Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Wisła 25-28.10-2022

 

X

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022
NowośćPromocja

Miejsce: Wisła

Termin: 2022-10-25 - 2022-10-28

Prowadzący: Ekspert Prawa Pracy

Czas trwania: 18 h

Cena: 2699 PLN (3240 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 30 września

Dzień pierwszy, od godziny 14.00 przybywamy do hotelu, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad.

popołudnie pozostawiamy do Państwa dyspozycji, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, autokar zawiezie nas do Czarciego Kopyta na Równicy, a tam kilka metrów pod ziemią spróbujemy beskidzkich specjałów.

Kolejne dni po śniadaniu kontynuujemy naukę. Wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, piątek to ostani dzień szkolenia, po obiedzie, niestety przyjdzie nam się pożegnać..

Dzień pierwszy

Prawo pracy 2022 - od rekrutacji do rozwiązania umowy
1. Rekrutacja
- ogólny zarys umów cywilnych i umów o pracę
- wybór najlepszej umowy, leasing pracowniczy itd.
- wynagrodzenie brutto i netto oraz koszt całkowity umów
- wyliczanie wynagrodzenia za pracę w poszczególnych przypadkach
- naliczanie wynagrodzeń w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
- naliczanie wynagrodzeń w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
- naliczanie wynagrodzeń od 01.01.2023 r.
- obliczanie składki zdrowotnej w przypadkach „PIT – 0”
- obowiązki podmiotu gospodarczego - pracodawcy
- wymagania RODO a wymogi Kodeksu pracy

2. Dokumenty związane z  zatrudnieniem
- dokumenty kandydata a dokumenty pracownika
- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy
- uprawnienia i kwalifikacje
- orzeczenie lekarskie – skierowanie, szkolenia bhp
- przepisy związane ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19
- treść umowy o pracę wymagana  oraz dodatkowa

3. Źródła prawa pracy w tym kodeks pracy.
- ogólny zarys przepisów dotyczących pracowników w tym osób niepełnosprawnych
- stosunek pracy
- rodzaje umów o pracę
- zasady zawierania i rozwiązywania umów
- omawianie różnych przypadków w tym orzeczeń SN, WSA
- projekty dotyczące zmian w przepisach prawa pracy w roku 2021 i 2022
- Kodeks cywilny – zmiany dotyczące formy dokumentów pisemnych i elektronicznych
- uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 11.03.2022 r. o obronie Ojczyzny

4. Akta osobowe
- przepisy obowiązujące
- ustalenia uprawnień pracowniczych
- informacja z art. 29 kodeksu pracy
- obwieszczenie lub regulamin pracy
- oświadczenie wynikające z przepisów prawa pracy
- elektronizacja dokumentacji
- nowe obowiązki pracodawcy
- ewidencjonowanie czasu pracy

5. Regulaminy
- regulamin pracy – zasady m.in. monitoringu
- regulamin wynagradzania
- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- inne regulacje np. Układ Zbiorowy, regulamin premiowania itd.

6. Umowy
- inne umowy związane ze stosunkiem pracy
- umowa o zakazie konkurencji
- umowa o odpowiedzialności materialnej

7. Praca zdalna w czasie epidemii – stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19
- regulacje wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z … COVID-19
- projekt zmian z 2022 r. do Kodeksu pracy w zakresie organizacji pracy zdalnej
- formy powierzenia pracy zdalnej
- ustalenie zasad pracy zdalnej
- porozumienie, polecenie pracy zdalnej, regulamin
- praca zdalna na wniosek pracownika
- koszty, ryczałt, ekwiwalent - ponoszone przez pracodawcę a ustawa o podatku dochodowym …
- stanowiska KIS
- obowiązki pracodawcy i wyłączenia wynikające z projektu

8. Projekt zmian z 2022 r. do Kodeksu pracy
- uprawnienia pracodawcy
- nowe zasady zawierania umów na okres próbny
- nowy zakres informacji z art. 29
- nowy katalog wykroczeń
- obowiązki i uprawnienia  pracownika
- kontrola pracowników w aspekcie środków działających podobnie do alkoholu i alkoholu
- ustalenie zasad kontroli pracowników i nie tylko

Dzień drugi

Prawo pracy 2022 – umowy cywilne

1. Rodzaje umów cywilnych
2. Kodeks cywilny
3. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu
4. Ordynacja podatkowa

