Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-z uwzględnieniem zmian od lipca.

Łeba 28.06-1.07-2022

 

X

Finanse menedżerskie w przedsiębiorstwie. Podejmowanie decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych.
NowośćPromocja

Miejsce: Wisła

Termin: 2022-08-09 - 2022-08-12

Prowadzący: Arkadiusz Kustra

Czas trwania: 18 h

Cena: 2599 PLN (3120 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 15 lipca

Dzień pierwszy, od godziny 14.00 przybywamy do hotelu, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad.

popołudnie pozostawiamy do Państwa dyspozycji, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, autokar zawiezie nas do Czarciego Kopyta na Równicy, a tam kilka metrów pod ziemią spróbujemy beskidzkich specjałów.

Kolejne dni po śniadaniu kontynuujemy naukę. Wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, piątek to ostani dzień szkolenia, po obiedzie, niestety przyjdzie nam się pożegnać..

Dzień pierwszy

1. Modele biznesowe przedsiębiorstwa na potrzeby menedżerskie.
-    Model organizacyjny oparty na ośrodkach odpowiedzialności
-    Model organizacyjny a model biznesowy odzwieciedlającyc segmenty biznesowe działalności.
-    Ośrodki odpowiedzialności jako centra gospodarcze odpowiedzialne za decyzje: centra inwestycji, centra wyników, centra przychodów, centra kosztów.
-    Przypisanie kompetencji za przychody i koszty w świetle  decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i i finansowych.
-    Wydzielenie wpływów i wydatków kontrolowanych na różnych szczeblach modelu biznesowego

2. Sprawozdawczość wspierająca finanse  menedżerskie.
-    Raporty zarządcze oparte na wynikach finansowych i przepływach pieniężnych dla menedżerów
-    Zasoby kontrolowane i zarządzane w świetle bilansu zarządczego.
-    Analiza rentowności operacyjnej ROIC oparta na wielopozowych rachunkach marż pokrycia odzwierciedlających model biznesowy.
-    Powiązanie pomiędzy rentownością operacyjną ROIC a rentownością kapitałów własnych  ROE - analiza czynnikowa  
-    Zależność pomiędzy  rentownością operacyjną ROIC segmentów biznesowych a przepływami z aktywów FCFF
-    Rentowność kapitałów własnych ROE a przepływy dla właściciela FCFE
-    Powiązanie pomiędzy przepływami FCFF, FCFE i FCD a polityka dywidend dla właścicieli.
-    Przykłady praktyczne

3. Kaskadowanie celów finansowych związanych z rentownością i płynnością.
-    Centra odpowiedzialności w kształtowania wyników i przepływów.
-    Centra inwestycji i ich odpowiedzialność za wyniki, przepływy i zasoby w świetle kontrolowanych decyzji inwestycyjnych i finansowych.
-    Centra wyników i ich odpowiedzialność za decyzje operacyjne.
-    Centra przychodów i kosztów w systemie realizacji przydzielonych zadań.

4. Kreowane celów strategicznych opartych na wzroście wartości ekonomicznej.
-    Wartość przedsiębiorstwa jako cel strategiczny
-    Czynniki kreowania wartości
-    Powiązanie czynników generowania wartości z decyzjami  operacyjnymi, inwestycyjnymi i finansowymi.
-    Model finansowy przedsiębiorstwa ukierunkowany na szacowanie wartości oparty na DCF
-    Wycena segmentów działalności – model SOTP
-    Przykłady praktyczne

Dzień drugi

1. Decyzje operacyjne i ich wpływ na finanse przedsiębiorstwa  
-    Przychody i koszty operacyjne
-    Ustalanie marż operacyjnych na podstawie  EBIT . Warianty ujęcia i prezentacji.
-    Dekompozycja marż na segmenty biznesowe odpowiedzialne za działalność operacyjną.
-    Zasoby kształtowane w działalności operacyjnej.
-    Utrzymywanie równowagi finansowej pomiędzy a kapitałem obrotowym netto a zapotrzebowaniem
-    Determinanty kształtowania kapitału obrotowego netto i zapotrzebowania na niego.
-    Powiązanie pomiędzy rentownością operacyjną a zasobami operacyjnymi – przepływy pieniężne
-    Planowanie obszaru operacyjnego w przedsiębiorstwie.

