Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Wisła 25-28.01.2021r.

 

X

Przegląd podatkowy 2022- przegląd zmian.
NowośćPromocja

Miejsce: Kołobrzeg

Termin: 2022-07-26 - 2022-07-29

Prowadzący: Wojciech Safian

Czas trwania: 18 h

Cena: 2599 PLN (3120 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 1 lipca

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 16.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, po południu zapraszamy do centrum SPA i na plażę.

Po powrocie, wieczorem zaprosimy Państwa na uroczystą kolację, następnego dnia po śniadaniu drugi dzień szkolenia, w przerwie kawa oraz obiad, popołudnie oddajemy do Państwa dyspozycji, spacery, kąpiele, centrum spa z pewnością umilą Państwu czas.

Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A wczesnym popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień pierwszy

Zmiany w VAT od 01.10.2021 i 01.01.2022: Nowy Ład, SLIM VAT 2.0, KSeF, nowa struktura JPK

Część I. SLIM VAT 2.0.
1.    Zmiany dotyczące transakcji łańcuchowych.
1)    na czym polega istota transakcji łańcuchowych?
2)    jak ustalać dostawę „ruchomą” oraz dostawę „nieruchomą” i dlaczego to takie ważne?
3)    dotychczasowe zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych w obrocie wewnątrzunijnym,
4)    dotychczasowe zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych w eksporcie towarów,
5)    zasady rozliczania transakcji łańcuchowych w obrocie wewnątrzunijnym wprowadzone w SLIM VAT 2.0.,
6)    zasady rozliczania transakcji łańcuchowych w eksporcie wprowadzone w SLIM VAT 2.0.,
7)    warsztaty – analiza nowych zasad na wybranych przez prowadzącego przykładzie.

2.    Nowe zasady rozpoznawania faktur korygujących in minus w WNT oraz imporcie usług.
1)    zasady dotychczasowe odnoszące się do korekty in minus w WNT,
2)    nowe zasady dot. WNT: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy,
3)    zasady dotychczasowe odnoszące się do korekty in minus w imporcie usług,
4)    nowe zasady dotyczące korekt in minus w imporcie usług,
5)    przepisy przejściowe: korekty wystawione przed zmianą, korekty wystawione po zmianie.

3.    Zmiany dotyczące podatku naliczonego w zakresie importu usług i WNT:
1)    obowiązek wykazania VATu należnego w terminie 3 miesięcy,
2)    skutki uchybienia terminowi 3miesięcznemu w zakresie podatku naliczonego,
3)    ale to już było: likwidacja terminu 3miesięcznego oraz skutki tej zmiany,
4)    przepisy przejściowe: co w przypadku faktur wystawionych przed zmianą, które dotrą do podatnika po wejściu w życie zmian?

4.    Zmiany dotyczące podatku naliczonego w zakresie ujmowania podatku naliczonego:
1)    moment powstania prawa do odliczenia,
2)    opcja do rozliczenia podatku 3 kolejnych miesiącach,
3)    skutki „przegapienia” 3miesięcznego terminu,
4)    możliwość korekty wstecznie, za 1 okres,
5)    po zmianach: możliwość korekty wstecznie, za jeden z 4 okresów rozliczeniowych,
6)    co z fakturami wystawionymi przed zmianą, ale doręczonymi po zmianie?
7)    co z fakturami wystawionymi i doręczonymi nabywcy przed zmianą?

5.    Zmiany dotyczące pełnego prawa do odliczenia (samochody):
1)    kto jest obowiązany składać VAT-26?
2)    wydłużenie terminu na złożenie VAT-26,
3)    co z pojazdami nabytymi przed zmianą?

6.    Ulga na złe długi – zwiększenie „stosowalności”:
1)    wprowadzenie ulgi na złe długi do sprzedaży na rzecz konsumentów,
2)    warunki korzystania z ulgi na złe długi w związku ze sprzedażą na rzecz konsumenta,
3)    likwidacja ograniczeń dotyczących dłużników (restrukturyzacja, upadłość itd.),
4)    wydłużenie korzystania z ulgi do 3 lat,
5)    przepisy przejściowe:
a)    faktury wystawione przed zmianą, dla których termin zapłaty przypada przed zmianą, ale termin 90 dni upływa po zmianie,
b)    faktury wystawione przed zmianą, dla których termin zapłaty i termin 90 dni przypada po zmianie.

