Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

Podatek VAT 2021- przegląd zmian. Kontrola i postępowanie podatkowe.
NowośćPromocja

Miejsce: Ustroń

Termin: 2021-10-26 - 2021-10-29

Prowadzący: Dorota Łabuda

Czas trwania: 21 h

Cena: 2199 PLN (2399 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 1 października

Dzień pierwszy, od godziny 14.00 przybywamy do hotelu, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad.

popołudnie pozostawiamy do Państwa dyspozycji, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, autokar zawiezie nas do Czarciego Kopyta na Równicy, a tam kilka metrów pod ziemią spróbujemy beskidzkich specjałów.

Kolejne dni po śniadaniu kontynuujemy naukę. Wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, piątek to ostani dzień szkolenia, po obiedzie, niestety przyjdzie nam się pożegnać..

Dzień pierwszy

Podatek VAT w 2021 r. – nieustające zmiany w ustawie i przepisach wykonawczych oraz wyroki TS UE

1. Faktury korygujące:
•    nowe zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” przez sprzedawcę – uzgodnienie z nabywcą zamiast potwierdzenia odbioru,
•    ujęcie korekt „in minus” przez nabywcę,
•    kiedy ująć fakturę korygującą do nierozliczonej faktury z podatkiem naliczonym
•    rozliczenie korekt „in plus” przez sprzedawcę.

2. Podwyższenie limitu prezentów o małej wartości. Kiedy darowizna a kiedy nieodpłatne przekazanie – różnice w opodatkowaniu.

3. Przeliczanie kwot z faktur wyrażonych w walutach obcych – możliwość stosowania jednakowych kursów w VAT i podatkach dochodowych – czy to ułatwienie?

4. Zaliczka w eksporcie – czy zmiana była konieczna?

5. Zmiany w WIS
•    rozszerzenie zakresu WIS,
•    ograniczenia w wydawaniu oraz wykorzystaniu WIS,
•    ograniczenie terminu ważności WIS

6. Wydłużenie okresu odliczenia VAT naliczonego – nie wszystkie problemy podatnika zostaną rozwiązane.

7. Odliczenie VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odprzedaży – orzeczenie TS UE i polskich sądów. Co ze świadczeniami kompleksowymi.

8. Złagodzenie ograniczeń w składaniu deklaracji kwartalnych

9. Zmiany w MPP:
•    doprecyzowanie limitu 15000 zł dla celów obowiązkowej podzielonej płatności oraz odpowiedzialności solidarnej,
•    ułatwienia w zakresie kompensat,
•    rozszerzenie wykorzystania środków z rachunku VAT
•    wyłączenie stosowania dodatkowego zobowiązania VAT

10. Tryb nakładania kar pieniężnych za błędy w ewidencji VAT

11. Zmiany doprecyzowujące w zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego – czy wolno stosować sankcje 20% i 15%?

12. Przełożenie PKWiU 2008 na PKWiU 2015
•    zmiany w wyłączeniach zwolnienia podmiotowego
•    nowe brzmienie załącznika 15

13. Zmiany w przepisach wykonawczych:
•    nowelizacja rozporządzenia w sprawie JPK_V7
•    nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur
•    terminy instalacji kas online
•    przepisy epizodyczne COVID-19

14. Korzystne dla podatników wyroki TS UE – skutki praktyczne:
•    ulga na złe długi po wyroku TS UE z 15.10.2020 r.
•    podatek naliczony od zakupów odwrotnie opodatkowanych (WNT, import usług) po wyroku TS UE z 18.03.2021 r.
•    pakiet paliwowy niezgodny z dyrektywą - wyrok TS UE z 18.03.2021 r.
•    dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie zawsze jest zasadne – wyrok TS UE z 15.04.2021 r.
•    stawka VAT na gotowe posiłki – wyrok TS UE z 22.04.2021 r.

