Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Wisła 25-28.10-2022

 

X

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.
Nowość

Miejsce: Kołobrzeg

Termin: 2022-09-27 - 2022-09-30

Prowadzący: Paweł Dymlang

Czas trwania: 18 h

Cena: 3199 PLN + VAT

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 14.00 rozpoczynamy dobę hotelową, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, obiadokolacja w restauracji hotelowej będzie dla Państwa dostępna w godzinach 17-20. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, po południu zapraszamy na wspólną wycieczkę z przewodnikiem po ciekawych miejscach w Kołobrzegu, którą zakończymy kolacją w restauracji nad morzem.

Kolejnego dnia po śniadaniu drugi dzień szkolenia, w przerwie kawa oraz obiad, popołudnie oddajemy do Państwa dyspozycji, spacery, kąpiele, centrum spa z pewnością umilą Państwu czas.

Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A wczesnym popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień pierwszy

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – pakiet SLIM/SLIM2/SLIM3 (prognozowana data wejścia w życie IV kw. 2022)

A. Zmiany w podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu SLIM 3
1. Zmiana definicji małego podatnika
2. Kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących wystawionych w walucie obcej:
a) korekta in minus
b) korekta in plus
c) zbiorcza korekta WNT
3. Przesłanki odliczenia podatku przy WNT
4. Zmiana doprecyzowująca w przepisach regulujących WDT
5. Zmiana doprecyzowująca w przepisach tzw. dostawy łańcuchowe
6. Odliczenie proporcjonalne:
a) warunki stosowania 100% odliczenia w przypadku odliczenia proporcjonalnego
b) opcja rezygnacji z korekty ostatecznej
7. Wystawianie faktury zaliczkowej i końcowej – zmiany
8. Zniesienie obowiązku wydruku raportów z kas fiskalnych
9. Sankcje VAT:
a) obniżenie stawek
b) możliwość odstąpienia przez organ podatkowy od wymierzenia sankcji VAT
10. Mechanizm podzielonej płatności:
a) zmiana faktora
b) grupa VAT
c) rozszerzenie katalogu należności publicznoprawnych możliwych do opłacenia z rachunku VAT
11. Poszerzenia zwolnienia dla usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi
12. Korekta deklaracji w procedurze OSS oraz IOSS

B. Zmiany w podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu SLIM
1. Nowe zasady korygowania podatku należnego
a) korekta in minus
- zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
- modyfikacja zasad korekty podatku naliczonego w oparciu o posiadaną dokumentację potwierdzającą rzeczywisty przebieg transakcji
b) korekta in plus
- wprowadzenie przepisów potwierdzającą usankcjonowaną w judykaturze praktykę
2. Rozliczenie podatku naliczonego  
a) wydłużenie terminu na odliczenie podatku
b) modyfikacja przepisów dotyczących korekty podatku naliczonego
c) przypadki możliwości odliczania podatku przy nabywaniu usług noclegowych
3. Modyfikacja  przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych
a) opcja stosowania jednolitego kursu przeliczonego dla celów VAT i podatków dochodowych
b) stosowania właściwego kursu walut obcych dla „transakcji transgranicznych” – zagadnienia problematyczne i przegląd orzecznictwa
4. Rozliczenie zaliczek w eksporcie  
a) wydłużenie terminu do zgromadzenia stosownej dokumentacji potwierdzającej wywóz
b) korekty rozliczeń w przypadku niedotrzymania terminu
5. Nieodpłatne przekazanie towarów – nowy limit dla prezentów o małej wartości
6. Mechanizm podzielonej płatności – modyfikacja i doprecyzowanie przepisów
a) obligatoryjność stosowania mechanizmu a potrącenie
b) stosowanie mechanizmu przy rozliczeniach w innej niż PLN walucie
c) umożliwienie dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty podatku z tytułu importu towarów oraz należności celnych na rzecz agencji celnych
d) brak sankcji przy płatnościach z zastosowaniem MPP - modyfikacja
7. Wiążąca Informacja Stawkowa – zmiany
a) skrócenie okresu obowiązywania
b) zakres ochrony wynikającej z zastosowania się do decyzji

