Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Podatek VAT 2021- przegląd zmian, nowy ład w VAT.

Ustroń 26-29 października

 

X

Przegląd zmian podatkowych 2021 -2022-Nowy ład, Zmiany VAT od października 2021 i od stycznia 2022, Estoński CIT
NowośćPromocja

Miejsce: Karpacz

Termin: 2021-12-14 - 2021-12-17

Prowadzący: Paweł Dymlang

Czas trwania: 18 h

Cena: 2399 PLN (2880 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 12 listopada

Dzień pierwszy, od godziny 14.00 przybywamy do hotelu, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad.

popołudnie pozostawiamy do Państwa dyspozycji, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację do karczmy regionalnej.

Kolejne dni po śniadaniu kontynuujemy naukę. Wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, piątek to ostani dzień szkolenia, po obiedzie, niestety przyjdzie nam się pożegnać..

Dzień pierwszy

Zmiany podatkowe związane z „Nowym Polskim Ładem”

Rosnące obciążenia przedsiębiorców
•    Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej u przedsiębiorców – 9% od uzyskanego dochodu bez możliwości jej odliczenia
•    Wprowadzona minimalna składka zdrowotna od przedsiębiorców (jeśli np. wykażą stratę)
•    Ryczałtowcy - składka zdrowotna ustalona ma zostać na poziomie 1/3 kwoty należnego podatku
•    Karta podatkowa  - składka zdrowotna zryczałtowana na poziomie 9 proc. średniego wynagrodzenia.
•    Poszerzeniu katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane w podatku dochodowym do przychodów z działalności.
•    Zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej;
•    Wyłączeniu z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.

Korzyści podatkowe:
•    Podwyższenie kwoty wolnej z 8 do 30.000 zł
•    Podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł
•    Ulgi na powrót, odliczana od podatku -dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską i które uzyskały dochody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich.
•    Złagodzenia warunków wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.
•    Poszerzenia katalogu wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej.
•    Odformalizowania zasad określania wzorów formularzy PIT
•    Ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej;
•    Zmiany w naliczaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych
•    Ulga IP BOX dla piszących programy komputerowe – zmiany ulgi w „Polskim Ładzie”
•    Zmiany w uldze Badawczo-Rozwojowej
•    Ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek;
•    Ulga prowzrostowa – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów;
•    Ulga IPO – dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w takie firmy;
•    Ulga na robotyzację, polegającej na zmniejszeniu obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów.
•    Zmiany w CIT Estońskim
•    Ulga konsolidacyjna dla podatników CIT rozszerzających działalność za granicą
•    Zmiany w podatku u źródła
•    Zmiany w VAT – nowy podatnik – grupa VAT
•    Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym

Dzień drugi

A. Zmiany w podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu SLIM
1. Nowe zasady korygowania podatku należnego
a) korekta in minus
- zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
- modyfikacja zasad korekty podatku naliczonego w oparciu o posiadaną dokumentację potwierdzającą rzeczywisty przebieg transakcji
b) korekta in plus
- wprowadzenie przepisów potwierdzającą usankcjonowaną w judykaturze praktykę
2. Rozliczenie podatku naliczonego  
a) wydłużenie terminu na odliczenie podatku
b) modyfikacja przepisów dotyczących korekty podatku naliczonego
c) przypadki możliwości odliczania podatku przy nabywaniu usług noclegowych
3. Modyfikacja  przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych
a) opcja stosowania jednolitego kursu przeliczonego dla celów VAT i podatków dochodowych
b) stosowania właściwego kursu walut obcych dla „transakcji transgranicznych” – zagadnienia problematyczne i przegląd orzecznictwa
4. Rozliczenie zaliczek w eksporcie  
a) wydłużenie terminu do zgromadzenia stosownej dokumentacji potwierdzającej wywóz
b) korekty rozliczeń w przypadku niedotrzymania terminu
5. Nieodpłatne przekazanie towarów – nowy limit dla prezentów o małej wartości
6. Mechanizm podzielonej płatności – modyfikacja i doprecyzowanie przepisów
a) obligatoryjność stosowania mechanizmu a potrącenie
b) stosowanie mechanizmu przy rozliczeniach w innej niż PLN walucie
c) umożliwienie dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty podatku z tytułu importu towarów oraz należności celnych na rzecz agencji celnych
d) brak sankcji przy płatnościach z zastosowaniem MPP - modyfikacja
7. Wiążąca Informacja Stawkowa – zmiany
a) skrócenie okresu obowiązywania
b) zakres ochrony wynikającej z zastosowania się do decyzji
8. Procedura TAX-FREE