5. Umowa zlecenie
- zawieranie umów
- cechy charakterystyczne
- różnice pomiędzy umową cywilną a umową o pracę
- projekty dotyczące zmian w zakresie zawierania umów zlecenie i uprawnienia PIP

6. Umowa o świadczenie usług
- kontrakty
- zasady zwierania

7. Umowa o dzieło.
- cechy charakterystyczne umów
- nowe obowiązki od 01.01.2021 r.
- kiedy 20 % a kiedy 50 % koszów uzyskania przychodu
- zasady zawierania

8. Wynagrodzenie na podstawie umów cywilnych
- minimalne wynagrodzenie godzinowe
- zasady wypłacania wynagrodzenia
- odstępstwa od minimalnego wynagrodzenia godzinowego
- wyliczanie wynagrodzenia z umowy zlecenie i umowy o dzieło - różnice
- naliczanie wynagrodzeń w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
- naliczanie wynagrodzeń w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
- naliczanie wynagrodzeń od 01.01.2023 r.
- obliczanie składki zdrowotnej w oparciu o hipotetyczną zaliczkę na podatek na dzień 31.12.2021 r.

9. Orzecznictwo SN.

10. Nowe przepisy:
- działalność gospodarcza bez wpisu do CEIDG
- wymogi i regulacje formalne
- konsekwencje

11. Zleceniodawca i zleceniobiorca – obowiązki stron

12. Czas zlecenia a umowa o pracę w aspekcie umów zlecenie – ryzyko procesowe

13. Ewidencja czasu zlecenia - usługi
- umowa cywilnoprawna a umowa o pracę różnice i cechy wspólne
- jak określić warunki czasu zlecenia  w umowach cywilnoprawnych
- jak dokumentować czas zlecenia lub usługi
- konsekwencje wynikające z braku dokumentacji
- wykroczenia wynikające z  przepisów

14. Wynagrodzenia.
- stawka wynagrodzenia godzinowego
- zasady płatności za realizację zobowiązań wynikających z umów cywilnych
- wyliczanie wynagrodzenia brutto i netto w poszczególnych przypadkach

15. Przykłady złych umów i dobrych praktycznych rozwiązań

16. Ćwiczenia

Dzień trzeci

Prawo pracy, wynagrodzenia, premie, inne świadczenia pieniężne

1. Wynagrodzenie za pracę i zagadnienia czasu pracy – ogólny zarys wymogów prawnych
-  umowa o pracę – aspekt wynagrodzenia za pracę
-  regulamin pracy – zasady wypłaty wynagrodzenia
-  regulamin wynagradzania – informacje o wynagrodzeniu
-  Układ Zbiorowy Pracy – ujęcie wynagrodzeń i funkcja zz
-  inne regulacje określające wynagrodzenie za pracę
-  rodzaj systemu czasu pracy i długość okresu rozliczeniowego
-  wynagrodzenie za pracę oraz dodatki do wynagrodzenia
-  premie i inne podobne świadczenia – nowe orzeczenia sądów
-  jak płacić wynagrodzenie - do ręki czy na konto

2. Ekwiwalenty pieniężne
-  za pranie i  używanie własnej odzież  / obuwia roboczego – zwolnienia z ZUS i podatku

3. Nowe przepisy związane z wyliczeniem wynagrodzenia
-  ustawa z 2021 r. ustawy o podatku dochodowym … obowiązująca od 01.01.2022 r.
-  kwota zmniejszająca podatek, ulga – wzory
-  wypłata wynagrodzenia kilka razy w miesiącu – zasady obliczeń
-  brak odjęcia składki zdrowotnej przy wyliczaniu zaliczki na podatek
-  skala podatkowa
-  przedłużanie terminów poboru zaliczki na podatek – rozporządzenie i ustawa z 2022 r.
-  PIT-2
-  zerowy PIT
-  projekt ustawy o podatku dochodowym … od 01.07.2022 r.
-  nowa wysokość podatku, nowa kwota zmniejszająca podatek i nowe zasady wyliczania zaliczki na podatek

4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zasady tworzenia funduszu
- alternatywa – świadczenie urlopowe
- zawieszenie funduszu lub wypłaty świadczeń urlopowych – procedura wynikająca z ustawy
- oświadczenia pracowników - RODO
- zawieszenie funduszu z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z … COVID-19
- orzeczenia sądowe

5. Inne zagadnienia
- zmiany w ustawie zasiłkowej od 2022 r.
- dyrektywa 2019/1152, dyrektywa 2019/1158  i dyrektywa nr 2019/1937
- projekty do przepisów prawa pracy w aspekcie ww. dyrektyw
- sygnalista, elastyczna organizacja pracy, zwolnienie od pracy wskutek działania siły wyższej …

Dzień pierwszy

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadrowo - płacowych oraz HR, do osób odpowiedzialnych za proces rekrutacji,  tworzenie dokumentacji pracowniczej,prowadzenia akt osobowych dla pracowników, zawierania umów, tworzenia regulaminów.

