Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Wisła 25-28.01.2021r.

 

X

Zmiany podatkowe 2022- przegląd zmian, nowy ład 2022,
NowośćPromocja

Miejsce: Zakopane

Termin: 2022-03-08 - 2022-03-11

Prowadzący: Katarzyna Knawa

Czas trwania: 18 h

Cena: 2199 PLN (2640 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 11 lutego

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 16.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, po południu zaplanowaliśmy wycieczkę na Festiwal Świateł na Gubałówce.

Po powrocie, wieczorem zaprosimy Państwa na góralską kolację, następnego dnia po śniadaniu drugi dzień szkolenia, w przerwie kawa oraz obiad, popołudnie oddajemy do Państwa dyspozycji, spacery, centrum spa z pewnością umilą Państwu czas.

Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A wczesnym popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień pierwszy

Zmiany podatkowe związane z „Nowym Polskim Ładem”

Rosnące obciążenia przedsiębiorców
•    Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej u przedsiębiorców – 9% od uzyskanego dochodu bez możliwości jej odliczenia
•    Wprowadzona minimalna składka zdrowotna od przedsiębiorców (jeśli np. wykażą stratę)
•    Ryczałtowcy -  stale kwoty zależne od przychodów
•    Karta podatkowa  - składka zdrowotna zryczałtowana na poziomie 9 proc. minimalnego wynagrodzenia.
•    Poszerzeniu katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane w podatku dochodowym do przychodów z działalności.
•    Zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej;
•    Wyłączeniu z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.
•    Likwidacja rozliczenia z dzieckiem osoby samotnie wychowującej to dziecko
•    Minimalny podatek dochodowy w CIT
•    Co to jest ukryta dywidenda i jak wpływa na koszty?

Korzyści podatkowe:
•    Podwyższenie kwoty wolnej z 8 do 30.000 zł
•    Podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł
•    Ulgi na powrót, odliczana od podatku -dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską i które uzyskały dochody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich.
•    Poszerzenia katalogu wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej.
•    Odformalizowania zasad określania wzorów formularzy PIT
•    Ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej;
•    Zmiany w naliczaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych
•    Ulga IP BOX dla piszących programy komputerowe – zmiany ulgi w „Polskim Ładzie”
•    Zmiany w uldze Badawczo-Rozwojowej
•    Ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek;
•    Ulga prowzrostowa – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów;
•    Ulga IPO – dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w takie firmy;
•    Ulga na robotyzacje
•    Ulga dla holdingów
•    Ulga dla rodziców samotnie wychowujących dziecko
•    Ulga dla rodziców wychowujących minimum 4 dzieci
•    Ulga dla emerytów i rencistów
•    Ulga dla klasy średniej
•    Możliwość ryczałtowego opodatkowania dochodów uzyskiwanych za granicą przez dla imigrantów osiedlających się w Polsce
•    Ulga na robotyzację, polegającej na zmniejszeniu obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów.
•    Zmiany w CIT Estońskim – obniżenie opodatkowania i większy dostęp do tych rozliczeń – nie tylko dla spółek kapitałowych
•    Ulga konsolidacyjna dla podatników CIT rozszerzających działalność za granicą
•    Zmiany w podatku u źródła
•    Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym

Dzień drugi

1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur już od 1.01.2022 r. i jego zastosowanie przedsiębiorstwie jako wystawiającym i otrzymującym faktury. Zmiana elementów na fakturach.

a) co to jest KSeF i do czego ma służyć?
b) zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o osobach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich w imieniu podatnika,
c) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
d) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
e) wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
f) przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i skutki z tym związane dla podatnika,
g) faktury korygujące w KSeF,
h) faktura uproszczona i faktury do paragonu a KSeF,
i) faktura zaliczkowa w KSeF,
j) dostęp do faktur w KSeF.