B. Zmiany w podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu SLIM 2
1. Doprecyzowanie przepisów dot. ustalania tzw. dostawy ruchomej (eksport / WDT).
2. Modyfikacja definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”.
3. Rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy - implementacja do polskiego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19.
4. Umożliwienia podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonanie korekty deklaracji w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku,
5. Zmiany w przepisach dot. tzw. ulgi na złe długi (m.in. wydłużenie terminu).
6. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (odliczenie 100%), w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres.
7. Rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik może dokonać odliczenia przez korektę deklaracji.
8. Dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym;
9. Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny;
10. Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;
11. Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

C. Nowe zasady opodatkowania dostaw do UE w ramach tzw. „obrotu konsumenckiego” od 1.07.2021
1. Procedura OSS - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość
2. Procedura iOSS - sprzedaż na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich

D. Plik JPK_V7 – praktyka stosowania przepisów związanych z nowymi obowiązkami sprawozdawczymi – odroczenie oraz nowelizacja przepisów od 1.07.2021

E. Identyfikacja towarów i usług na potrzeby podatku VAT w okresie przejściowym

F. Projektowane zmiany na 2021/2022 rok:
a) Krajowy System e-Faktur
b) ustrukturyzowane faktury (projekt)
c) status podatnika bezgotówkowego

Dzień trzeci

I Zagadnienia ogólne w zakresie wdrożenia nowych regulacji
1.    Geneza regulacji i wskazanie podstaw prawnych, dlaczego estoński CIT jest traktowany jako forma wsparcia działalności inwestycyjnej?
2.    Wstępny opis rozwiązań, zawartych w nowej regulacji: opis dwóch alternatywnych rozwiązań (estoński CIT, jednorazowe zaliczenie w KUP wydatków inwestycyjnych)
3.    Estoński CIT a stosowanie jednoczesne innych preferencji podatkowych (zwolnienia podatkowe w ramach SSE, ulga B+R, IP Box)

II - Estoński CIT – szczegółowe omówienie zastosowania nowych regulacji
1.    Wskazanie podmiotów,  które mogą skorzystać z estońskiego CIT
2.    Zasady opodatkowania estońskim CIT.
- katalog dochodów do opodatkowania ryczałtem,
- wskazanie na symulacjach opodatkowania wg zasad dotychczasowych i zasad po nowemu
- jakie działania powinien podjąć podatnik, żeby zastosować estoński CIT, czy ma zawiadamiać o tym US?
3.    Estoński CIT a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
4.    Kiedy powstanie zobowiązanie podatkowe przy estońskim CIT? Moment zapłaty podatku
5.    Warunki stosowania opodatkowania estońskim CIT – Jakie inwestycje w środki trwałe należy wykazać i kiedy? (grupy w KŚT włączone, grupy KŚT wyłączone; omówienie inwestycji we WNiP)
6.    Stawki estońskiego CIT (w tym zróżnicowanie stawek w zależności od wielkości podatników) oraz możliwość ich zmniejszenia
7.    Okres stosowania estońskiego CITu - okres minimalny, możliwość przedłużenia na jakich zasadach?
8.    Opodatkowanie estońskim CIT, a inne preferencje podatkowe (ulgi podatkowe, zwolnienia podatkowe, przyspieszona amortyzacja, hipotetyczne koszty finansowania dłużnego itp).
9.    Utrata prawa do stosowania estońskiego CIT: warunki utraty i jej konsekwencje, sytuacje, w których dochodzi do utraty prawa do stosowania estońskiego CITu,
10.  Instytucja domiaru w przypadku przekroczenia progu obrotów, uprawniającego do stosowania estońskiego CITu
11.  Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze w ramach estońskiego CIT
12.  Opodatkowanie wspólników spółek opodatkowanych estońskim CIT - omówienie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, co ze spółkami komandytowymi w zakresie wyboru estońskiego CIT?
13.  Jak wyglądają okresy przejściowe w przypadku podatników, powstałych w wyniku transakcji reorganizacyjnych w zakresie zastosowania estońskiego CIT?
14.  Rezygnacja z opodatkowania estońskim CIT - skutki podatkowe
15.  Strata podatkowa sprzed opodatkowania estońskim CIT - konsekwencje podatkowe , czy istnieje możliwość jej rozliczenia?
16.  Przedawnienie zobowiązań podatkowych z tytułu opodatkowania estońskim CIT - okresy przedawnienia

III Estoński CIT a inne obowiązki sprawozdawcze i sankcje
1.    Opodatkowanie estońskim CIT, a obowiązek dokonywania zgłoszeń w zakresie informowania o schematach podatkowych  (MDR), czy nadal obowiązuje?
2.    Nowy czyn zabroniony wprowadzany w kks, na czym ma polegać i kiedy przy estońskim CIT może mieć zastosowanie?
3.    Odpowiedzialność członków zarządu w zakresie nieprawidłowości w rozliczeniu estońskiego CIT, czy różni się od zasad ogólnych?

IV  Alternatywa do estońskiego CIT specjalny fundusz - jednorazowe zaliczenie do KUP wydatków na środki trwałe  - omówienie zasad działania.

