Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

Przegląd zmian w podatku VAT 2021- od lipca 2021 i od października 2021
NowośćPromocja

Miejsce: Gdańsk

Termin: 2021-08-10 - 2021-08-13

Prowadzący: Wojciech Safian

Czas trwania: 18 h

Cena: 2399 PLN (2600 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 9 lipca

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 16.00 przybywamy do hotelu, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, po południu zaplanowaliśmy zwiedzanie Gdańska.

Po powrocie, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, następnego dnia po śniadaniu drugi dzień szkolenia, w przerwie kawa oraz obiad, popołudnie oddajemy do Państwa dyspozycji,

Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A wczesnym popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień pierwszy

Pakiet zmian w VAT od dnia 1 października 2021 r. oraz wybrane zagadnienia w CIT

1.    Rewolucja w rozliczaniu transakcji łańcuchowych.
1)    na czym polega istota transakcji łańcuchowych?
2)    jak ustalać dostawę „ruchomą” oraz dostawę „nieruchomą” i dlaczego to takie ważne?
3)    dotychczasowe zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych w obrocie wewnątrzunijnym,
4)    dotychczasowe zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych w eksporcie towarów,
5)    zasady rozliczania transakcji łańcuchowych w obrocie wewnątrzunijnym wprowadzone w SLIM VAT 2.0.,
6)    zasady rozliczania transakcji łańcuchowych w eksporcie wprowadzone w SLIM VAT 2.0.,
7)    warsztaty – analiza nowych zasad na wybranych przez prowadzącego przykładzie.

2.    Nowe zasady rozpoznawania faktur korygujących in minus w WNT oraz imporcie usług.
1)    zasady dotychczasowe odnoszące się do korekty in minus w WNT,
2)    nowe zasady dot. WNT: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy,
3)    zasady dotychczasowe odnoszące się do korekty in minus w imporcie usług,
4)    nowe zasady dotyczące korekt in minus w imporcie usług,
5)    przepisy przejściowe: korekty wystawione przed zmianą, korekty wystawione po zmianie.

3.    Zmiany dotyczące podatku naliczonego w zakresie importu usług:
1)    obowiązek wykazania VATu należnego w terminie 3 miesięcy,
2)    skutki uchybienia terminowi 3miesięcznemu w zakresie podatku naliczonego,
3)    ale to już było: likwidacja terminu 3miesięcznego oraz skutki tej zmiany,
4)    przepisy przejściowe: co w przypadku faktur wystawionych przed zmianą, które dotrą do podatnika po wejściu w życie zmian?

4.    Zmiany dotyczące podatku naliczonego w zakresie ujmowania podatku naliczonego:
1)    moment powstania prawa do odliczenia,
2)    opcja do rozliczenia podatku 3 kolejnych miesiącach,
3)    skutki „przegapienia” 3miesięcznego terminu,
4)    możliwość korekty wstecznie, za 1 okres,
5)    po zmianach: możliwość korekty wstecznie, za jeden z 4 okresów rozliczeniowych,
6)    co z fakturami wystawionymi przed zmianą, ale doręczonymi po zmianie?
7)    co z fakturami wystawionymi i doręczonymi nabywcy przed zmianą?

5.    Zmiany dotyczące pełnego prawa do odliczenia (samochody):
1)    kto jest obowiązany składać VAT-26?
2)    wydłużenie terminu na złożenie VAT-26,
3)    co z pojazdami nabytymi przed zmianą?

6.    Zmiany w fakturowaniu:
1)    likwidacja „duplikatów faktur”
2)    co zrobić w przypadku zagubienia faktury?
3)    faktury zaliczkowe bez ceny jednostkowej netto,
4)    wystawianie faktur przed sprzedażą – po zmianach jeszcze wcześniej,
5)    faktury korygujące:
a)    zmiana oznaczeń,
b)    korekty zbiorcze faktur,
c)    korekty zbiorcze pojedynczych pozycji na fakturach,
d)    likwidacja obowiązku podawania przyczyny korekty,
e)    jak sobie poradzić z FV korygującą nie zawierającą przyczyn korekty w świetle zmian wprowadzonych od dnia 1 stycznia 2021 r. pakietem SLIM VAT 1.0.?

