Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Wisła 25-28.10-2022

 

X

Przegląd zmian podatkowych
NowośćPromocja

Miejsce: Wisła

Termin: 2022-10-25 - 2022-10-28

Prowadzący: Paweł Małecki

Czas trwania: 18 h

Cena: 2699 PLN (3240 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 30 września

Dzień pierwszy, od godziny 14.00 przybywamy do hotelu, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad.

popołudnie pozostawiamy do Państwa dyspozycji, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, autokar zawiezie nas do Czarciego Kopyta na Równicy, a tam kilka metrów pod ziemią spróbujemy beskidzkich specjałów.

Kolejne dni po śniadaniu kontynuujemy naukę. Wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, piątek to ostani dzień szkolenia, po obiedzie, niestety przyjdzie nam się pożegnać..

Dzień pierwszy

Polski ład 2.0 – pytania i wątpliwości

Program będzie aktualizowany do bieżącego stanu prawnego

1)    Skala podatkowa po zmianach od lipca 2022 i przepisy przejściowe:
a)    Zaliczki w działalności gospodarczej zasady ogólne
b)    Zaliczki w działalności gospodarczej rozliczane w podatku liniowym
c)    Zaliczki uproszczone wg zasad ogólnych i w podatku liniowym

2)    Zmiany w zakresie rozliczenia z samotnie wychowywanym dzieckiem
a)    Podwyższenie progu dochodów uzyskiwanych przez pełnoletnie wychowywane dzieci i jego wpływ na inne ulgi
b)    Nowe warunki ograniczające rozliczenie z dzieckiem
c)    Kiedy ulga na odliczenie 1500 zł od podatku jest korzystniejsza i czy wolno było wprowadzić niekorzystne przepisy w trakcie roku podatkowego

3)    Renta niepełnoletniego dziecka rozliczana osobno przez dziecko już za rok 2022

4)    Pułapki w zakresie zmiany formy opodatkowania
a)    Ryczałt na zasady ogólne od połowy roku lub za cały rok – ograniczenia, jednoczesna działalność w formie różnych spółek
b)    Podatek liniowy i przejście na zasady ogólne – czy tu też można wybrać spółkę, która przejdzie na zasady ogólne i inna spółkę pozostawić bez zmian
c)    Konflikt składania PIT-28 z najmu prywatnego a przejście na PIT-36 z działalności gospodarczej z ryczałtu
d)    Kiedy optymalnie składać PIT-36 zmieniający formę opodatkowania za 2022 r, a kiedy inne deklaracje w PIT

5)    Składki zdrowotne i nowe rozliczenia w PIT
a)    Odliczenia w podatku liniowym, a ujmowanie w kosztach do kwoty 8700 zł – co jest korzystniejsze i jak to rozliczać w spółkach osobowych
b)    Składki zdrowotne i odliczenia w ryczałcie
c)    Odliczenia składek zdrowotnych w karcie podatkowej

6)    Składki zdrowotne u prokurentów

7)    Remanenty i ich rola w rozliczaniu składki zdrowotnej

8)    Jak rozliczać inwenturę powodującą wzrost dochodów w 2022 r – księga przychodów i księga handlowa

9)    Sprzedaż środka trwałego i jej wpływ na składkę zdrowotną:

10)    Najnowsze orzecznictwo w zakresie PIT

11)    Odpowiedzi na pytania

Dzień drugi

CIT 2.0 na koniec 2022 r- Korekta Polskiego Ładu

Program będzie aktualizowany do bieżącego stanu prawnego

1)    Kolejne zmiany w zakresie minimalnego podatku dochodowego

2)    Eliminacja przepisów o ukrytej dywidendzie

3)    Kolejne zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego

4)    Zmiany w zakresie podatku u źródła

5)    Zmiany w przepisach dotyczących polskiej spółki holdingowej

6)    Dalsze zmiany w zakresie tzw. CIT Estońskiego- między innymi:
a)    zmiana zasad określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku na cele działalności gospodarczej oraz inne cele,
b)    zmiana terminu zawiadomienia o wyborze opodatkowania Estońskim CIT (ZAW-RD),
c)    dookreślenie, że termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej wygasa w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych),
d)    dookreślenie terminu zapłaty podatku od „dochodu z przekształcenia”

7)    Zmiany w zakresie CFC

8)    Zmiana przepisów dotyczących dokumentacji TP dla transakcji z rajami podatkowymi (art. 11o Ustawy o CIT)

9)    Doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące PGK,

10)    Zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji,

11)    Doprecyzowanie zasad zaliczania do kosztów podatkowych składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

12)    Zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków, polegającej na przeformułowaniu i uproszczeniu tym samym procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków na wniosek, o której mowa w art. 24b ust. 15 i 16 ustawy CIT,

13)    planowane zmiany mają dotyczyć także innych ustaw – w tym Ordynacji podatkowej i ustawy o PIT.

