Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Podatek VAT 2021- przegląd zmian, nowy ład.

Zakopane 30.11-03.12-2021r.

 

X

Podatek VAT 2021- przegląd zmian, nowy ład w VAT, kontrola i postępowanie podatkowe.
Nowość

Miejsce: Ustroń

Termin: 2021-10-26 - 2021-10-29

Prowadzący: Dorota Łabuda

Czas trwania: 18 h

Cena: 2640 PLN + VAT

Dzień pierwszy, od godziny 14.00 przybywamy do hotelu, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad.

popołudnie pozostawiamy do Państwa dyspozycji, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, autokar zawiezie nas do Czarciego Kopyta na Równicy, a tam kilka metrów pod ziemią spróbujemy beskidzkich specjałów.

Kolejne dni po śniadaniu kontynuujemy naukę. Wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, piątek to ostani dzień szkolenia, po obiedzie, niestety przyjdzie nam się pożegnać..

Dzień pierwszy

1.    Podatnicy podatku VAT – obowiązek rejestracyjny, prawo do wyboru zwolnienia
2.    Przypomnienie zasad kierujących podatkiem VAT.
3.    Zasady odliczenia podatku – zmiany w 2021 r.
- prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE;
- moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do podatku naliczonego w tym przy usługach budowlanych;
- faktura a prawo do podatku naliczonego – czy jest niezbędna?    
- faktura od podatnika niezarejestrowanego – odliczać czy nie?
- karty paliwowe a podatek naliczony – interpretacja Ministra Finansów;
- faktury otrzymane po terminie, faktury odnalezione a prawo do podatku naliczonego – jak kształtować rozliczenie podatku VAT, aby było optymalne w świetle zmian z 2021 r.; nadrzędność dyrektywy unijnej nad przepisami krajowymi.
4.    Raportowanie faktur w ewidencji zakupów i sprzedaży VAT – pliki JPK_V7 w 2021 r.
- kody towarów i usług, procedury a elementy obowiązkowe faktury
- czy paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł jest fakturą uproszczoną – kontrowersyjne objaśnienie MF, raportowanie w JPK_V7
- dodatkowe elementy ewidencji sprzedaży obowiązkowe od 01.01.2022 r.
- kara pieniężna za błędy w ewidencji, zasady składania czynnego żalu KKS.
5.    Nowelizacja przepisów – pakiety SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2 – które rozwiązania są korzystne dla podatnika.
- rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności – nowe zasady po orzeczeniu TSUE, prawa i obowiązki wierzyciela, prawa i obowiązki dłużnika;
- podatek naliczony przy WNT, imporcie, transakcjach dla których podatnikiem jest nabywca.
- pozostałe zmiany
6.    Faktury korygujące – nowelizacja przepisów w 2021 r. - prawa i obowiązki stron transakcji. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących.
7.    Krajowy System e-Faktur - kiedy i jak  szykować się do zmian:
- faktura elektroniczna a faktura ustrukturyzowana – wady, zalety, różnice
– numeracja faktur w ministerialnym systemie  KSeF,
- zachęta dla przedsiębiorców - zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,
- preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),
- podobieństwa i różnice w KSeF - faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
- określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
- obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,
- kto ma dostęp do systemu -  zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF,
- korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji

8.   Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów:
- Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
- Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa
9.   Eksport towarów:
- Eksport pośredni i bezpośredni – różnice
- Obowiązek podatkowy w eksporcie

Dzień drugi

1.    Samochód w firmie – zasady odliczenia, najnowsze zmiany. pułapki, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, nowy termin na VAT - 26
2.    Wyłączenia stosowania obniżenia podatku. Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem  usług gastronomicznych i hotelowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnień Ministerstwa Finansów. Nowelizacja przepisów.
3.    Narzędzia uszczelniające system podatku VAT:
- procedury rejestracyjne – czynności us poprzedzające rejestrację;
- biała księga – jak korzystać z bazy danych aby zagwarantować zachowanie zasad należytej staranności - korzyści i negatywne skutki dla podatnika.
- mechanizm podzielonej płatności - kiedy obowiązkowy, kiedy dobrowolny – zasady stosowania po zmianach 2021 r.; uwolnienie środków z subkonta VAT.
- plik JPK_V7 - jak pozyskane informacje wpływają na uszczelnienie systemu VAT
4.    Zasady zwrotu podatku:
- terminy i zasady zwrotu,
- przyspieszony zwrot
- zwrot a mechanizm podzielonej płatności
- zwrot a faktury ustandaryzowane i KReF
- szczególne procedury – zabezpieczenia i zwrot pod kredyt podatkowy
5.    Krótko o pakiecie e- commerse – co każdy podatnik powinien wiedzieć,,
- zmiana metody opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju i  z terytorium kraju;
- zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich;
- ujednolicenie progu kwotowego na terytorium całej Unii Europejskiej;
- zamiana VAT-MOSS na VAT-OSS;
- likwidacja zwolnienia od podatku VAT przy przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro
- wprowadzenie zwolnienia od podatku VAT dla importu towarów przy przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro.
6.    Kasa rejestrująca w firmie:
- kto musi mieć kasę rejestrującą, zwolnienia nowe zasady wprowadzone w 2021 r.;
- jak dobrać rodzaj kasy do profilu działalności  – kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii, kasy on-line, mające postać oprogramowania, kasy specjalne;
- prawo do ulgi i obowiązek jej zwrotu;
- obowiązki użytkownika.
7.    Kontrola podatkowa
-    Cel  kontroli podatkowej.
-    Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej – kiedy jest stosowane. Kontrola podatkowa bez zawiadomienia.
-    Organ właściwy do przeprowadzenia kontroli podatkowej.
-    Strona w trakcie kontroli.
a. podatnik
b. pełnomocnik ogólny, szczególny a pełnomocnik do kontroli – różnice
c. kontrola a dokumenty w biurze rachunkowym.
-    Upoważnienie do kontroli – jakie elementy obowiązkowe zawiera.
-    Wszczęcie kontroli podatkowej.2.    Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej – kiedy jest stosowane. Kontrola podatkowa bez zawiadomienia.
-    Ogólne zasady postępowań podatkowych
-    Terminy w postępowaniu podatkowym
-    Wszczęcie postępowania po kontroli podatkowej. Prawa i obowiązki podatnika i organu.