7.    Ulga na złe długi – zwiększenie „stosowalności”
1)    wprowadzenie ulgi na złe długi do sprzedaży na rzecz konsumentów,
2)    warunki korzystania z ulgi na złe długi w związku ze sprzedażą na rzecz konsumenta,
3)    likwidacja ograniczeń dotyczących dłużników (restrukturyzacja, upadłość itd.),
4)    wydłużenie korzystania z ulgi do 3 lat,
5)    przepisy przejściowe:
a)    faktury wystawione przed zmianą, dla których termin zapłaty przypada przed zmianą, ale termin 90 dni upływa po zmianie,
b)    faktury wystawione przed zmianą, dla których termin zapłaty i termin 90 dni przypada po zmianie.

8.    Zmiany w procedurze importu towarów na zasadach uproszczonych – powrót do przeszłości?
1)    na czym polega stosowanie zasad uproszczonych?
2)    warunki stosowania procedury uproszczonej,
3)    organy właściwe,
4)    procedura uproszczona a przedstawiciel bezpośredni i pośredni,
5)    zmiany: 4 miesiące na rozliczenie podatku i utrata prawa do stosowania procedury uproszczonej.

9.    Zmiany dotyczące zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości:
1)    sprzedaż budynku/budowli, a zwolnienie z VAT,
2)    możliwość rezygnacji ze zwolnienia,
3)    rezygnacja ze zwolnienia pod warunkiem zawarcia odpowiedniej klauzuli w akcie notarialnym,
4)    co powinna zawierać klauzula?

10.  Zmiany dot. MPP:
1)    realizacja "przekazów własnych" środków na rachunku VAT pomiędzy bankami
2)    zapłata KRUS z rachunku VAT

11.  Wybrane zagadnienia w CIT

1.    Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021 r.:
2.    Przychody w walutach obcych – ustalanie różnic kursowych:
3.    Ulga B+R:

12.  Panel dyskusyjny i pytania uczestników.

Dzień drugi

Zmiany dotyczące JPK oraz nowego sposobu wystawiania faktur


Część I. Faktura ustrukturyzowana – Krajowy System e-Faktur od dnia 1 października 2021 r.

1.    Charakterystyka nowego rozwiązania:
1)    istota KSeF,
2)    funkcjonalność systemu KSeF,
3)    od kiedy?
4)    oprogramowanie MF, czy „z rynku”?
5)    w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?

2.    KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?
a)    mikroprzedsiębiorcy vs KSeF
b)    mali i średni przedsiębiorcy vs KSeF
c)    duże przedsiębiorstwa vs KSeF

3.    Faktura ustrukturyzowana:
1)    sposób wystawiania,
2)    sposób przesyłania do nabywcy,
3)    zakres danych na fakturze „ustrukturyzowanej”,
4)    korygowanie „ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
5)    korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury „ustrukturyzowanej”,
6)    archiwizacja i przechowywanie „ustrukturyzowanych” faktur,
7)    faktury „ustrukturyzowane” w JPK

4.     „Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT

5.     KSeF + JPK – jak zmieni się praca w dziale księgowym/biurze rachunkowym?
1)    proces fakturowania po zmianach,
2)    proces ewidencjonowania po zmianach,
3)    łączenie i optymalizacja procesu fakturowania z procesem ewidencjonowania.

6.     KSeF + JPK – jak zmienią się kontrole podatkowe i kontrole celno-skarbowe?
1)    dane źródłowe i dane przetworzone – problem analityki na poziomie JPK
2)    czy KSeF rozwiąże problem wadliwego przetwarzania danych?
3)    co da KSeF, a czego nie ma JPK?
4)    kontrola zdalna w czasie rzeczywistym

Część II. Zmiany w JPK od dnia 1 lipca 2021 r.

1.    Zmiany dot. GTU:
1)    zmiany techniczne od dnia 01.07.2021 r. (dot. GTU),
2)    zmiana zakresu GTU_01,
3)    zawężenie towarów objętych oznaczeniem GTU_03,
4)    zmiany dotyczące GTU_06,
5)    zmiany w GTU_07 w odniesieniu do pojazdów,
6)    zawężenie towarów objętych GTU_08,
7)    zmiany w GTU_09,
8)    rozszerzenie znacznika GTU_10,
9)    powiązanie GTU_12 z PKWiU,
10)  "kosmetyczne" zmiany dot. GTU_13,
11)  jak analizować GTU? Warsztaty

2.    Zmiany dot. pozostałych znaczników:
1)    zmiany w zakresie raportowania transakcji TP,
2)    zmiany dot. znacznika MPP,
3)    zmiany związane z dokumentami RO.

