Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-z uwzględnieniem zmian od lipca.

Łeba 28.06-1.07-2022

 

X

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.
NowośćPromocja

Miejsce: Kołobrzeg

Termin: 2022-07-26 - 2022-07-29

Prowadzący: Ekspert Prawa Pracy

Czas trwania: 18 h

Cena: 2599 PLN (3199 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 1 lipca

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 16.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, po południu zapraszamy do centrum SPA i na plażę.

Po powrocie, wieczorem zaprosimy Państwa na uroczystą kolację, następnego dnia po śniadaniu drugi dzień szkolenia, w przerwie kawa oraz obiad, popołudnie oddajemy do Państwa dyspozycji, spacery, kąpiele, centrum spa z pewnością umilą Państwu czas.

Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A wczesnym popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień pierwszy

Prawo pracy 2022 - od rekrutacji do zatrudnienia
1.  Rekrutacja.
- wybór rodzaju umowy – korzyści i obciążenia każdej z umów
- nowe przepisy wyliczania wynagrodzenia netto od 2022 r.
- ogólny zarys umów cywilnych i umów o pracę
- obowiązki podmiotu gospodarczego podczas rekrutacji
- wpływ RODO i wymogi Kodeksu pracy
2.  Dokumenty wymagane przy zatrudnieniu
- kwestionariusz osobowy – przed i po zawarciu umowy
- dokumenty z poprzednich miejsc pracy
- uprawnienia i kwalifikacje
- orzeczenie lekarskie – skierowanie na badania
- sporządzenie umowy o pracę – treść – przypadki szczególne
- klauzula RODO
3.  Źródła prawa pracy w tym kodeks pracy.
- ogólny zarys przepisów dotyczących pracowników i pracodawców
- stosunek pracy
- rodzaje umów i ich treść obligatoryjna i fakultatywna
- zasady zawierania umów
- wykroczenia - Kodeks pracy
4.  Akta osobowe
- przepisy obowiązujące
- informacja z art. 29 kodeksu pracy
- obwieszczenie lub regulamin pracy
- oświadczenia wynikające z przepisów prawa pracy
- elektronizacja dokumentacji
- nowe obowiązki pracodawcy
- przechowywanie dokumentacji pracowników
- dokumentacja do ZUS
- wymagania RODO
5.  Regulaminy
- regulamin pracy
- regulamin wynagradzania
- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- inne regulacje wewnątrzzakładowe
6.  Inne umowy
- umowa o podniesieniu kwalifikacji zawodowych – zobowiązanie pracownika do zwrotu kosztów
- umowa o zakazie konkurencji
- umowa o odpowiedzialności materialnej
7. Tarcza antykryzysowa
- zasiłek opiekuńczy
- prawa i obowiązki pracowników
- ograniczenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia  
- prawa i obowiązki pracodawców
- badania profilaktyczne i szkolenia z zakresu bhp
8. Projekty zmian przepisów prawa pracy
- kontrola trzeźwości i środków działających podobnie do alkoholu
- praca zdalna
- usprawiedliwienie nieobecności – działanie siły wyższej
- inne