2. Decyzje inwestycyjne  w kształtowaniu aktywów przedsiębiorstwa
-    Decyzje inwestycje rzeczowe i finansowe
-    Nakłady inwestycyjne CAPEX oraz deprecjacja i amortyzacja
-    Odzwierciedlenie decyzji finansowych w w przychodach i kosztach oraz w zasobach przedsiębiorstwa związane z realizacją projektów inwestycyjnych
-    Ocena inwestycji związanych z realizacją rzeczowych projektów inwestycyjnych
-    Ocena decyzji inwestycyjnych związanych z realizacją projektów finansowych.
-    Planowanie obszaru inwestycyjnego w przedsiębiorstwie

3. Decyzje finansowe w kształtowaniu kapitałów przedsiębiorstwa
-    Kształtowanie struktury dźwigni wyrażającej udziały kapitałów własnych i kapitałów obcych.
-    Struktura kapitałów własnych oraz szacowanie ich kosztu
-    Struktura kapitałów obcych oraz szacowanie ich kosztu
-    Średnioważony koszt kapitałów WACC odzwierciedlający efektywność decyzji finansowych
-    Dźwignia finansowa jako efekt ryzyka finansowego przedsiębiorstwa związanego z strukturą kapitałów 
-    Powiazanie pomiędzy ryzykami – równinie Hamady
-    Planowanie obszaru finansowego w przedsiębiorstwie

Dzień trzeci

1. Planowanie operacyjne  przedsiębiorstwa
-    Ustalenie przychodów przedsiębiorstwa z podziałem na segmenty działalności  .
-    Zdefiniowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich w działalności operacyjnej
-    Zdefiniowanie kosztów poza działalnością operacyjną
-    Zestawianie planowanych wyników w sprawozdaniu zarządczym opartym na rachunku marż pokrycia.
-    Powiązanie przychodów i kosztów z przepływami pieniężnymi
-    Planowane przepływy pieniężne oparte na zarządczym modelu FCFF i FCFE.
-    Odzwierciedlenie planowanych wyników i przepływów w zasobach – ustalenie aktywów i kapitałów w bilansie.
-    Planowane sprawozdanie  zarządcze oparte  na wynikach, przepływach i zaosbach
    
2. Planowanie strategiczne działalności oparte na wzroście wartości
-    Plan strategiczny przedsiębiorstwa oparty na wartości ekonomicznej w ujęciu długoterminowym
-    Planowane sprawozdanie zarządcze w ujęciu długoterminowym – podział na okresy prognozy.
-    Ustalenie parametrów niezbędnych do oszacowania modelu finansowego opartego na planowanych przepływach pieniężnych FCFF, FCFE
-    Ustalenie wartości rezydualnej wartości przedsiębiorstwa poz okresem szczegółowej prognozy
-    Kalkulacja oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych FCFFF, FCFE
-    Uzgodnienie wyceny opartej na przepływach z wyceną ekonomicznej wartości dodanej - EVA

Dzień pierwszy

Szkolenie przeznaczone jest dla:
•    właścicieli oraz członków zarządów spółek
•    menedżerów każdego stopnia;
•    dyrektorów finansowych, głównych księgowych;
•    specjalistów ds. controllingu;
•    osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
•    wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Dzień drugi

Szkolenie przeznaczone jest dla:
•    właścicieli oraz członków zarządów spółek
•    menedżerów każdego stopnia;
•    dyrektorów finansowych, głównych księgowych;
•    specjalistów ds. controllingu;
•    osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
•    wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Dzień trzeci

Szkolenie przeznaczone jest dla:
•    właścicieli oraz członków zarządów spółek
•    menedżerów każdego stopnia;
•    dyrektorów finansowych, głównych księgowych;
•    specjalistów ds. controllingu;
•    osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
•    wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Dzień pierwszy

Szkolenie przygotowuje do podejmowania decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych w firmie. Zostanie przekazana niezbędna wiedza związana z planowaniem operacyjnym i strategicznym opartym na kreowaniu wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Uczestnicy pozyskają niezbędne umiejętności związane z zarządzaniem finansami i delegowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje na niższe struktury zarządcze i kierownicze.

Dzień drugi

Szkolenie przygotowuje do podejmowania decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych w firmie. Zostanie przekazana niezbędna wiedza związana z planowaniem operacyjnym i strategicznym opartym na kreowaniu wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Uczestnicy pozyskają niezbędne umiejętności związane z zarządzaniem finansami i delegowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje na niższe struktury zarządcze i kierownicze.