3.    Jak analizować powiązania pomiędzy podmiotami?
1)    powiązania kapitałowe
2)    powiązania osobowe
3)    powiązania kapitałowo-osobowe
4)    powiązania bezpośrednie
5)    powiązania pośrednie
6)    powiązania pomiędzy spółką osobową a jej wspólnikami
7)    ankiety powiązań
8)    strony internetowe pomocne w ustalaniu powiązań

4.    Bilety autostradowe- zbiorcze raportowanie w JPK od dnia 01.07.2021 r.

5.    Nowa struktura od 01.07.2021 r.:
1)    od kiedy trzeba stosować nową strukturę?
2)    czy można opóźnić stosowanie nowej struktury?
3)    jak w starej strukturze stosować nowe wymogi i znaczniki GTU?
4)    co mi grozi za raportowanie wg nieaktualnej struktury?
5)    czy składać czynny żal w przypadku JPK?

6. Panel dyskusyjny i pytania uczestników.

Dzień trzeci

Zmiany dotyczące sprzedaży towarów i usług konsumentom z innych państw UE

Część I. Transakcje towarowe.

1.    Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) – zagadnienia wstępne:
1)    definicja, (art. 2 pkt 22a),
2)    analiza definicji na przykładzie.

2.     Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) – miejsce opodatkowania
1)    w którym państwie następuje opodatkowanie, czyli jak ustalać miejsce świadczenia?
2)    przypadki w odniesieniu do których nie stosuje się procedury sprzedaży towarów na odległość transakcje wyłączone,
3)    kiedy ustawa nakazuje alokować sprzedaż do państwa, w którym znajduje się sprzedający, a nie odbiorca?
4)    nowe limity sprzedaży,
5)    przekroczenie limitu w ciągu roku,
6)    możliwość wyboru opodatkowania w państwie docelowym,
7)    jakie czynności należy podjąć w celu wyboru opodatkowania w państwie docelowym?
8)    wzór zawiadomienia,
9)    okres karencji dla wybranego miejsca opodatkowania,
10)  obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów,
11)  skutki nieposiadania/posiadania niekompletnej dokumentacji,
12)  wydłużenie okresu na zgromadzenie dokumentacji,
13)  brak dokumentacji – wykazanie transakcji jako sprzedaży krajowej,
14)  wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość a WNT i WDT.

3.    Obowiązek podatkowy w WSTO.

4.    Fakturowanie w WSTO.

5.    Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI):
1)    definicja,
2)    analiza definicji na przykładzie,
3)    w którym państwie następuje opodatkowanie, czyli jak ustalać miejsce świadczenia?
4)    transakcje wyłączone.

6.    Sprzedaż poprzez platformy  sprzedażowe (np. Amazon, eBay, Allegro) – co się zmienia?
1)    Nowy rodzaj transakcji opodatkowanej:
  1)    platforma jako nabywca odprzedający towar, czy jako płatnik VAT?
  2)    co oznacza pojęcie „interfejs elektroniczny”? 
  3)    co oznacza „ułatwianie  dokonania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość”?

2)    Sprzedaż poprzez platformy sprzedażowe – moment powstania obowiązku podatkowego:
  1)    szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla podmiotów wystawiających towar na platformie oraz dla platformy sprzedażowej,
  2)    moment powstania obowiązku podatkowego dla „podatnika ułatwiającego”,
  3)    co oznacza „zaakceptowanie płatności”?
  4)    „dostawy ciągłe” za pośrednictwem platformy sprzedaży,
  5)    sprzedaż prasy drukowanej za pośrednictwem platform sprzedażowych - moment powstania obowiązku podatkowego,
  6)    zaliczki a moment powstania obowiązku podatkowego w związku z dostawą z wykorzystaniem platform sprzedażowych,
  7)    transakcje poprzez platformę sprzedażową a metoda kasowa.

3)    Miejsce opodatkowania przy sprzedaży za pośrednictwem platform.

