Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT

Wisła 24-27 sierpnia

 

X

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury
NowośćPromocja

Miejsce: Wisła

Termin: 2021-08-24 - 2021-08-27

Prowadzący: Paweł Dymlang

Czas trwania: 21 h

Cena: 2399 PLN (2880 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 7 sierpnia

Dzień pierwszy, od godziny 14.00 przybywamy do hotelu, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad.

popołudnie pozostawiamy do Państwa dyspozycji, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, autokar zawiezie nas do Czarciego Kopyta na Równicy, a tam kilka metrów pod ziemią spróbujemy beskidzkich specjałów.

Kolejne dni po śniadaniu kontynuujemy naukę. Wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, piątek to ostani dzień szkolenia, po obiedzie, niestety przyjdzie nam się pożegnać..

Dzień pierwszy

Zmiany w przepisach dotyczących fakturowania oraz JPK_V7 od 1.07.2021/1.10.2021/1.01.2022

Program w zakresie zmian obowiązujących od 1.07.2021/1.10.2021  będzie doprecyzowany po uchwaleniu ustawy nowelizującej / rozporządzenia.

1. Pojęcie faktury, istota i znaczenie w prawie krajowym oraz wspólnotowym
a) definicja pojęć „faktura”, „faktura elektroniczna”, „wystawienie faktury”, „egzemplarz faktury”
b) czytelność, integralność oraz autentyczność pochodzenia faktury papierowej i elektronicznej

2. Przypadki braku obowiązku wystawiania faktur z uwagi na podmiot lub przedmiot transakcji (faktury wystawiane w „obrocie konsumenckim” na żądanie, faktura a paragon, sprzedaż zwolniona)

3. Przedmiot dokumentowania – rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą
a) faktura dokumentująca sprzedaż (czynność podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju)
b) faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju („faktura handlowa”),
c) dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samoobliczenia podatku (jaki sposób dokumentowania może zastąpić stosowanie faktury wewnętrznej, sposoby dokumentowania importu usług, WNT, dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca, dotacji przedmiotowych, nieodpłatnych świadczeń uznanych za czynności podlegające VAT)
d) dokumentowanie transakcji, rozliczanych w systemie odwrotnego obciążenia (import usług, WNT, dtN)
e) sprzedaż bezrachunkowa
f) techniczne i prawne aspekty wystawiania faktur do paragonów od 1.01.2020

4. Prezentacja faktur w JPK_V7 - zakres danych umieszczanych w ewidencji
a) grupy towarowe/usługowe – oznaczenia GTU (01-13),
b) oznaczanie transakcji znacznikami literowymi – wyjaśnienie oznaczeń: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja, MK, VAT_RR (omówienie przypadków występowania),
c) wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia,
d) sposób ujęcia w ewidencji zdarzeń generujących podatek należny – dokumenty „RO”/”WEW”,
e) ujęcie w ewidencji faktury wystawianych do paragonów – „FP” – wystawianie faktur do paragonów w 2020 roku / prezentacja w ewidencji faktur wystawianych do paragonów dla osób fizycznych,
f) mechanizm podzielonej płatności – prawidłowe oznaczania transakcji symbolem „MPP”,
g) raportowania rozliczenia wg procedury VAT marża,
h) prezentacja transakcji z podmiotami powiązanymi,
i) sprzedaż na rzecz pracowników (prezentacja w JPK – FV/paragon/DW).
j) korekty JPK_VDEK – przesłanki / termin.

4.1 Nowelizacja przepisów dot. JPK_V7 (1.07.2021) – zmiany dotyczące części ewidencyjnej dotyczące:
a) paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT,
b) faktur, o których mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485),
c) oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (GTU), o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia,
d) procedur dotyczących podmiotów powiązanych i mechanizmu podzielonej płatności
e) korekt podatku naliczonego in-minus  przez nabywcę.