7.    Zmiany w procedurze importu towarów na zasadach uproszczonych – powrót do przeszłości?
1)    na czym polega stosowanie zasad uproszczonych?
2)    warunki stosowania procedury uproszczonej,
3)    organy właściwe,
4)    procedura uproszczona a przedstawiciel bezpośredni i pośredni,
5)    zmiany: 4 miesiące na rozliczenie podatku i utrata prawa do stosowania procedury uproszczonej.

8.    Zmiany dotyczące zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości:
1)    sprzedaż budynku/budowli, a zwolnienie z VAT,
2)    możliwość rezygnacji ze zwolnienia,
3)    rezygnacja ze zwolnienia pod warunkiem zawarcia odpowiedniej klauzuli w akcie notarialnym.

9.    Zmiany dotyczące MPP:
1)    zmiana w załączniku nr 15,
2)    rozszerzenie przepływów pomiędzy rachunkami VAT,
3)    zmiany w uwalnianiu środków z rachunku VAT w przypadku zaległości podatkowych,
4)    zmiany związane z zamykaniem rachunków w bankach,
5)    uwalnianie środków byłych podatników oraz podmiotów zagranicznych.


Część II. Zmiany w VAT wprowadzane tzw. „Nowym Ładem”.
1.    Możliwość zakładania grupy VAT:
1)    czym jest Grupa VAT oraz jej przedstawiciel?
2)    istota rozwiązania,
3)    grupa VAT jako podatnik VAT:
a)    przesłanki,
b)    co zawrzeć w umowie,
c)    obowiązki przedstawiciela Grupy,
d)    rejestracja Grupy jako podatnika,
e)    moment uzyskania statusu podatnika VAT przez Grupę,
f)     status VAT UE dla całej Grupy,
g)    moment utraty statusu podatnika VAT przez Grupę,
4)    rozliczenia Grupy z innymi podmiotami,
5)    rozliczenia wewnątrz Grupy,
6)    raportowanie JPK przez Grupę VAT,
7)    nadwyżki VATu naliczonego członków Grupy powstałe przed jej utworzeniem,
8)    nadwyżka VATu naliczonego wygenerowana przez Grupę – który podmiot otrzymuje?
9)    obowiązki sprawozdawcze podmiotów tworzących Grupę VAT,
10)  co zawiera ewidencja?
11)  organ podatkowy właściwy dla Grupy VAT,
12)  proporcja roczna w przypadku Grupy VAT.

2.    Możliwość rezygnacji ze zwolnienia usług finansowych i ubezpieczeniowych.

3.    Wymóg udostępnienia płatności bezgotówkowych:
1)    nowy wymóg w segmencie B2C,
2)    utrata prawa do kwartalnych rozliczeń VAT w związku z naruszeniem wymogu rozliczeniowego z wykorzystaniem formy bezgotówkowej,
3)    zamrożenie zwrotu za brak możliwości płatności kartą,
4)    przyspieszony 15dniowy zwrot dla podatników rozliczających się bezgotówkowo.


Część III. Nowa struktura JPK
1.    Likwidacja niektórych oznaczeń w strukturze JPK.
2.    Wprowadzenie nowych oznaczeń w strukturze JPK.
3.    Nowy sposób raportowania ulgi na złe długi.


Część IV. Krajowy System e-faktur

1.    Charakterystyka nowego rozwiązania:
1)    istota KSeF,
2)    funkcjonalność systemu KSeF,
3)    od kiedy?
4)    dla kogo obligatoryjne, a dla kodo fakultatywne?
5)    oprogramowanie MF, czy „z rynku”?
6)    w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?

2.    KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?

3.    Faktura ustrukturyzowana:
1)    sposób wystawiania,
2)    sposób przesyłania do nabywcy,
3)    zakres danych na fakturze „ustrukturyzowanej”,
4)    korygowanie „ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
5)    korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury „ustrukturyzowanej”,
6)    archiwizacja i przechowywanie „ustrukturyzowanych” faktur,
7)    faktury „ustrukturyzowane” w JPK

4.    „Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.

5.    Pozostałe zmiany dotyczące faktur:
1)    mniej danych na FV zaliczkowej,
2)    wydłużenie możliwości wystawiania FV przed terminem,
3)    poluzowanie wymogów dot. oznaczania duplikatów faktur,
4)    zmiana zasad dotyczących wystawiania faktur korygujących.