Część II. Sprzedaż na terytorium UE towarów importowanych:

1.    Rozliczanie SOTI w ramach IOSS.
2.    Limity wartościowe przesyłek,
3.    Podmioty spoza UE i korzystanie z IOSS
4.    Rozliczenie VAT w państwie konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji
5.    Obowiązek ustanowienia pośrednika.
6.    Zakres czynności i odpowiedzialność pośrednika.
7.    Kto może być pośrednikiem?
8.    Obowiązki informacyjne związane z:
a)    wyborem tego rodzaju rozliczeń,
b)    rezygnacją ze stosowania tej procedury,
c)    utratą prawa do stosowania IOSS.
9.    Szczególne obowiązki związane z składaniem deklaracji VAT

Część III. Procedura USZ - uproszczona procedura w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów, w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (gdy nie stosuje się IOSS).

Część IV. Transakcje usługowe na rzecz konsumentów z innych państw UE.

1.    Procedura unijna i procedura nieunijna.
2.    Możliwość rozliczenia podatku VAT w państwie docelowym ale za pośrednictwem krajowej administracji skarbowej.
3.    Uproszczenia związane z wyborem rozliczania się za pośrednictwem OSS.
4.    Zakres transakcji objętych uproszczeniem:
a)    niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji) – procedura unijna i procedura nieunijna,
b)    wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość – wyłącznie procedura unijna, oraz
c)    niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy – wyłącznie procedura unijna (OSS);
5.    Jakie warunki należy spełnić?
6.    Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze podatników dokonujących takiego wyboru.
7.    Właściwy organ podatkowy.
8.    Fakturowanie, rozliczanie i JPK.

Część V. Panel dyskusyjny i pytania uczestników.

Dzień pierwszy

-    właściciele firm
-    dyrektorzy finansowi
-    główni księgowi, księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień drugi

-    właściciele firm
-    dyrektorzy finansowi
-    główni księgowi, księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień trzeci

-    właściciele firm
-    dyrektorzy finansowi
-    główni księgowi
-    pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień pierwszy

Rok 2021 jest kolejnym rokiem pod znakiem szeregu zmian w podatku od towarów i usług. Po zmianach, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2021 r. kolejne zmiany czekają nas
w II połowie tego roku. Zmiany wynikają z różnych aktów prawnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wywierają wpływ na praktycznie wszystkie procesy księgowe: dokumentowanie, ewidencjonowanie oraz deklarowanie podatku od towarów i usług. Niestety mnogość aktów prawnych wprowadzających te zmiany, bardzo szeroki zakres zmian, zróżnicowany okres wejścia w życie i skomplikowane przepisy przejściowe – to wszystko powoduje istotne trudności zarówno w przygotowaniu się do zmian, ale także w codziennym stosowaniu nowych przepisów. Celem niniejszego szkolenia jest wyjście naprzeciw temu wyzwaniu. Jest to jedyne szkolenie, które w sposób kompleksowy pozwala na zapoznanie się z niemalże wszystkimi zmianami w podatku VAT które weszły/wejdą w życie w II połowie 2021 r.
Zmiany zostaną zaprezentowane w sposób usystematyzowany, co pozytywnie wpływa na jakość szkolenia i satysfakcję uczestników. Omawiając poszczególne zagadnienia trener przytacza praktyczne przykłady. Szkolenie jest w pełni interaktywne – w jego trakcie macie Państwo pełną swobodę zadawania pytań trenerowi.

Dzień drugi

Od dnia 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany w JPK. Zmiany te dotyczą m.in. kodów GTU, oznaczeń szczególnych (TP, MPP) oraz dostosowania sposobu raportowania do nowych zasad korygowania podatku VAT po zmianach, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.
W ramach niniejszego szkolenia omówimy w sposób kompleksowy zagadnienie raportowania JPK, z uwzględnieniem powyższych zmian. Dzięki temu będziecie Państwo mieli szansę nie tylko zapoznać się ze zmianami, ale również skonfrontować te zmiany z dotychczasowym sposobem raportowania. Dodatkowo przedstawione zostaną przepisy przejściowe, z których wynika do kiedy można stosować dotychczasową strukturę JPK, a od kiedy należy bezwzględnie stosować nową. W ramach szkolenia odniesiemy się także do sposobu korygowania JPK i odpowiemy na pytania, czy takim korektom powinien towarzyszyć tzw. czynny żal. Szczegóły programu są dostępne poniżej. W trakcie szkolenia omówimy również nowy koncept: Krajowy System e-Faktur oraz faktury ustrukturyzowane. System ten ma służyć podatnikom do wystawiania i przesyłania faktur. Celem MF jest uzyskanie dostępu w czasie rzeczywistym do faktur podatników, co ma dla nich stanowić wsparcia w analityce JPK. Zmiana istotnie wpływa na organizację działów fakturowania i rozliczania VAT, a  także na usługi świadczone przez biura rachunkowe; może okazać się istotną szansą dla uproszczenia pewnych procesów oraz przemodelowania współpracy z Klientami.