2. Omówienie JPK w zakresie zgodności oznaczeń JPK z KSeF, symbole GTU i procedur z JPK na fakturach

a) podstawa opodatkowania i podatek należny poszczególnych rodzajów transakcji,
b) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU klasyfikacja z punktu widzenia sprzedawanych towarów i usług ),
c) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy podatnikiem a kontrahentami innymi niż budżetowe
d) faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT) oraz faktura uproszczona w nowym JPK_VAT
e) oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej), kiedy podatnik ma je zastosować?
f) dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia  u podatnika (m.in.: faktura z zapisem metoda kasowa, dokumenty wewnętrzny)

3. Symbole PKWiU i kody CN i ich zastosowanie na fakturach

4. Faktury objęte mechanizmem podzielonej płatności i przewidywane zmiany w ich wystawianiu na 2022 rok

5. Porównanie w zakresie podobieństw i różnic faktur papierowych, elektronicznych i ustrukturyzowanych u podatników VAT

Dzień trzeci

Podatek VAT w 2022 r po zmianach
1.   Zasady wystawiania faktur w 2022 r.
•   Formy wystawiania faktury
•   Faktury strukturyzowane, zasady wystawiania, przywileje z nimi związane
•   Terminy wystawiania faktur
•   Faktury korygujące, zasady wystawiania na przykładach
•   Moment uwzględniania faktur korygujących  w rejestrach
•   Duplikaty faktur w 2022 r. – istnieją czy nie

2.   Środki pieniężne na rachunku VAT
•   Możliwość uwalniania środków
•   Zobowiązania regulowane środkami z rachunku VAT
•   Egzekucja, a rachunek VAT
•   Odmowa przelewu środków z rachunku VAT

3.   Terminy zwrotu podatku VAT – warunki ich stosowania
•   15 dniowy termin zwrotu
•   25 dniowy termin zwrotu na rachunek VAT
•   25 dniowy termin zwrotu  na rachunek obrotowy
•   40 dniowy termin zwrotu
•   60 dniowy termin zwrotu
•   180 dniowy termin zwrotu

4.   Rozliczenia kwartalne w 2022 r.  - nowe ograniczenia

5.   Obowiązek podatkowy w 2022 r.
•   Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego
•   Szczególne zasady powstawania obowiązku podatkowego

6.   Grupa VAT – nowy rodzaj podatnika
•   Podmioty uprawnione
•   Zasady rozliczeń wewnątrz grupy

7.   Kasy rejestrujące:
•   Zwolnienie z obowiązku stosowania w 2022 r
•   Zapłata bezgotówkowa , a kasa rejestrująca
•   Kasa rejestrująca przy wynajmie nieruchomości
•   Kasa rejestrująca a obrót z zagranicą

8.   Wykup samochodu w leasingu w podatku VAT

9.   Refakturowanie mediów przez podatnika zwolnionego z podatku VAT i podatnika VAT czynnego

10. Opodatkowanie usług finansowych w 2022 r

11. Najnowsze orzecznictwo w podatku VAT

12. Pytania i odpowiedzi

Dzień pierwszy

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień drugi

Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich osób zajmujących się dokumentowaniem transakcji , księgowych, handlowców, logistyków, pracowników marketingu

Dzień trzeci

•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele i pracownicy biur rachunkowych;
•    księgowi, główni księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień pierwszy

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian podatkowych wynikających z „Nowego Polskiego Ładu”.
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z wprowadzonych i planowanych zmian podatkowych.
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dzień drugi

Uczestnik szkolenia pozyska wiedzę w zakresie:

-rozróżniania transakcji, stosowania odpowiednich stawek,

-określania miejsca opodatkowania, ustalania warunków zastosowania stawki 0%,

-opodatkowania zaliczek, stosowania procedur uproszczonych,

-wystawiania odpowiednich poprawnych dokumentów.

Uczestnik szkolenia pozyska  umiejętności w zakresie:

-poprawnego wystawiania faktur VAT – także w  wersji elektronicznej,

-poprawnego wystawiania faktur i not korygujących,

-refakturowania transakcji.

Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne w zakresie:

-samokształcenia i doskonalenia predyspozycji zawodowych.

Dzień trzeci

Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie  bieżących zmian w ustawodawstwie dot. podatku VAT obowiązujących w 2022 roku, omówienie ich praktycznych konsekwencji dla podatników. Przedstawione także będą najważniejsze problemy z zakresu podatku VAT

Dzień pierwszy

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień drugi

Uczestnik  szkolenia będzie potrafił:

-poprawnie wystawiać fakturę VAT – także w  wersji elektronicznej,

-poprawnie wystawić refakturę i notę korygującą.

-samodzielnie wystawiać i opisać dokumenty sprzedaży

-dzielić się posiadaną wiedzą.