Dzień drugi

1.    Minimalny podatek dochodowy:
1)    od kiedy?
2)    terminy raportowania i terminy zapłaty?
3)    czy za rok 2021 r. także należy uiścić podatek minimalny?
4)    przesłanki opodatkowania: strata vs niska rentowność
5)    kategorie podatników objęte nowym podatkiem,
6)    jak „wymiksować” się z tego podatku?
7)    preferowane struktury podmiotów,
8)    podmioty powiązane kapitałowe o określonej rentowności,
9)    podstawa opodatkowania,
10)  potrącenie podatku minimalnego od podatku CIT w roku bieżącym i w latach kolejnych,
11)  jak zarządzać rentownością w kolejnych latach?
 
2.    Tzw. „ukryte dywidendy”:
1)    od kiedy?
2)    skutki podatkowe „ukrytych dywidend” dla nabywcy świadczeń,
3)    czym są ukryte dywidendy?
4)    kategoria bezwzględna ukrytych dywidend,
5)    kategorie preferowane ukrytych dywidend,
6)    zwiększenie znaczenia rynkowości świadczeń,
7)    problematyka wynajmu nieruchomości podmiotom powiązanym – ukryta dywidenda
8)    jak zarządzać zagadnieniem świadczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, aby zredukować ryzyko w obszarze „ukrytych dywidend”?

3.    Podatek od tzw. „przerzuconych dochodów”:
1)    podatnicy objęci podatkiem,
2)    podmioty wyłączone,
3)    zdarzenia objęte opodatkowaniem,
4)    stawka,
5)    podstawa opodatkowania,
6)    terminy raportowań i zapłaty

4.    WHT – podatek u źródła po zmianach:
1)    krótkie wprowadzenie do WHT,
2)    polska spółka jako płatnik WHT,
3)    sankcje związane z niepobraniem podatku dla polskich firm,
4)    wydatki objęte podatkiem u źródła w Polsce,
5)    stawki WHT w ustawie CIT,
6)    rola UPO w obniżaniu podatku,
7)    w jaki sposób dokumentować rezydencję podatkową?
8)    co z kopiami certyfikatów rezydencji po zmianach?
9)    należności licencyjne i odsetki – przegląd wybranych UPO,
10)  obowiązki płatnika, a stosowanie obniżonych stawek z UPO,
11)  stosowanie UPO w przypadku WHT związanego z podmiotami niepowiązanymi,
12)  próg 2 000 000 zł w odniesieniu do podmiotów powiązanych,
13)  opinia zabezpieczająca: jaką rolę pełni?
14)  raportowanie związane z WHT: deklaracje, oświadczenia, zawiadomienia.

5.    Finansowanie zewnętrzne – limit zaliczenia kosztów finansowania:
1)    finansowanie od podmiotów powiązanych i niepowiązanych,
2)    koszty objęte ograniczeniami
3)    dopuszczalne limity,
4)    nowy wzór ustalania limitu,
5)    skutki przekroczenia limitów,
6)    skutki dla podmiotów korzystających z finansowania zewnętrznego.

6.    CFC – zagraniczne jednostki kontrolowane:
1)    siatka pojęciowa,
2)    spółki zagraniczne polskich rezydentów,
3)    prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną - dlaczego to takie ważne?
4)    mechanizm CFC: stawka i podstawa opodatkowania,
5)    już nie tylko dochód CFC, ale także jej majątek "podbije" wysokość CIT,
6)    terminy raportowania i zapłaty.

7.    Spółki nieruchomościowe po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem:
1)    istota rozwiązania
2)    "płynny" status spółki nieruchomościowej,
3)    podatek u źródła, a dochody ze zbycia udziałów itp. w spółce nieruchomościowej,
4)    spółka nieruchomościowa jako płatnik podatku dochodowego,
5)    odpowiedzialność podatkowa spółki nieruchomościowej jako płatnika podatku,
6)    obowiązek ustalenia przedstawiciela podatkowego,
7)    spółki wyłączone spod tego obowiązku,
8)    kto może zostać przedstawicielem podatkowym?
9)    odpowiedzialność podatkowa przedstawiciela,
10)  sankcja za brak ustanowienia przedstawiciela podatkowego,
11)  oświadczenia spółek nieruchomościowych,
12)  obowiązek i termin raportowania do KAS,
13)  zakres raportowania,
14)  obowiązek publikowania danych zawartych w zeznaniu