C. Zmiany w podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu SLIM 2
1. Doprecyzowanie przepisów dot. ustalania tzw. dostawy ruchomej (eksport / WDT).
2. Modyfikacja definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”.
3. Rezygnacja z szyku rozstawnego (transgraniczne odwrotne obciążenie) - implementacja do polskiego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19.
4. Umożliwienia podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonanie korekty deklaracji w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku,
5. Zmiany w przepisach dot. tzw. ulgi na złe długi (m.in. wydłużenie terminu – prezentacja w JPK_V7 od 1.01.2022)
6. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy – VAT 26 a JPK_V7.
7. Modyfikacja liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik może dokonać odliczenia przez korektę deklaracji.
8. Dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym;
9. Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny;
10. Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;
11. Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

D. Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur – od 1.01.2022 r.
1. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej
2. Robocza wersja struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej
3. Krajowy System e-Faktur
4. Podmioty uprawnione do korzystania
5. Korzyści wynikające ze stosowania faktur ustrukturyzowanych – m.in. inne zasady korekty podatku należnego i naliczonego

E. Plik JPK_V7 – zmiany od 1.07.2021 / 1.01.2022
1. Zmiany w JPK_V7 wymuszone wprowadzeniem regulacji e-commerce
2. Doprecyzowanie przepisów (m.in. identyfikacja GTU / oznaczenie TP / likwidacja MPP)
3. Prezentacja ulgi na złe długi
4. Prezentacja tzw. faktur uproszczonych („paragonofaktur”)

F. Polski Ład 1.0
1. Przyspieszony termin zwrotu VAT (15 dni) przy obrocie bezgotówkowym
2. Opcja opodatkowania usług finansowych
3. Kasa fiskalna online a terminal płatniczy – odroczenie terminu obowiązywania
4. Grupa VAT (od 1.07.2022) – warunki utworzenia – opodatkowania transakcji wewnątrzgrupowych – rozliczenie grupy
5. Zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych (WIS)

Dzień drugi

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – Polski Ład 1.0 / 2.0

Program będzie realizowany z uwzględnieniem aktualnych zmian prawa.

A. Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Zmiany z ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
a)    podwyższenie kwoty wolnej do 30.000 złotych / ustalenie zasad poboru zaliczek przez płatnika
b)    podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł
c)    nowe zasady naliczania składki zdrowotnej:
- brak możliwości odliczenia od podatku (przypadku odliczenia od dochodu)
- kwota minimalna składki zdrowotnej,
- składka zryczałtowana w wysokości 9 proc. średniego wynagrodzenia,
- składka zdrowotna u ryczałtowców / karta podatkowa
d)    wspólne rozliczenie dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci – zmiany / doprecyzowanie przepisów
e)    ulga na dzieci – doprecyzowania zasad stosowania ulgi
f)    poszerzenie katalogu składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane jako przychód z działalności gospodarczej (wykup z leasingu operacyjnego)
g)    przychód pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych - zmiany
h)    ustalenia wartości początkowej – amortyzacja składników majątku nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
i)    wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych
j)    ulgi:
- ulga na powrót: odliczenia od podatku dla osób, którzy stali się polskimi rezydentami uzyskujący dochody ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich,
- ulga rehabilitacyjna: poszerzenia katalogu wydatków uprawniających do ulgi
- ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty zatrudniania wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej
- wydatki z tytułu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych
k)    zwolnienia:
- PIT – „0” dla seniorów: zwolnienie dla niepobierających emerytury,
- ulga mieszkaniowa – własne cele mieszkaniowe – doprecyzowanie przepisów
- doprecyzowanie przepisów dot. zwolnień m.in. związanych z odszkodowaniami / stypendiami /  odsetkami związanymi z nieterminową wypłatą należności zwolnionych
l)    czynności związane z wykonywaniem obowiązków społecznych i obywatelskich – nowe zasady ustalania kosztów
m)    działalność wykonywana osobiście – poszerzenie katalogu
n)    ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski
o)    opodatkowanie majątku otrzymanego od spółki osobowej
p)    odformalizowanie zasad określania wzorów formularzy PIT

