Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Wisła 25-28.01.2021r.

 

X

Zmiany podatkowe 2022- przegląd zmian.
NowośćPromocja

Miejsce: Karpacz

Termin: 2022-05-24 - 2022-05-27

Prowadzący: Paweł Małecki

Czas trwania: 18 h

Cena: 2599 PLN (3190 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 29 kwietnia

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 16.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, po południu zaplanowaliśmy wycieczkę.

Po powrocie, wieczorem zaprosimy Państwa na góralską kolację, następnego dnia po śniadaniu drugi dzień szkolenia, w przerwie kawa oraz obiad, popołudnie oddajemy do Państwa dyspozycji, spacery, centrum spa z pewnością umilą Państwu czas.

Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A wczesnym popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień pierwszy

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – pakiet SLIM/SLIM2 – pakiet e-commerce

A. Zmiany w podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu SLIM
1. Nowe zasady korygowania podatku należnego
a) korekta in minus
- zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
- modyfikacja zasad korekty podatku naliczonego w oparciu o posiadaną dokumentację potwierdzającą rzeczywisty przebieg transakcji
b) korekta in plus
- wprowadzenie przepisów potwierdzającą usankcjonowaną w judykaturze praktykę
2. Rozliczenie podatku naliczonego  
a) wydłużenie terminu na odliczenie podatku
b) modyfikacja przepisów dotyczących korekty podatku naliczonego
c) przypadki możliwości odliczania podatku przy nabywaniu usług noclegowych
3. Modyfikacja  przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych
a) opcja stosowania jednolitego kursu przeliczonego dla celów VAT i podatków dochodowych
b) stosowania właściwego kursu walut obcych dla „transakcji transgranicznych” – zagadnienia problematyczne i przegląd orzecznictwa
4. Rozliczenie zaliczek w eksporcie  
a) wydłużenie terminu do zgromadzenia stosownej dokumentacji potwierdzającej wywóz
b) korekty rozliczeń w przypadku niedotrzymania terminu
5. Nieodpłatne przekazanie towarów – nowy limit dla prezentów o małej wartości
6. Mechanizm podzielonej płatności – modyfikacja i doprecyzowanie przepisów
a) obligatoryjność stosowania mechanizmu a potrącenie
b) stosowanie mechanizmu przy rozliczeniach w innej niż PLN walucie
c) umożliwienie dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty podatku z tytułu importu towarów oraz należności celnych na rzecz agencji celnych
d) brak sankcji przy płatnościach z zastosowaniem MPP - modyfikacja
7. Wiążąca Informacja Stawkowa – zmiany
a) skrócenie okresu obowiązywania
b) zakres ochrony wynikającej z zastosowania się do decyzji
8. Procedura TAX-FREE

B. Zmiany w podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu SLIM 2

1. Doprecyzowanie przepisów dot. ustalania tzw. dostawy ruchomej (eksport / WDT).
2. Modyfikacja definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”.
3. Rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy - implementacja do polskiego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19.
4. Umożliwienia podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonanie korekty deklaracji w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku,
5. Zmiany w przepisach dot. tzw. ulgi na złe długi (m.in. wydłużenie terminu).
6. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (odliczenie 100%), w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres.
7. Rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik może dokonać odliczenia przez korektę deklaracji.
8. Dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym;
9. Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny;
10. Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;
11. Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