Dzień trzeci

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami z życia
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym prowadzącym szkolenie
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Katarzyna Knawa

Dr Katrzyna Knawa od ponad 15 lat związana jest zawodowo z doradztwem podatkowym. Karierę w tej dziedzinie rozpoczynała w firmie doradczej z tzw. wielkiej czwórki, a następnie kontynuowała ją jako Menadżer ds. Podatków na obszar Europy w dużej firmie produkcyjnej, a następnie w bankowości pełniąc funkcję Dyrektora ds. Podatków i będąc odpowiedzialną za rozliczenia podatkowego spółek z grupy bankowej w 12 krajach europejskich. Uczestniczyła w pracach Rady ds. Podatków działającej w ramach Związku Banków Polskich. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Prowadzi wykłady i szkolenia z prawa podatkowego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała za obronę pracy doktorskiej dotyczącej podatku od towarów i usług. Ukończyła wydział Prawa i Administracji oraz równolegle Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ. Jest doradcą podatkowym.

Opinie uczestników:

"Szkolenie prowadzone sprawnie, informacje były przekazywane ciekawie oraz konkretnie. Forma szkolenia w jasny i klarowny sposób pokazuje zagadnienia zmian." 

"Szkolenie konkretne i na temat. Jasnośc przekazywania informacji, współpraca z klientami na bardzo dobrym poziomie. Polecam."

"Szkolenie merytoryczne i zgodne z programem. Możliwość zadawania dodatkowych pytań. Rozważania i szukanie rozwiązań przedstawionych problemów."

"Szkolenie przeprowadzone w bardzo ciekawy i przejrzysty sposób. Prowadząca posiada dużą wiedzę o poruszanych zagadnieniach. Wyczerująco odpowiada na zadawane pytania dodatkowe."

"Bardzo dużo zmian, ale treść przekazywana bardzo zrozumiale. Materiały przygotowane także jasno i czytelnie."

"Szkolenie jest przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, które dostarcza szerokiej wiedzy o nowych przepisach podatkowych."

 "Szkolenie było efektywne, rozwojowe i przydatne z punktu widzenia mojej pracy. Wiedza nabyta podczas szkolenia pomogła mi lepiej zrozumieć przepisy."

"Szkolenie prowadzone w bardzo przyjaznej atmosferze.Wiedza osoby prowadzącej ogromna, kazusy przedstawiane na wykładach bardzo ciekawe i wyczerpujące temat."

 

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2199 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 390 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 210 zł

    -udział w samym szkoleniu 650 zł za dzień

    -parking 15zł / doba

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 11 lutego 2021 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Skalny

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

25.01

2022

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2021 , Kontrakty długoterminowe.

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Zmiany podatkowe 2022- przegląd zmian, nowy ład 2022,

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

29.03

2022

26.04

2022

26.04

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kraków Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.04

2022

Przegląd podatkowy 2022 - CIT, PIT, VAT

Kraków Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.05

2022

Zmiany podatkowe 2022- przegląd zmian.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.05

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Treści przekazane w przystępny sposób wsparte licznymi przykładami. Merytorycznie wykładowca z najwyższej półki"

"Dzisiejsze szkolenie uważam za bardzo dobrze przeprowadzone Pani Genowefa jest osobą bardzo rzetelną, mającą ogromną wiedzę na poszczególne tematy. Wyjaśnia wszystkie zagadnienia bardzo wyczerpująco."

" Wykładowca świetny - kompetentny i mega sympatyczny . Fantastyczna atmosfera".

"Bardzo merytoryczne szkolenie, na wysokim poziomie."

Kompleksowo i profesjonalnie."

"Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."

"Bardzo dużo treści, jednak wszystkie najważniejsze punkty wytłumaczone i wyjaśnione. Bardzo dobrze merytorycznie oraz przejrzyście przygotowane materiały."

"Kameralna atmosfera z indywidualnym podejściem do uczestników szkolenia (skupiamy się na tematach nas dotyczących). Możliwość zadawania pytań."

"Szkolenie prowadzone profesjonalnie, poparte przykładami na bardzo wysokim poziomie"

„Szkolenie bardzo interesujące. Wykładowca odpowiadał wyczerpująco i zrozumiale na zadawane pytania i problemy. Wykładowca świetnie dostosował się do potrzeb słuchaczy odpowiednio modyfikując zakres tematyczny szkolenia.”

X