Dzień drugi

Zasady wystawiania faktur i ich prezentacja w ewidencjach VAT pod kontem nowych zasad raportowania plików JPK_V7. Zmiany wprowadzone od 1 kwietnia i 1 lipca 2021r.

1.    Definicja faktury i faktury elektronicznej, podstawa prawna do jej wystawienia, w tym aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania.

2.    Transakcje dla których istnieje obowiązek wystawienia faktury.

3.    Transakcje, które nie rodzą bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury.

4.    Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur.

5.    Terminy wystawienia faktury – zasady ogólne i szczególne.

6.    Faktury wystawiane na żądanie.

7.    Faktura wystawiana do paragonu – jakie pułapki przygotował ustawodawca – jak ją pokazać w ewidencjach.

8.    Sposoby dokumentowania zdarzeń gospodarczych przez podatników – które z procedur trzeba oznaczać  w  pliku JPK_V7.
- faktura pro forma
- faktura „papierowa” i elektroniczna
- faktura uproszczona
- faktura i nota korygująca – zasady wystawiania i rozliczania w świetle zmian 2021 r. – Slim VAT tylko z nazwy.
- anulowanie faktury
- duplikat
- dokument wewnętrzny
- raport okresowy z kasy rejestrującej

9.    Pozycje obowiązkowe na fakturze w świetle orzecznictwa i interpretacji z uwzględnieniem procedur szczególnych i obowiązku ich raportowania w pliku JPK_V7.
- mechanizm podzielonej płatności
- metoda kasowa
- samofakturowanie
- procedura VAT marża
- faktura VAT-RR a RODO – nowe zasady wystawiania.

10.    Pozycje dodatkowe na fakturze – co można na nich umieszczać, aby raportowanie pliku JPK_V7 stało się łatwiejsze. Oznaczanie GTU przez biura rachunkowe.

11.    Faktura, transakcja a biała lista – na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu płatności przelewem na rachunek kontrahenta

12.    Faktura w języku obcym.

13.    Sposoby przeliczania kwot z faktur wyrażonych w  walucie obcej – nowe możliwości

14.    Refakturowanie – najnowsze orzecznictwo, czy i kiedy do refaktury stosujemy znacznik GTU

15.    Fakturowanie zaliczek i ich raportowanie:
- kiedy wpłata jest zaliczką, powstanie obowiązku podatkowego dla określonego rodzaju zaliczek, jakie zaliczki podlegają fakturowaniu
- elementy faktury dokumentującej zaliczkę częściową lub 100%,
- obowiązek wystawienia faktury końcowej – obowiązkowe pozycje takiego dokumentu - w jakich przypadkach nie wystawia się faktury końcowej.

16.    Faktura a obowiązek podatkowy - zasady dokonywania wpisów w ewidencji sprzedaży podlegającej raportowaniu:
- znaczniki dotyczące rodzajów dokumentów sprzedaży
- znaczniki dotyczące rodzajów procedur przy sprzedaży
- znaczniki dotyczące towarów i usług wrażliwych.

17.    Kiedy wiążąca informacja stawkowa a kiedy interpretacja indywidualna przy wątpliwościach raportowanie kodów GTU.

18.    Faktura a prawo do odliczenia podatku naliczonego – zasady dokonywania wpisów w ewidencji zakupów – zmiana w 2021 r.
- znaczniki dotyczące rodzajów dokumentów zakupu
- znaczniki dotyczące rodzajów procedur przy zakupie.

19.    Faktura wadliwa a nierzetelna – różnice i konsekwencje.

20.    Zasady przechowywania faktur.

21.    Kontrole biznesowe: autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury – kiedy i jak stosujemy.

22.    Sankcja 500 zł za błąd w ewidencji VAT (nowe regulacje w specustawie dot. Tarczy antykryzysowej). Omówienie procedury nałożenia kary.

23.    Pozostałe sankcje podatkowe, karnoskarbowe i karne za naruszenie zasad wystawiania, ewidencjonowania i raportowania faktur. Czynny żal przy JPK_V7.