Dzień drugi

Prawo pracy 2022 - Umowy cywilnoprawne

1.  Rodzaje umów cywilnych
- która umowa cywilna jest idealna dla przedsiębiorcy, a która dla drugiej strony
- konsekwencje przedsiębiorcy wynikające z rodzaju zawartej umowy cywilnej
2.  Kodeks cywilny
- zarys regulacji dotyczących umów cywilnych
3.  Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu
- regulacje prawne dotyczące zleceniodawcy, zleceniobiorcy, podmiotu jednoosobowego
4.  Ordynacja podatkowa
5.  Umowa zlecenie
- zawieranie umów
- cechy charakterystyczne
- różnice pomiędzy umową cywilną a umową o pracę
- nowy sposób wyliczenia wynagrodzenia netto od 2022 r.
- kontrakty
6.  Umowa o świadczenie usług
- zasady zwierania
7.  Umowa o dzieło.
- cechy charakterystyczne umów
- nowe obowiązki od 01.01.2021 r. – zgłoszenie umów do ZUS
- kiedy 20 % a kiedy 50 % koszów uzyskania przychodu
- zasady zawierania
8.  Wynagrodzenie na podstawie umów cywilnych
- minimalne wynagrodzenie godzinowe
- zasady wypłacania wynagrodzenia
- odstępstwa od minimalnego wynagrodzenia godzinowego
- umowy z osobami uczącymi się
- wiek zleceniobiorcy a wysokość wynagrodzenia netto
9.   Orzecznictwo SN.
10. Specyficzne przypadki
- działalność gospodarcza bez wpisu do CEIDG – stawka minimalnego wynagrodzenia godzinowego
- wymogi i regulacje formalne
- konsekwencje – ZUS, US
11. Zleceniodawca i zleceniobiorca – obowiązki stron
12. Umowa zlecenie a umowa o pracę w aspekcie ryzyka procesowego
- umowa ustna – obowiązki zleceniodawcy
13. Ewidencja czasu zlecenia - usługi
- umowa cywilnoprawna a umowa o pracę - różnice i cechy wspólne
- jak określić warunki czasu zlecenia  w umowach cywilnoprawnych
- jak dokumentować czas zlecenia lub usługi
- konsekwencje wynikające z braku dokumentacji
- wykroczenia wynikające z przepisów
14. Wynagrodzenia.
- stawka wynagrodzenia godzinowego
- zasady płatności za realizację zobowiązań wynikających z umów cywilnych
- rodzaj umowy oraz korzyści i straty
15. Przykłady złych umów i dobrych praktycznych rozwiązań
16. Ćwiczenia
17. Projekty przepisów dotyczących umów cywilnych
- wydanie decyzji administracyjnej przez organa PIP uznania istnienia stosunku pracy

Dzień trzeci

Prawo pracy, wynagrodzenia, premie, inne świadczenia pieniężne
1.     Wynagrodzenie za pracę i zagadnienia czasu pracy – ogólny zarys wymogów prawnych
- nowe przepisy obowiązujące od 2022 r. wyliczenia wynagrodzenia netto
- nowa skala podatkowa
- nowa kwota zmniejszająca podatek
- ulga dla pracowników – wzory – skala miesiąca i skala roku
- wynagrodzenie w skali miesiąca i w skali roku
- oświadczenia pracownika dla płatnika
2.     Umowa o pracę – aspekt wynagrodzenia za pracę
3.     Regulamin pracy – zasady wypłaty wynagrodzenia
4.     Regulamin wynagradzania – informacje o wynagrodzeniu
5.     Układ Zbiorowy Pracy – ujęcie wynagrodzeń i funkcja zz
6.     Inne regulacje określające wynagrodzenie za pracę
- regulamin premiowania
- wartościowanie stanowisk pracy
- sposoby tworzenia składników wynagrodzenia
- budowanie tabeli płac
7.     Minimalne wynagrodzenie za pracę
8.     Wynagrodzenie określone stawką miesięczną lub godzinową
9.     Wynagrodzenie a  rodzaj systemu czasu pracy i długość okresu rozliczeniowego
10.   Wynagrodzenie za pracę w normatywnym czasie pracy
11.   Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
12.   Dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych
13.   Dodatek za pracę świadczoną w porze nocnej
14.   Wynagrodzenie za pracę  w dzień dodatkowo wolny od pracy
15.   Wynagrodzenie za pracę w dzień świąteczny
16.   Wynagrodzenie za czas zwolnienia ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
17.   Premie i inne podobne świadczenia
18.   Ekwiwalenty pieniężne za pranie lub/i używanie własnej odzież i obuwia roboczego
19.   Obliczania świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy
20.   Orzecznictwo Sądu Najwyższego – wynagrodzenie, premie, nagrody
21.   Ćwiczenia
22.   Sporządzanie świadectw pracy
23.   Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zasady tworzenia
- alternatywa – świadczenie urlopowe
- zawieszenie funduszu
- oświadczenia pracowników a wymogi RODO
- tarcza - zawieszenie
24.   Wypłata wynagrodzenia
- jak płacić wynagrodzenie - do ręki czy na konto
25.   Zwolnienia z podatku
- ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzi, materiałów lub sprzętu stanowiących ich własność
26.   Planowane zmiany prawa pracy
-  nielegalne zatrudnienie lub zaniżenie podstawy wymiaru składek pracowników a skutek - obciążenie płatnika składek

Dzień pierwszy

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadrowo - płacowych oraz HR, do osób odpowiedzialnych za proces rekrutacji,  tworzenie dokumentacji pracowniczej,prowadzenia akt osobowych dla pracowników, zawierania umów, tworzenia regulaminów.