2. Ryczałt ewidencjonowany / Karta podatkowa
a)    przychody z najmu nieruchomości poza działalnością gospodarczą – wyłączne stosowanie ryczałtu
b)    obniżenie  stawek dla wybranej kategorii przychodów
c)    zmiana definicji wolnego zawodu oraz ograniczenia w stosowaniu karty podatkowej

B. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – oraz od osób fizycznych (PIT)
a)    IP BOX – zmiany – symultaniczne rozliczenie z ulgą na działalność badawczo-rozwojową
b)    Ulga B+R – rozszerzenie odliczeń z tytułu kosztów kwalifikowanych
c)    Ulga na prototyp / działalność innowacyjna (produkcja próbna nowego produktu / wprowadzenie na rynek nowego produktu)
d)    Ulga prowzrostowa – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów
e)    Ceny transferowe:
- zmiana definicji podmiotów powiązanych
- wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji
- korekta cen transferowych
- wartość transakcji kontrolowanej: doprecyzowanie wartości transakcji kontrolowanej dla depozytów
- uproszczenia w sporządzaniu lokalnej dokumentacji
- wydłużenie terminów
- oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych
- informacja o cenach transferowych (w tym podpisywanie)
- obowiązek ORD-U a dokumentacja cen transferowych
f)    WHT – podatek u źródła:
- kryterium należytej staranności – uzupełnienie przepisów
- rozszerzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji
- doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela oraz rzeczywistej działalności gospodarczej
- zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego mechanizmu WHT refund
- rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu preferencji
- uzależnienie wymogów proceduralnych od wymogów materialnych
- doprecyzowanie pojęcia posiadania zarządu na terytorium RP (ustalenie rezydencji podatkowej)
g)    alternatywna spółka inwestycyjna – odliczenie od dochodu wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej
h)    polskie spółki holdingowe - preferencje
i)    CFC – zagraniczna jednostka kontrolowana
j)    ulga na działalność sportową, kulturalną, edukacyjną
k)    ulga na ochronę i konserwację zabytków
l)    ulga na robotyzację
m)    przejściowy podatek dochodowy (ujawnienie dochodów wcześniej nieopodatkowanych)
n)    ukryta dywidenda – wyłączenia kosztowe
o)    nielegalne zatrudnianie pracowników – sankcje i wyłączenia kosztowe
p)    preferencje związane ze stosowaniem obrotu bezgotówkowego
q)    obowiązek prowadzenia i przesyłania drogą elektroniczną ksiąg i ewidencji (JPK) od 1.01.2023 r.

C. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
a)    uchylenie art. 15e (limitowane usługi niematerialne)
b)    minimalny podatek dochodowy w wysokości 10% podstawy opodatkowania / wyłączenia – odroczenie/likwidacja – od kiedy? – projektowane zawieszenie stosowania na lata 2022-2023
c)    koszty finansowania dłużnego – redefiniowanie limitu
d)    przerzucanie dochodów – podatek od przerzucanych dochodów (art. 24aa)
e)    ulga konsolidacyjna dla podatników rozszerzających działalność za granicą
f)    ulga IPO – dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w takie firmy (koszty POP)

Dzień trzeci

Podatek dochodowy od osób prawnych 2022 – przegląd wybranych zagadnień – projektowane zmiany 2022/2023

1. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – „estoński CIT”
a)    podmioty uprawnione do opodatkowania ryczałtem
- struktura własnościowa spółek
- wielkość przychodów osiąganych przez uprawniony podmiot
- poziom zatrudnienia
- ulgi w stosowaniu wymogu zatrudnienia
- udziały i akcje w innych spółkach
- zawiadomienie o wyborze opodatkowania zryczałtowanego (od 1.01.2022)
- wyłączenia (podmioty nieuprawnione do stosowania opodatkowania zryczałtowanego)
b)    przedmiot i podstawa opodatkowania
- dochód wypracowany w czasie stosowania ryczałtu, przeznaczony do podziału oraz do pokrycia strat sprzed okresu jego stosowania
- dochód z tytułu ukrytych zysków
- dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
- dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku w związku z restrukturyzacją
- dochód z tytułu zysku netto
- dochód z nieujawnionych operacji gospodarczych
- zagraniczne dochody
c)    mechanizm odroczenia momentu powstania obowiązku podatkowego
d)    wysokość podatku, warunki obniżenia stawek
- stawki podstawowe
- stawka obniżona
- domiar zobowiązania.
e)    obowiązki informacyjne spółki i wspólników
f)    terminy płatności ryczałtu
g)    stosowanie ryczałtu a konieczność raportowania schematów podatkowych (MDR)
h)    zakończenie stosowania opodatkowania zryczałtowanego i utrata prawa do jego stosowania
i)    powrót do zasad ogólnych po ryczałcie
j)    ryczałt a przychód właściciela
k) zmiany wprowadzone przez Polski Ład:
- rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem o komandytowe i komandytowo-akcyjne,
- rezygnacja z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie,
- rezygnacja z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego,
- uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania,
- obniżenie stawek podatku określonych w art. 28o ust. 1 i uchylenie wymogu dot. ponoszenia określonej wielkości nakładów inwestycyjnych.

2. Objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych
a)    opodatkowanie dochodów komplementariusza
b)    zwolnienie u komandytariusza części przychodów uzyskanych z udziału w spółce - warunki stosowania zwolnienia, przepisy przejściowe
c)     kontynuacja wartości początkowej środków trwałych i metody amortyzacji
d)    odliczanie strat
e)    zmiana zasad opodatkowania spółki komandytowej a dochody z lat poprzednich

3. Objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych niektórych spółek jawnych
a)    warunki transparentności podatkowej spółek jawnych – warunki stosowania dotychczasowych zasad opodatkowania
b)    nowe obowiązki informacyjne spółek jawnych
c)    zasady opodatkowania spółki jawnej jako podatnika CIT
d)    przepisy przejściowe

4. Ograniczenie możliwości podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych przez podmioty korzystające ze zwolnienia podatkowego

5. Zmiana definicji używanych środków trwałych w przypadku stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych

6. Zmiany w zakresie stosowania obniżonej stawki CIT 9%
a)     podwyższenie limitu przychodów
b)     kalkulacja kwoty limitu przychodów
c)     definicja małego podatnika

7. Informacja o strategii podatkowej
a)    zakres podmiotowy zastosowania
b)    realizacja obowiązku informacyjnego

8. Zmiany w przepisach na 2023 rok:
a) modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023),
b) uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”,
c) zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,
d) zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),
e) uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund,
f) zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
g) złagodzenie przepisów dotyczących rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
h) likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”,
i) poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT),
j) zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dzień pierwszy

• przedsiębiorcy
• specjaliści podatkowi, w tym specjaliści VAT
• właściciele biur rachunkowych;
• księgowi
• główni księgowi
• kontrolerzy podatkowi
• dyrektorzy finansowi
• pozostałe osoby zainteresowane, chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Dzień drugi

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień trzeci

• przedsiębiorcy
• specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT
• właściciele biur rachunkowych;
• księgowi
• główni księgowi
• kontrolerzy podatkowi
• dyrektorzy finansowi
• pozostałe osoby zainteresowane, chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Dzień pierwszy

W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które obowiązują w 2022 roku oraz wejdą od IV kwartału 2022.
Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych przy zmianach podatkowych wydaje się być także nad wyraz istotne w obecnej sytuacji gospodarczej.

