Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Podatek VAT 2021- przegląd zmian, nowy ład.

Zakopane 30.11-03.12-2021r.

 

X

Finanse menedżerskie w przedsiębiorstwie. Podejmowanie decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych.
NowośćPromocja

Miejsce: Wisła

Termin: 2021-11-23 - 2021-11-26

Prowadzący: Arkadiusz Kustra

Czas trwania: 18 h

Cena: 2599 PLN (2999 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 29 października

Dzień pierwszy, od godziny 14.00 przybywamy do hotelu, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad.

popołudnie pozostawiamy do Państwa dyspozycji, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, autokar zawiezie nas do Czarciego Kopyta na Równicy, a tam kilka metrów pod ziemią spróbujemy beskidzkich specjałów.

Kolejne dni po śniadaniu kontynuujemy naukę. Wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, piątek to ostani dzień szkolenia, po obiedzie, niestety przyjdzie nam się pożegnać..

Dzień pierwszy

1. Modele biznesowe przedsiębiorstwa na potrzeby menedżerskie.
-    Model organizacyjny oparty na ośrodkach odpowiedzialności
-    Model organizacyjny a model biznesowy odzwieciedlającyc segmenty biznesowe działalności.
-    Ośrodki odpowiedzialności jako centra gospodarcze odpowiedzialne za decyzje: centra inwestycji, centra wyników, centra przychodów, centra kosztów.
-    Przypisanie kompetencji za przychody i koszty w świetle  decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i i finansowych.
-    Wydzielenie wpływów i wydatków kontrolowanych na różnych szczeblach modelu biznesowego

2. Sprawozdawczość wspierająca finanse  menedżerskie.
-    Raporty zarządcze oparte na wynikach finansowych i przepływach pieniężnych dla menedżerów
-    Zasoby kontrolowane i zarządzane w świetle bilansu zarządczego.
-    Analiza rentowności operacyjnej ROIC oparta na wielopozowych rachunkach marż pokrycia odzwierciedlających model biznesowy.
-    Powiązanie pomiędzy rentownością operacyjną ROIC a rentownością kapitałów własnych  ROE - analiza czynnikowa  
-    Zależność pomiędzy  rentownością operacyjną ROIC segmentów biznesowych a przepływami z aktywów FCFF
-    Rentowność kapitałów własnych ROE a przepływy dla właściciela FCFE
-    Powiązanie pomiędzy przepływami FCFF, FCFE i FCD a polityka dywidend dla właścicieli.
-    Przykłady praktyczne

3. Kaskadowanie celów finansowych związanych z rentownością i płynnością.
-    Centra odpowiedzialności w kształtowania wyników i przepływów.
-    Centra inwestycji i ich odpowiedzialność za wyniki, przepływy i zasoby w świetle kontrolowanych decyzji inwestycyjnych i finansowych.
-    Centra wyników i ich odpowiedzialność za decyzje operacyjne.
-    Centra przychodów i kosztów w systemie realizacji przydzielonych zadań.

4. Kreowane celów strategicznych opartych na wzroście wartości ekonomicznej.
-    Wartość przedsiębiorstwa jako cel strategiczny
-    Czynniki kreowania wartości
-    Powiązanie czynników generowania wartości z decyzjami  operacyjnymi, inwestycyjnymi i finansowymi.
-    Model finansowy przedsiębiorstwa ukierunkowany na szacowanie wartości oparty na DCF
-    Wycena segmentów działalności – model SOTP
-    Przykłady praktyczne

Dzień drugi

1. Decyzje operacyjne i ich wpływ na finanse przedsiębiorstwa  
-    Przychody i koszty operacyjne
-    Ustalanie marż operacyjnych na podstawie  EBIT . Warianty ujęcia i prezentacji.
-    Dekompozycja marż na segmenty biznesowe odpowiedzialne za działalność operacyjną.
-    Zasoby kształtowane w działalności operacyjnej.
-    Utrzymywanie równowagi finansowej pomiędzy a kapitałem obrotowym netto a zapotrzebowaniem
-    Determinanty kształtowania kapitału obrotowego netto i zapotrzebowania na niego.
-    Powiązanie pomiędzy rentownością operacyjną a zasobami operacyjnymi – przepływy pieniężne
-    Planowanie obszaru operacyjnego w przedsiębiorstwie.