V. Zasady funkcjonowania estońskiego CIT od 2022 roku według stanu na dzień szkolenia- rozszerzenie kręgu podmiotów, zmniejszenie ograniczeń i inne

Dzień pierwszy

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień drugi

• przedsiębiorcy
• specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT
• właściciele biur rachunkowych;
• księgowi
• główni księgowi
• kontrolerzy podatkowi
• dyrektorzy finansowi
• pozostałe osoby zainteresowane, chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Dzień trzeci

Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów księgowych podmiotów, rozliczających podatek CIT. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które można będzie zastosować od 2021 i 2022 roku.

Dzień pierwszy

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian podatkowych wynikających z „Nowego Polskiego Ładu”.
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z wprowadzonych i planowanych zmian podatkowych.
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dzień drugi

Od dnia 1 stycznia 2021 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w podatku VAT. W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które obowiązują w 2021 roku również wdrożone w wyniku pandemii oraz do których należy się przygotować.  
Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych przy zmianach podatkowych wydaje się być także nad wyraz istotne w obecnej sytuacji gospodarczej.

Dzień trzeci

Przyjęcie estońskiego CIT w jednostce spowoduje radykalną zmianę w zakresie rozliczeń podatku dochodowego i w konsekwencji zmniejszenie pracochłonności. Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych przy tych zmianach podatkowych wydaje się być nad wyraz istotne gdyż organy podatkowe będą weryfikować czy podatnik w sposób właściwy i zgodny z wymogami wdrożył preferencje podatkowe.

Dzień pierwszy

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień drugi

• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
• możliwość zadawania pytań doradcy podatkowemu prowadzącemu szkolenie
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień trzeci

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Paweł Dymlang

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 10987), trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych. Prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych przeszło 1700 szkoleń otwartych i zamkniętych (m.in. dla: BRE Bank, Carlsberg, Cefarm, Cemex, Ceramika Paradyż, Cinema City, Energa, Eneria, Enion, Fagumit, Gaz System, HSBC Bank, HTL-Strefa, Interia, Jacobs, Kilargo, KWS Lochow Polska, LektorKlett, Mediacom, MESP, PKN Orlen, PKP Przewozy Regionalne, PKP,  Polskie Porty Lotnicze, Polskie Radio Gdańsk, SEP, Statoil, Transfer Multisort Elektronik, Wavin Metalplast-Buk, Komenda Główna Policji, Thomson Technicolor Poland i wiele innych).
Autor licznych publikacji prasowych i książkowych („Samochód w działalności gospodarczej”, „Podatki w branży farmaceutycznej”, „Opodatkowanie obrotu walutami kryptograficznymi”, „Egzamin na doradcę podatkowego”, i inne).

Opinie po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie przebiegało bez żadnych zakłóceń. Było prowadzone w sposób bardzo zrozumiały, zgodnie z programem. Prowadzący szkolenie był punktualny, kompetentny z dużą wiedzą. Został omówiony cały zakres szkolenia, co jest bardzo ważne."

"Bardzo merytoryczne szkolenie, na wysokim poziomie."

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2399 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 450 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 300 zł za pobyt

    -udział w samym szkoleniu 650 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 12 listopada 2021 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Sandra Spa

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

26.10

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.10

2021

26.10

2021

23.11

2021

Bezpieczeństwo informatyczne w sektorze firm i przedsiębiorstw

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

23.11

2021

30.11

2021

30.11

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.11

2021

14.12

2021

14.12

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie prowadzone w sposób racjonalny, bardzo szczegółowo, w oparciu o wielość interpretacji i nowinek z zakresu tematu szkolenia.

"Merytorycznie duży zakres. Miła atmosfera."

"Cenne jest przytaczanie konkretnych przykładów , nawiązywanie do rzeczywistych sytuacji. Pozwala to na lepsze zrozumienie zagadnień i ugruntowanie wiedzy. Podoba mi się sposób prowadzenia szkolenia . Dziękuję."

"Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. Tematy poruszone istotne. Prowadzący szkolenie - profesjonalista."

"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę. Dobre materiały szkoleniowe"

"Profesjonalne szkolenie, miła atmosfera, praktyczne wskazówki. Temat przedstawiony w sposób bardzo praktyczny (poparty przykładami)."

Szkolenie konkretne, na temat, zgodne z oczekiwaniami. Prowadzący kompetentny, chętny do udzielania wyjaśnień nazadawane pytania.

"Super atmosfera, wysoki poziom wiedzy osoby prowadzącej szkolenie. Barwne i rzeczowe przykłady dotyczące tematyki szkolenia. Szkolenie profesjonalne i godne polecenia."

"Pozytywna ocena szkolenia, było dużo przykładów i zadań liczbowych."

"Szkolenie prowadzone w profesjonalny sposób, z poświęceniem uwagi słuchaczom. Dobry wybór miejsca szkolenia. Brak zastrzeżeń".

X