Dzień drugi

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian podatkowych CIT oraz PIT
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z wprowadzonych i planowanych zmian podatkowych.
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dzień trzeci

W 2022 r. obowiazują rewolucyjne – obok pakietu „estońskiego CIT” – zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Na szkoleniu kompleksowo omówimy te zmiany oraz skutki jakie powodują. W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian.

Dzień pierwszy

• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
• możliwość zadawania pytań doradcy podatkowemu prowadzącemu szkolenie
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień drugi

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień trzeci

• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
• możliwość zadawania pytań doradcy podatkowemu prowadzącemu szkolenie
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Paweł Dymlang

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 10987), trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych. Prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych przeszło 1700 szkoleń otwartych i zamkniętych (m.in. dla: BRE Bank, Carlsberg, Cefarm, Cemex, Ceramika Paradyż, Cinema City, Energa, Eneria, Enion, Fagumit, Gaz System, HSBC Bank, HTL-Strefa, Interia, Jacobs, Kilargo, KWS Lochow Polska, LektorKlett, Mediacom, MESP, PKN Orlen, PKP Przewozy Regionalne, PKP,  Polskie Porty Lotnicze, Polskie Radio Gdańsk, SEP, Statoil, Transfer Multisort Elektronik, Wavin Metalplast-Buk, Komenda Główna Policji, Thomson Technicolor Poland i wiele innych). Autor licznych publikacji prasowych i książkowych („Samochód w działalności gospodarczej”, „Podatki w branży farmaceutycznej”, „Opodatkowanie obrotu walutami kryptograficznymi”, „Egzamin na doradcę podatkowego”, i inne).

Opinie po szkoleniach eksperta:

"Prowadzący szkolenie w sposób zrozumiały i bardzo przystępny omówił zagadnienia teoretyczne, prezentując je w praktycznych przykładach."

"Szkolenie przebiegało bez żadnych zakłóceń. Było prowadzone w sposób bardzo zrozumiały, zgodnie z programem. Prowadzący szkolenie był punktualny, kompetentny z dużą wiedzą. Został omówiony cały zakres szkolenia, co jest bardzo ważne."

"Bardzo merytoryczne szkolenie, na wysokim poziomie."

"Szkolenie prowadzone w sposób jasny , zrozumiały"

"Szkolenie merytoryczne"

 

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2599 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 450 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 290 zł

    -udział w samym szkoleniu 750 zł za dzień

    -opłata za parking 40 zł/doba

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 2 września 2022 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu New Skanpol

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

27.09

2022

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość

25.10

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Przegląd zmian podatkowych

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Przegląd podatkowy 2022- 2023

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Prawo pracy 2022-2023 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2022

17.11

2022

06.12

2022

Zmiany CIT 2022r.-2023r.

online Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Merytorycznie szkolenie przygotowane wyczerpująco. Komunikatywny i miły prowadzący (.) Jestem zadowolona ze szkolenia pod każdym względem (.) Więcej takich szkoleń. "

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Mocno pomocne szkolenie. Informacje świeże i gorące. Sposób prezentacji bardzo aktywizujący grupę. Dziękujemy".

"Bardzo jasno i zrozumiale przekazane informacje."

"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Poziom merytoryczny na wysokim poziomie."

"Szkolenie rozwiało moje wątpliwości dotyczące wybranych aspektów związanych z podróżami służbowymi. Prowadzący odpowiada na pytania i zachęca do ich zadawania."

"Organizacja na najwyższym poziomie - znakomity podział na część szkoleniową i relaksacyjną. Duża wiedza prowadzącego."

"Szkolenie przeprowadzone w sposób dokładny i rzetelny. Duża wiedza osoby prowadzącej w zakresie obszaru szkolenia."

"Szkolenie odbyło się zadowalająco, profesjonalnie i rzetelnie. Korzystne informacje dla uczestników."

Kompleksowo i profesjonalnie."

X