Dzień trzeci

Od dnia 1 lipca 2021 r. mają się zmienić zasady sprzedaży towarów na odległość. Zatem zmiany te dotkną praktycznie cały sektor e-commerce funkcjonujący na rynku unijnym. Zmiany wprowadzają nową siatkę pojęciową, nowy rodzaj transakcji opodatkowanych, szczególne zasady dotyczące m.in. momentu powstania obowiązku podatkowego. Dodatkowo modyfikują one istniejące procedury rozszerzając ich zakres na nowe czynności opodatkowane oraz wprowadzają zupełnie nowe procedury. Co ważne, wskutek zmian w tychże procedurach z uproszczeń będą mogły skorzystać także niektóre podmioty z sektora usługowego.
W ramach niniejszego szkolenia przedstawione i omówione zostaną wszystkie powyższe zmiany, z podziałem na poszczególne elementy oraz ich wzajemne relacje. Przyjęty sposób zaprezentowania tych obszernych oraz trudnych zmian w podziale na zagadnienia pozwoli Państwu w łatwiejszy sposób na opanowanie nowego materiału. Omawiając poszczególne zagadnienia trener przytacza praktyczne przykłady. Szkolenie jest w pełni interaktywne – w jego trakcie macie Państwo pełną swobodę zadawania pytań trenerowi.

Dzień pierwszy

-    kompleksowe i przejrzyste zaprezentowanie zmian
-    szereg zmian podczas jednego szkolenia
-    praktyczne przykłady i wskazówki
-    zrozumiały język
-    maksymalnie interaktywna formuła, w tym pełna swoboda zadawania pytań

Dzień drugi

-    kompleksowe i przejrzyste zaprezentowanie zmian
-    szereg zmian podczas jednego szkolenia
-    praktyczne przykłady i wskazówki
-    zrozumiały język
-    maksymalnie interaktywna formuła, w tym pełna swoboda zadawania pytań

Dzień trzeci

-    przejrzyste i proste omówienie nadchodzących zmian
-    analiza problemów przez pryzmat całości zagadnienia
-    praktyczne przykłady i wskazówki
-    zrozumiały język
-    maksymalnie interaktywna formuła, w tym pełna swoboda zadawania pytań

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2399 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 590 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 350 zł

    -udział w samym szkoleniu 549 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 9 lipca 2021 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Wolne Miasto

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

06.07

2021

06.07

2021

06.07

2021

14.07

2021

27.07

2021

27.07

2021

10.08

2021

24.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

24.08

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania, omówienie problemów na przykładach."

"Szkolenie rzeczowe, bardzo dobrze poprowadzone."

"Szkolenie prowadzone w sposób czytelny i jasny. Profesjonalne podejście do tematu.

„Szkolenie interesujące merytorycznie, prowadzące w sposób przystępny, wytłumaczyła skomplikowane zagadnienia. Każde zadane pytanie otrzymało odpowiedzi. Gorąco polecam.”

Praktyczne zastosowanie przepisów, przystępny sposób przekazania wiedzy."

"Usługa rozwojowa spełniła moje oczekiwania. Kontakt z organizatorem szkolenia bardzo profesjonalny, sprawny. Polecam organizatora szkolenia jak i osobę prowadzącą szkolenie."

"Bardzo merytorycznie prowadzone szkolenie, wiedza i zaangażowanie trenera imponujące"

"Polecam to szkolenie ze względu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych"

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki."

"Bardzo merytoryczne szkolenie, na wysokim poziomie."

X