Dzień drugi

Omówienie regulacji wprowadzonych w 2021 roku - przegląd

1. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – „estoński CIT”
a)    podmioty uprawnione do opodatkowania ryczałtem
- struktura własnościowa spółek
- wielkość przychodów osiąganych przez uprawniony podmiot
- poziom zatrudnienia
- ulgi w stosowaniu wymogu zatrudnienia
- udziały i akcje w innych spółkach
- zawiadomienie o wyborze opodatkowania zryczałtowanego
- wyłączenia (podmioty nie uprawnione do stosowania opodatkowania zryczałtowanego)
b)    przedmiot i podstawa opodatkowania
- dochód wypracowany w czasie stosowania ryczałtu, przeznaczony do podziału oraz do pokrycia strat sprzed okresu jego stosowania
- dochód z tytułu ukrytych zysków
- dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
- dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku w związku z restrukturyzacją
- dochód z tytułu zysku netto
- dochód z nieujawnionych operacji gospodarczych
- zagraniczne dochody
c)    mechanizm odroczenia momentu powstania obowiązku podatkowego
d)    wysokość podatku, warunki obniżenia stawek
- stawki podstawowe
- stawka obniżona
- domiar zobowiązania.
e)    obowiązki informacyjne spółki i wspólników
f)    terminy płatności ryczałtu
g)    stosowanie ryczałtu a konieczność raportowania schematów
podatkowych (MDR)
h)    zakończenie stosowania opodatkowania zryczałtowanego i utrata prawa
do jego stosowania
i)    powrót do zasad ogólnych po ryczałcie
j)    ryczałt a przychód właściciela

2. Fundusz inwestycyjny w kosztach podatnika CIT – tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny
a)    warunki stosowania odliczenia
b)    utrata prawa do odliczenia

3. Objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych
a)    zasady opodatkowania
b)    obowiązki podatnika
c)    opodatkowanie dochodów komplementariusza
d)    zwolnienie u komandytariusza części przychodów uzyskanych z udziału w spółce - warunki stosowania zwolnienia, przepisy przejściowe
e)    możliwość stosowania dotychczasowych zasad do dnia 30 kwietnia 2021 roku - zgłoszenie
f)     kontynuacja wartości początkowej środków trwałych i metody amortyzacji
g)    odliczanie strat
h)    zmiana zasad opodatkowania spółki komandytowej a dochody z lat poprzednich

4. Objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych niektórych spółek jawnych
a)    warunki transparentności podatkowej spółek jawnych – warunki stosowania dotychczasowych zasad opodatkowania
b)    nowe obowiązki informacyjne spółek jawnych
c)    zasady opodatkowania spółki jawnej jako podatnika CIT
d)    przepisy przejściowe

5. Spółki nieruchomościowe – nowe obowiązki

6. Ograniczenie możliwości podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych przez podmioty korzystające ze zwolnienia podatkowego

7. Zmiana definicji używanych środków trwałych w przypadku stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych

8. Zmiany w zakresie stosowania obniżonej stawki CIT 9%
a)     podwyższenie limitu przychodów
b)     kalkulacja kwoty limitu przychodów
c)     definicja małego podatnika

9. Informacja o strategii podatkowe
a)    zakres podmiotowy zastosowania
b)    realizacja obowiązku informacyjnego

10. . Nowe zasady opodatkowania dostaw do UE w ramach tzw. „obrotu konsumenckiego”
1. Procedura OSS - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość
2. Procedura iOSS - sprzedaż na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich

11. Plik JPK_V7 – praktyka stosowania przepisów związanych z nowymi obowiązkami sprawozdawczymi – odroczenie oraz nowelizacja przepisów od 1.07.2021

12. Projektowane zmiany na 2021/2022 rok:
a)     Krajowy System e-Faktur
b)     ustrukturyzowane faktury (projekt)
c)     status podatnika bezgotówkowego

Dzień trzeci

Zmiany w przepisach dotyczących fakturowania oraz JPK_V7 obowiązujące od 1.07.2021/1.10.2021/1.01.2022

1. Pojęcie faktury, istota i znaczenie w prawie krajowym oraz wspólnotowym
a) definicja pojęć „faktura”, „faktura elektroniczna”, „faktura ustrukturyzowana”, „wystawienie faktury”, „egzemplarz faktury”
b) czytelność, integralność oraz autentyczność pochodzenia faktury papierowej / elektronicznej / ustrukturyzowanej

2. Przypadki braku obowiązku wystawiania faktur z uwagi na podmiot lub przedmiot transakcji (faktury wystawiane w „obrocie konsumenckim” na żądanie, faktura a paragon, sprzedaż zwolniona, sprzedaż bezrachunkowa)

