Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Podatek VAT 2021- przegląd zmian, nowy ład.

Zakopane 30.11-03.12-2021r.

 

X

Przegląd zmian podatkowych 2021-2022-Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT, Estoński CIT
NowośćPromocja

Miejsce: Karpacz

Termin: 2021-12-14 - 2021-12-17

Prowadzący: Paweł Dymlang

Czas trwania: 18 h

Cena: 2399 PLN (2880 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 12 listopada

Dzień pierwszy, od godziny 14.00 przybywamy do hotelu, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad.

popołudnie pozostawiamy do Państwa dyspozycji, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację do karczmy regionalnej.

Kolejne dni po śniadaniu kontynuujemy naukę. Wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, piątek to ostani dzień szkolenia, po obiedzie, niestety przyjdzie nam się pożegnać..

Dzień pierwszy

„Polski Ład” - nowelizacja przepisów podatkowych – CIT – PIT – VAT 2022

A. Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Zmiany z ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
a)    podwyższenie kwoty wolnej do 30.000 złotych / ustalenie zasad poboru zaliczek przez płatnika
b)    podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł
c)    nowe zasady naliczania składki zdrowotnej:
- brak możliwości odliczenia od podatku,
- kwota minimalna składki zdrowotnej,
- składka zryczałtowana w wysokości 9 proc. średniego wynagrodzenia,
- składka zdrowotna u ryczałtowców / karta podatkowa
d)    wspólne rozliczenie dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci – zmiany / doprecyzowanie przepisów
e)    ulga na dzieci – doprecyzowania zasad stosowania ulgi
f)    poszerzenie katalogu składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane jako przychód z działalności gospodarczej (wykup z leasingu operacyjnego)
g)    przychód pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych - zmiany
h)    ustalenia wartości początkowej – amortyzacja składników majątku nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
i)    wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych
j)    ulgi:
- ulga dla klasy średniej: odliczenie od dochodu dla podatników uzyskujących przychody ze stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej do wysokości limitu
- ulga na powrót: odliczenia od podatku dla osób, którzy stali się polskimi rezydentami uzyskujący dochody ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich,
- ulga rehabilitacyjna: poszerzenia katalogu wydatków uprawniających do ulgi
- ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty zatrudniania wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej
- wydatki z tytułu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych
k)    zwolnienia:
- PIT – „0” dla seniorów: zwolnienie dla niepobierających emerytury,
- ulga mieszkaniowa – własne cele mieszkaniowe – doprecyzowanie przepisów
- doprecyzowanie przepisów dot. zwolnień m.in. związanych z odszkodowaniami / stypendiami /  odsetkami związanymi z nieterminową wypłatą należności zwolnionych
l)    czynności związane z wykonywaniem obowiązków społecznych i obywatelskich – nowe zasady ustalania kosztów
m)    działalność wykonywana osobiście – poszerzenie katalogu
n)    ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski
o)    opodatkowanie majątku otrzymanego od spółki osobowej
p)    odformalizowanie zasad określania wzorów formularzy PIT

2. Ryczałt ewidencjonowany / Karta podatkowa
a)    przychody z najmu nieruchomości poza działalnością gospodarczą – wyłączne stosowanie ryczałtu
b)    obniżenie  stawek dla wybranej kategorii przychodów
c)    zmiana definicji wolnego zawodu oraz ograniczenia w stosowaniu karty podatkowej

B. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – oraz od osób fizycznych (PIT)

a)    IP BOX – zmiany – symultaniczne rozliczenie z ulgą na działalność badawczo-rozwojową
b)    Ulga B+R – rozszerzenie odliczeń z tytułu kosztów kwalifikowanych
c)    Ulga na prototyp / działalność innowacyjna (produkcja próbna nowego produktu / wprowadzenie na rynek nowego produktu)
d)    Ulga prowzrostowa – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów
e)    Ceny transferowe:
- zmiana definicji podmiotów powiązanych
- wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji
- korekta cen transferowych
- wartość transakcji kontrolowanej: doprecyzowanie wartości transakcji kontrolowanej dla depozytów
- uproszczenia w sporządzaniu lokalnej dokumentacji
- wydłużenie terminów
- oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych
- informacja o cenach transferowych (w tym podpisywanie)
- obowiązek ORD-U a dokumentacja cen transferowych
f)    WHT – podatek u źródła:
- kryterium należytej staranności – uzupełnienie przepisów
- rozszerzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji
- doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela oraz rzeczywistej działalności gospodarczej
- zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego mechanizmu WHT refund
- rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu preferencji
- uzależnienie wymogów proceduralnych od wymogów materialnych
- doprecyzowanie pojęcia posiadania zarządu na terytorium RP (ustalenie rezydencji podatkowej)
g)    alternatywna spółka inwestycyjna – odliczenie od dochodu wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej
h)    polskie spółki holdingowe - preferencje
i)    CFC – zagraniczna jednostka kontrolowana
j)    ulga na działalność sportową, kulturalną, edukacyjną
k)    ulga na ochronę i konserwację zabytków
l)    ulga na robotyzację
m)    przejściowy podatek dochodowy (ujawnienie dochodów wcześniej nieopodatkowanych)
n)    ukryta dywidenda – wyłączenia kosztowe
o)    nielegalne zatrudnianie pracowników – sankcje i wyłączenia kosztowe
p)    preferencje związane ze stosowaniem obrotu bezgotówkowego
q)    obowiązek prowadzenia i przesyłania drogą elektroniczną ksiąg i ewidencji (JPK) od 1.01.2023 r.

C. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

a)    uchylenie art. 15e (limitowane usługi niematerialne)
b)    minimalny podatek dochodowy w wysokości 10% podstawy opodatkowania / wyłączenia
c)    koszty finansowania dłużnego – redefiniowanie limitu
d)    przerzucanie dochodów – podatek od przerzucanych dochodów (art. 24aa)
e)    ulga konsolidacyjna dla podatników rozszerzających działalność za granicą
f)    ulga IPO – dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w takie firmy (koszty POP)
g)    podatek ryczałtowy od dochodów – tzw. „CIT estoński”:
- rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem o komandytowe i komandytowo-akcyjne,
- rezygnacja z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie,
- rezygnacja z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego,
- uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania,
- obniżenie stawek podatku określonych w art. 28o ust. 1 i uchylenie wymogu dot. ponoszenia określonej wielkości nakładów inwestycyjnych.

D. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT)

a)    możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników tzw. „grupy VAT”,
b)    zmiany w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS),
c)    opcja opodatkowania usług finansowych,
d)    szybki zwrot VAT dla określonych podatników (preferencje dla obrotu bezgotówkowego)
e)    szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa,
f)    zmiany dostosowawcze w zakresie Nomenklatury Scalonej (CN).

Dzień drugi

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – pakiet SLIM/SLIM2 – pakiet e-commerce

A. Zmiany w podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu SLIM
1. Nowe zasady korygowania podatku należnego
a) korekta in minus
- zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
- modyfikacja zasad korekty podatku naliczonego w oparciu o posiadaną dokumentację potwierdzającą rzeczywisty przebieg transakcji
b) korekta in plus
- wprowadzenie przepisów potwierdzającą usankcjonowaną w judykaturze praktykę
2. Rozliczenie podatku naliczonego  
a) wydłużenie terminu na odliczenie podatku
b) modyfikacja przepisów dotyczących korekty podatku naliczonego
c) przypadki możliwości odliczania podatku przy nabywaniu usług noclegowych
3. Modyfikacja  przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych
a) opcja stosowania jednolitego kursu przeliczonego dla celów VAT i podatków dochodowych
b) stosowania właściwego kursu walut obcych dla „transakcji transgranicznych” – zagadnienia problematyczne i przegląd orzecznictwa
4. Rozliczenie zaliczek w eksporcie  
a) wydłużenie terminu do zgromadzenia stosownej dokumentacji potwierdzającej wywóz
b) korekty rozliczeń w przypadku niedotrzymania terminu
5. Nieodpłatne przekazanie towarów – nowy limit dla prezentów o małej wartości
6. Mechanizm podzielonej płatności – modyfikacja i doprecyzowanie przepisów
a) obligatoryjność stosowania mechanizmu a potrącenie
b) stosowanie mechanizmu przy rozliczeniach w innej niż PLN walucie
c) umożliwienie dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty podatku z tytułu importu towarów oraz należności celnych na rzecz agencji celnych
d) brak sankcji przy płatnościach z zastosowaniem MPP - modyfikacja
7. Wiążąca Informacja Stawkowa – zmiany
a) skrócenie okresu obowiązywania
b) zakres ochrony wynikającej z zastosowania się do decyzji
8. Procedura TAX-FREE