8.    Rozliczenia bezgotówkowe w segmencie B2B i B2C:
1)    obniżenie progu rozliczeń bezgotówkowych w segmencie B2B:
a)    nowy limit,
b)    od kiedy wchodzą nowe zasady?
c)    skutki uchybień,
d)    jak sobie poradzić?
e)    limit rozliczeń bezgotówkowych a biała lista podatników VAT,
2)    wprowadzenie wymogu rozliczeń bezgotówkowych w segmencie B2C.

9.    Nielegalne zatrudnienie w 2022 r.: nowe sankcje podatkowo-składkowe:
1)    na czym polega nielegalnie zatrudnienie na gruncie ustawy CIT?
2)    skutki podatkowe i składkowe dla pracodawcy
3)    od kiedy stosujemy nowe przepisy: do nielegalnego zatrudnienia zidentyfikowanego w 2022 r., czy do nielegalnego zatrudnienia zaistniałego od 2022 r.?

10.    Zagadnienia szczególne:
1)    podatek od nieruchomości komercyjnych w 2022 r.
2)    ulga na złe długi wobec pozostałych odliczeń: w jakiej kolejności odliczać?
3)    amortyzacja nieruchomości mieszkalnych: zmiany 2022 i 2023.

Dzień trzeci

1.    Rozliczenia pracownicze:
1)    nowa skala podatkowa,
2)    ulga dla klasy średniej,
3)    zaliczki na podatek pracownika,
4)    ulga dla klasy średniej przy zaliczkowaniu,
5)    oświadczenia pracowników dotyczące zaliczkowania,
6)    uwaga na premie kwartalne i nie tylko,
7)    przykład symulacji rocznej pracownika z wykorzystaniem ulgi dla klasy średniej.

2.    Jednoosobowa działalność gospodarcza opodatkowana skalą podatkową:
1)    nowa skala podatkowa,
2)    kwota wolna i kwota zmniejszająca podatek, a progi podatkowe,
3)    ulga dla klasy średniej,
4)    jak zaliczkować PIT przy skali podatkowej i uldze dla klasy średniej?
5)    koszty „końcoworoczne” – przykłady i ryzyka,
6)    przykład symulacji rocznej dla JDG na skali podatkowej.

3.    Jednoosobowa działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym:
1)    co z kwotą wolną?
2)    Z jakich ulg można skorzystać (krótki przegląd),
3)    jak zaliczkować PIT przy podatku liniowym?
4)    problem daniny solidarnościowej,
5)    przykład symulacji rocznej dla JDG na podatku liniowym.

4.    Ulga dla emerytów:
1)    istota rozwiązania,
2)    czy to się opłaca?
3)    ulga, a skala podatkowa i podatek liniowy,
4)    jak stosować ulgę w zakładzie pracy, a jak w JDG?

5.    Ulga na powrót:
1)    istota rozwiązania,
2)    ulga, a skala podatkowa i podatek liniowy,
3)    jak stosować ulgę w zakładzie pracy, a jak w JDG?

6.    Ulgi na dzieci:
1)    dostępne ulgi po modyfikacjach wprowadzonych „Polskim Ładem”,
2)    korzystanie z ulg na dzieci w zakładzie pracy,
3)    korzystanie z ulg na dzieci w JDG.

7.    Ulga rehabilitacyjna – rozszerzenie:
1)    nowe wydatki objęte ulgą rehabilitacyjną,
2)    od kiedy można stosować ulgę (do rozliczenia, którego roku podatkowego)?
3)    sposób korzystania ze zmodyfikowanej ulgi,
4)    ulga w zakładach pracy i w JDG.

8.     Rozliczenia bezgotówkowe w segmencie B2B i B2C:
1)    obniżenie progu rozliczeń bezgotówkowych w segmencie B2B:
a)    nowy limit,
b)    od kiedy wchodzą nowe zasady?
c)    skutki uchybień,
d)    jak sobie poradzić?
e)    limit rozliczeń bezgotówkowych a biała lista podatników VAT,
2)    wprowadzenie wymogu rozliczeń bezgotówkowych w segmencie B2C.