2. Decyzje inwestycyjne  w kształtowaniu aktywów przedsiębiorstwa
-    Decyzje inwestycje rzeczowe i finansowe
-    Nakłady inwestycyjne CAPEX oraz deprecjacja i amortyzacja
-    Odzwierciedlenie decyzji finansowych w w przychodach i kosztach oraz w zasobach przedsiębiorstwa związane z realizacją projektów inwestycyjnych
-    Ocena inwestycji związanych z realizacją rzeczowych projektów inwestycyjnych
-    Ocena decyzji inwestycyjnych związanych z realizacją projektów finansowych.
-    Planowanie obszaru inwestycyjnego w przedsiębiorstwie

3. Decyzje finansowe w kształtowaniu kapitałów przedsiębiorstwa
-    Kształtowanie struktury dźwigni wyrażającej udziały kapitałów własnych i kapitałów obcych.
-    Struktura kapitałów własnych oraz szacowanie ich kosztu
-    Struktura kapitałów obcych oraz szacowanie ich kosztu
-    Średnioważony koszt kapitałów WACC odzwierciedlający efektywność decyzji finansowych
-    Dźwignia finansowa jako efekt ryzyka finansowego przedsiębiorstwa związanego z strukturą kapitałów 
-    Powiazanie pomiędzy ryzykami – równinie Hamady
-    Planowanie obszaru finansowego w przedsiębiorstwie

Dzień trzeci

1. Planowanie operacyjne  przedsiębiorstwa
-    Ustalenie przychodów przedsiębiorstwa z podziałem na segmenty działalności  .
-    Zdefiniowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich w działalności operacyjnej
-    Zdefiniowanie kosztów poza działalnością operacyjną
-    Zestawianie planowanych wyników w sprawozdaniu zarządczym opartym na rachunku marż pokrycia.
-    Powiązanie przychodów i kosztów z przepływami pieniężnymi
-    Planowane przepływy pieniężne oparte na zarządczym modelu FCFF i FCFE.
-    Odzwierciedlenie planowanych wyników i przepływów w zasobach – ustalenie aktywów i kapitałów w bilansie.
-    Planowane sprawozdanie  zarządcze oparte  na wynikach, przepływach i zaosbach
    
2. Planowanie strategiczne działalności oparte na wzroście wartości
-    Plan strategiczny przedsiębiorstwa oparty na wartości ekonomicznej w ujęciu długoterminowym
-    Planowane sprawozdanie zarządcze w ujęciu długoterminowym – podział na okresy prognozy.
-    Ustalenie parametrów niezbędnych do oszacowania modelu finansowego opartego na planowanych przepływach pieniężnych FCFF, FCFE
-    Ustalenie wartości rezydualnej wartości przedsiębiorstwa poz okresem szczegółowej prognozy
-    Kalkulacja oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych FCFFF, FCFE
-    Uzgodnienie wyceny opartej na przepływach z wyceną ekonomicznej wartości dodanej - EVA

Dzień pierwszy

Szkolenie przeznaczone jest dla:
•    właścicieli oraz członków zarządów spółek
•    menedżerów każdego stopnia;
•    dyrektorów finansowych, głównych księgowych;
•    specjalistów ds. controllingu;
•    osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
•    wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Dzień drugi

Szkolenie przeznaczone jest dla:
•    właścicieli oraz członków zarządów spółek
•    menedżerów każdego stopnia;
•    dyrektorów finansowych, głównych księgowych;
•    specjalistów ds. controllingu;
•    osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
•    wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Dzień trzeci

Szkolenie przeznaczone jest dla:
•    właścicieli oraz członków zarządów spółek
•    menedżerów każdego stopnia;
•    dyrektorów finansowych, głównych księgowych;
•    specjalistów ds. controllingu;
•    osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
•    wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Dzień pierwszy

Szkolenie przygotowuje do podejmowania decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych w firmie. Zostanie przekazana niezbędna wiedza związana z planowaniem operacyjnym i strategicznym opartym na kreowaniu wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Uczestnicy pozyskają niezbędne umiejętności związane z zarządzaniem finansami i delegowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje na niższe struktury zarządcze i kierownicze.