Dzień trzeci

Podatnik kontra urząd – kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe

I.    Kontrola podatkowa

1.    Cel  kontroli podatkowej.

2.    Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej – kiedy jest stosowane. Kontrola podatkowa bez zawiadomienia.

3.    Organ właściwy do przeprowadzenia kontroli podatkowej.
- określenie właściwości rzeczowej i miejscowej organu
- kontrola przeprowadzona przez niewłaściwy organ – co z zebranym materiałem.

4.    Strona w trakcie kontroli.
- podatnik
- pełnomocnik ogólny, szczególny a pełnomocnik do kontroli – różnice
- kontrola a dokumenty w biurze rachunkowym.

5.    Upoważnienie do kontroli – jakie elementy obowiązkowe zawiera.

6.    Wszczęcie kontroli podatkowej.
- sposoby wszczęcia kontroli podatkowej
- terminy wszczęcia kontroli w Ordynacji podatkowej
- rozwiązanie spółki osobowej i kapitałowej w toku kontroli – konsekwencje.

7.    Gdzie toczy się kontrola podatkowa.
- kontrola w siedzibie podatnika
- kontrola w miejscu zamieszkania
- kontrola w siedzibie organu podatkowego.
- inne miejsca kontroli.

8.    Uprawnienia kontrolujących.
- korzystanie z pomocy innych służb
- prawo wstępu na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego, powody, obostrzenia.

9.    Obowiązki i prawa kontrolowanego m. in.:
– kiedy kontrola staje się kosztowna
- przesłuchania świadków.

10.     Protokół kontroli. Załączniki do protokołu.
- elementy obowiązkowe protokołu kontroli
- uchybienia formalne protokołu kontroli.

11.    Zakończenie kontroli podatkowej.

II.    Postępowanie podatkowe

1.    Ogólne zasady postępowań podatkowych
- zasada praworządności
- zasada pogłębiania zaufania do administracji publicznej
- zasada prawdy obiektywnej
- zasada czynnego udział stron i uczestników postępowania
- zasada przekonywania
- zasada szybkości i prostoty postępowania
- zasada pisemności
- zasada dwuinstancyjności
- zasada trwałości decyzji ostatecznych
- zasada ograniczonej jawności

2.    Terminy w postępowaniu podatkowym
- terminy materialne
- terminy procesowe
- terminy dokonania czynności procesowych przez organ podatkowy,
- terminy dokonania czynności przez stronę (strony)
- terminy dokonania czynności przez uczestników postępowania.

3.    Strona w postępowaniu podatkowym.

4.    Pełnomocnictwo szczególne i ogólne w postępowaniu podatkowym. Tymczasowe pełnomocnictwo szczególne, kurator.

5.    Wszczęcie postępowania po kontroli podatkowej. Prawa i obowiązki podatnika i organu.

6.    Procedura podatkowa:
- postępowanie wyjaśniające
- ustalenie obowiązku podatkowego
- wydanie decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe

7.    Metryki, protokoły i adnotacje w toku postępowania podatkowego.

8.    Sposoby udostępniania akt m. in.
- odpis a kserokopia
- fotografowanie akt.

9.    Decyzja „wymiarowa”.
- elementy obowiązkowe decyzji
- termin wydania decyzji
- możliwe uchybienia formalne.

10.    Wykonanie decyzji. Wstrzymanie wykonania decyzji.

11.    Odwołanie od decyzji.
- termin na złożenie odwołania materialny czy procesowy?
- elementy obowiązkowe odwołania.

12.    Tryby nadzwyczajne.
- stwierdzenie nieważności
- wznowienie postępowania.

Dzień pierwszy

- główni księgowi
- pracownicy działów księgowych firm (specjaliści ds. VAT)
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych
- doradcy podatkowi
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień drugi