3. Przedmiot dokumentowania – rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą
a) faktura dokumentująca sprzedaż (czynność podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju)
b) faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju („faktura handlowa”),
c) dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samoobliczenia podatku (jaki sposób dokumentowania może zastąpić stosowanie faktury wewnętrznej, sposoby dokumentowania importu usług, WNT, dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca, dotacji przedmiotowych, nieodpłatnych świadczeń uznanych za czynności podlegające VAT)
d) dokumentowanie transakcji, rozliczanych w systemie odwrotnego obciążenia (import usług, WNT, dtN)
e) sprzedaż bezrachunkowa
f) techniczne i prawne aspekty wystawiania faktur do paragonów od 1.01.2020

4. Prezentacja faktur w JPK_V7 - zakres danych umieszczanych w ewidencji
a) grupy towarowe/usługowe – oznaczenia GTU (01-13),
b) oznaczanie transakcji znacznikami literowymi – wyjaśnienie oznaczeń: WSTO EE, IED, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja, MK, VAT_RR (omówienie przypadków występowania),
c) wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia,
d) sposób ujęcia w ewidencji zdarzeń generujących podatek należny – dokumenty „RO”/”WEW”,
e) ujęcie w ewidencji faktury wystawianych do paragonów – „FP”
f) sprzedaż na rzecz pracowników (prezentacja w JPK – FV/paragon/DW).
g) korekty JPK_VDEK – przesłanki / termin.

4.1 Nowelizacja przepisów dot. JPK_V7 (1.07.2021/1.01.2022) – zmiany dotyczące części ewidencyjnej dotyczące:
a) paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT,
b) faktur, o których mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485),
c) oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (GTU), o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia,
d) procedur dotyczących podmiotów powiązanych i mechanizmu podzielonej płatności
e) korekt podatku naliczonego in-minus  przez nabywcę.

5. Terminowe wystawianie faktur – od 1.07.2021
a) podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur (wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed dostawą towaru / wykonaniem usługi / otrzymaniem zaliczki)
b) obowiązek podatkowy a terminowe wystawianie faktur (skutki przedwczesnego wystawienia faktury, oraz rodzaje odpowiedzialności za wystawianie faktur z opóźnieniem)
c) nowe przepisy obowiązujące od 1.01.2022

6. Elementy faktury – obligatoryjne dane wymagane dla poszczególnych rodzajów faktur
(faktury dokumentującej sprzedaż, „faktury handlowej”, faktury uproszczonej, faktury marża, faktury wystawianej przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, faktura wystawiana przez pośrednika w WTT przy zastosowaniu procedury uproszczonej)
- wielość podmiotów transakcji
- numeracja faktury („identyfikowalność i unikatowość” faktury)
- oznaczanie faktury
- numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (kiedy obowiązkowy NIP UE – obowiązki rejestracyjne)
- sposób identyfikowania towarów i usług – oznaczenia przedmiotu transakcji na fakturze (przypadki identyfikowania przy zastosowania klasyfikacji statystycznych, stosowanie odpowiedniej stawki oraz sposób prezentacji na fakturze)
- data sprzedaży na fakturze (pojęcie „dostawy towarów” oraz „momentu wykonania usługi” w kontekście prawidłowego rozliczania podatku należnego)
- faktury wystawiane w języku obcym i obcej walucie (m.in. zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej)
- sposób prezentacji na fakturze poszczególnych elementów postawy opodatkowania (świadczenia złożone)
- faktura rozliczeniowe / faktura „0” – znaczenie praktyczne
- inne informacje umieszczane na fakturach – znaczenie faktury jako dokumenty służącego nie tylko dla dokumentowania czynności podlegających VAT

7. Dokumenty uznawane za faktury w tym rodzaje dokumentów wystawianych przez podatników zwolnionych (bilety, polisy, rachunki, noty).

