Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Wisła 25-28.10-2022

 

X

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.
NowośćPromocja

Miejsce: Wisła

Termin: 2022-10-25 - 2022-10-28

Prowadzący: Genowefa Kawecka - Siuzdak

Czas trwania: 18 h

Cena: 2699 PLN (3240 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 30 września

Dzień pierwszy, od godziny 14.00 przybywamy do hotelu, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad.

popołudnie pozostawiamy do Państwa dyspozycji, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, autokar zawiezie nas do Czarciego Kopyta na Równicy, a tam kilka metrów pod ziemią spróbujemy beskidzkich specjałów.

Kolejne dni po śniadaniu kontynuujemy naukę. Wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, piątek to ostani dzień szkolenia, po obiedzie, niestety przyjdzie nam się pożegnać..

Dzień pierwszy

ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE RACHUNKOWYM I PODATKOWYM

I.  Jednostki zobligowane do sporządzenia sprawozdania finansowego
1.   Podmioty zobligowane do sporządzenia sprawozdania finansowego – załączniki do ustawy o rachunkowości
2.   Obowiązki kierownika jednostki – przygotowanie do zamknięcia
3.   Wybór audytora

II.  Koszty i przychody w księgach – problematyczne aspekty
– czas na analizę zapisów na kontach w aspekcie podatkowym i bilansowym
1.   Różnice kursowe
1.1.  Transakcje powodujące nie powodujące powstania różnic kursowych w prawie podatkowym
1.2.  Rozliczanie podróży służbowych – wybrane problemy  w przykładach
2.   Poprawne ustalenie wartości początkowej środka trwałego z zakupu, leasingu
3.   Samochód w firmie a koszty podatkowe
4.   Koszty kreujące i nie kreujące kosztów wytworzenia środka trwałego w zestawieniu
5.   Rozliczenie budowy środka trwałego
6.   Weryfikacja stawek podatkowych
7.   Koszty finansowania dłużnego w interpretacjach – wzór EBITDA
8.   Usługi wyłączne z kosztów uzyskania przychodów – omówienie interpretacji i wzoru EBITDA
9.   Koszty na przełomie roku, ewidencja, skutki podatkowe

III. Sprawozdanie finansowe – czynności
1.   Testy na utratę wartości składnika aktywów – przykłady, ewidencja
1.1.  Opisy aktualizujące należności – skutki podatkowe
1.2.  Należności nieściągalne
1.3.  Należności uprawdopodobnione
1.4.  Należności przedawnione
2.   Sprawdzenie kręgu kosztów
2.1.  Ewidencja kosztów produkcji
2.2.  Rozliczenie kosztów produkcji
3.   Odpisy na zfśs – ewidencja, przykłady, skutki podatkowe
3.1.  Osoby uwzględniane w opisie na zfśs
3.2.  Wysokość odpisu na zfśś i uzgodnienie sald
3.3.  Aspekty problemowe, w tym zmiany.
4.   Tworzenie rezerw – przykłady, ewidencja, skutki podatkowe
5.   Błędy istotne i nieistotne, przykłady, ewidencja, skutki podatkowe
6.   Poziom istotności – przykłady
7.   Data uznania przychodu podatkowego, korekta przychodu na przełomie roku
8.   Zaliczki dla kontrahentów– skutki podatkowe w wyjaśnieniach organów podatkowych
9.   Sprawy sporne i sądowe  - ewidencja, przykłady, zadania prawników

IV. Inwentaryzacja
1.   Metody inwentaryzacji
2.   Dotrzymanie terminów inwentaryzacji
3.   Prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji
4.   Niedobór zawiniony i niezawiniony a koszt uzyskania przychodów
5.   Kradzież składnika majątku - skutki podatkowe, ewidencja
6.   Niedobory a podatek VAT (skutki)
7.   Odszkodowanie za utracone składniki
8.   Kompensata niedoborów (warunki, skutki, przykłady, ewidencja)
9.   Ujęcie niedoborów i nadwyżek w księgach rachunkowych