14)    Najnowsze orzecznictwo w CIT

15)    Odpowiedzi na pytania

Dzień trzeci

ZMIANY W PODATKU VAT – SLIM VAT 3

Program będzie aktualizowany do bieżącego stanu prawnego

1)    Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro,

2)    Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej,

3)    Doprecyzowanie okresu, za który deklarowana jest WDT, w przypadku gdy podatnik otrzymuje dokumenty potwierdzające WDT po okresie 3 miesięcy (moment powstania obowiązku podatkowego zamiast momentu dostawy),

4)    Konsolidacja wydawania wiążących informacji - wiążące informacje stawkowe (WIS), wiążące informacje akcyzowe (WIA), wiążące informacje taryfowe (WIT) oraz wiążące informacje o pochodzeniu (WIP) - poprzez wyznaczenie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej - jako organu właściwego do wydawania WIT, WIP i WIA w ramach I instancji oraz rozpatrywania spraw odwoławczych w ramach II instancji (obecnie WIS są wydawane przez dyrektora KIS, WIA –  przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, a WIT oraz WIP – przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, a organem odwoławczym w zakresie WIS jest dyrektor KIS, w zakresie WIA – dyrektor IAS w Warszawie, natomiast w zakresie WIT i WIP – Szef Krajowej Administracji Skarbowej) – zapewni to przedsiębiorcom uzyskanie wiążących informacji za pośrednictwem tego samego organu oraz zapewnienia jednolitości ww. wiążących informacji w skali kraju;

5)    Ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIS i WIA - przy uwzględnieniu tych aspektów, które są specyficzne dla poszczególnych rodzajów instrumentów, co przyczyni się do uproszczenia zasad i usprawnienia procesu ich wydawania,

6)    Rozszerzenie zwolnienia od VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi na fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych państwach członkowskich UE,

7)    Wprowadzenie możliwości odstąpienia przed upływem 3 lat samochodu osobowego lub innego pojazdu zaimportowanego uprzednio ze zwolnieniem od VAT przez uprawnionego członka personelu dyplomatycznego obcych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych, w sytuacji gdy będzie to uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia uprawnionego członka personelu dyplomatycznego w celu podjęcia pracy w innym państwie,

8)    Rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu,

9)    Liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie ram proceduralnych tego zwrotu

10)    Najnowsze orzeczenia w podatku VAT

11)    Odpowiedzi na pytania

Dzień pierwszy

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień drugi

Szkolenie przeznaczone jest dla osób w praktyce zajmujących sie rozliczaniem podatków: pracowników działów finansowo- księgowych, biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego. Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych,kontrolerów finansowych,członków zarządów.

Dzień trzeci

•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele i pracownicy biur rachunkowych;
•    księgowi, główni księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień pierwszy

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian podatkowych wynikających z „Nowego Polskiego Ładu”.
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z wprowadzonych i planowanych zmian podatkowych.
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dzień drugi

Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie bieżących zmian w ustawodawstwie dot. podatku CIT  oraz omówienie ich praktycznych konsekwencji dla podatników.

Dzień trzeci

Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie  bieżących zmian w ustawodawstwie dot. podatku VAT , omówienie ich praktycznych konsekwencji dla podatników. Przedstawione także będą najważniejsze problemy z zakresu podatku VAT

Dzień pierwszy

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień drugi

Uczestnikom szkolenia zostanie przekazana teoretyczna i  praktyczna wiedza w zakresie każdego tematu, również z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych.Powyższe pozwoli uczestnikom na prowadzenie prawidłowych rozliczeń, ich dokumentowanie.

Dzień trzeci

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami z życia
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym prowadzącym szkolenie
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Paweł Małecki

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr, Dr inż. doradca podatkowy wpis nr 349, posiada również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest byłym nauczycielem akademickim z 24 letnim stażem. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach Kancelarii Doradców Podatkowych.W 1997 r zdał egzamin na Certyfikat Księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 1998 r zdał egzamin na doradcę podatkowego. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarza do ustawy o podatku VAT, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna.

Od 2001 roku do 2007 r.  był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Od 2010 r. jest ponownie członkiem tej Komisji.

Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach doradców z Izby Doradców Podatkowych.

Jest autorem wielu opinii z zakresu prawa podatkowego dla PARP i innych instytucji.Występuje jako pełnomocnik reprezentując podatników przed WSA I NSA  w sprawach podatkowych.

Opinie

"Treści przekazane w przystępny sposób wsparte licznymi przykładami. Merytorycznie wykładowca z najwyższej półki"

"Pan Paweł bardzo obrazowo i bardzo ciekawej formie omawiał poszczególne zagadnienia Nowego Ładu.Polecam."

"Bardzo miły wykładowca z ogromną wiedzą merytoryczną, na każde dodatkowe pytania uzyskaliśmy rozwiniętą odpowiedź popartą aktami prawnymi."

"Bardzo dobre , rzeczowe szkolenie."

"Bardzo rzeczowo, konkretnie z przytoczeniem przykładów z codziennego funkcjonowania firm."

"Szkolenie rzetelne i zgodne z tematem."