8. Sposoby doręczania oraz przechowywania faktur
a) przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych,
b) zasady ewidencjonowanie faktur i ich udostępniania dla celów kontroli
c) przechowywanie e-faktur w kraju i poza jego granicami

9. Faktura elektroniczna
a) stosowanie faktury elektronicznych w praktyce (przykłady stosowanych metod, formatów, sposób akceptacji)
b) ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe
c) bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny (definicja, cechy, procedura uzyskania) – aspekty prawne stosowania podpisu elektronicznego
d) EDI (electronic data interchange) - opis działania

10. Krajowy System E-faktur (od 1.10.2022)
a) faktura ustrukturyzowana
b) korzyści wynikające z zastosowania (korekta podatku naliczonego / JPK_FA / zwrot VAT w terminie 40 dni)

11. Faktura zaliczkowa – od 1.07.2021
a) dokumentowanie otrzymanych zaliczek fakturą VAT (terminy, obligatoryjne dane)
b) rozliczenia zaliczek otrzymanych w walucie obcej
c) dokumentowanie i rozliczanie zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
d) faktura zaliczkowa a faktura końcowa „0”
e) brak konieczności umieszczania ceny jednostkowej netto

12. Korygowanie faktur - korekta podatku należnego od 1.01.2021/1.01.2022
a)    korekta in minus
- zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
- modyfikacja zasad korekty podatku naliczonego w oparciu o posiadaną dokumentację potwierdzającą rzeczywisty przebieg transakcji
- korekta podatku naliczonego u nabywcy (korzyści wynikające ze stosowania faktury korygującej ustrukturyzowanej)
b)    korekta in plus
- wprowadzenie przepisów potwierdzającą usankcjonowaną w judykaturze praktykę
c) korekta podatku naliczonego – modyfikacja przepisów
d) sposoby korygowania informacji irrelewantnych dla prawidłowości rozliczenia podatku VAT – instrument noty korygującej
e) zbiorcza faktura korygująca (zmiany - umożliwienie wystawiania zbiorczych faktur korygujących tylko dla niektórych dostaw w danym okresie)
f) anulowanie faktur – dopuszczalność stosowanie, praktyczne przykłady
g) zmiany w treści faktury korygującej (usunięcie wybranych elementów faktury korygującej od 1.07.2021).

13. Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych – modyfikacja przepisów od 1.01.2021
a)    opcja stosowania jednolitego kursu przeliczonego dla celów VAT i podatków dochodowych
b)    stosowania właściwego kursu walut obcych dla „transakcji transgranicznych” – zagadnienia problematyczne i przegląd orzecznictwa

14. Duplikat faktury  - likwidacja instytucji – stosowanie nowych przepisów od 1.01.2022
a) wymagane dane: odtworzenie egzemplarza faktury pierwotnej
b) przykłady „odzyskiwania” zagubionych faktur w praktyce kontrahentów z innych państwa członkowskich
c) odliczanie VAT na podstawie duplikatów faktur / kolejnego egzemplarza faktury

15. Konsekwencje nieprawidłowego wystawiania faktur – sankcje –  posługiwanie się nierzetelną fakturą w kontekście odpowiedzialności karnoskarbowej
a) zaniżenie zobowiązania podatkowego a sankcja 30% - przypadku zastosowania
b) posługiwanie się nierzetelnymi fakturami – przypadki zastosowania sankcji 100%
c) faktury niedające prawo do odliczenia – przesłanki formalne
d) pojęcie „pustej faktury”, wadliwość i nierzetelność faktury – zasady odpowiedzialności karno-skarbowej
e) znaczenie płatności w systemie split payment w kontekście stosowania sankcji

Dzień pierwszy

• przedsiębiorcy
• specjaliści podatkowi, w tym specjaliści VAT
• właściciele biur rachunkowych;
• księgowi
• główni księgowi
• kontrolerzy podatkowi
• dyrektorzy finansowi
• pozostałe osoby zainteresowane, chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Dzień drugi

• przedsiębiorcy
• specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT
• właściciele biur rachunkowych;
• księgowi
• główni księgowi
• kontrolerzy podatkowi
• dyrektorzy finansowi
• pozostałe osoby zainteresowane, chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Dzień trzeci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób w praktyce zajmujących się rozliczaniem podatków i wystawianiem faktur VAT: pracowników działów finansowo - księgowych, biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego. Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, kontrolerów finansowych, przedsiębiorców i inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

Dzień pierwszy

W 2021 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w podatku VAT. W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które obowiązują w 2021 i w 2022 roku.
Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych przy zmianach podatkowych wydaje się być także nad wyraz istotne w obecnej sytuacji gospodarczej.