Dzień drugi

ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE RACHUNKOWYM I PODATKOWYM

V. Wycena składników aktywów i pasywów
1.   Ewidencja i wycena aktywów i pasywów
1.1.  Skorygowana cena nabycia (liczenie przykłady ewidencji i wyceny)
1.2.  Lokaty na przełomie roku (liczenie odsetek przykłady, ewidencja)
1.3.  Wycena zobowiązań i należności, też w walutach (przykłady)
1.6.  Wycena pozostałych składników aktywów i pasywów
2.   Wycena składników aktywów i pasywów - brak kontynuacji (przykłady)
3.   Podatek odroczony – zasady tworzenia, ewidencja, przykłady

VI.  Ustalenie wyniku finansowego i sporządzenie sprawozdania finansowego
1.   Ustalenie wyniku finansowego – przeksięgowanie sald kont
2.   Wzory sprawozdań finansowych – załączniki do ustawy o rachunkowości – omówienie pozycji
3.   Elementy sprawozdania finansowego – omówienie pozycji dla rodzajów podmiotów
4.   Bilans i Rachunek zysków i strat – zasady sporządzania i możliwe nieprawidłowości
5.   Sprawozdanie z działalności jednostki
5.1.  Osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki
5.2.  Elementy sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i prowadzących pełną rachunkowości
6.   Zatwierdzenie sprawozdania finansowego – zmiany w ustawie o rachunkowości
7.   Podział wyniku finansowego (przykłady rachunkowe, skutki podatkowe)
8.   Zamknięcie ksiąg rachunkowych
9.   Przekazanie sprawozdania finansowego odpowiednim organom
10. Projektowane zmiana w ustawie o rachunkowości dotycząca sprawozdań finansowych przedsiębiorców

VII. Deklaracje i informacje roczne obowiązki podatników
1.   Rodzaje deklaracji i informacji
2.   Terminy złożenia
3.   CIT-8 – ustalenie podstawy opodatkowania  

VIII. Odpowiedzialność głównego księgowego i kierownika jednostki

Dzień trzeci

I.  Zasady ustalania przychodu (szacowania) dochodu z niezakończonych usług budowalnych
1.  Uregulowania prawne
2.  Charakterystyka umów o świadczenie usług budowlanych

II. Zapisy w kontraktach na usługi długoterminowe
1.  Elementy zapisów w umowach
2.  Określenie ceny za usługę długoterminową
3.  Przychody budowlane (faktury)
4.  Sumy zatrzymane i kary umowne
5.  Kosztorys – konstrukcja
6.  Protokół częściowego i całkowitego odbioru
6.1. Protokół w aspekcie podatkowym (pdop, pdof, VAT)
6.2. Elementy protokołu
7.  Aneksy do umowy

III.Przychody z usług budowalnych w prawie bilansowym w przykładach
1.  Ustalanie ceny za usługę
1.1. Koszty powiększone o narzut zysku (tzw. koszt plus)
1.2. Ryczałt
1.3. Metoda zysku zerowego    
2.  Zasady ujmowania przychodów w prawie bilansowym
3.  Ustalenie stopnia zaawansowania robót – metody
3.1. Metoda obmiaru prac
3.2. Metoda kosztowa
3.3. Liczba przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania usług
3.4. Udział kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi
4.  Ewidencja przychodów i kosztów z usług długoterminowych wg prawa bilansowego i podatkowego
4.1. Gdy wystawione są faktury za poszczególne etapy wykonania prac
4.2. Gdy nie są wystawiane faktury za poszczególne etapy wykonania prac
5.  Faktury częściowe w prawie podatkowym, ewidencja, ujęcie w księgach
6.  Interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej odnośnie przychodów i kosztów z usług długoterminowych