9.    Nielegalne zatrudnienie w 2022 r.: nowe sankcje podatkowo-składkowe:
1)    na czym polega nielegalnie zatrudnienie na gruncie ustawy PIT?
2)    skutki podatkowe i składkowe dla pracodawcy,
3)    od kiedy stosujemy nowe przepisy: do nielegalnego zatrudnienia zidentyfikowanego w 2022 r., czy do nielegalnego zatrudnienia zaistniałego od 2022 r.?

10.    Wybrane zagadnienia dot. PIT:
1)    podatek od nieruchomości komercyjnych w 2022 r.
2)    ulga na złe długi wobec pozostałych odliczeń: w jakiej kolejności odliczać?
3)    amortyzacja nieruchomości mieszkalnych: zmiany 2022 i 2023,
4)    wykorzystywanie samochodów służbowych przez pracowników – co się zmieniło?
5)    wykup „prywatny” samochodu z leasingu i jego sprzedaż w 2022 r.
6)    ulga na własne cele mieszkaniowe – co się zmieniło?

11.    WHT – podatek u źródła po zmianach:
1)    krótkie wprowadzenie do WHT,
2)    polska spółka jako płatnik WHT,
3)    sankcje związane z niepobraniem podatku dla polskich firm,
4)    wydatki objęte podatkiem u źródła w Polsce,
5)    stawki WHT w ustawie PIT,
6)    rola UPO w obniżaniu podatku,
7)    w jaki sposób dokumentować rezydencję podatkową?
8)    co z kopiami certyfikatów rezydencji po zmianach?
9)    należności licencyjne i odsetki – przegląd wybranych UPO,
10)  obowiązki płatnika, a stosowanie obniżonych stawek z UPO,
11)  stosowanie UPO w przypadku WHT związanego z podmiotami niepowiązanymi,
12)  próg 2 000 000 zł w odniesieniu do podmiotów powiązanych,
13)  opinia zabezpieczająca: jaką rolę pełni?
14)  raportowanie związane z WHT: deklaracje, oświadczenia, zawiadomienia.

12.    CFC – zagraniczne jednostki kontrolowane:
1)    siatka pojęciowa,
2)    spółki zagraniczne polskich rezydentów,
3)    prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną - dlaczego to takie ważne?
4)    mechanizm CFC: stawka i podstawa opodatkowania,
5)    już nie tylko dochód CFC, ale także jej majątek "podbije" wysokość PIT,
6)    terminy raportowania i zapłaty.

13.    Spółki nieruchomościowe po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem:
1)    istota rozwiązania
2)    "płynny" status spółki nieruchomościowej,
3)    podatek u źródła, a dochody ze zbycia udziałów itp. w spółce nieruchomościowej,
4)    spółka nieruchomościowa jako płatnik podatku dochodowego,
5)    odpowiedzialność podatkowa spółki nieruchomościowej jako płatnika podatku,
6)    obowiązek ustalenia przedstawiciela podatkowego,
7)    spółki wyłączone spod tego obowiązku,
8)    kto może zostać przedstawicielem podatkowym?
9)    odpowiedzialność podatkowa przedstawiciela,
10)  sankcja za brak ustanowienia przedstawiciela podatkowego,
11)  oświadczenia spółek nieruchomościowych,
12)  obowiązek i termin raportowania do KAS,
13)  zakres raportowania,
14)  obowiązek publikowania danych zawartych w zeznaniu

Dzień pierwszy

-    właściciele firm
-    główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień drugi

-    właściciele firm
-    główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień trzeci

-    właściciele firm
-    główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień pierwszy