Dzień drugi

W 2021 r. weszły w życie rewolucyjne – obok pakietu „estońskiego CIT” – zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Na szkoleniu kompleksowo omówimy te zmiany oraz skutki jakie powodują. W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian.

Dzień trzeci

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie obowiązków dotyczących faktur VAT 2022r.
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków dotyczących fakturowania
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.

Dzień pierwszy

• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
• możliwość zadawania pytań doradcy podatkowemu prowadzącemu szkolenie
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień drugi

• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
• możliwość zadawania pytań doradcy podatkowemu prowadzącemu szkolenie
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień trzeci

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Paweł Małecki

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr, Dr inż. doradca podatkowy wpis nr 349, posiada również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest byłym nauczycielem akademickim z 24 letnim stażem. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach Kancelarii Doradców Podatkowych.W 1997 r zdał egzamin na Certyfikat Księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 1998 r zdał egzamin na doradcę podatkowego. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarza do ustawy o podatku VAT, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna.

 Od 2001 roku do 2007 r.  był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Od 2010 r. jest ponownie członkiem tej Komisji.

Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach doradców z Izby Doradców Podatkowych.

Jest autorem wielu opinii z zakresu prawa podatkowego dla PARP i innych instytucji.Występuje jako pełnomocnik reprezentując podatników przed WSA I NSA  w sprawach podatkowych.

Opinie

"Treści przekazane w przystępny sposób wsparte licznymi przykładami. Merytorycznie wykładowca z najwyższej półki"

"Pan Paweł bardzo obrazowo i bardzo ciekawej formie omawiał poszczególne zagadnienia Nowego Ładu.Polecam."

"Bardzo miły wykładowca z ogromną wiedzą merytoryczną, na każde dodatkowe pytania uzyskaliśmy rozwiniętą odpowiedź popartą aktami prawnymi."

"Bardzo dobre , rzeczowe szkolenie."

"Bardzo rzeczowo, konkretnie z przytoczeniem przykładów z codziennego funkcjonowania firm."

"Szkolenie rzetelne i zgodne z tematem."

"Szkolenie uważam za interesujące, przeprowadzone bardzo zrozumiale dla słuchacza."

"Szkolenie merytoryczne, zagadnienia omawiano jasno, rzeczowo, na przykładach branżowych. Bardzo dobra komunikacja wykładowcy ze słuchaczami."

"Profesjonalne podejście do zagadnienia, bardzo miła atmosfera."

"Szkolenie z podatku VAT przedstawione w sposób interesujący i praktyczny z uwzględnieniem bieżących problemów. "

"Szkolenie bardzo ciekawe, objęte ściśle tematyką dotyczącą rozliczenia podatku VAT, dodatkowo oparte na ciekawych przykładach."

"Szkolenie było prowadzone przez wykładowcę, który w bardzo prosty sposób przekazał zmiany wchodzące w ustawie VAT."

"Szkolenie odbyło się w sposób zrozumiały w 100% i interesujący."

"Bardzo interesujące szkolenie, dobrze przygotowany wykładowca."

"Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny sposób. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące. Obszerne materiały szkoleniowe."

"Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i zgodny z tematem. Wykładowca wyczerpująco odpowiedział na zadane pytania."

"Świetny wykładowca , który umie przekazać posiadaną wiedzę na dany temat."

"Szkolenie na wysokim poziomie, przeprowadzone przez profesjonalnego doradcę podatkowego, poparte ciekawymi przykładami. Możliwość zadawania pytań, wspólne szukanie odpowiedzi."