Dzień trzeci

Szkolenie przygotowuje do podejmowania decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych w firmie. Zostanie przekazana niezbędna wiedza związana z planowaniem operacyjnym i strategicznym opartym na kreowaniu wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Uczestnicy pozyskają niezbędne umiejętności związane z zarządzaniem finansami i delegowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje na niższe struktury zarządcze i kierownicze.

Dzień pierwszy

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z wiedzy eksperta z zakres zarządzania finansami, controllingu i rachunkowości w przedsiębiorstwie, popartego wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i doradczym. Uczestnik pozyska umiejętności w zakresie podejmowania trafnych decyzji operacyjnych , strategicznych i finansowych , których efektem jest kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

Dzień drugi

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z wiedzy eksperta z zakres zarządzania finansami, controllingu i rachunkowości w przedsiębiorstwie, popartego wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i doradczym. Uczestnik pozyska umiejętności w zakresie podejmowania trafnych decyzji operacyjnych , strategicznych i finansowych , których efektem jest kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

Dzień trzeci

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z wiedzy eksperta z zakres zarządzania finansami, controllingu i rachunkowości w przedsiębiorstwie, popartego wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i doradczym. Uczestnik pozyska umiejętności w zakresie podejmowania trafnych decyzji operacyjnych , strategicznych i finansowych , których efektem jest kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

Arkadiusz Kustra

Dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. uczelni,  jest pracownikiem naukowym  w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W zakresie działalności naukowo-badawczej jest autorem ponad 100 publikacji m.in. wydawnictw książkowych, artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych oraz referatów konferencyjnych.

Swoją działalność naukową stara się uzupełniać bogatą działalnością  dydaktyczną, w ramach której kierował m.in.  studiami podyplomowymi  „Zarządzanie produkcją” oraz  „Zarządzanie międzynarodowymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi,  „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa”

Jest ekspertem z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. Z dużym sukcesem prowadzi warsztaty i szkolenia dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej, w tym zajęcia na kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych z zakresu finansów, rachunkowości oraz controllingu w przedsiębiorstwie.
Doradza przy opracowywaniu systemów controllingu wspierających zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2599 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 525 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 390 zł

    -udział w samym szkoleniu 650 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 15 lipca 2022 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Stok

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

28.06

2022

Przegląd zmian podatkowych 2022-z uwzględnieniem zmian od lipca.

Łeba Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

28.06

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Łeba Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.07

2022

Przegląd podatkowy 2022-z uwzględnieniem zmian od lipca.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.07

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.08

2022

09.08

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.08

2022

Przegląd zmian podatkowych 2022-z uwzględnieniem zmian od lipca.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.09

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.09

2022

Zmiany podatkowe 2022- z uwzględnieniem zmian od lipca.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.09

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Duża ilośc informacji przekazana rzeczowo w krótkim czasie. Przystępny przekaz w formie wykładu z elementami ćwiczeń i konsultacji oraz dyskusji."

"Szkolenie konkretne i rzeczowe. Satysfakcjonujące odpowiedzi na zadawane pytania."

„Wysoki poziom wiedzy prowadzącego. Obrazowanie zagadnień przykładami z życia wziętymi”

"Składnie, rzeczowo i profesjonalnie"

"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny z dużą ilością materiałów szkoleniowych. Wiedza trenera na bardzo wysokim poziomie jak również przyjazna atmosfera stworzona przez wykładowcę."

"Szkolenie na wysokim poziomie. Temat zaprezentowany ciekawie i wyczerpująco. Materiały szkoleniowe pozwalają utrwalić wiedzę pozyskaną na szkoleniu."

"Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny i zrozumiały sposób, poparte praktycznymi przykładami."

"Kameralna atmosfera z indywidualnym podejściem do uczestników szkolenia (skupiamy się na tematach nas dotyczących). Możliwość zadawania pytań."

"Szkolenie przebiegało bez żadnych zakłóceń. Było prowadzone w sposób bardzo zrozumiały, zgodnie z programem. Prowadzący szkolenie był punktualny, kompetentny z dużą wiedzą. Został omówiony cały zakres szkolenia, co jest bardzo ważne."

"Bardzo istotnym elementem dzisiejszego szkolenia jest fakt, że osoba prowadząca wykład jest praktykiem , a nie teoretykiem"

X