Dzień drugi

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadrowo - płacowych oraz HR, do osób odpowiedzialnych za tworzenie dokumentacji pracowniczej, zawieranie umów, wystawianie stosownych dokumentów, wyliczanie wynagrodzeń i świadczeń.

Dzień trzeci

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadrowo - płacowych oraz HR, do księgowych i osób odpowiedzialnych za tworzenie dokumentacji pracowniczej, zawieranie umów, wystawianie dokumentów, wyliczanie wynagrodzeń i świadczeń, prowadzenie spraw księgowych, kadrowych, ZFŚS.

Dzień pierwszy

Celem szkolenia jest aktualizacja i uporządkowanie wiedzy z zakresu nowych przepisów Prawa Pracy w szczególności uzyskania wiedzy z zakresu wprowadzonych zmian w PP , zakresu dokumentacji niezbednej przy zatrudnianiu , tworzenie regulaminów i innych umów stosowanych w zatrudnianiu.

Dzień drugi

Celem szkolenia jest aktualizacja i uporządkowanie wiedzy z zakresu nowych przepisów Prawa Pracy w szczególnościw zakresie zawierania umów cywilnych, a także ewidencji czasu pracy, omówienia przykładów złych umów i dobrych praktycznych rozwiązań.

Dzień trzeci

Celem szkolenia jest aktualizacja i uporządkowanie wiedzy z zakresu nowych przepisów Prawa Pracy w szczególności tworzenie regulaminu pracy i wynagradzania na nowych zasadach, zawierania umów, wystawiania świadectw pracy, wyliczania wynagrodzeń, prowadzenia ZFŚS, wypłacania ekwiwalentów.Nowych zmian w przepisach jakie obowiązują w 2021 r.

Dzień pierwszy

Uczestnicy szkolenia mają moziwośc zaktualizowania wiedzy w oparciu o nowe pzrepisy, a w kontakcie z ekspertem rozwiania watpliwości i rozwiązania problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa pracy. Ćwiczenia mogą w efektywny sposób pomóc w pozyskaniu niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dzień drugi

Uczestnicy szkolenia mają możliwość zaktualizowania wiedzy w oparciu o nowe przepisy, a w kontakcie z ekspertem rozwijania watpliwości i rozwiązania problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa pracy.

Dzień trzeci

Uczestnicy szkolenia mają możliwość zaktualizowania wiedzy w oparciu o nowe przepisy, a w kontakcie z ekspertem rozwiania wątpliwości i rozwiązania problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa pracy.

Ekspert Prawa Pracy

Ekspert Prawa Pracy, radca prawny Państwowej Inspekcji Pracy, praktyk z długoletnim doświadczeniem zawodowym i szkoleniowym. Bogata wiedza z zakresu stosowania przepisów prawa pracy wypływająca z doświadczenia z kontroli jednostek samorządowych, publicznych oraz firm komercyjnych.Ceniony na szkoleniach za wiedzę praktyczną i przykłady z "życia wzięte", wiedzę podawaną w przystępny sposób. Zawsze bardzo wysoko oceniany w ankietach poszkoleniowych.

Opinie:

" Wykładowca świetny - kompetentny i mega sympatyczny. Fantastyczna atmosfera".

"Szkolenie przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami"

"Super"

"Osoba prowadząca merytoryczna, posiadająca wiedzę , praktyk"

"Szkolenie przeprowadzone jest przez praktyka mającego wiedzę, praktykę w zakresie tematu szkoleń. Przedstawia ciekawe przykłady z życia wzięte."

"Sprawnie zorganizowane szkolenie, dobre merytorycznie"

"Ciekawa tematyka , ważne problemy, kompetentny prowadzący, miła atmosfera, to najważniejsze atuty tego szkolenia. Dziękuję i polecam wszystkim zainteresowanym."