5. Terminowe wystawianie faktur – od 1.07.2021
a) podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur (wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed dostawą towaru / wykonaniem usługi / otrzymaniem zaliczki)
b) obowiązek podatkowy a terminowe wystawianie faktur (skutki przedwczesnego wystawienia faktury, oraz rodzaje odpowiedzialności za wystawianie faktur z opóźnieniem)

6. Elementy faktury – obligatoryjne dane wymagane dla poszczególnych rodzajów faktur (faktury dokumentującej sprzedaż, „faktury handlowej”, faktury uproszczonej, faktury marża, faktury wystawianej przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, faktura wystawiana przez pośrednika w WTT przy zastosowaniu procedury uproszczonej)
- wielość podmiotów transakcji
- numeracja faktury („identyfikowalność i unikatowość” faktury)
- oznaczanie faktury
- numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (kiedy obowiązkowy NIP UE – obowiązki rejestracyjne)
- sposób identyfikowania towarów i usług – oznaczenia przedmiotu transakcji na fakturze (przypadki identyfikowania przy zastosowania klasyfikacji statystycznych, stosowanie odpowiedniej stawki oraz sposób prezentacji na fakturze)
- data sprzedaży na fakturze (pojęcie „dostawy towarów” oraz „momentu wykonania usługi” w kontekście prawidłowego rozliczania podatku należnego)
- faktury wystawiane w języku obcym i obcej walucie (m.in. zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej)
- sposób prezentacji na fakturze poszczególnych elementów postawy opodatkowania (świadczenia złożone)
- faktura rozliczeniowe / faktura „0” – znaczenie praktyczne
- inne informacje umieszczane na fakturach – znaczenie faktury jako dokumenty służącego nie tylko dla dokumentowania czynności podlegających VAT

7. Dokumenty uznawane za faktury w tym rodzaje dokumentów wystawianych przez podatników zwolnionych (bilety, polisy, rachunki, noty).

8. Sposoby doręczania oraz przechowywania faktur
a) przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych,
b) zasady ewidencjonowanie faktur i ich udostępniania dla celów kontroli
c) przechowywanie e-faktur w kraju i poza jego granicami

9. Faktura elektroniczna
a) stosowanie faktury elektronicznych w praktyce (przykłady stosowanych metod, formatów, sposób akceptacji)
b) ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe
c) bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny (definicja, cechy, procedura uzyskania) – aspekty prawne stosowania podpisu elektronicznego
d) EDI (electronic data interchange) - opis działania

10. Krajowy System E-faktur (od 1.10.2021 – projekt)
a) faktura standaryzowana
b) korzyści wynikające z zastosowania (korekta podatku / JPK_FA / zwrot VAT w terminie 40 dni)

11. Faktura zaliczkowa – od 1.07.2021
a) dokumentowanie otrzymanych zaliczek fakturą VAT (terminy, obligatoryjne dane)
b) rozliczenia zaliczek otrzymanych w walucie obcej
c) dokumentowanie i rozliczanie zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
d) faktura zaliczkowa a faktura końcowa „0”
e) brak konieczności umieszczania ceny jednostkowej netto

12. Korygowanie faktur - korekta podatku należnego od 1.01.2021 roku
a) korekta in minus
- zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
- modyfikacja zasad korekty podatku naliczonego w oparciu o posiadaną dokumentację potwierdzającą rzeczywisty przebieg transakcji
b) korekta in plus
- wprowadzenie przepisów potwierdzającą usankcjonowaną w judykaturze praktykę
c) korekta podatku naliczonego – modyfikacja przepisów
d) sposoby korygowania informacji irrelewantnych dla prawidłowości rozliczenia podatku VAT – instrument noty korygującej
e) zbiorcza faktura korygująca (zmiany - umożliwienie wystawiania zbiorczych faktur korygujących tylko dla niektórych dostaw w danym okresie)
f) anulowanie faktur – dopuszczalność stosowanie, praktyczne przykłady
g) zmiany w treści faktury korygującej (usunięcie wybranych elementów faktury korygującej od 1.07.2021).

13. Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych – modyfikacja przepisów od 1.01.2021
a) opcja stosowania jednolitego kursu przeliczonego dla celów VAT i podatków dochodowych
b) stosowania właściwego kursu walut obcych dla „transakcji transgranicznych” – zagadnienia problematyczne i przegląd orzecznictwa

14. Duplikat faktury  - likwidacja instytucji – stosowanie nowych przepisów od 1.07.2021
a) wymagane dane: odtworzenie egzemplarza faktury pierwotnej
b) przykłady „odzyskiwania” zagubionych faktur w praktyce kontrahentów z innych państwa członkowskich
c) odliczanie VAT na podstawie duplikatów faktur / kolejnego egzemplarza faktury

15. Konsekwencje nieprawidłowego wystawiania faktur – sankcje –  posługiwanie się nierzetelną fakturą w kontekście odpowiedzialności karnoskarbowej
a) zaniżenie zobowiązania podatkowego a sankcja 30% - przypadku zastosowania
b) posługiwanie się nierzetelnymi fakturami – przypadki zastosowania sankcji 100%
c) faktury niedające prawo do odliczenia – przesłanki formalne
d) pojęcie „pustej faktury”, wadliwość i nierzetelność faktury – zasady odpowiedzialności karno-skarbowej
e) znaczenie płatności w systemie split payment w kontekście stosowania sankcji

Dzień drugi

A. Zmiany w podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu SLIM

1. Nowe zasady korygowania podatku należnego
a)    korekta in minus
- zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
- modyfikacja zasad korekty podatku naliczonego w oparciu o posiadaną dokumentację potwierdzającą rzeczywisty przebieg transakcji
b)    korekta in plus
- wprowadzenie przepisów potwierdzającą usankcjonowaną w judykaturze praktykę

2. Rozliczenie podatku naliczonego  
a)    wydłużenie terminu na odliczenie podatku
b)    modyfikacja przepisów dotyczących korekty podatku naliczonego
c)    przypadki możliwości odliczania podatku przy nabywaniu usług noclegowych

3. Modyfikacja  przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych
a)    opcja stosowania jednolitego kursu przeliczonego dla celów VAT i podatków dochodowych
b)    stosowania właściwego kursu walut obcych dla „transakcji transgranicznych” – zagadnienia problematyczne i przegląd orzecznictwa

4. Rozliczenie zaliczek w eksporcie  
a) wydłużenie terminu do zgromadzenia stosownej dokumentacji potwierdzającej wywóz
b) korekty rozliczeń w przypadku niedotrzymania terminu

5. Nieodpłatne przekazanie towarów – nowy limit dla prezentów o małej wartości

6. Mechanizm podzielonej płatności – modyfikacja i doprecyzowanie przepisów
a)    obligatoryjność stosowania mechanizmu a potrącenie
b)    stosowanie mechanizmu przy rozliczeniach w innej niż PLN walucie
c)    umożliwienie dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty podatku z tytułu importu towarów oraz należności celnych na rzecz agencji celnych
d)    brak sankcji przy płatnościach z zastosowaniem MPP - modyfikacja

7. Wiążąca Informacja Stawkowa – zmiany
a) skrócenie okresu obowiązywania
b) zakres ochrony wynikającej z zastosowania się do decyzji

8. Procedura TAX-FREE

B. Nowe zasady opodatkowania dostaw do UE w ramach tzw. „obrotu konsumenckiego” od 1.07.2021
1. Procedura OSS - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość

2. Procedura iOSS - sprzedaż na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich

C. Plik JPK_V7 – praktyka stosowania przepisów związanych z nowymi obowiązkami sprawozdawczymi – odroczenie oraz nowelizacja przepisów od 1.07.2021

D. Identyfikacja towarów i usług na potrzeby podatku VAT w okresie przejściowym

E. Projektowane zmiany na 2021 rok:
a) Krajowy System e-Faktur
b) ustrukturyzowane faktury (projekt)
c) status podatnika bezgotówkowego