B. Zmiany w podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu SLIM 2

1. Doprecyzowanie przepisów dot. ustalania tzw. dostawy ruchomej (eksport / WDT).
2. Modyfikacja definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”.
3. Rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy - implementacja do polskiego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19.
4. Umożliwienia podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonanie korekty deklaracji w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku,
5. Zmiany w przepisach dot. tzw. ulgi na złe długi (m.in. wydłużenie terminu).
6. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (odliczenie 100%), w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres.
7. Rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik może dokonać odliczenia przez korektę deklaracji.
8. Dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym;
9. Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny;
10. Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;
11. Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

Dzień trzeci

Omówienie regulacji wprowadzonych w 2021 roku - przegląd

1. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – „estoński CIT”
a)    podmioty uprawnione do opodatkowania ryczałtem
- struktura własnościowa spółek
- wielkość przychodów osiąganych przez uprawniony podmiot
- poziom zatrudnienia
- ulgi w stosowaniu wymogu zatrudnienia
- udziały i akcje w innych spółkach
- zawiadomienie o wyborze opodatkowania zryczałtowanego
- wyłączenia (podmioty nie uprawnione do stosowania opodatkowania zryczałtowanego)
b)    przedmiot i podstawa opodatkowania
- dochód wypracowany w czasie stosowania ryczałtu, przeznaczony do podziału oraz do pokrycia strat sprzed okresu jego stosowania
- dochód z tytułu ukrytych zysków
- dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
- dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku w związku z restrukturyzacją
- dochód z tytułu zysku netto
- dochód z nieujawnionych operacji gospodarczych
- zagraniczne dochody
c)    mechanizm odroczenia momentu powstania obowiązku podatkowego
d)    wysokość podatku, warunki obniżenia stawek
- stawki podstawowe
- stawka obniżona
- domiar zobowiązania.
e)    obowiązki informacyjne spółki i wspólników
f)    terminy płatności ryczałtu
g)    stosowanie ryczałtu a konieczność raportowania schematów
podatkowych (MDR)
h)    zakończenie stosowania opodatkowania zryczałtowanego i utrata prawa
do jego stosowania
i)    powrót do zasad ogólnych po ryczałcie
j)    ryczałt a przychód właściciela

2. Fundusz inwestycyjny w kosztach podatnika CIT – tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny
a)    warunki stosowania odliczenia
b)    utrata prawa do odliczenia

3. Objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych
a)    zasady opodatkowania
b)    obowiązki podatnika
c)    opodatkowanie dochodów komplementariusza
d)    zwolnienie u komandytariusza części przychodów uzyskanych z udziału w spółce - warunki stosowania zwolnienia, przepisy przejściowe
e)    możliwość stosowania dotychczasowych zasad do dnia 30 kwietnia 2021 roku - zgłoszenie
f)     kontynuacja wartości początkowej środków trwałych i metody amortyzacji
g)    odliczanie strat
h)    zmiana zasad opodatkowania spółki komandytowej a dochody z lat poprzednich

4. Objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych niektórych spółek jawnych
a)    warunki transparentności podatkowej spółek jawnych – warunki stosowania dotychczasowych zasad opodatkowania
b)    nowe obowiązki informacyjne spółek jawnych
c)    zasady opodatkowania spółki jawnej jako podatnika CIT
d)    przepisy przejściowe

5. Spółki nieruchomościowe – nowe obowiązki

6. Ograniczenie możliwości podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych przez podmioty korzystające ze zwolnienia podatkowego

7. Zmiana definicji używanych środków trwałych w przypadku stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych

8. Zmiany w zakresie stosowania obniżonej stawki CIT 9%
a)     podwyższenie limitu przychodów
b)     kalkulacja kwoty limitu przychodów
c)     definicja małego podatnika

9. Informacja o strategii podatkowe
a)    zakres podmiotowy zastosowania
b)    realizacja obowiązku informacyjnego

10. . Nowe zasady opodatkowania dostaw do UE w ramach tzw. „obrotu konsumenckiego”
1. Procedura OSS - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość
2. Procedura iOSS - sprzedaż na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich

11. Plik JPK_V7 – praktyka stosowania przepisów związanych z nowymi obowiązkami sprawozdawczymi – odroczenie oraz nowelizacja przepisów od 1.07.2021

12. Projektowane zmiany na 2021/2022 rok:
a)     Krajowy System e-Faktur
b)     ustrukturyzowane faktury (projekt)
c)     status podatnika bezgotówkowego

Dzień pierwszy

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień drugi

• przedsiębiorcy
• specjaliści podatkowi, w tym specjaliści VAT
• właściciele biur rachunkowych;
• księgowi
• główni księgowi
• kontrolerzy podatkowi
• dyrektorzy finansowi
• pozostałe osoby zainteresowane, chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Dzień trzeci

• przedsiębiorcy
• specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT
• właściciele biur rachunkowych;
• księgowi
• główni księgowi
• kontrolerzy podatkowi
• dyrektorzy finansowi
• pozostałe osoby zainteresowane, chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Dzień pierwszy

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian podatkowych wynikających z „Nowego Polskiego Ładu”.
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z wprowadzonych i planowanych zmian podatkowych.
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dzień drugi

W 2021 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w podatku VAT. W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które obowiązują w 2021 i w 2022 roku.
Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych przy zmianach podatkowych wydaje się być także nad wyraz istotne w obecnej sytuacji gospodarczej.