IV. Zasady ustalania kosztów niezakończonych usług budowlanych
1.  Koszty bezpośrednie i pośrednie budowy
2.  Jakie koszty nie kreują kosztów usług budowalnych?
3.  Ustalanie kosztów niezakończonych usług budowlanych
4.  Przewidywane straty na kontrakcie, tworzenie rezerw
5.  Ewidencja rzeczywistych kosztów wytworzenia usług – aspekt bilansowy i podatkowy
5.1. Koszty bezpośrednie dotyczące wielu etapów budowy, które trudno przyporządkować do konkretnego okresu
5.2. Koszty bezpośrednie i pośrednie a koszty podatkowe
6.  Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na budowie i składki ZUS
6.1. Przykład w aspekcie bilansowym i podatkowym
6.2. Interpretacje podatkowe
                  
V.  Wycena  kontraktów długoterminowych na moment bilansowy w przykładach
1.  Brak możliwości wiarygodnego stopnia zaawansowania niezakończonej usług
2.  Brak możliwości ustalenia całkowitego kosztu wykonania
3.  Ewidencja księgowa
4.  Skutki podatkowe wyceny
4.1. Rezerwy i odpisy na podatek odroczony
4.2. Obliczanie i ewidencja podatku odroczonego
5.  Prezentacja niezakończonej usługi budowlanej w sprawozdaniu finansowym
                                 
VI. Zadania księgowego i innych osób oraz zapisy w zasadach (polityce) rachunkowości
1.  Zadania księgowego
2.  Zadania kierownika produkcji
3.  Zapisy w zasadach (polityce) rachunkowości odnośnie kontraktów długoterminowych
4.  Interpretacje podatkowe  odnośnie kosztów

VII.Dyskusja, odpowiedzi na pytania

 

Dzień pierwszy

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową w firmie, jak też do pracowników odpowiedzialnych za wycenę składników aktywów i pasywów, tworzenie rezerw, odpisów z tytułu utraty, podatku odroczonego, a przede wszystkim do głównych księgowych i księgowych.

Dzień drugi

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową w firmie, jak też do pracowników odpowiedzialnych za wycenę składników aktywów i pasywów, tworzenie rezerw, odpisów z tytułu utraty, podatku odroczonego, a przede wszystkim do głównych księgowych i księgowych.

Dzień trzeci

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, księgowych, głównych księgowych i dyrektorów finansowych oraz służb inwestycyjnych.

Dzień pierwszy

Zwrócenie uwagi na problematyczne zagadnienia w prawie podatkowym. Autorka wyjaśnia rozbieżności między prawem podatkowym i bilansowym, a w konsekwencji prawidłowe ujęcie w księgach w aspekcie tych dwóch dziedzin prawa. Pomocne będą tutaj zestawienie w formie tabelarycznej, które otrzymują uczestnicy szkolenia. Na szkoleniu omawiane są czynności przygotowawcze do zamknięcia roku w aspekcie bilansowym i podatkowym, obowiązki kierownika jednostki, księgowego. W drugi dzień szkolenia poświęcony jest w całości na poprawne sporządzenie sprawozdania finansowego i zamknięcie ksiąg oraz przekazanie do urzędów odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych.

Dzień drugi

Ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego sporządzania sprawozdania finansowego.
W ramach szkolenia omówione zostaną zasady sporządzania sprawozdania finansowego, tj. m.in. zasad wyceny, ujęcia skutków inwentaryzacji,  tworzenia rezerw, odpisów z tytułu utraty wartości. Jednocześnie autorka omawia problematyczne zagadnienia podatkowe, których prawidłowe ujęcie ma wpływ z jednej strony na ujęcie w księgach rachunkowych, z drugiej na prawidłowość obliczenia podatku. Jest to duży atut szkolenia.

Dzień trzeci

Ugruntowanie wiedzy z zakresu ewidencji księgowej, ustalania stopnia zaawansowania usług długoterminowych ale także skutków podatkowych. 