- główni księgowi
- pracownicy działów księgowych firm (specjaliści ds. VAT)
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych
- doradcy podatkowi
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień trzeci

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Dzień pierwszy

Tematyka szkolenia została oparta o wieloletnie doświadczenie prowadzącej w wyjaśnianiu tajników tego trudnego podatku i problemach praktycznych z jakimi borykają się osoby zajmujące się rozliczeniami VAT.
Celem pierwszego dnia szkolenia jest usystematyzowanie i utrwalenie zasad VAT. W kolejnych dniach zostaną omówione poszczególne aktualne problemy powodujące trudności w rozliczeniach tego podatku

Dzień drugi

Tematyka szkolenia została oparta o wieloletnie doświadczenie prowadzącej w wyjaśnianiu tajników tego trudnego podatku i problemach praktycznych z jakimi borykają się osoby zajmujące się rozliczeniami VAT.
Celem drugiego dnia szkolenia jest usystematyzowanie i utrwalenie zasad VAT.

Dzień trzeci

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów dotyczących kontroli podatkowej i postępowania podatkowego. Zostaną szczegółowo omówione zasady prowadzenia kontroli podatkowej i postępowania podatkowego z uwzględnieniem praw i obowiązków podatnika.

Dzień pierwszy

Uczestnicy otrzymają także pakiet zadań do samodzielnego rozwiązania w celu sprawdzenia swojej wiedzy i identyfikacji ewentualnych braków.
Szkolenie ma ugruntować podstawową wiedzę uczestników oraz dać im solidny grunt do dalszej pracy i pogłębiania wiedzy na temat tego podatku.
Szkolenie przygotowuje także do egzaminu na doradcę podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług.

Dzień drugi

Uczestnicy otrzymają także pakiet zadań do samodzielnego rozwiązania w celu sprawdzenia swojej wiedzy i identyfikacji ewentualnych braków.
Szkolenie ma ugruntować podstawową wiedzę uczestników oraz dać im solidny grunt do dalszej pracy i pogłębiania wiedzy na temat tego podatku.
Szkolenie przygotowuje także do egzaminu na doradcę podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług.

Dzień trzeci

Szkolenie prowadzone w sposób praktyczny. Autorka prezentuje m.in. nietypowe sytuacje, które mogą powstać w praktyce zawodowej. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, m.in. prezentację, wyjaśnienia organów podatkowych, wyroki sądowe.

Dorota Łabuda

Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń.

Jako trener na szkoleniach ceniona jest za szeroka wiedze teoretyczną podparta wieloletnią praktyką urzędnika, łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność związana z doświadczeniem dydaktyka - pedagoga za przykłady praktyczne w powiązaniu z konkretnymi przepisami.

Opinie uczestników po szkoleniach z ekspertem:

"Osoba prowadząca kompetentna, rzeczowa. Potrafi doskonale wyjaśnić zawiłości w przepisach. Przekazywane informacje urozmaica licznymi przykładami. Szkolenie upłyneło w miłej atmosferze."

" Osoba prowadząca miłła, sympatyczna szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo, poparte przykładami i na temat (wykładowca można słuchać godzinami:)."

"Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym."

"Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania, poziom prowadzącego o organizację oceniam bardzo wysoko."

"Uważam, że szkolenie było w pełni kompletne, przekazywane informacje były w sposób zrozumiały i czytelny."

"Szkolenie na wysokim poziomie, zgodne z planem."

"Szkolenie polecam ze względu na wysoki poziom merytoryczny i miłą forme przekazywania informacji."

 

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2640 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 435 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 345 zł

    -udział w samym szkoleniu 650 zł za dzień

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Diament

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

26.10

2021

26.10

2021

26.10

2021

23.11

2021

Bezpieczeństwo informatyczne w sektorze firm i przedsiębiorstw

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

23.11

2021

30.11

2021

30.11

2021

30.11

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

14.12

2021

14.12

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie prowadzone w sposób czytelny i jasny. Profesjonalne podejście do tematu.

Szkolenie konkretne, na temat, zgodne z oczekiwaniami. Prowadzący kompetentny, chętny do udzielania wyjaśnień nazadawane pytania.

"Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. Tematy poruszone istotne. Prowadzący szkolenie - profesjonalista."

"Bardzo pozytywnie."

"Szkolenie bardzo przydatne i zadowalające pod względem merytorycznym. Osoba prowadząca w bardzo zrozumiały sposób, umie odpowiedzieć na nie jedno pytanie. Polecam to szkolenie w 100 %."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie dało odpowiedź na wiele pytań. Każde przedstawione zagadnienie zostało wyczerpująco przedstawione."

"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny z dużą ilością materiałów szkoleniowych. Wiedza trenera na bardzo wysokim poziomie jak również przyjazna atmosfera stworzona przez wykładowcę."

"Dzięki ocena bardzo dobry +".

"Wybierając szkolenie kierowałam się tematem szkolenia, jednak na uwagę zasługuje osoba prowadząca szkolenie.Szkolenie dynamiczne, ciekawe , przy którym trudna tematyka szkolenia stała się bardzo łatwym tematem."

X