Dzień trzeci

Podatnik kontra urząd – kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe

I.    Kontrola podatkowa

1.    Cel  kontroli podatkowej.

2.    Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej – kiedy jest stosowane. Kontrola podatkowa bez zawiadomienia.

3.    Organ właściwy do przeprowadzenia kontroli podatkowej.
- określenie właściwości rzeczowej i miejscowej organu
- kontrola przeprowadzona przez niewłaściwy organ – co z zebranym materiałem.

4.    Strona w trakcie kontroli.
- podatnik
- pełnomocnik ogólny, szczególny a pełnomocnik do kontroli – różnice
- kontrola a dokumenty w biurze rachunkowym.

5.    Upoważnienie do kontroli – jakie elementy obowiązkowe zawiera.

6.    Wszczęcie kontroli podatkowej.
- sposoby wszczęcia kontroli podatkowej
- terminy wszczęcia kontroli w Ordynacji podatkowej
- rozwiązanie spółki osobowej i kapitałowej w toku kontroli – konsekwencje.

7.    Gdzie toczy się kontrola podatkowa.
- kontrola w siedzibie podatnika
- kontrola w miejscu zamieszkania
- kontrola w siedzibie organu podatkowego.
- inne miejsca kontroli.

8.    Uprawnienia kontrolujących.
- korzystanie z pomocy innych służb
- prawo wstępu na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego, powody, obostrzenia.

9.    Obowiązki i prawa kontrolowanego m. in.:
– kiedy kontrola staje się kosztowna
- przesłuchania świadków.

10.     Protokół kontroli. Załączniki do protokołu.
- elementy obowiązkowe protokołu kontroli
- uchybienia formalne protokołu kontroli.

11.    Zakończenie kontroli podatkowej.

II.    Postępowanie podatkowe

1.    Ogólne zasady postępowań podatkowych
- zasada praworządności
- zasada pogłębiania zaufania do administracji publicznej
- zasada prawdy obiektywnej
- zasada czynnego udział stron i uczestników postępowania
- zasada przekonywania
- zasada szybkości i prostoty postępowania
- zasada pisemności
- zasada dwuinstancyjności
- zasada trwałości decyzji ostatecznych
- zasada ograniczonej jawności

2.    Terminy w postępowaniu podatkowym
- terminy materialne
- terminy procesowe
- terminy dokonania czynności procesowych przez organ podatkowy,
- terminy dokonania czynności przez stronę (strony)
- terminy dokonania czynności przez uczestników postępowania.

3.    Strona w postępowaniu podatkowym.

4.    Pełnomocnictwo szczególne i ogólne w postępowaniu podatkowym. Tymczasowe pełnomocnictwo szczególne, kurator.

5.    Wszczęcie postępowania po kontroli podatkowej. Prawa i obowiązki podatnika i organu.

6.    Procedura podatkowa:
- postępowanie wyjaśniające
- ustalenie obowiązku podatkowego
- wydanie decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe

7.    Metryki, protokoły i adnotacje w toku postępowania podatkowego.

8.    Sposoby udostępniania akt m. in.
- odpis a kserokopia
- fotografowanie akt.

9.    Decyzja „wymiarowa”.
- elementy obowiązkowe decyzji
- termin wydania decyzji
- możliwe uchybienia formalne.

10.    Wykonanie decyzji. Wstrzymanie wykonania decyzji.

11.    Odwołanie od decyzji.
- termin na złożenie odwołania materialny czy procesowy?
- elementy obowiązkowe odwołania.

12.    Tryby nadzwyczajne.
- stwierdzenie nieważności
- wznowienie postępowania.

Dzień pierwszy

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych , pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Dzień drugi

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Dzień trzeci

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Dzień pierwszy

Uaktualnienie, usystematyzowanie i pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu zmian wprowadzonych przez ustawodawcę z uwzględnieniem problemów praktycznych, jakie mogą powodować.

