowego

7. Zmiana definicji używanych środków trwałych w przypadku stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych

8. Zmiany w zakresie stosowania obniżonej stawki CIT 9%
a)    definicja małego podatnika
b)    podwyższenie limitu przychodów
c)    kalkulacja kwoty limitu przychodów

9. Informacja o strategii podatkowej, audyt funkcji podatkowej
a)    zakres podmiotowy zastosowania
b)    realizacja obowiązku informacyjnego
c)    audyt funkcji podatkowej - zakres zastosowania i korzyści

Dzień trzeci

Zmiany w podatku dochodowych od osób fizycznych oraz podatek u źródła - 2021

Program szkolenia będzie aktualizowany zgodnie ze zmianami prawa znanymi na dzień szkolenia

A. Podatek u źródła
1) nowy wyspecjalizowany urząd skarbowy w Lublinie
2) WHT a PIT, czy CIT
3) zakres przepisów obowiązujących
4) przepisy zawieszone
5) podatek

B. Zmiany w podatku dochodowych od osób fizycznych - 2021

1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla przedsiębiorców
a)    nowe limity
b)    zniesienie ograniczeń dla wybranych grup zawodowych
c)    obniżenie wysokości stawek podatku (20%-->17% / 17%-->15%)

2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w przypadku wynajmu nieruchomości dla przedsiębiorców

3. Ograniczenia w stosowaniu ulgi abolicyjnej

4. Ulga dla młodych – przedmiotowe rozszerzenie zastosowania

Dzień pierwszy

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele i pracownicy biur rachunkowych;
•    księgowi, główni księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień drugi

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele i pracownicy biur rachunkowych;
•    księgowi, główni księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień trzeci

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele i pracownicy biur rachunkowych;
•    księgowi, główni księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień pierwszy

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie rozliczania podatku VAT
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z wprowadzenia zmian w rozliczaniu VAT
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dzień drugi

W 2021 r. weszły w życie fundamentalne zmiany w podatku CIT, W trakcie tego szkolenia będziecie Państwo mieli szansę na usystematyzowanie wiedzy w ww. zakresie, co jest niezwykle istotne, w szczególności mając na względzie fakt, że zmiany te wynikają z kilku ustaw podatkowych.

Dzień trzeci

W 2021 r. weszły w życie fundamentalne zmiany w podatku CIT, W trakcie tego szkolenia będziecie Państwo mieli szansę na usystematyzowanie wiedzy w ww. zakresie, co jest niezwykle istotne, w szczególności mając na względzie fakt, że zmiany te wynikają z kilku ustaw podatkowych.

Dzień pierwszy

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień drugi

-    zapoznanie z najistotniejszymi zmianami podatkowymi w różnych obszarach podczas jednego szkolenia
-    praktyczne wskazówki
-    dygresje z praktyki wykładowcy
-    interaktywna formuła

Dzień trzeci

-    zapoznanie z najistotniejszymi zmianami podatkowymi w różnych obszarach podczas jednego szkolenia
-    praktyczne wskazówki
-    dygresje z praktyki wykładowcy
-    interaktywna formuła

Katarzyna Knawa

Dr Katrzyna Knawa od ponad 15 lat związana jest zawodowo z doradztwem podatkowym. Karierę w tej dziedzinie rozpoczynała w firmie doradczej z tzw. wielkiej czwórki, a następnie kontynuowała ją jako Menadżer ds. Podatków na obszar Europy w dużej firmie produkcyjnej, a następnie w bankowości pełniąc funkcję Dyrektora ds. Podatków i będąc odpowiedzialną za rozliczenia podatkowego spółek z grupy bankowej w 12 krajach europejskich. Uczestniczyła w pracach Rady ds. Podatków działającej w ramach Związku Banków Polskich. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Prowadzi wykłady i szkolenia z prawa podatkowego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała za obronę pracy doktorskiej dotyczącej podatku od towarów i usług. Ukończyła wydział Prawa i Administracji oraz równolegle Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ. Jest doradcą podatkowym.

Opinie uczestników:

"Szkolenie prowadzone sprawnie, informacje były przekazywane ciekawie oraz konkretnie. Forma szkolenia w jasny i klarowny sposób pokazuje zagadnienia zmian." 

"Szkolenie konkretne i na temat. Jasnośc przekazywania informacji, współpraca z klientami na bardzo dobrym poziomie. Polecam."

"Szkolenie merytoryczne i zgodne z programem. Możliwość zadawania dodatkowych pytań. Rozważania i szukanie rozwiązań przedstawionych problemów."

"Szkolenie przeprowadzone w bardzo ciekawy i przejrzysty sposób. Prowadząca posiada dużą wiedzę o poruszanych zagadnieniach. Wyczerująco odpowiada na zadawane pytania dodatkowe."

"Bardzo dużo zmian, ale treść przekazywana bardzo zrozumiale. Materiały przygotowane także jasno i czytelnie."

"Szkolenie jest przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, które dostarcza szerokiej wiedzy o nowych przepisach podatkowych."

 "Szkolenie było efektywne, rozwojowe i przydatne z punktu widzenia mojej pracy. Wiedza nabyta podczas szkolenia pomogła mi lepiej zrozumieć przepisy."

 

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2199 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 390 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 210 zł

    -udział w samym szkoleniu 549 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 7 maja 2021 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Skalny

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

08.06

2021

08.06

2021

06.07

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Faktury

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.07

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

14.07

2021

27.07

2021

27.07

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, E-commerce, Faktury

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

10.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Faktury

Gdańsk Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

24.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Bardzo treściwe szkolenie, jasna i rzetelna interpretacja przepisów poparta wieloma przykładami"

"Bardzo wysoki poziom merytoryczny prezentowany przez trenera."

"Dobra wiedza prowadzącego, bardzo dobry sposób prowadzenia szkolenia, forma szkolenia gwarantująca bieżącą wymianę zdań i odpowiedzi na wątpliwości."

"Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujące."

"Bardzo dobra znajomośc zagadnień u wykładowcy"

"Super atmosfera, wysoki poziom wiedzy osoby prowadzącej szkolenie. Barwne i rzeczowe przykłady dotyczące tematyki szkolenia. Szkolenie profesjonalne i godne polecenia."

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Ciekawy sposób przekazania wiedzy".

"Kameralna atmosfera z indywidualnym podejściem do uczestników szkolenia (skupiamy się na tematach nas dotyczących). Możliwość zadawania pytań."

"Ciekawe szkolenie, głęboka analiza tematu i praktyczne uwagi prowadzącego powodują, że warto skorzystać z Państwa oferty."

"Bardzo merytorycznie prowadzone szkolenie, wiedza i zaangażowanie trenera imponujące"

X