Dzień drugi

Szkolenie przygotowuje do podejmowania decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych w firmie. Zostanie przekazana niezbędna wiedza związana z planowaniem operacyjnym i strategicznym opartym na kreowaniu wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Uczestnicy pozyskają niezbędne umiejętności związane z zarządzaniem finansami i delegowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje na niższe struktury zarządcze i kierownicze.

Dzień trzeci

Szkolenie przygotowuje do podejmowania decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych w firmie. Zostanie przekazana niezbędna wiedza związana z planowaniem operacyjnym i strategicznym opartym na kreowaniu wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Uczestnicy pozyskają niezbędne umiejętności związane z zarządzaniem finansami i delegowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje na niższe struktury zarządcze i kierownicze.

Dzień pierwszy

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z wiedzy eksperta z zakres zarządzania finansami, controllingu i rachunkowości w przedsiębiorstwie, popartego wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i doradczym. Uczestnik pozyska umiejętności w zakresie podejmowania trafnych decyzji operacyjnych , strategicznych i finansowych , których efektem jest kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

Dzień drugi

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z wiedzy eksperta z zakres zarządzania finansami, controllingu i rachunkowości w przedsiębiorstwie, popartego wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i doradczym. Uczestnik pozyska umiejętności w zakresie podejmowania trafnych decyzji operacyjnych , strategicznych i finansowych , których efektem jest kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

Dzień trzeci

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z wiedzy eksperta z zakres zarządzania finansami, controllingu i rachunkowości w przedsiębiorstwie, popartego wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i doradczym. Uczestnik pozyska umiejętności w zakresie podejmowania trafnych decyzji operacyjnych , strategicznych i finansowych , których efektem jest kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

Arkadiusz Kustra

Dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. uczelni,  jest pracownikiem naukowym  w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W zakresie działalności naukowo-badawczej jest autorem ponad 100 publikacji m.in. wydawnictw książkowych, artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych oraz referatów konferencyjnych.

Swoją działalność naukową stara się uzupełniać bogatą działalnością  dydaktyczną, w ramach której kierował m.in.  studiami podyplomowymi  „Zarządzanie produkcją” oraz  „Zarządzanie międzynarodowymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi,  „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa”

Jest ekspertem z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. Z dużym sukcesem prowadzi warsztaty i szkolenia dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej, w tym zajęcia na kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych z zakresu finansów, rachunkowości oraz controllingu w przedsiębiorstwie.
Doradza przy opracowywaniu systemów controllingu wspierających zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2599 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 525 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 390 zł

    -udział w samym szkoleniu 650 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 29 października 2021 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Stok

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

26.10

2021

26.10

2021

26.10

2021

23.11

2021

Bezpieczeństwo informatyczne w sektorze firm i przedsiębiorstw

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

23.11

2021

30.11

2021

30.11

2021

30.11

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

14.12

2021

14.12

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie przeprowadzone w ciekawy i interesujący sposób. Konkretne odpowiedzi na pytania."

"Super atmosfera, wysoki poziom wiedzy osoby prowadzącej szkolenie. Barwne i rzeczowe przykłady dotyczące tematyki szkolenia. Szkolenie profesjonalne i godne polecenia."

"Wykładowca bardzo rzetelny, profesjonalny. Szkolenie spełniło moje oczekiwania."

"Bardzo dużo treści, jednak wszystkie najważniejsze punkty wytłumaczone i wyjaśnione. Bardzo dobrze merytorycznie oraz przejrzyście przygotowane materiały."

„Szkolenie bardzo interesujące. Wykładowca odpowiadał wyczerpująco i zrozumiale na zadawane pytania i problemy. Wykładowca świetnie dostosował się do potrzeb słuchaczy odpowiednio modyfikując zakres tematyczny szkolenia.”

"Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Rozległa wiedza fachowa prowadzącego. Możliwość zadawania indywidualnych pytań i otrzymanie wyczerpujących i cennych wskazówek."

" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych."

"Bardzo interesujące szkolenie, pokazujące praktyczne aspekty pracy urzędnika."

"Szkolenie było prowadzone w sposób interesujący , na wysokim poziomie merytorycznym. Szczególnie należy podkreślić liczne przykłady praktyczne zamówień i zastosowane orzecznictwo zaprezentowane przez wykładowcę."

"Fantastyczne szkolenie :)"

X