"Szkolenie uważam za interesujące, przeprowadzone bardzo zrozumiale dla słuchacza."

"Szkolenie merytoryczne, zagadnienia omawiano jasno, rzeczowo, na przykładach branżowych. Bardzo dobra komunikacja wykładowcy ze słuchaczami."

"Profesjonalne podejście do zagadnienia, bardzo miła atmosfera."

"Szkolenie z podatku VAT przedstawione w sposób interesujący i praktyczny z uwzględnieniem bieżących problemów. "

"Szkolenie bardzo ciekawe, objęte ściśle tematyką dotyczącą rozliczenia podatku VAT, dodatkowo oparte na ciekawych przykładach."

"Szkolenie było prowadzone przez wykładowcę, który w bardzo prosty sposób przekazał zmiany wchodzące w ustawie VAT."

"Szkolenie odbyło się w sposób zrozumiały w 100% i interesujący."

"Bardzo interesujące szkolenie, dobrze przygotowany wykładowca."

"Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny sposób. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące. Obszerne materiały szkoleniowe."

"Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i zgodny z tematem. Wykładowca wyczerpująco odpowiedział na zadane pytania."

"Świetny wykładowca , który umie przekazać posiadaną wiedzę na dany temat."

"Szkolenie na wysokim poziomie, przeprowadzone przez profesjonalnego doradcę podatkowego, poparte ciekawymi przykładami. Możliwość zadawania pytań, wspólne szukanie odpowiedzi."

"Temat szkolenia bardzo ciekawy, poruszane tematy były wyjaśniane na bieżąco na szkoleniu."

"Wyczepujące omawianie tematów. Dogłębne wyjaśnienia i odpowiedzi na zadane pytanie."

"Szkolenie przeprowadzone perfekcyjnie, z bardzo dużą wiedzą i ciekawymi przykładami, bardzo rzetelnie i dobrze przygotowanym materiałem."

 "Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny z pełnym zaangażowaniem prowadzącego. Możliwość uzyskania odpowiedzi i pomocy na nurtujące tematy nie objęte tematem szkolenia. "

"Dziękuję za przekazaną wiedzę w sposób zrozumiały."

"Wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania, omówienie problemów na przykładach." 

"Zagadnienia szkoleniowe przedstawione w przejrzysty i zrozumiały sposób."

"Bardzo czytelny sposób prowadzenia zajęć. Bardzo dobra znajomość problemów, możliwość zadawania pytań."

"Wyczerpujące odpowiedzi na zagadnienia zadawane przez uczestników szkolenia."

"Prowadzący posiada rozległa wiedzę na temat ustawy, interpretacji przez US, GUS, NSA czy WSA. Ponadto ma wiedzę praktyczną wyniesioną z prowadzonej działalności, co skutkuje gruntowną analizę konkretnych przykładów i rozwiązań"

"Przekaz merytoryczny i przedstawienie najważniejszych informacji w sposób interesujący i przystępny"

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, tematy szkolenia zostały w pełni wyczerpane. Częste podawanie przykładów. Wysoka kultura osobista prowadzącego oraz możliwość zadawania pytań było dodatkowym atutem."

"Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione przejrzyście i zrozumiale."

"Szkolenie bardzo przydatne i zadowalające pod względem merytorycznym. Osoba prowadzaca w bardzo zrozumiały sposób, umie odpowiedzieć na nie jedno pytanie. Polecam to szkolenie w 100%."

"Szkolenie przygotowane przez osobę bardzo kompetentną - praktyka. Temat opowiedziany w sposób zrozumiały i ciekawy."              

"Wiedza i doświadczenie prowadzącego bezcenne. Podawanie konkretnych przykładów do omawianych sytuacji.                                                               

Szkolenie konkretne, na temat, zgodne z oczekiwaniami. Prowadzący kompetentny, chętny do udzielania wyjaśnień na zadawane pytania.

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2699 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 699 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 609 zł

    -udział w samym szkoleniu 750 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 30 września 2022 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Stok

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

27.09

2022

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość

25.10

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Przegląd zmian podatkowych

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Przegląd podatkowy 2022- 2023

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Prawo pracy 2022-2023 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2022

17.11

2022

06.12

2022

Zmiany CIT 2022r.-2023r.

online Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania, omówienie problemów na przykładach."

"Szkolenie bardzo interesujące - konkretny prowadzący, konkretna wiedza."

"Szkolenie prowadzone fachowo, rzeczowo i konkretnie. Możliwość uzyskania informacji w ramach zadanego problemu w pytaniu..."

Praktyczne zastosowanie przepisów, przystępny sposób przekazania wiedzy."

"Szkolenie prowadzone było w sposób rzetelny i profesjonalny oraz zrozumiały dla uczestników szkolenia."

"Bardzo wysoki poziom, przekazywanie informacji w sposób prosty i zrozumiały, temat bardzo interesujący."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Ciekawe szkolenie, dużo praktycznych informacji."

"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu."

"Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej szkolenie, dobra komunikacja-jasny i precyzyjny przekaz, podparty ciekawymi przykładami praktycznymi."

X