Ostatni kwartał roku, już niemal tradycyjnie, stoi pod znakiem zmian w podatku VAT. Zmiany te mają wejść w życie od dnia 1 października 2021 r. (pakiet SLIM VAT 2.0.) oraz od dnia 1 stycznia 2022 r. (Nowy Ład, KSeF oraz nowa struktura JPK). Zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 2.0. nie wywołują tak dużych kontrowersji jak te w ramach pakietu SLIM VAT 1.0., jednakże dotyczą szerszego spektrum zagadnień, m.in. systemu rozliczania transakcji łańcuchowych, nowych zasad rozpoznawania faktur in minus w WNT oraz imporcie usług, ulgi na złe długi, zmiany w załączniku nr 15, czy szeregu zmian dot. rachunku VAT. Dodatkowo ustawodawca zdecydował się m.in. zmienić zasady rozpoznawania podatku naliczonego, wydłużyć termin na składanie VAT-26. W zakresie zmian wchodzących w życie od dnia 1 stycznia 2022 r. rewolucją będzie z pewnością uruchomienie Krajowego Systemu eFaktur. Zmiana ta będzie miała wpływ zarówno na proces obiegu dokumentów wewnątrz firm, jak i pomiędzy firmami, ale – w horyzoncie długofalowym – przemodeluje także dotychczasowe zasady współpracy pomiędzy firmami, a obsługującymi je biurami rachunkowymi. Równie istotną zmianą będzie umożliwienie tworzenia tzw. Grup VAT, na wzór podatkowych grup kapitałowych, co z kolei zcentralizuje rozliczenia oraz zmniejszy formalności. Co ważne, zmiana ta dedykowana jest wszystkim podatnikom, niezależnie od ich wielkości (duże, średnie oraz małe firmy). Nie można także zapominać o nadchodzących zmianach w strukturze JPK, tj. wprowadzeniu oraz zlikwidowaniu niektórych oznaczeń oraz dodaniu nowego zestawu danych dla raportowania ulgi na złe długi. W ramach niniejszego szkolenia macie Państwo szansę zapoznać się ze wszystkimi zmianami wprowadzanymi kilkoma aktami prawnymi, co pozwoli na odpowiednie przygotowanie siebie oraz klientów, a także na wypracowanie odpowiednich procedur w firmie. Zmiany zostaną zaprezentowane w sposób usystematyzowany i przekrojowy, co pozytywnie wpływa na jakość szkolenia i satysfakcję uczestników. Omawiając poszczególne zagadnienia trener przytacza praktyczne przykłady. Szkolenie jest w pełni interaktywne – w jego trakcie macie Państwo pełną swobodę zadawania pytań trenerowi.

Dzień drugi

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie tzw. „Polski Ład”. Zmiany dotknęły także ustawę o CIT. Można je podzielić na kilka zasadniczych grup:
1) wprowadzenie nowych podatków do ustawy o CIT,
2) zmiany dotyczące już istniejących zagadnień,
3) wprowadzenie nowych ulg,
4) zwiększenie efektywności istniejących ulg.
W ramach niniejszego szkolenia skoncentrujemy się na dwóch pierwszych obszarach. Omówimy w przystępny sposób nowe podatki (minimalny podatek dochodowy, tzw. "ukryte dywidendy" oraz podatek od przerzuconych dochodów.). Zajmiemy się także nowelizacją dotychczasowych przepisów, w tym w zakresie: kosztów uzyskania przychodów związanych z finansowaniem zewnętrznym, spółkami nieruchomościowymi, podatkiem u źródła, zagranicznymi jednostkami kontrolowanymi (CFC). W ostatniej części szkolenia omówimy zmiany w obszarze rozliczeń bezgotówkowych, nielegalne zatrudnienie, amortyzację budynków i lokali mieszkalnych oraz relacji ulgi na złe długi w odniesieniu do pozostałych ulg wprowadzanych/modyfikowanych „Polskim Ładem.”

Dzień trzeci

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie tzw. „Polski Ład”. Zmiany dotknęły także ustawę o PIT. W ramach niniejszego szkolenia spojrzymy na wprowadzane zmiany z perspektywy codziennych procesów księgowo-rozliczeniowych, tj. zajmiemy się zagadnieniami pojawiającymi się w ciągu roku w przeciętnej firmie. Omówimy zagadnienia dotyczące pracowników oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. Przeanalizujemy jak wygląda kwestia zaliczkowania na PIT po zmianach. Wśród zagadnień, które będą przedmiotem naszego zainteresowania wyróżnić można m.in.:  rozliczenia pracownicze z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej, rozliczenia jednoosobowych działalności gospodarczej z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej, zaliczki na PIT, ulgi na dzieci, ulga rehabilitacyjna, ulga dla emerytów, ulga na powrót, zmiany w rozliczeniach B2B i B2C, przemodelowanie ryczałtów za korzystanie z samochodów służbowych, wydatki na własne cele mieszkaniowe, relacja ulgi na złe długi do pozostałych ulg w PIT. Ponadto, zajmiemy się zagadnieniami, które często (błędnie) są uznawane za nieistotne, w tym podatek u źródła, CFC (zagraniczne jednostki kontrolowane), spółki nieruchomościowe.
W programie szkolenia celowo nie uwzględniono zagadnień wdrożeniowych, tj. ulg: B+R, na ekspansję, na nowe produkty, na robotyzację, na renowacje, na kulturę i sport. W tym zakresie zapraszamy na pozostałe nasze szkolenia.