"Temat szkolenia bardzo ciekawy, poruszane tematy były wyjaśniane na bieżąco na szkoleniu."

"Wyczepujące omawianie tematów. Dogłębne wyjaśnienia i odpowiedzi na zadane pytanie."

"Szkolenie przeprowadzone perfekcyjnie, z bardzo dużą wiedzą i ciekawymi przykładami, bardzo rzetelnie i dobrze przygotowanym materiałem."

 "Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny z pełnym zaangażowaniem prowadzącego. Możliwość uzyskania odpowiedzi i pomocy na nurtujące tematy nie objęte tematem szkolenia. "

"Dziękuję za przekazaną wiedzę w sposób zrozumiały."

"Wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania, omówienie problemów na przykładach." 

"Zagadnienia szkoleniowe przedstawione w przejrzysty i zrozumiały sposób."

"Bardzo czytelny sposób prowadzenia zajęć. Bardzo dobra znajomość problemów, możliwość zadawania pytań."

"Wyczerpujące odpowiedzi na zagadnienia zadawane przez uczestników szkolenia."

"Prowadzący posiada rozległa wiedzę na temat ustawy, interpretacji przez US, GUS, NSA czy WSA. Ponadto ma wiedzę praktyczną wyniesioną z prowadzonej działalności, co skutkuje gruntowną analizę konkretnych przykładów i rozwiązań"

"Przekaz merytoryczny i przedstawienie najważniejszych informacji w sposób interesujący i przystępny"

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, tematy szkolenia zostały w pełni wyczerpane. Częste podawanie przykładów. Wysoka kultura osobista prowadzącego oraz możliwość zadawania pytań było dodatkowym atutem."

"Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione przejrzyście i zrozumiale."

"Szkolenie bardzo przydatne i zadowalające pod względem merytorycznym. Osoba prowadzaca w bardzo zrozumiały sposób, umie odpowiedzieć na nie jedno pytanie. Polecam to szkolenie w 100%."

"Szkolenie przygotowane przez osobę bardzo kompetentną - praktyka. Temat opowiedziany w sposób zrozumiały i ciekawy."              

"Wiedza i doświadczenie prowadzącego bezcenne. Podawanie konkretnych przykładów do omawianych sytuacji.                                                               

Szkolenie konkretne, na temat, zgodne z oczekiwaniami. Prowadzący kompetentny, chętny do udzielania wyjaśnień na zadawane pytania.

                                                                                                        

 

 

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2599 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 390 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 210 zł

    -udział w samym szkoleniu 650 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 29 kwietnia 2022 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Skalny

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

25.01

2022

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2021 , Kontrakty długoterminowe.

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Zmiany podatkowe 2022- przegląd zmian, nowy ład 2022,

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

29.03

2022

26.04

2022

Przegląd podatkowy 2022 - CIT, PIT, VAT

Kraków Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.04

2022

26.04

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kraków Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.05

2022

24.05

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Bardzo ciekawy temat. Sposób prezentacji obszernie wyjaśniał temat. Duża wiedza merytoryczna prowadzącej."

"Szkolenie odbyło się w sposób zrozumiały w 100% i interesujący"

"Szkolenie na wysokim poziomie. Temat zaprezentowany ciekawie i wyczerpująco. Materiały szkoleniowe pozwalają utrwalić wiedzę pozyskaną na szkoleniu."

"Doskonały kontakt ze słuchaczem, bardzo dobra komunikacja...dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień."

"Bardzo pozytywnie."

"Szkolenie bardzo merytoryczne, dobrze zorganizowane i przeprowadzone."

"Super:)"

Szkolenie konkretne, na temat, zgodne z oczekiwaniami. Prowadzący kompetentny, chętny do udzielania wyjaśnień nazadawane pytania.

"Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny i zrozumiały sposób, poparte praktycznymi przykładami."

"Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Osoba prowadząca emanuje spokojem w trakcie przekazywania informacji. Odpowiednio rozplanowuje czas i przerwy."

X