Dzień trzeci

A. Zmiany w podatku dochodowych od osób prawnych - 2021

1. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – „estoński CIT”
a)    podmioty uprawnione do opodatkowania ryczałtem
- struktura własnościowa spółek
- wielkość przychodów osiąganych przez uprawniony podmiot
- poziom zatrudnienia
- ulgi w stosowaniu wymogu zatrudnienia
- udziały i akcje w innych spółkach
- zawiadomienie o wyborze opodatkowania zryczałtowanego
- wyłączenia (podmioty nie uprawnione do stosowania opodatkowania zryczałtowanego)
b)    przedmiot i podstawa opodatkowania
- dochód wypracowany w czasie stosowania ryczałtu, przeznaczony do podziału oraz do pokrycia strat sprzed okresu jego stosowania
- dochód z tytułu ukrytych zysków
- dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
- dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku w związku z restrukturyzacją
- dochód z tytułu zysku netto
- dochód z nieujawnionych operacji gospodarczych
- zagraniczne dochody
c)    mechanizm odroczenia momentu powstania obowiązku podatkowego
d)    wysokość podatku, warunki obniżenia stawek
- stawki podstawowe
- stawka obniżona
- domiar zobowiązania.
e)    obowiązki informacyjne spółki i wspólników
f)     terminy płatności ryczałtu
g)    stosowanie ryczałtu a konieczność raportowania schematów
podatkowych (MDR)
h)    zakończenie stosowania opodatkowania zryczałtowanego i utrata prawa
do jego stosowania
i)     powrót do zasad ogólnych po ryczałcie
j)     ryczałt a przychód właściciela

2. Fundusz inwestycyjny w kosztach podatnika CIT – tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny
a)    warunki stosowania odliczenia
b)    utrata prawa do odliczenia

3. Objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych
a)    zasady opodatkowania
b)    obowiązki podatnika
c)    opodatkowanie dochodów komplementariusza
d)    zwolnienie u komandytariusza części przychodów uzyskanych z udziału w spółce - warunki stosowania zwolnienia, przepisy przejściowe
e)    możliwość stosowania dotychczasowych zasad do dnia 30 kwietnia 2021 roku - zgłoszenie
f)     kontynuacja wartości początkowej środków trwałych i metody amortyzacji
g)    odliczanie strat
h)    zmiana zasad opodatkowania spółki komandytowej a dochody z lat poprzednich

4. Objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych niektórych spółek jawnych
a)    warunki transparentności podatkowej spółek jawnych – warunki stosowania dotychczasowych zasad opodatkowania
b)    nowe obowiązki informacyjne spółek jawnych
c)    zasady opodatkowania spółki jawnej jako podatnika CIT
d)    przepisy przejściowe

5. Spółki nieruchomościowe – nowe obowiązki

6. Ograniczenie możliwości podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych przez podmioty korzystające ze zwolnienia podatkowego

7. Zmiana definicji używanych środków trwałych w przypadku stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych

8. Zmiany w zakresie stosowania obniżonej stawki CIT 9%
a)    - podwyższenie limitu przychodów
b)    - kalkulacja kwoty limitu przychodów
c)    - definicja małego podatnika

9. Informacja o strategii podatkowe
a)    zakres podmiotowy zastosowania
b)    realizacja obowiązku informacyjnego

10. Zmiany w przepisach związane z Covid-19
a)    odliczanie darowizn na przeciwdziałanie Covid-19
b)    zwolnienie z podatku od przychodów z budynków
c)    odliczenie kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19
d)    odliczenie darowizn sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych.

B. Zmiany w podatku dochodowych od osób fizycznych - 2021

1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla przedsiębiorców
a)    nowe limity
b)    zniesienie ograniczeń dla wybranych grup zawodowych
c)    obniżenie wysokości stawek podatku (20%-->17% / 17%-->15%)

2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w przypadku wynajmu nieruchomości dla przedsiębiorców

3. Ograniczenia w stosowaniu ulgi abolicyjnej

4. Ulga dla młodych – przedmiotowe rozszerzenie zastosowania

Dzień pierwszy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób w praktyce zajmujących się rozliczaniem podatków i wystawianiem faktur VAT: pracowników działów finansowo - księgowych, biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego. Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, kontrolerów finansowych, przedsiębiorców i inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

Dzień drugi

• przedsiębiorcy
• specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT
• właściciele biur rachunkowych;
• księgowi
• główni księgowi
• kontrolerzy podatkowi
• dyrektorzy finansowi
• pozostałe osoby zainteresowane, chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Dzień trzeci

• przedsiębiorcy
• specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT
• właściciele biur rachunkowych;
• księgowi
• główni księgowi
• kontrolerzy podatkowi
• dyrektorzy finansowi
• pozostałe osoby zainteresowane, chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Dzień pierwszy

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie obowiązków dotyczących faktur VAT w 2021r.
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków dotyczących fakturowania
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.