"Szkolenie bardzo ciekawe, dobrze przystępnie prowadzone. Wykładowca prezentuje b. wysoki poziom wiedzy i sposobu przekazu. Duży plus w omawianiu zagadnień na kanwie konkretnych przykładów z życia wziętych."

"Tematy przedstawione w jasny sposób. Poparte ciekawymi przykładami." 

"Temat został wyczerpany. Prowadzący omawiał zagadnienia w sposób jasny i zrozumiały."

"Wykładowca kompetentny, posiadający dużą wiedzę na omówiony temat. Szkolenie prowadzone bardzo dobrze i przystępnie."

"Szkolenie ciekawe, prowadzone w interesujący sposób."

"Duża ilość informacji przekazana rzeczowo w krótkim czasie. Przystępny przekaz w formie wykładu z elementami ćwiczeń i konsultacji oraz dyskusji."

"Szkolenie prowadzone w sposób bardzo szczegółowy. Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń została omówiona, zagadnienia projektów do zastosowania w praktyce. Udzielone zostały odpowiedzi na indywidulane zapytania. Bardzo dobrze opracowane materiały szkoleniowe, które posłużą mi w praktyce."

"Dobra wiedza prowadzącego, bardzo dobry sposób prowadzenia szkolenia, forma szkolenia gwarantująca bieżącą wymianę zdań i odpowiedzi na wątpliwości."A. 

"Ciekawe, interesujące prowadzenie, bardzo kompetentny wykładowca, miła atmosfera."

Szkolenie bardzo interesujące. Wykładowca odpowiadał wyczerpująco i zrozumiale na zadawane pytania i problemy. Wykładowca świetnie dostosował się do potrzeb słuchaczy odpowiednio modyfikując zakres tematyczny szkolenia.". 

Wykładowca w sposób merytoryczny i zrozumiały omawiał zagadnienia z zakresu zawartego w tematyce szkolenia. Szkolenie prowadzone dynamicznie i profesjonalnie.

Szkolenie zgodne z programem. Bardzo miła atmosfera i warunki pobytowe. Polecam skorzystanie innym zainteresowanym.

"Uważam, że szkolenie jest nieodzowne dla każdej osoby zainteresowanej tematem szkolenia."

"Szkolenie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Przygotowanie prowadzącego pod względem merytorycznym bardzo dobre. Uporządkowałam swoje informacje na temat sporządzania dobrej umowy cywilno-prawnej i poprawnej pod względem prawnym."

"Szkolenie przygotowane na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Sposób prowadzenia interesujący, przystępny i umożliwiający przyswojenie nowych wiadomości."

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Ciekawy sposób przekazania wiedzy".A. 

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wyczerpująco przekazane informacje dotyczące każdego zagadnienia."

 "Tematy szkolenia dostosowane do pytań grupy nawet jeśłi wykraczają poza przewidzianą agendę. "

 

 

 

 

 

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2699 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 699 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 609 zł

    -udział w samym szkoleniu 750 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 30 września 2022 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Stok

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

27.09

2022

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość

25.10

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Przegląd zmian podatkowych

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Przegląd podatkowy 2022- 2023

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Prawo pracy 2022-2023 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2022

17.11

2022

06.12

2022

Zmiany CIT 2022r.-2023r.

online Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Wiedza z zakresu szkolenia została przekazana w sposób profesjonalny, łatwy do przyswojenia. Informacje zostały poparte przykładami wziętymi z życia."

Kompleksowo i profesjonalnie."

"Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Rozległa wiedza fachowa prowadzącego. Możliwość zadawania indywidualnych pytań i otrzymanie wyczerpujących i cennych wskazówek."

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

Dobrze zorganizowane szkolenie, przejrzyste opracowanie materiałów, z których jeszcze skorzystam w bieżącej pracy, bieżące zmiany w podatku VAT zostały przejrzyście wyjaśnione. Pani prowadząca szkolenie przekazała fachową wiedzę.

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Osoba trenera godna polecenia."

"Dobre przygotowanie prowadzącej szkolenie, wysokie kwalifikacje. Ciekawa prezentacja. Obszerne materiały i doświadczenie w praktyce"

"Pod względem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład, atrakcyjne materiały, przykłady zdarzeń"

"Szkolenie bardzo fajne. Dobrze, że na bieżąco można było zadawać pytania związane z tematem i na bieżąco otrzymywać odpowiedzi. Wykładowca o dużej wiedzy na temat VAT-u."

"Szkolenie prowadzone w sposób czytelny i jasny. Profesjonalne podejście do tematu.

X