Dzień drugi

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadrowo - płacowych oraz HR, do osób odpowiedzialnych za tworzenie dokumentacji pracowniczej, zawieranie umów, wystawianie stosownych dokumentów, wyliczanie wynagrodzeń i świadczeń.

Dzień trzeci

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadrowo - płacowych oraz HR, do księgowych i osób odpowiedzialnych za tworzenie dokumentacji pracowniczej, zawieranie umów, wystawianie dokumentów, wyliczanie wynagrodzeń i świadczeń, prowadzenie spraw księgowych, kadrowych, ZFŚS.

Dzień pierwszy

Celem szkolenia jest aktualizacja i uporządkowanie wiedzy z zakresu nowych przepisów Prawa Pracy w szczególności uzyskania wiedzy z zakresu wprowadzonych zmian w PP , zakresu dokumentacji niezbednej przy zatrudnianiu , tworzenie regulaminów i innych umów stosowanych w zatrudnianiu.

Dzień drugi

Celem szkolenia jest aktualizacja i uporządkowanie wiedzy z zakresu nowych przepisów Prawa Pracy w szczególnościw zakresie zawierania umów cywilnych, a także ewidencji czasu pracy, omówienia przykładów złych umów i dobrych praktycznych rozwiązań.

Dzień trzeci

Celem szkolenia jest aktualizacja i uporządkowanie wiedzy z zakresu nowych przepisów Prawa Pracy w szczególności tworzenie regulaminu pracy i wynagradzania na nowych zasadach, zawierania umów, wystawiania świadectw pracy, wyliczania wynagrodzeń, prowadzenia ZFŚS, wypłacania ekwiwalentów.Nowych zmian w przepisach jakie obowiązują w 2021 r.

Dzień pierwszy

Uczestnicy szkolenia mają moziwośc zaktualizowania wiedzy w oparciu o nowe pzrepisy, a w kontakcie z ekspertem rozwiania watpliwości i rozwiązania problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa pracy. Ćwiczenia mogą w efektywny sposób pomóc w pozyskaniu niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dzień drugi

Uczestnicy szkolenia mają możliwość zaktualizowania wiedzy w oparciu o nowe przepisy, a w kontakcie z ekspertem rozwijania watpliwości i rozwiązania problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa pracy.

Dzień trzeci

Uczestnicy szkolenia mają możliwość zaktualizowania wiedzy w oparciu o nowe przepisy, a w kontakcie z ekspertem rozwiania wątpliwości i rozwiązania problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa pracy.

Ekspert Prawa Pracy

Ekspert Prawa Pracy, radca prawny Państwowej Inspekcji Pracy, praktyk z długoletnim doświadczeniem zawodowym i szkoleniowym. Bogata wiedza z zakresu stosowania przepisów prawa pracy wypływająca z doświadczenia z kontroli jednostek samorządowych, publicznych oraz firm komercyjnych.Ceniony na szkoleniach za wiedzę praktyczną i przykłady z "życia wzięte", wiedzę podawaną w przystępny sposób. Zawsze bardzo wysoko oceniany w ankietach poszkoleniowych.

Opinie:

" Wykładowca świetny - kompetentny i mega sympatyczny. Fantastyczna atmosfera".

"Szkolenie przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami"

"Super"

"Osoba prowadząca merytoryczna, posiadająca wiedzę , praktyk"

"Szkolenie przeprowadzone jest przez praktyka mającego wiedzę, praktykę w zakresie tematu szkoleń. Przedstawia ciekawe przykłady z życia wzięte."

"Sprawnie zorganizowane szkolenie, dobre merytorycznie"

"Ciekawa tematyka , ważne problemy, kompetentny prowadzący, miła atmosfera, to najważniejsze atuty tego szkolenia. Dziękuję i polecam wszystkim zainteresowanym."