Dzień drugi

Od dnia 1 stycznia 2021 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w podatku VAT. W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które obowiązują w 2021 roku również wdrożone w wyniku pandemii oraz do których należy się przygotować.  
Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych przy zmianach podatkowych wydaje się być także nad wyraz istotne w obecnej sytuacji gospodarczej.

Dzień trzeci

Od dnia 1 stycznia 2021 r. weszły w życie rewolucyjne – obok pakietu „estońskiego CIT” – zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Na szkoleniu kompleksowo omówimy te zmiany oraz skutki jakie powodują. W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian.

Dzień pierwszy

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień drugi

• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
• możliwość zadawania pytań doradcy podatkowemu prowadzącemu szkolenie
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień trzeci

• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
• możliwość zadawania pytań doradcy podatkowemu prowadzącemu szkolenie
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Paweł Dymlang

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 10987), trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych. Prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych przeszło 1700 szkoleń otwartych i zamkniętych (m.in. dla: BRE Bank, Carlsberg, Cefarm, Cemex, Ceramika Paradyż, Cinema City, Energa, Eneria, Enion, Fagumit, Gaz System, HSBC Bank, HTL-Strefa, Interia, Jacobs, Kilargo, KWS Lochow Polska, LektorKlett, Mediacom, MESP, PKN Orlen, PKP Przewozy Regionalne, PKP,  Polskie Porty Lotnicze, Polskie Radio Gdańsk, SEP, Statoil, Transfer Multisort Elektronik, Wavin Metalplast-Buk, Komenda Główna Policji, Thomson Technicolor Poland i wiele innych).
Autor licznych publikacji prasowych i książkowych („Samochód w działalności gospodarczej”, „Podatki w branży farmaceutycznej”, „Opodatkowanie obrotu walutami kryptograficznymi”, „Egzamin na doradcę podatkowego”, i inne).

Opinie po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie przebiegało bez żadnych zakłóceń. Było prowadzone w sposób bardzo zrozumiały, zgodnie z programem. Prowadzący szkolenie był punktualny, kompetentny z dużą wiedzą. Został omówiony cały zakres szkolenia, co jest bardzo ważne."

"Bardzo merytoryczne szkolenie, na wysokim poziomie."

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2399 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 525 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 390 zł

    -udział w samym szkoleniu 549 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 7 sierpnia 2021 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Stok

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

24.08

2021

24.08

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

26.10

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.10

2021

26.10

2021

Podatek VAT 2021- przegląd zmian. Kontrola i postępowanie podatkowe.

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.11

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.11

2021

Podatek VAT 2021- przegląd zmian. Kontrola i postępowanie podatkowe.

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.11

2021

14.12

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021 -2022-Nowy ład, Zmiany VAT, Faktury.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie zostało przeprowadzone wyczerpująco i dokładnie zostały wyjaśnione kwestie dotyczące zmian w podatku VAT. Miła atmosfera, sposób prowadzenia szkolenia w pełni dla mnie zrozumiały i czytelny."

"Szkolenie prowadzone w sposób przejrzysty i zrozumiały. Pan prowadzący ma łatwość w przekazywaniu informacji.Jestem bardzo zadowolona."

B.Zalewska

Polatom

"Szkolenie rzetelne i zgodne z tematem"

"Szkolenie przygotowane przez osobę bardzo kompetentną-praktyka. Temat opowiedziany w sposób zrozumiały i ciekawy."

"Szkolenie prowadzone fachowo, rzeczowo i konkretnie. Możliwość uzyskania informacji w ramach zadanego problemu w pytaniu..."

"Szkolenie bardzo ciekawe, na wysokim poziomie. Prowadzący doskonale przygotowany, konkretny z poczuciem humoru. Czas maksymalnie wykorzystany pod względem merytorycznym . Poparte przykładami informacje."

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki."

"Temat szkolenia bardzo obszerny. Prowadząca była dobrze przygotowana. Poruszyła ważne i interesujące kwestie związane z umowami długoterminowymi. "

"Szkolenie spełniło moje oczekiwania, oprócz duzej ilości wiedzy jaka uzyskałam poprzez omówienie każdego zagadnienia w sposób przejrzysty i zrozumiały na wysokim poziomie jest również organizacja i przyjemna miła atmosfera."

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat. "

X