Dzień drugi

Zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów dotyczących fakturowania oraz możliwości samodzielnego sporządzenia dokumentacji podatkowej. Zostaną szczegółowo omówione zasady wystawiania i ewidencjonowania faktur oraz pułapek czyhających w obrocie gospodarczym na wystawców i odbiorców faktur.

Dzień trzeci

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów dotyczących kontroli podatkowej i postępowania podatkowego. Zostaną szczegółowo omówione zasady prowadzenia kontroli podatkowej i postępowania podatkowego z uwzględnieniem praw i obowiązków podatnika.

Dzień pierwszy

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z ekspertem prowadzącym szkolenie
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień drugi

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z ekspertem prowadzącym szkolenie
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień trzeci

Szkolenie prowadzone w sposób praktyczny. Autorka prezentuje m.in. nietypowe sytuacje, które mogą powstać w praktyce zawodowej. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, m.in. prezentację, wyjaśnienia organów podatkowych, wyroki sądowe.

Dorota Łabuda

Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń.

Jako trener na szkoleniach ceniona jest za szeroka wiedze teoretyczną podparta wieloletnią praktyką urzędnika, łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność związana z doświadczeniem dydaktyka - pedagoga za przykłady praktyczne w powiązaniu z konkretnymi przepisami.

Opinie uczestników po szkoleniach z ekspertem:

"Osoba prowadząca kompetentna, rzeczowa. Potrafi doskonale wyjaśnić zawiłości w przepisach. Przekazywane informacje urozmaica licznymi przykładami. Szkolenie upłyneło w miłej atmosferze."

" Osoba prowadząca miłła, sympatyczna szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo, poparte przykładami i na temat (wykładowca można słuchać godzinami:)."

"Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym."

"Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania, poziom prowadzącego o organizację oceniam bardzo wysoko."

"Uważam, że szkolenie było w pełni kompletne, przekazywane informacje były w sposób zrozumiały i czytelny."

"Szkolenie na wysokim poziomie, zgodne z planem."

"Szkolenie polecam ze względu na wysoki poziom merytoryczny i miłą forme przekazywania informacji."

 

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2199 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 300 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 230 zł

    -udział w samym szkoleniu 549 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 1 października 2021 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Diament

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

06.07

2021

06.07

2021

06.07

2021

14.07

2021

27.07

2021

27.07

2021

10.08

2021

24.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

24.08

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Bardzo ciekawy temat. Sposób prezentacji obszernie wyjaśniał temat. Duża wiedza merytoryczna prowadzącej."

"Super atmosfera, wysoki poziom wiedzy osoby prowadzącej szkolenie. Barwne i rzeczowe przykłady dotyczące tematyki szkolenia. Szkolenie profesjonalne i godne polecenia."

"Szkolenie przygotowane w profesjonalny sposób, osoba prowadząca bardzo rzetelnie przygotowana z dużą wiedzą. Każde zagadnienie wyjaśnione w prosty sposób, zrozumiały dla każdego uczestnika"

Kompleksowo i profesjonalnie."

"Odbyte szkolenie było bardzo tematyczne. Poruszane były problemy, które najbardziej nas nurtują w świetle nowych przepisów. Wiedza zdobyta na szkoleniu pomoże w codziennej pracy."

"Szkolenie bardzo interesujące, ciekawie prowadzone z ujęciem przykładów z życia codziennego."

„Szkolenie przeprowadzono w sposób profesjonalny i na wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Prowadząca wykazała się dużym zaangażowaniem ora umiejętnością przekazywania wiedzy.”

"Szkolenie bardzo ciekawe, na wysokim poziomie. Prowadzący doskonale przygotowany, konkretny z poczuciem humoru. Czas maksymalnie wykorzystany pod względem merytorycznym . Poparte przykładami informacje."

„Szkolenie poprowadzone w sposób niezwykle profesjonalny. Prowadzący przekazał wiedzę ciekawie i można było pogłębić posiadaną wiedzę oraz rozwiać wiele wątpliwości."

"Duża dawka wiedzy."

X