"Szkolenie bardzo ciekawe, dobrze przystępnie prowadzone. Wykładowca prezentuje b. wysoki poziom wiedzy i sposobu przekazu. Duży plus w omawianiu zagadnień na kanwie konkretnych przykładów z życia wziętych."

"Tematy przedstawione w jasny sposób. Poparte ciekawymi przykładami." 

"Temat został wyczerpany. Prowadzący omawiał zagadnienia w sposób jasny i zrozumiały."

"Wykładowca kompetentny, posiadający dużą wiedzę na omówiony temat. Szkolenie prowadzone bardzo dobrze i przystępnie."

"Szkolenie ciekawe, prowadzone w interesujący sposób."

"Duża ilość informacji przekazana rzeczowo w krótkim czasie. Przystępny przekaz w formie wykładu z elementami ćwiczeń i konsultacji oraz dyskusji."

"Szkolenie prowadzone w sposób bardzo szczegółowy. Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń została omówiona, zagadnienia projektów do zastosowania w praktyce. Udzielone zostały odpowiedzi na indywidulane zapytania. Bardzo dobrze opracowane materiały szkoleniowe, które posłużą mi w praktyce."

"Dobra wiedza prowadzącego, bardzo dobry sposób prowadzenia szkolenia, forma szkolenia gwarantująca bieżącą wymianę zdań i odpowiedzi na wątpliwości."A. 

"Ciekawe, interesujące prowadzenie, bardzo kompetentny wykładowca, miła atmosfera."

Szkolenie bardzo interesujące. Wykładowca odpowiadał wyczerpująco i zrozumiale na zadawane pytania i problemy. Wykładowca świetnie dostosował się do potrzeb słuchaczy odpowiednio modyfikując zakres tematyczny szkolenia.". 

Wykładowca w sposób merytoryczny i zrozumiały omawiał zagadnienia z zakresu zawartego w tematyce szkolenia. Szkolenie prowadzone dynamicznie i profesjonalnie.

Szkolenie zgodne z programem. Bardzo miła atmosfera i warunki pobytowe. Polecam skorzystanie innym zainteresowanym.

"Uważam, że szkolenie jest nieodzowne dla każdej osoby zainteresowanej tematem szkolenia."

"Szkolenie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Przygotowanie prowadzącego pod względem merytorycznym bardzo dobre. Uporządkowałam swoje informacje na temat sporządzania dobrej umowy cywilno-prawnej i poprawnej pod względem prawnym."

"Szkolenie przygotowane na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Sposób prowadzenia interesujący, przystępny i umożliwiający przyswojenie nowych wiadomości."

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Ciekawy sposób przekazania wiedzy".A. 

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wyczerpująco przekazane informacje dotyczące każdego zagadnienia."

 "Tematy szkolenia dostosowane do pytań grupy nawet jeśłi wykraczają poza przewidzianą agendę. "

 

 

 

 

 

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2599 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 660 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 290 zł

    -udział w samym szkoleniu 650 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 1 lipca 2022 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu New Skanpol

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

28.06

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Łeba Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.07

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.08

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.09

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.09

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Prawo pracy 2022-2023 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.06

2022

09.06

2022

11.07

2022

11.08

2022

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Kameralna atmosfera z indywidualnym podejściem do uczestników szkolenia (skupiamy się na tematach nas dotyczących). Możliwość zadawania pytań."

Szkolenie bardzo ciekawe, dobrze przystępnie prowadzone. Wykładowca prezentuje b.wysoki poziom wiedzy i sposobu przekazu. Duży plus w omawianiu zagadnień na kanwie konkretnych przykładów z życia wziętych.

K.Zając

PIW

"Duża dawka wiedzy."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Treści przekazane w przystępny sposób wsparte licznymi przykładami. Merytorycznie wykładowca z najwyższej półki"

"Prowadząca szkolenie wykazała się dużym doświadczeniem praktycznym, szkolenie prowadzone w sposób rzetelny, merytoryczny."

"Bardzo wysoki poziom, przekazywanie informacji w sposób prosty i zrozumiały, temat bardzo interesujący."

"Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione przejrzyście i zrozumiale."

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

Warsztaty prowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny."

X