Dzień trzeci

W 2021 r. weszły w życie rewolucyjne – obok pakietu „estońskiego CIT” – zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Na szkoleniu kompleksowo omówimy te zmiany oraz skutki jakie powodują. W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian.

Dzień pierwszy

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień drugi

• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
• możliwość zadawania pytań doradcy podatkowemu prowadzącemu szkolenie
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień trzeci

• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
• możliwość zadawania pytań doradcy podatkowemu prowadzącemu szkolenie
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Paweł Dymlang

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 10987), trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych. Prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych przeszło 1700 szkoleń otwartych i zamkniętych (m.in. dla: BRE Bank, Carlsberg, Cefarm, Cemex, Ceramika Paradyż, Cinema City, Energa, Eneria, Enion, Fagumit, Gaz System, HSBC Bank, HTL-Strefa, Interia, Jacobs, Kilargo, KWS Lochow Polska, LektorKlett, Mediacom, MESP, PKN Orlen, PKP Przewozy Regionalne, PKP,  Polskie Porty Lotnicze, Polskie Radio Gdańsk, SEP, Statoil, Transfer Multisort Elektronik, Wavin Metalplast-Buk, Komenda Główna Policji, Thomson Technicolor Poland i wiele innych).
Autor licznych publikacji prasowych i książkowych („Samochód w działalności gospodarczej”, „Podatki w branży farmaceutycznej”, „Opodatkowanie obrotu walutami kryptograficznymi”, „Egzamin na doradcę podatkowego”, i inne).

Opinie po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie przebiegało bez żadnych zakłóceń. Było prowadzone w sposób bardzo zrozumiały, zgodnie z programem. Prowadzący szkolenie był punktualny, kompetentny z dużą wiedzą. Został omówiony cały zakres szkolenia, co jest bardzo ważne."

"Bardzo merytoryczne szkolenie, na wysokim poziomie."

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2399 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 450 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 300 zł za pobyt

    -udział w samym szkoleniu 650 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 12 listopada 2021 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Sandra Spa

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

26.10

2021

26.10

2021

26.10

2021

23.11

2021

Bezpieczeństwo informatyczne w sektorze firm i przedsiębiorstw

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

23.11

2021

30.11

2021

30.11

2021

30.11

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

14.12

2021

14.12

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Wybierając szkolenie kierowałam się tematem szkolenia, jednak na uwagę zasługuje osoba prowadząca szkolenie.Szkolenie dynamiczne, ciekawe , przy którym trudna tematyka szkolenia stała się bardzo łatwym tematem."

"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżących przepisów i interpretacji."

"Bardzo wysoki poziom merytoryczny prezentowany przez trenera."

"Szkolenie przebiegało bez żadnych zakłóceń. Było prowadzone w sposób bardzo zrozumiały, zgodnie z programem. Prowadzący szkolenie był punktualny, kompetentny z dużą wiedzą. Został omówiony cały zakres szkolenia, co jest bardzo ważne."

"Wysoki poziom merytoryczny bardzo dobry kontakt z osobą szkolącą, cenne indywidualne możliwości zadania pytań i uzyskania odpowiedzi"

"Szkolenie było dla mnie bardzo interesujące, szczegółowe i dokładne. Dużo pytań od osób uczestniczących , na każde pytanie uczestnik uzyskał dokładną odpowiedż..."

"Szkolenie przeprowadzone w sposób merytoryczny, interesujący, wyczerpujące wszystkie zagadnienia związane z tematem szkolenie. Prowadząca chętnie odpowiedziała na zadawane pytania, mogę polecić innym."

"Fantastyczne szkolenie :)"

"Szkolenie przeprowadzone w miłej, życzliwej i profesjonalnej formie. Informacje uzyskane podczas szkolenia pomaga mi bardziej profesjonalnie podejść do pracy."

"Bardzo treściwe szkolenie, jasna i rzetelna interpretacja przepisów poparta wieloma przykładami"

X