Dzień pierwszy

-    zapoznanie się z  nowymi przepisami
-    przygotowanie do wdrożenia zmian w firmie
-    przejrzyste i proste omówienie nadchodzących zmian
-    przygotowanie do modyfikacji współpracy z klientami (dot. biur rachunkowych)
-    praktyczne przykłady i wskazówki
-    zrozumiały język
-    maksymalnie interaktywna formuła, w tym pełna swoboda zadawania pytań

Dzień drugi

-    kompleksowe omówienie najważniejszych zmian w CIT,
-    odniesienie zmian do poprzedniego stanu prawnego,
-    przygotowanie do zarządzania ryzykiem podatkowym w nowych obszarach,
-    aktualna wiedza,
-    praktyczne przykłady i wskazówki
-    zrozumiały język
-    maksymalnie interaktywna formuła, w tym swoboda zadawania pytań

Dzień trzeci

-    kompleksowe omówienie najważniejszych zmian w PIT,
-    odniesienie zmian do poprzedniego stanu prawnego,
-    przygotowanie do zarządzania ryzykiem podatkowym w nowych obszarach,
-    aktualna wiedza,
-    praktyczne przykłady i wskazówki
-    zrozumiały język
-    maksymalnie interaktywna formuła, w tym swoboda zadawania pytań

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie mocno merytoryczne, pełne przykładów, wiedza w pigułce. POLECAMY."
"Szkolenie było merytoryczne. Z uwagi na szeroki obszar tematy w zakresie podatku CIT były trafnie dobrane i omówione w sposób jasny z przedstawieniem przykładów co  na pewno w dużym stopniu pozwoliło przeanalizować stan faktyczny oraz indywidulaną ocenę swoich doświadczeń. Sposób przekazu pozwolił poszerzyć wiedzę podatkową."

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2599 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 660 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 290 zł

    -udział w samym szkoleniu 650 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 1 lipca 2022 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu New Skanpol

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

25.01

2022

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2021 , Kontrakty długoterminowe.

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Zmiany podatkowe 2022- przegląd zmian, nowy ład 2022,

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

29.03

2022

26.04

2022

26.04

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kraków Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.04

2022

Przegląd podatkowy 2022 - CIT, PIT, VAT

Kraków Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.05

2022

Zmiany podatkowe 2022- przegląd zmian.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.05

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Pan prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, posiadający bardzo dużą wiedzę z zakresu środków trwałych, zarówno pod kątem rachunkowym jak i budowlanym"

"Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie-zgodnie z tematem.Brak jakichkolwiek zastrzeżeń do osoby prowadzącej szkolenie-pełen profesjonalizm"

"Wykładowca bardzo rzetelny, profesjonalny. Szkolenie spełniło moje oczekiwania."

"Szkolenie zostało przeprowadzone wyczerpująco i dokładnie zostały wyjaśnione kwestie dotyczące zmian w podatku VAT. Miła atmosfera, sposób prowadzenia szkolenia w pełni dla mnie zrozumiały i czytelny."

"Duża wiedza praktyczna i merytoryczna prowadzącego. Jasność przekazu. Duży obszar tematyczny."

Szkolenie prowadzone było profesjonalnie i zaspokoiło moje oczekiwania, dowiedziałem się różnych nowych kwalifikacjach środków trwałych."

"Szkolenie przeprowadzone w miłej, życzliwej i profesjonalnej formie. Informacje uzyskane podczas szkolenia pomaga mi bardziej profesjonalnie podejść do pracy."

"Największym atutem szkolenia jest osoba szkoląca. Bardzo duża wiedza, ciekawe przykłady, sposób przekazania. Pożyteczne materiały w formie papierowej "

"Dobre przygotowanie prowadzącej szkolenie, wysokie kwalifikacje. Ciekawa prezentacja. Obszerne materiały i doświadczenie w praktyce"

X