Dzień pierwszy

Szkolenie prowadzone jest w sposób praktyczny. Ekspert zwraca uwagę na ewentualne błędy w ewidencji księgowej i podatkowej oraz przy konstrukcji sprawozdania finansowego. Szczególny akcent położony jest na wyjaśnienia organów podatkowych i zasady sporządzenia sprawozdania finansowego. Na szkoleniu  zaprezentowane zostaną przykłady, omówione zagadnienia problematyczne. Poruszone zostaną m.in. unormowania zawarte w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych, Standardzie nr 11 Środki trwałe. Uczestnicy otrzymują prezentację oraz materiały dodatkowe (interpretacje organów podatkowych, wyroki NSA i inne).

Dzień drugi

Szkolenie prowadzone jest w sposób praktyczny. Ekspert zwraca uwagę na ewentualne błędy w ewidencji księgowej i podatkowej oraz przy konstrukcji sprawozdania finansowego. Szczególny akcent położony jest na wyjaśnienia organów podatkowych i zasady sporządzenia sprawozdania finansowego. Na szkoleniu  zaprezentowane zostaną przykłady, omówione zagadnienia problematyczne. Poruszone zostaną m.in. unormowania zawarte w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych, Standardzie nr 11 Środki trwałe. Uczestnicy otrzymują prezentację oraz materiały dodatkowe (interpretacje organów podatkowych, wyroki NSA i inne).

Dzień trzeci

Na szkoleniu omawiane są zagadnienia poruszone w KSR 3 „Niezakończone usługi budowlane” , w ustawie o rachunkowości, częściowo z KSR 8 „Działalność deweloperska”,  a szczególności najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych w kwestii usług długoterminowych.
Autorka akcentuje możliwe nieprawidłowości w kwalifikacji wydatku w księgach w aspekcie podatkowym.

Genowefa Kawecka - Siuzdak

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.
Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Opinie po szkoleniach Eksperta:

"Należą sie pochwały dla Pani Wykładowcy, za merytorykę, wiedzę i umiejętność przekazu całości obrazu, zarysu szkieletu i poszczególnych elementów."

"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."
"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"
"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżacych przepisów i interpretacji."
"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."
"Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 
"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".
"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie". 
"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 
"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."
"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".
"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 
"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
 "Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
 "Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
 "Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
 "Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
 "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
 " Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
 "Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
 " Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
 "Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
 "Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
 "Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki." 
"Merytoryczne szkolenie z uwzględnieniem przykładów"
 "Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."
 "Szkolenie bardzo merytoryczne, na wysokim poziomie. Bardzo dobry kontakt z Panią prowadzącą."
 "Szkolenie prowadzone w sposób racjonalny, bardzo szczegółowo, w oparciu o wielość interpretacji i nowinek z zakresu tematu szkolenia."
 "Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujace."
 

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2699 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 699 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 609 zł

    -udział w samym szkoleniu 750 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 30 września 2022 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Stok

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

27.09

2022

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość

25.10

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Przegląd zmian podatkowych

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Przegląd podatkowy 2022- 2023

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Prawo pracy 2022-2023 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2022

17.11

2022

06.12

2022

Zmiany CIT 2022r.-2023r.

online Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie tematycznie różne, tematy były dobrze ze sobą powiązane i zgłębiło wiele zmian, które miały miejsce od stycznia 2017 r."

"Bardzo podobał mi się ostatni etap szkolenia, w którym prowadzący udzielił wyczerpujących odpowiedzi na dręczące mnie pytania."

"Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy. Przepisy prawne poparte licznymi przykładami. Wykładowca chętnie odpowiada na pytania."

"Ciekawe szkolenie, dużo praktycznych informacji."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

Szkolenie b. dobre merytorycznie i zaleta, że przeprowadzone przez wysokiej klasy praktyka, z dużą ilością przykładów."

"Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej szkolenie, dobra komunikacja-jasny i precyzyjny przekaz, podparty ciekawymi przykładami praktycznymi."

"Prowadzący szkolenie był bardzo przygotowany, odpowiadał na wszystkie nurtujące pytania"

"Polecam to szkolenie ze względu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych"

"Bardzo treściwe szkolenie."

X